AI(人工知能)に聞いてみた! / video and speech analysis

AI(人工知能)に聞いてみた! / video and speech analysis

クラウドサービスではじめる動画解析/音声解析

D58d997835f0a7cfa8d423abefa1f13d?s=128

Tomoko Matsumura

June 17, 2018
Tweet

Transcript

 1. "*ʢਓ޻஌ೳʣʹฉ͍ͯΈͨʂ Ϋϥ΢υαʔϏεͰ͸͡ΊΔಈըղੳʗԻ੠ղੳ

 2. )FMMP *`N5PNPLP.BUTVNVSB 6/*90/4:45&.4$0 -5% 3PDL )FBWZ.FUBM *1" :PVDBOGJOENFPO5XJUUFS!OBLP

 3. 6/*90/4:45&.4 ์ૹϏδωεࢧԉ • Ӧ์γεςϜ • ൪૊ൢചγεςϜ • ෺ൢγεςϜ • ۀ຿جװγεςϜ

  • ߟࠪ؅ཧγεςϜ • ࢹௌऀԠ౴γεςϜ ίϯςϯπϏδωεࢧԉ • ߴ଎ϑΝΠϧసૹ • ը૾ڞ༗γεςϜ • .".ʢ.FEJB"TTFU .BOBHFNFOUʣ • ใಓ$.4
 
 ߴ଎ϑΝΠϧసૹιϑτ΢ΣΞ4503.š
 '51ͷ໿ഒͷ଎౓ͰϑΝΠϧసૹՄೳ
 ˞ฏۉ.CQTͷ௨৴ύϑΥʔϚϯεͷ৔߹ 6%1 ಠࣗϓϩτίϧ
 4. (3"7*5:&YDIBOHF

 5. “ ಈըΛऔΓѻ͏ݱ৔Ͱ"*͸׆༻Ͱ͖Δͷ͔

 6. “ ͪΐͬͱΦϥϯμߦ͖ͬͯͨ✈

 7. *#$ɾ
 JO"NTUFSEBN

 8. “ Ϋϥ΢υαʔϏε"*׆༻͠·͘Γͩͬͨ'

 9. ւ֎੡඼ͷΫϥ΢υαʔϏε"*׆༻ࣄྫ ಈըղੳ ◦ λά෇͚ ◦ ਓ෺நग़ɾಛ௃෼ੳɾײ৘෼ੳ ◦ γʔϯநग़ ◦ จࣈى͜͠ʢࣈນʣ

  ◦ ϞβΠΫฤू ಠࣗ"*͸΄΅ͳ͠ɻ
 Ϋϥ΢υαʔϏε"*Λ૊ΈࠐΜͰ͍Δ੡඼͕ଟ͍ɻ
 ͨͩ͠ϕϯμʔϩοΫΠϯΛආ͚ɺෳ਺ͷαʔϏεΛ
 ར༻Ͱ͖ΔΑ͏ͳ࢓૊Έʹͳ͍ͬͯͨɻ
 10. “ ࢼͯ͠ΈΑ͏ʂ

 11. ಈըղੳαʔϏε .JDSPTPGU ◦ 7JEFP*OEFYFSʢQSFWJFXʣ
 "NB[PO8FC4FSWJDFT ◦ "NB[PO3FLPHOJUJPO7JEFP
 (PPHMF$MPVE ◦ $MPVE7JEFP*OUFMMJHFODF

 12. “ ࣗಈจࣈى͜͠Մೳɺ
 ೔ຊޠΛؚΉଟݴޠʹରԠɺ
 ྑ࣭ͳૉࡐΛ࢖ֶͬͯश͍ͯ͠Δɺ
 ͳͲͷ఺Ͱ·ͣ͸7JEFP*OEFYFSΛݕূ͢Δ͜ͱʹɻ ʢɾɾɾϓϨϏϡʔ൛͚ͩͲʣ

