Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Workflow at Hatena Mackerel Team

motemen
October 09, 2014

Workflow at Hatena Mackerel Team

はてな Mackerel チームの開発フローについて

motemen

October 09, 2014
Tweet

More Decks by motemen

Other Decks in Programming

Transcript

 1. @motemen
  2014-10-09
  Workflow at

  Hatena Mackerel Team

  View Slide

 2. ࢲʹ͍ͭͯ
  • id:motemen / @motemen
  • גࣜձࣾ͸ͯͳ

  νʔϑΤϯδχΞ
  • Mackerel νʔϜ σΟϨΫλʔ
  • Vim ͱ Go ͕޷͖Ͱ͢

  View Slide

 3. Agenda
  • Mackerel νʔϜʹ͍ͭͯ
  • From Perl to Scala
  • Mackerel νʔϜʹ͓͚ΔεΫϥϜ
  • ϦϞʔτ

  View Slide

 4. 1
  About

  Mackerel Team

  View Slide

 5. Mackerel

  View Slide

 6. Mackerel
  https://mackerel.io/

  View Slide

 7. Mackerel
  • ͸ͯͳ ৽αʔϏε
  • 09/17 ਖ਼ࣜԽ
  • ৽͍͠Ϋϥ΢υύϑΥʔϚϯε؅ཧαʔϏε Mackerel
  ਖ਼ࣜϦϦʔεͷ͓஌Βͤ
  • αʔό؅ཧɾ؂ࢹπʔϧ
  • ಺੡πʔϧͷ஌ݟΛαʔϏεԽ

  View Slide

 8. Mackerel ͷྺ࢙
  • ࣾ಺Ϗδωεϓϥϯίϯςετ
  • CTO id:stanaka

  ʮΫϥ΢υ؂ࢹπʔϧʯ

  View Slide

 9. Mackerel νʔϜͷྺ࢙
  • 2013-11ʙ ϓϩτλΠϓ։ൃ
  • P + 1 engineer + α
  • 2014-04ʙ ਖ਼ࣜʹνʔϜԽ
  • P + 5 engineers + 1 designer
  • ࠓʹࢸΔ

  View Slide

 10. 2
  From Perl

  To Scala

  View Slide

 11. Hatena ❤ Perl
  • ΄ͱΜͲͷαʔϏε͸ Perl ੡
  • ૑ۀ (2001) ʙ ݱࡏ (2014)
  • ͸ͯͳϒοΫϚʔΫɺ͸ͯͳϒϩάɺ…

  View Slide

 12. Why Perl
  • ߴ଎ͳ Trial & Error
  • ߴ଎ͳ։ൃ

  View Slide

 13. Mackerel Chose Scala
  • Perl ͷ࣍ͷݴޠ
  • தن໛։ൃʹ଱͑ɺݎ࿚ͳ΋ͷ
  • Ϧʔυ։ൃऀͷझຯ
  • ʢຊ౰͸ Haskell ͕Α͔ͬͨʣ

  View Slide

 14. ৄ͘͠͸
  • id:hakobe932 

  — YAPC::Asia Tokyo 2014

  View Slide

 15. Perl … ਆ࿩ͷ࣌୅
  • No ίϯύΠϧ
  • Fast σϓϩΠ
  • ۃΊͯ଎͍։ൃαΠΫϧ

  View Slide

 16. Scala
  • ੩తܕ෇͚ͷ҆৺ײ
  • ϨϏϡʔ
  • ϦϑΝΫλϦϯά
  • Slow ίϯύΠϧ
  • Slow ίϯύΠϧ

  View Slide

 17. Not-So Hotfix
  • σϓϩΠ׬ྃ
  • ʮ͋ɺͪΐͬͱϛεͬͯ·͢Ͷ…ʯ
  • ʮΑ͠ٸ͍Ͱ௚ͦ͏ʯ
  • ʢ2࣌ؒܦաʣ
  • ʮ௚Γ·ͨ͠ʯ

  View Slide

 18. “ScalaShock”
  • ΈΜͳͰγϣοΫΛड͚ͨ
  • “ͷΜͼΓͱͨ͠։ൃ”
  • ίϯύΠϧͷؒʹϨϏϡʔͱ͔
  • σϓϩΠ։࢝͸ૣΊʹ
  • ࠓͰ͸30෼ఔ౓Ͱ׬ྃ

