Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Pepper連携の監視システム? #iotlt

Dae1d4cc4599a65a5da6e1a1f9d96f05?s=47 n0bisuke
September 14, 2017

Pepper連携の監視システム? #iotlt

IoTLT vol32 at リクルート

Pepperで監視するシステムじゃなくてPepperの監視をするネットワークカメラを作りました。

Dae1d4cc4599a65a5da6e1a1f9d96f05?s=128

n0bisuke

September 14, 2017
Tweet

Transcript

 1. Pepper࿈ܞͷ؂ࢹγεςϜ? #iotlt vol31 2017/9/14 @n0bisuke

 2. ੁݪͷͼ͚͢ !OCJTVLF EPUTUVEJPגࣜձࣾ୅දऔక໾ ɾ8FCΤϯδχΞ ɾ*P5%FW3FMͷίϯαϧͳͲ ɾ*P5-5/PEF#PUTͷओ࠵ ɾ.JDSPTPGU.71 /PEFKT ʹͳͬͨʂ ࣗ

  ݾ ঺ հ ॻ੶ ɾݱ৔ͷϓϩ͕ڭ͑Δ8FCσβΠϯ ɾ+BWB4DSJQUͰΠϯλϥΫςΟϒ%ίϯςϯπΛ࡞Ζ͏ ɾϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞͷͨΊͷݱࡏͱ͜Ε͔Βͷඞਢ஌ࣝ
 3. ʮϞϊ࡞ΓͰ͖ΔਓΛ૿΍͍ͨ͠ʯ dotstudio ձ ࣾ ঺ հ

 4. ͜ Μ ͳ ͜ ͱ ΍ ͬ ͯ · ͢

 5. ࠓճ࡞Γ͔ͨͬͨ΋ͷ

 6. Pepper࿈ܞͷ؂ࢹγεςϜ

 7. 1 F Q Q F S ؂ ࢹ PepperΛ࢖ͬͨ؂ࢹγεςϜͷ࿩͕ͪΒ΄Β

 8. Π ϝ ʔ δ !?

 9. ͜ Μ ͳ ͷ Λ ࡞ Γ ͨ ͔ ͬ

  ͨ ͳΜͩ͜ͷ΍Ζ͏
 10. ͏ͪͷPepper

 11. Π ϝ ʔ δ

 12. ࣮ ࡍ ͏ͳͩΕͯͳ͍͚Ͳɺͣͬͱಈ͔ͳ͍ (஍ຯʹΘ͔Γʹ͍͘)

 13. Pepper͕࢖͑ͳ͍ ׬

 14. ݟ क ͬ ͯ ͋ ͋ ͛ ͳ ͍ ͱ

  Pepper͕͍ͭಈ͖ग़͔͢෼͔Βͳ͍͠
 15. Pepper࿈ܞͷ؂ࢹγεςϜ

 16. PepperΛ؂ࢹ͢ΔγεςϜ Pepper࿈ܞͷ؂ࢹγεςϜ

 17. ࢖ ͏ ΋ ͷ  ͦ ͷ ̍

  Nefry BT ɾArduinoޓ׵Ϙʔυ ɾESP32ϕʔεͰBLE/Wi-Fi͕ར༻Ͱ͖Δ ɾઍੴి঎΍πΫϞిػͰങ͑ΔΑ
 18. ࢖ ͏ ΋ ͷ  ͦ ͷ 

  Grove Camera ɾGroveରԠͷΧϝϥ ɾ޿֯Ϩϯζ΋෇ଐ
 19. ͜ Μ ͳ ײ ͡ Grove Camera Nefry BT (USBిݯ௚ૠ͠)

 20. ͜ Μ ͳ ײ ͡ Grove Camera Nefry BT (USBిݯ௚ૠ͠)

  Pepper (ಈ͔ͳ͍)
 21. Ͱ ͖ ͨ ϒϥ΢β͔Β֬ೝͰ͖·͢ɻ

 22. ߏ ੒ ͬ Ά ΋ ͷ ը૾Λbase64ʹͯ͠socket.io ʹ৐ͤͯڞ༗

 23. ͪͳΈʹɺ ಉ͡ߏ੒ͷ΋ͷ͕աڈʹ΋

 24. ί ϯ υ ʔ Ϝ ശ * P 5 ࢀߟʲେౡ܆º*P5ʳුؾஉΛࣾձతʹ੍ࡋ͢ΔϚγʔϯΛ࡞ͬͯΈͨ".

 25. େมͩͬͨ͜ͱ

 26. Ϩζϯɺ໌Δ͞ɺը૾αΠζɺ ωοτϫʔΫঢ়گ…… ૹ Β Ε ͯ Δ ͔ ෼ ͔

  Β Μ ໰ ୊ 1)1Ͱαʔόʔཱͯͯͨ Βɺzͳ͔ͥը૾͕औಘͰ ͖ͳ͍z͕ൃੜͯͨ͠ɻ
 27. Ϩζϯɺ໌Δ͞ɺը૾αΠζɺ ωοτϫʔΫঢ়گ…… ૹ Β Ε ͯ Δ ͔ ෼ ͔

  Β Μ ໰ ୊ 1)1Ͱαʔόʔཱͯͯͨ Βɺzͳ͔ͥը૾͕औಘͰ ͖ͳ͍z͕ൃੜͯͨ͠ɻ ϓϩάϥϜͷόά͸ͳͯ͘஗͔͚ͬͨͩ
 28. / P E F K T ͩ ͱ ͍

  ͍ ײ ͡ ʹ ͲΕ͘Β͍ը૾͕ૹΒΕͯདྷͯΔ͔ਵ࣌؂ࢹͰ͖Δɻ
 29. େมͩͬͨ͜ͱ

 30. σόοά

 31. ૹ Β Ε ͯ ͘ Δ ը ૾

 32. ຕ ໨

 33. ຕ ໨

 34. ຕ ໨

 35. ඃࣸମͷಈ͖͕ͳ͍

 36. ໷ ʹ ͳ Β ͳ ͍ ͱ ม Խ ͕

  ແ ͍ ಈ͍ͯ͘Ε1FQQFS
 37. ࣌ ܭ Λ ͓ ͖ · ͠ ͨ ɻ

 38. ෼ ͔ Γ ΍ ͢ ͍ ΊͪΌḿͬͨ

 39. ͜ Ε

 40. ͜ Ε Ϊϟϧ͕͢͞Ͱ͢ɻ

 41. ͪ ͳ Έ ʹ ࠓ ݟ ͨ Β ಈ͍ͯ͘Ε1FQQFS ࣌ܭ΋ࢮΜͰͨɻ

 42. · ͱ Ί ɾNefry BT + Grove ΧϝϥͰωοτϫʔΫΧϝϥ ؆୯ʹ࡞ΕΔΑ -

  Pepper΋ݟकΕΔ - Pepper͕͏ͳͩΕͯͯ΋OK ɾը૾ͷΞοϓϩʔυ଎౓͸ը૾αΠζʹΑͬͯ มΘΔͷͰαʔόʔଆͷॲཧ΋஫ҙ͕ඞཁ ɾఆ఺ΧϝϥͰಈ͖͕Θ͔Βͳ͍৔߹ͷσόοά ͸࣌ܭ͕༗ޮ() ɾPepperಈ͍ͯΫϨ