 13. 7JEFP*OEFYFS ಈըૉࡐͷղੳ͕Ͱ͖ΔαʔϏεɻ
 ෳ਺ͷ.JDSPTPGU"*αʔϏεΛ૊Έ߹Θ͍ͤͯΔɻ
 3&45"1*Ͱར༻Մೳɻ
 ղੳ݁ՌʢҰ෦ൈਮʣ ◦ ϏσΦ಺ͷਓ෺ʢإʣநग़ ◦ ༗໊ਓσʔλϕʔεͱͷর߹ ◦

  ୭͕ͲͷλΠϛϯάͰൃݴ͔ͨ͠Λಛఆ ◦ ϏσΦ಺ͷԻ੠͔ΒτϥϯεΫϦϓτΛੜ੒ ◦ Ωʔϫʔυͷநग़ ◦ λάʢϥϕϧʣ෇͚ ◦ ಈը಺ͷจࣈ৘ใΛநग़ʢ0$3ʣ

 14. 7JEFP*OEFYFSϙʔλϧͰͷղੳ݁Ռදࣔྫ www.voanews.com

 15. \ *E 5FYU)FZIPXZPVEPJOHZFBI*NEPJOHHPPEUIBOLZPV
 ɹɹɹɹɹZFBI*NEPJOHHSFBUUIBOLZPVOPUFTBSFZPVMFBSOJOH
 ɹɹɹɹɹ1)1FTQFFEOPUZFUOPX*NSFBMMZGPDVTJOHPOMFBSOJOH $POGJEFODF TQFBLFS*E

   -BOHVBHFFO64 *OTUBODFT< \ BEKVTUFE4UBSU BEKVTUFE&OE TUBSU FOE ^ > ɾɾɾ 7JEFP*OEFYFSͰऔಘͰ͖Δ+40/ͷҰྫ
 16. 7JEFP*OEFYFSݴޠରԠঢ়گ ◦ ӳޠ ◦ εϖΠϯޠ ◦ ϑϥϯεޠ ◦ υΠπޠ ◦

  ΠλϦΞޠ ◦ தࠃޠʢ؆ମࣈʣ ◦ ϙϧτΨϧޠʢϒϥδϧʣ ◦ ೔ຊޠ ◦ ϩγΞޠͳͲ
 ಈը಺Ͱ࢖༻͞Ε͍ͯΔݴޠΛࢦఆͯ͠ɺ
 ಈըϑΝΠϧΛΞοϓϩʔυ͢Δඞཁ͋Γɻ
 ͨͩ͠ɺಈը಺ͷԻ੠৘ใ͔Βੜ੒ͨ͠ࣈນ৘ใΛݩʹ
 ଞͷݴޠʹࣗಈ຋༁͢Δ͜ͱ͸Մೳɻ
 17. 7JEFP*OEFYFSಈը෼ੳʢӳޠʣ ӳޠͷχϡʔεɾΠϯλϏϡʔɾεϐʔνૉࡐͳͲ
 Λ7JEFP*OEFYFSͰղੳͨ݁͠Ռɺ
 ʙۙ͘ͷਫ਼౓Ͱӳޠࣈນ͕ੜ੒͞Εͨɻ www.voanews.com

 18. 7JEFP*OEFYFSಈը෼ੳʢதࠃޠʣ 7JEFP*OEFYFSͷղੳ݁Ռ ଖൌେՈؓਓ޻ஐೳ༗ଟେతྖझɻதࠃ౸೥ູࢭձ౤ሧ਺ेၡ
 ඒۚকࡏਓ޻ஐೳਵҬਵઌશੈքɻ ࣮ࡍͷ୆ຊ ౨໙େՈؓਓ޻ஐೳ༗ଟେతྖझʁதࠃ౸೥ູࢭձ౤ሧ਺ेၡɼ
 কࡏਓ޻୞ೳਵҬਵઌશੈքɻ ༁ʣΈͳ͞Μ"*ʹ͍ͭͯ͸ͲΕ͘Β͍ڵຯ͕͋Γ·͔͢ʁதࠃͰ͸਺ेԯυϧΛ౤ͯ͡ɺ
 ೥·Ͱʹ"*෼໺ͰੈքΛϦʔυ͢Δ໨ඪ͕ܝ͛ΒΕ͍ͯΔͦ͏Ͱ͢ʂ