  View Slide

 19. ࠷ۙͷσϓϩΠ

  View Slide

 20. 3
  Scrum in
  Mackerel Team

  View Slide

 21. Scrum
  • “εΫϥϜʢӳ: Scrumʣ͸ɺιϑτ΢ΣΞ։ൃ
  ʹ͓͚Δ൓෮తͰ૿෼తͳΞδϟΠϧιϑτ΢Σ
  Ξ։ൃख๏ͷ1ͭͰ͋Δɻத৺఺͸ʮ։ൃνʔ
  Ϝ͕Ұମʹ͢Δͱڞ༗͞Ε͍ͯΔ໨తΛ௥͍ٻ
  ΊΔॊೈͳϓϩμΫτ։ൃετϥςδʔʯͰ͋
  Δɻ”
  • — Wikipedia: εΫϥϜ

  View Slide

 22. Scrum
  • ܾ·ͬͨظؒʢεϓϦϯτʣ
  • εϓϦϯτ։࢝࣌ʹλεΫΛೖՙ
  • εϓϦϯτ׬ྃ࣌ʹৼΓฦΔ
  • վળ͠ͳ͕ΒεϓϦϯτΛ܁Γฦ͢

  View Slide

 23. ༧श

  View Slide

 24. Team Configuration
  • ։ൃνʔϜ
  • ϓϩμΫτΦʔφʔ id:stanaka
  • εΫϥϜϚελʔ id:motemen
  • 3+α ΞϓϦΤϯδχΞ / 1 σβΠφ / 1 Πϯϑϥ
  • εϓϦϯτ: 2 weeks
  • ։࢝౰ॳ͸ 1 week

  View Slide

 25. εϓϦϯτͷ։࢝: ୨Է͠ձ
  • ݄༵ͷே 2 ࣌ؒఔ౓
  • ϓϩμΫτόοΫϩάΛݕ౼
  • ࠓεϓϦϯτͰ΍Δ͜ͱΛ۩ମԽ
  • ԿΛ͢Ε͹͍͍͔໌֬ʹͳΔ

  View Slide

 26. ୨Է͠: ϓϩμΫτόοΫϩά
  • Google Spreadsheet
  • ༏ઌ౓ॱɺޙΖͷํ͸ͪ͝Όͪ͝Ό

  View Slide

 27. ୨Է͠: λεΫͷݕ౼
  • ۩ମతͳλεΫʹ෼ׂ
  • ཻ౓ = 1 Pull Request ʹͰ͖Δ͘Β͍
  • ྫ:ʮϗετͷੜࢮ؂ࢹػೳʯ
  • ؂ࢹίΞ෦෼
  • ΞϥʔτʹରԠ͢ΔϞσϧ
  • ϝʔϧૹ৴
  • ը໘࣮૷

  View Slide

 28. εϓϦϯτͷऴྃ: ;Γ͔͑Γձ
  • ༵ۚ೔ͷ༦ํ 1 ࣌ؒ
  • εϓϦϯτͷୡ੒౓ΛৼΓฦΔ
  • ݸਓɾνʔϜͷ KPT Λ͓͜ͳ͏
  • ࠓޙͷ֎෦తͳεέδϡʔϧΛ֬ೝ