 19. 7JEFP*OEFYFSಈը෼ੳʢϑϥϯεޠʣ 7JEFP*OEFYFSͷղੳ݁Ռ .BJTRVBOEPLBZ1PVSUPVTMFTQBSUJDJQBOUTÁMBDPOGÉSFODFEFTQFD
 WPVTÊUFTMBCJFOWFOVF.BEBNFNBUTVCBSBTFSBMÁQPVSWPVTBTTJTUFSFU SÉQPOESFÁUPVTWPTRVFTUJPOT
 .BEBNF4JNNPOTZFVY1SPGJUFSEFMÉWÉOFNFOUNFSDJ ࣮ࡍͷ୆ຊ 1PVSUPVUMFTQBSUJDJQBOUTÁMBDPOGFSFODFEF1)1 WPVTFUFTMFTCJFO WFOVFT.BEBNF.BUTVNVSBTFSBMBQPVSWPVTBTTJTUF[FUSFQPOESFB

  UPVUWPTRVFTUJPOT.BEBNFFUNPOTJFVSQSPGJUFSEFMÉWÉOFNFOU NFSDJ ༁ʣ1)1ΧϯϑΝϨϯε෱ԬʹࢀՃ͍ͯ͠ΔΈͳ͞Μɻ࠷ޙ·ͰΠϕϯτΛָ͠Έ·͠ΐ͏ɻ ࠙਌ձͰদଜ͞Μʹ࿩͔͚͍ͯ͋͛ͯͩ͘͠͞Ͷʂ
 20. “ ݴޠ΍࿩͠ํʹΑͬͯଟগͷࠩ͸͋Δ͕ɺ
 ͔ͳΓྑ͍ਫ਼౓Ͱࣈນੜ੒͞Ε͍ͯΔɻ
 ͜Ε͸೔ຊޠʹ΋ظ଴ʂ

 21. 7JEFP*OEFYFSಈը෼ੳʢ೔ຊޠʣ 7JEFP*OEFYFSͷղੳ݁Ռ ͦΕͰ͸χϡʔεͷ࣌ؒͰ͢ɻ
 ίϯϏχΤϯεετΞͷϢχκϯ૭͸ਂ໷ར༻٬޲͚ʹ
 ৯඼΍೔༻඼Λॆ࣮ͤͨ͞ϞσϧళฮΛ෱Ԭࢢதԝ۠ͱೆ۠Ͱ
 ૬͍࣍ͰΦʔϓϯ͠·ͨ͠ɻ

 22. “ ͜Ε͸݁ߏ͍͍ͷͰ͸

 23. “ ɾɾɾͦΜͳʹ؁͘͸ͳ͔ͬͨ

 24. 7JEFP*OEFYFSͷ໰୊఺ ◦ ಈըղੳʹ͕͔͔࣌ؒΔɻ
 ඵؒͷಈըΛղੳ͢Δͷʹ໿෼͔͔Δ͜ͱ΋ɻ
 ◦ ࿩ऀ͕੾ΓସΘΔࡍͷࣈນɺ
 ̎ਓҎ্ͷԻ੠͕ॏͳͬͨ෦෼ͷࣈນ͕ਖ਼͘͠
 औಘͰ͖ͳ͍͜ͱ͕ଟ͍ɻ
 ◦ ೔ຊޠࣈນ͸ӳޠࣈນͱൺֱ͢Δͱਫ਼౓͕ѱ͍ɻ


  ࣮ࡍʹ͸ଘࡏ͠ͳ͍୯ޠʹஔ͖׵͑ΒΕͯ
 ͍Δ͜ͱ΋͋Δɻ
 ◦ ӳޠࣈນ͸ϐϦΦυͰ͋Δఔ౓۠੾ΒΕ͍ͯΔ͕ɺ
 ೔ຊޠࣈນʹ͸۟ಡ఺͕ͳ͘ɺจষ͕
 ۠੾ΒΕ͍ͯͳ͍ɻ

 25. 7JEFP*OEFYFSಈը෼ੳʢӳޠɿ̎ਓͷ೔ৗձ࿩ʣ 7JEFP*OEFYFSͷղੳ݁Ռ )FZIPXZPVEPJOH ZFBI*NEPJOHHPPEUIBOLZPV ZFBI*NEPJOHHSFBU UIBOLZPVOPUFTBSFZPVMFBSOJOH1)1 FTQFFEOPUZFUOPX*NSFBMMZ GPDVTJOHPOMFBSOJOH+PBOOPV ࣮ࡍͷ୆ຊ #PCCZɿ)J*TTB

  )PXBSFZPVEPJOH 
 *TTBɹɿ:FBI*NEPJOHHPPE BOEZPV #PCCZɿ:FBI*NEPJOHHSFBU5IBOLZPV *TTBɹɿ UIBU`TOJDF #PCCZɿ"SFZPVMFBSOJOH1)1 *TTBɹɿ1)1 /PUZFU /PX *NSFBMMZGPDVTJOHPOMFBSOJOH+BWBOPX
 26. 7JEFP*OEFYFSಈը෼ੳʢ೔ຊޠɿ̏ਓͷձ࿩ʣ 7JEFP*OEFYFSͷղੳ݁Ռ ͋͞ͷQIQΧϯϑΝϨϯε෱Ԭͱ͍͏ผʹ͠Ό΂ΔΜ͚ͩͲ͍͢͝ۓுͯ͠ ͍ΔΜͰ ͸ࡾ୔୳͍ͯ͠·ͨ͠ɹࢀՃ͍͚ͨ͠ΕͲޮՌ͸ԕ͍൴Β͸ͦ͏͍ ͑͹౦ژͰ΋ेೋ݄ʹ͍ͯ͠ΔͷͰ͕͋͢ΔΒ͍͠Α͍͍ͶͦΕʹ
 ͜͏ࢢຽͳΜͰɹʹͳΓ·͠ΐ͏ ੜ੒͞Εͨࣈນ͸ΊͪΌͪ͘Όͳঢ়ଶɾɾɾ
 ۟ಡ఺͕ͳ͍ͷͰػց຋༁ͯ͠΋ΊͪΌͪ͘Ό

 27. “ ଞͷ"*αʔϏεͰ΋ಉ͡ͳͷ͔ʁ

 28. “ ͱΓ͋͑ͣࣈນਫ਼౓Λݕূ͍͚ͨ͠ΕͲ
 ಈըղੳ͸͕͔͔࣌ؒΔ͠ɺ
 ೔ຊޠͷରԠঢ়گ΋ඍົɾɾɾ

 29. Ի੠ղੳαʔϏεʢ4QFFDIUP5FYUʣ .JDSPTPGU ◦ #JOH4QFFDI"1*
 *#.8BUTPO ◦ 4QFFDIUP5FYU
 (PPHMF$MPVE ◦ $MPVE4QFFDIUP5FYU

 30. “ ͋ʂ ಈը͔ΒԻ੠͚ͩൈ͖ग़ͤ͹Α͍ͷͰ͸

 31. “ ͔͠͠Ի੠ղੳ͸͍Ζ͍Ζͱେมͩͬͨ

 32. Ի੠ϑΝΠϧͷϑΥʔϚοτ໰୊ Ի੠৘ใͷൈ͖ग़͠ #JOH4QFFDI"1*΍4QFFDIUP5FYUʹࢦఆͰ͖ΔԻ੠ϑΝΠϧܗࣜ͸ ͔ͳΓݶఆ͞Ε͍ͯΔɻ ྫʣ#JOH4QFFDI"1*ͷରԠԻ੠ϑΝΠϧɿ
 8"7ϑΝΠϧʢ1$.TJOHMFDIBOOFM NPOP ,)[ʣ "*αʔϏε͕ରԠ͍ͯ͠ΔԻ੠ϑΥʔϚοτΛࢦఆͯ͠ɺ Ի੠Λൈ͖ग़͢ඞཁ͕͋Δɻ