  View Slide

 29. ࣜ࣍ୈ
  • ձͷਐΊํࢦ਑Λॻ͍͓͍ͯͨ
  • ๨Εͳ͍Α͏ʹ
  • motemen ͕αϘΕΔΑ͏ʹ

  View Slide

 30. Mackerel νʔϜͱ Scrum
  • ϓϩμΫτ΋νʔϜ΋θϩ͔Β
  • ΍Γ͍ͨ͜ͱΛண࣮ʹਐΊ͍ͯ͘
  • KPT ͠ͳ͕ΒมԽ͍ͯͬͨ͠

  View Slide

 31. εϓϦϯτத: GitHub
  • λεΫ͸ GitHub Issue ʹ
  • 1 εϓϦϯτ = 1 ϚΠϧετʔϯ

  View Slide

 32. Milestones

  View Slide

 33. Milestones
  • ࣍ͷεϓϦϯτ:
  • ࠓεϓϦϯτͰͰ͖ͳͦ͏͚ͩͲ͢
  ͙΍Γ͍ͨ
  • ΞΠσΞஔ͖৔:
  • ΍Γ͍͚ͨͲ༏ઌ౓ະఆ

  View Slide

 34. قઅײͷ͋ΔεϓϦϯτ
  • ೋे࢛અؾΛεϓϦϯτ໊ʹ
  • ʮ࣍͸ཱळεϓϦϯτͰ͢ʢ8݄ʣʯ

  ʮ͟Θ…ʢ΋͏ळ͔…ʣʯ
  ͪͳΈʹࠓि͸פ࿐εϓϦϯτͰ͢

  View Slide

 35. λεΫঢ়ଶϥϕϧ
  • PR ͕׬੒ͨ͠Β “ϨϏϡʔґཔ”
  • “ϨϏϡʔ׬ྃ” ʹͳͬͨΒ

  Ϛʔδ or मਖ਼

  View Slide

 36. Based on
  • id:shiba_yu36

  — GitHub Kaigi

  View Slide

 37. ݟੵ΋Γϥϕϧ
  • Issue ͷετʔϦʔϙΠϯτΛϥϕϧԽ
  • ͜ΕҎ্Ͱ͔͍ͷ͸λεΫԽ͠ͳ͍

  View Slide

 38. Burn-down Chart
  • radekstepan/github-burndown-chart

  View Slide

 39. ͦͷଞ
  • λεΫΛ·ͱΊΔ Issue
  • ٞ࿦༻
  • ٞ࿦༻ʢdrunkʣ

  View Slide

 40. VS ϗϫΠτϘʔυ෇ᝦ
  • جຊతʹ͸ GitHub
  • Ұཡੑ͸͕͢͞
  • λεΫฆࣦʢ෺ཧʣ
  • ϦϞʔτ͸ແཧ

  View Slide

 41. 4
  Working Remote

  View Slide

 42. ͸ͯͳ౦ژ։ൃηϯλʔ
  • 2012: ։ઃ
  • ʢɹʈωʈʣɾɾɾ
  • 2014: גࣜձࣾ͸ͯͳʹೖࣾ͠·ͨ͠ | ͓ͦΒ͘͸
  ͦΕ͑͞΋ฏຌͳ೔ʑ
  • → Mackerel νʔϜ΁഑ଐ

  View Slide

 43. ड͚ೖΕ४උ
  • ΋ͱ΋ͱϦϞʔτͷ༧ఆʢ1ਓʣ
  • πʔϧ͸ݕ౼ͯ͋ͬͨ͠
  • ࠷ॳͷ2िؒɺژ౎΁
  • ϖΞϓϩͱ Λ܁Γฦ͢

  View Slide

 44. ༧श
  • 37 Signals
  • ϦϞʔτ࠷ߴʂΈ͍ͨͳຊ

  View Slide

 45. ʮ͋ͷਓ࠷ۙଘࡏײͳ͍Ͷʯ
  • Έ͍ͨʹ͠ͳ͍
  • ژ౎ 5 : ౦ژ 1

  View Slide

 46. งғؾΛἧ͑Δ
  • ΦϑΟεϦϞʔτ
  • ग़ࣾ͢Δ͚Ͳωοτӽ͠ʹձ࿩
  • ேձͷલʹࡶஊ

  View Slide

 47. Remote Tools
  • Zoom
  • Sqwiggle
  • GitHub & Slack
  • Polycom

  View Slide

 48. ேձ: Zoom
  • Google Hangouts ͔ΒҠߦ
  • શһͷإ͕Ұ๬Ͱ͖Δ

  View Slide

 49. ීஈ͸ Sqwiggle & Slack & GitHub
  • ΄ͱΜͲจࣈͰࣄ଍ΓͯΔ

  View Slide

 50. To Be Continued
  • ·ͩ࢝·ͬͨ͹͔Γ
  • ػࡐ͕େࣄͦ͏
  • ϝϯόʔશһ͕ϦϞʔτΛҙࣝ͢Δ

  View Slide

 51. Ҏ্
  • Mackerel νʔϜͷ։ൃମ੍Ͱͨ͠
  • ྑ͍ϚΠΫ৘ใ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢

  View Slide

 52. We are Hiring!

  View Slide