  ➔GGNQFHΛ࢖༻ͯ͠Ի੠ൈ͖ग़͠Λ࣮ߦɻ $ ffmpeg -i input.mp4 -vn -ac 1 -ar 16000 \ 
 -acodec pcm_s16le output.wav
 33. Ի੠ϑΝΠϧͷई໰୊ Ի੠ϑΝΠϧͷ෼ׂ #JOH4QFFDI"1*΍4QFFDIUP5FYUʹࢦఆͰ͖ΔԻ੠ϑΝΠϧͷ
 ईʢ௕͞ʣʹ΋੍ݶ͕͋Δɻ ྫʣ#JOH4QFFDI"1*ͷରԠԻ੠ईʢ3&45"1*Λ࢖༻͢Δ৔߹ʣ ɿඵҎ಺ ϑΝΠϧ͋ͨΓͷईΛࢦఆ͠ɺԻ੠ϑΝΠϧΛ෼ׂ͢Δඞཁ͕͋Δɻ ➔TPYΛ࢖༻ͯ͠Ի੠ϑΝΠϧ෼ׂΛ࣮ߦʢGGNQFHͰಈըϑΝΠϧࣗମΛ
 ɹ෼ׂͯ͠΋ྑ͍ʣ $

  sox input.wav output.wav trim 0 10 : newfile : restart
 34. ಈըͷ࠷ॳ͸୭΋࿩͍ͯ͠ͳ͍ʢΰιΰιͱԻ͕͍ͯ͠Δ͚ͩʣ

 35. Ի੠ϑΝΠϧͷແԻ෦෼໰୊ Ի੠ϑΝΠϧͷແԻ෦෼আڈ Ի੠ϑΝΠϧͷແԻ෦෼͔Β͸ɺจࣈ৘ใ͸औಘͰ͖ͳ͍ɻ
 ˞׬શແԻ͚ͩͰͳ͘ɺਓ෺ͷൃ੠͕ແ͍෦෼΋ؚΉɻ ແԻ෦෼΋ؚΊͯ͢΂ͯ"*෼ੳΛϦΫΤετ͍ͯ͠Δͱɺ
 ϦΫΤετճ਺ͷ্ݶʹୡͯ͠͠·͏ʢ·ͨ͸ίετ͕͔͔Γ͗͢Δʣ Ի੠ϑΝΠϧ͔ΒແԻ෦෼Λআڈͯ͠"*෼ੳʹ͔͚Δɻ ➔TPYΛ࢖༻ͯ͠Ի੠Ϩϕϧͷ௿͍෦෼Λ੾ΓऔΔɻ $ sox

  input.wav output.wav trim 0 10 : newfile : restart
 36. \ UJNFTUBNQT< <ίϯϏχΤϯεετΞ > <ͷ > 

  <Ϣχκϯ > <Ϛʔτ > <͸ > <ਂ໷ > <ར༻٬ > <޲͚ > <ʹ > <৯඼ > <΍ > > DPOGJEFODF USBOTDSJQUίϯϏχΤϯεετΞͷϢχκϯϚʔτ͸
 ਂ໷ར༻٬޲͚ʹ৯඼΍ ^ 8BUTPO4QFFDIUP5FYUͰऔಘͰ͖Δ+40/ͷҰྫ
 37. /#FTU<
 \
 $POGJEFODF 
 -FYJDBMίϯϏχΤϯεετΞͷϢχκϯޙ͸ਂ໷ʹ͓٬ݱʹ৯඼΍ 
 *5/ίϯϏχΤϯεετΞͷϢχκϯޙ͸ਂ໷ʹ͓٬ݱʹ৯඼΍ 
 .BTLFE*5/ίϯϏχΤϯεετΞͷϢχκϯޙ͸ਂ໷ʹ͓٬ݱʹ৯඼΍ 


  %JTQMBZίϯϏχΤϯεετΞͷϢχκϯޙ͸ਂ໷ʹ͓٬ݱʹ৯඼΍
 ^ 
 \
 $POGJEFODF 
 -FYJDBMίϯϏχΤϯεετΞͷϢχκϯ͋ͱ͸ਂ໷ʹ͓٬ݱʹ৯඼΍ 
 *5/ίϯϏχΤϯεετΞͷϢχκϯ͋ͱ͸ਂ໷ʹ͓٬ݱʹ৯඼΍ 
 .BTLFE*5/ίϯϏχΤϯεετΞͷϢχκϯ͋ͱ͸ਂ໷ʹ͓٬ݱʹ৯඼΍ 
 %JTQMBZίϯϏχΤϯεετΞͷϢχκϯ͋ͱ͸ਂ໷ʹ͓٬ݱʹ৯඼΍
 ^ 
 > #JOH4QFFDI"1*ͰऔಘͰ͖Δ+40/ͷҰྫ
 38. Ի੠ղੳͷ݁Ռ ◦ ಈըղੳͱൺֱ͢Δͱɺղੳʹ͔͔Δ࣌ؒ͸গͳ͍ɻ
 ղੳʹ͔͔Δ࣌ؒ͸֤"1*ʹΑ͕ͬͯࠩग़Δɻ
 ˠ#JOH4QFFDI"1*͸4QFFDIUP5FYUͷ
 ɹഒҎ্଎͔ͬͨɻ
 ◦ 8BUTPO4QFFDIUP5FYU͸ɺ
 ୯ޠ୯ҐͰͷλΠϜίʔυʢಈըͷҐஔʣΛऔಘͰ͖Δɻ
 ˠಈըͱࣈນΛ߹੒͢ΔࡍʹॏཁʹͳΔ৘ใɻ


  ˞ͨͩ͠ɺτϥϯεΫϦϓτ಺ʹ΋୯ޠͱ୯ޠͷؒʹۭനΛ
 ɹؚΜͰ͠·͏ͨΊɺअຐʹͳΔ͜ͱ΋ɻ
 ◦ Ի੠ೝࣝͷ৴པ౓ΛऔಘͰ͖ΔͨΊɺ
 औಘͨ͠จࣈ৘ใͷ͏ͪ৴པ౓ͷ௿͍σʔλ͸
 ੾ΓࣺͯΔ͜ͱ΋Ͱ͖Δɻ
 39. Ի੠ղੳͷ՝୊ ◦ ղੳՄೳͳԻ੠ϑΥʔϚοτɺईͳͲʹ੍ݶ͕ଟ͍ɻ
 ◦ ϊΠζ΍ແԻ෦෼ͳͲͷআڈ͕ඞཁͳ৔߹΋ɻ
 ◦ ਓ෺ͷൃ੠Ի͕খ͗͢͞Δ৔߹ͳͲ͸ɺ
 ϘϦϡʔϜΛௐ੔͔ͯ͠Βղੳ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
 ֤Ի੠ղੳ"1*ͷར༻ํ๏͚ͩͰͳ͘ɺ
 Ի੠ϑΥʔϚοτ΍Ի੠೾ܗͳͲΛ֬ೝ͠ͳ͕Β


  Ճ޻͢Δ஌͕ࣝඞཁͳ৔߹΋͋Δɻ
 40. “ ಈըɾԻ੠ղੳΛͯ͠ΈͯΘ͔ͬͨ͜ͱ

 41. ಈըղੳɾԻ੠ղੳ"*Λར༻͢Δࡍͷ՝୊ᶃ ֤ղੳ"*Λར༻͢Δࡍͷҧ͍ ◦ ར༻ํ๏ ▫ 3&45"1*4%,ʢ1)1ͷ4%,͸গͳ͍ʣ ◦ ೝূํ๏ ▫ #BTJDೝূೝূΩʔೝূτʔΫϯ

  ◦ ࢦఆͰ͖ΔσʔλͷϑΥʔϚοτɾΦϓγϣϯ ◦ औಘͰ͖ΔσʔλͷϑΥʔϚοτɾϓϩύςΟ
 ֤"*Ͱಘҙͳσʔλɾෆಘҙͳσʔλ͕͋ΔͨΊɺ
 ͻͱͭͷ"*͚ͩͰղੳΛਐΊ͍ͯ͘ͱ
 ͳ͔ͳ͔ྑ͍݁ՌʹͨͲΓ͚ͭͳ͍ɻ ฒߦͯ͠ෳ਺ͷ"*Ͱݕূ͍ͯ͘͠ํ๏͕Φεεϝʂ
 42. ಈըղੳɾԻ੠ղੳ"*Λར༻͢Δࡍͷ՝୊ᶄ ղੳ݁Ռͷਫ਼౓໰୊ ◦ ͷਫ਼౓͸ग़ͳ͍લఏͰݕূ͢Δɻ ▫ Ի੠͕ඇৗʹΫϦΞʢϚΠΫΛ௨͍ͯ͠Δʣ ▫ ਖ਼͍͠ൃԻɾൃ੠Ͱ͋ΔʢΞφ΢ϯαʔ΍εϐʔνͳͲʣ ▫ ϊΠζ΍#(.͕ೖ͍ͬͯͳ͍ɻ

  ▫ ෳ਺ਓͰͷձ࿩Ͱ͸ͳ͍ʢ̍ਓͷਓ෺͕࿩͍ͯ͠Δʣ ͜ΕΒͷ৚͕݅ଗ͍ͬͯΔͱɺ͔ͳΓߴ͍ਫ਼౓Ͱͷղੳ͸Մೳɻ
 ͦΕͰ΋ݴޠʢӳޠɾ೔ຊޠɾͦͷଞʣʹΑΔҧ͍΍ɺ
 Ұ෦ͷݻ༗໊ࢺΛղੳͰ͖ͳ͍ͳͲͷ໰୊͸࢒Δɻ ͷਫ਼౓ͰղੳͰ͖Δํ๏Ͱ͸ͳ͘ɺ
 ҎԼͷղੳ݁ՌΛ্ख͘ར༻͢Δํ๏·ͨ͸
 ৴པ౓ͷ௿͍σʔλΛ੾ΓࣺͯΔํ๏Λ
 ݕ౼͢Δ͜ͱ͕ॏཁʂ
 43. ಈըղੳɾԻ੠ղੳ"*Λར༻͢Δࡍͷ՝୊ᶅ ϓϨϏϡʔ൛ͷ᠘ʁʁ ◦ ͋Δ೔ಥવɾɾɾ ▫ ฦ٫͞ΕΔ+40/ͷܗ͕ࣜมΘΔʂ ▫ "1*͕7͔Β7ʹڧ੍Ҡߦ͞ΕΔʂ ▫ ղੳͰ͖ͳ͘ͳΔʢҰੜ݁Ռ͕ฦͬͯ͜ͳ͍ʣ

  ▫ յΕͨղੳ݁Ռ͕ฦ٫͞ΕΔʢࡢ೔·Ͱ͸େৎ෉ͩͬͨͷʹʣ ૊ΈࠐΉΞϓϦέʔγϣϯଆͰɺ֤"*ʹΑΔҧ͍΍ɺ
 ղੳ݁Ռ͕มΘͬͨ৔߹ͷࠩҟΛٵऩͰ͖ΔΑ͏ʹ
 ߟྀͨ͠΄͏͕Α͍ɻ΋ͪΖΜɺ
 ͋Δ೔ಥવɺղੳ݁Ռͷਫ਼౓্͕͕Δ͜ͱ΋ʂ
 44. ಈըղੳɾԻ੠ղੳ"*Λར༻͢Δࡍͷ՝୊ᶆ ͦͷଞɺײͨ͜͡ͱͳͲɻ
 ◦ .JDSPTPGUͷ"*͸ਫ਼౓͸ྑ͍͕ɺαʔϏεܗଶ͕
 ࠞཚঢ়ଶɻ ▫ "1*΍υΩϡϝϯτ͕όϥόϥɻ ▫ αʔϏεʹΑͬͯೝূํ๏΍ΞΧ΢ϯτ؅ཧํ๏͕ҟͳΔɻ ▫

  .4ͷΠϕϯτʹ߹Θͤͯಥવ࢓༷͕มΘͬͨΓ͢Δɻ
 ◦ "84ͷ"*͸೔ຊޠରԠ͕஗͍৔߹͕͋Δɻ ▫ 1)1ͷ4%,͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ఺͸˓ ▫ ϒϩάهࣄͳͲͷ৘ใ͸ଟΊɻ
 ◦ *#.8BUTPOʹ͸ظ଴͍ͯ͠Δʂ ▫ "1*υΩϡϝϯτ͕ॆ࣮͍ͯͯ͠ݕূ͠΍͍͢ɻ ▫ ւ֎ͷలࣔձΛݟΔݶΓɺސ٬Ҋ݅ͰݸผରԠ͍ͯ͠Δ༷ࢠɻ
 ಛఆͷεϙʔπʹಛԽͨ͠εϙʔπಈըղੳͳͲ΋ɻ
 ࠓޙͷల։ʹظ଴ʂ
 45. “ ݁ߏେมͦ͏ɻ͓ۚ΋͔͔ΔͷͰ͸

 46. “ ͸͍ɻେมͰ͢ɻ͓ۚ΋݁ߏ͔͔Γ·͢

 47. “ ΍Δඞཁ͋Δͷʁ໥͔Δͷʁ

 48. “ :&4

 49. “ େྔͷө૾ૉࡐΛѻ͏ۀքʹ͍Δ͔Βͦ͜ Ͱ͖Δ͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Γ·͢

 50. “ ࠓޙͷऔΓ૊Έ
 ʢͦ͏͍͑͹Ի੠ม׵ʹ͍ͭͯ࿩ͯ͠ͳ͍Ͷɾɾɾʣ

 51. ө૾σʔλ + AIղੳͷऔΓ૊Έ υϩʔϯࡱӨө૾ ؂ࢹΧϝϥө૾ ϥΠϒࡱӨө૾ ಠࣗΞϓϦέʔγϣϯʹΑΔ ϥΠϒө૾ॲཧɺ τϥϯείʔυॲཧͳͲɻ ݪߘɾςΩετσʔλ

  "*ʹΑΔԻ੠ม׵ "*ʹΑΔಈըɾԻ੠ղੳ ϥΠϒө૾ΛऔΓࠐΈͳ͕Βө૾ղੳ ɹϦΞϧλΠϜจࣈى͜͠ ɹࣗಈλά෇͚ɾΞʔΧΠϒݕࡧ ө૾σʔλʴ"*Ի੠σʔλ
 ɹ์ૹσʔλͷࣗಈ࡞੒ɹɹɹɾɾɾͳͲ
 52. 5IBOLT "OZ2VFTUJPOT IUUQTXXXVOJYPODPKQ

 53. CREDITS Special thanks to all the people who made and

  released these awesome resources for free: ◦ Presentation template by SlidesCarnival ◦ Photographs by Unsplash