Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アルプでのAgile Testing / Alp Agile Testing

アルプでのAgile Testing / Alp Agile Testing

社内でAgile Testingについて展開したときの資料です。

参考資料
[Agile Testing Condensed Japanese Edition](https://leanpub.com/agiletesting-condensed-japanese-edition)
[The BDD Books - Discovery (Japanese Edition)](https://leanpub.com/bddbooks-discovery-jp)

nametake

May 20, 2022
Tweet

More Decks by nametake

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Agile Testingͱ


  BDDͷ࿩
  @nametake

  View Slide

 2. QAνʔϜ͔Β


  ग़ͯ͘Δϫʔυ

  View Slide

 3. Agile Testing

  View Slide

 4. ༻ޠతʹ


  ΞδϟΠϧͷதͰ


  ςετ͢ΔͬΆ͍


  งғؾ͸఻ΘͬͯΔ

  View Slide

 5. QAͷఆٛͱಉ͘͡


  Agile Testing΋


  ೝࣝΛἧ͍͑ͨ

  View Slide

 6. ͱ͍͏͜ͱͰ


  Agile Testingͷ


  ࿩Λ͠·͢

  View Slide


 7. View Slide

 8. View Slide

 9. ͜Εʹશ෦


  ॻ͍ͯ͋Δ

  View Slide

 10. ϖʔδ਺΋


  ଟ͘ͳ͍ͷͰ


  Φεεϝ

  View Slide

 11. 1. Agile Testing


  ͱ͸ͳʹ͔

  View Slide

 12. ͦͷ··Ҿ༻

  View Slide

 13. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 14. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 15. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 16. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 17. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 18. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 19. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 20. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 21. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 22. ൈਮ

  View Slide

 23. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 24. ࢝·Γ͔Β


  σϦόϦʔ·Ͱ


  ڠௐతͳςετͷ


  ࣮ફ

  View Slide

 25. ࢝·Γ͔Β


  σϦόϦʔ·Ͱ


  ڠௐతͳςετͷ


  ࣮ફ

  View Slide

 26. ͦ΋ͦ΋ςετͷ


  ໨తͬͯԿʁ

  View Slide

 27. JSTQB FLγϥόεʹ


  هड़͞Ε͍ͯΔ


  ໨త͔Β1ͭҾ༻

  View Slide

 28. ཁ݅ɺϢʔ
  ザ
  ʔ


  ετʔϦʔɺઃܭɺ


  ͓Α
  び
  ίʔ
  ド
  ͳ
  ど
  ͷ


  ࡞ۀ੒Ռ෺ΛධՁ͢Δ

  View Slide

 29. ཁ݅ɺϢʔ
  ザ
  ʔ


  ετʔϦʔɺઃܭɺ


  ͓Α
  び
  ίʔ
  ド
  ͳ
  ど
  ͷ


  ࡞ۀ੒Ռ෺ΛධՁ͢Δ

  View Slide

 30. VࣈϞσϧ

  View Slide

 31. View Slide

 32. ࡞͔ͬͯΒ


  ධՁ͢Δ

  View Slide

 33. Agile Testing

  View Slide

 34. View Slide

 35. "HJMF5FTUJOHͷൣғ

  View Slide

 36. γεςϜςετ΍
  ड͚ೖΕςετ

  View Slide

 37. Ϣχοτςετ

  View Slide

 38. ཁٻఆٛ΍ཁ݅ఆٛ

  View Slide

 39. ࡞Δલ͔ΒධՁ͢Δ

  View Slide

 40. ࢝·Γ͔Β


  σϦόϦʔ·Ͱ


  ڠௐతͳςετͷ


  ࣮ફ

  View Slide

 41. ࢝·Γ͔Β


  σϦόϦʔ·Ͱ


  ڠௐతͳςετͷ


  ࣮ફ

  View Slide

 42. ڠௐతͳςετ

  View Slide

 43. ϝϯόʔશମͰ


  ඼࣭ʹΞϓϩʔνΛ


  ͠Α͏ͱ͍͏࿩

  View Slide

 44. ΞδϟΠϧ։ൃ

  View Slide

 45. ࣗݾ૊৫Խ͞Εͨ


  νʔϜ͕ૉૣ͘


  ސ٬ʹՁ஋Λಧ͚Δ

  View Slide

 46. ֶशαΠΫϧΛ


  ૉૣ͘ճͯ͠


  վળΛ͢Δ

  View Slide

 47. ͜͜ʹ඼࣭ͷ࿩΋


  ؚ·ΕΔ

  View Slide

 48. ී௨ʹΞδϟΠϧ


  ։ൃͷ࿩

  View Slide

 49. ϓϥΫςΟε΋


  ͋Δ͕લஈ͸


  ߟ͑ํͷ࿩

  View Slide

 50. ͭ·Γ


  Agile Testingͱ͸

  View Slide

 51. View Slide

 52. ͜ΕΛ࣮ݱ͢Δ


  ͍͔ͭ͘ͷ


  ϓϥΫςΟεͰ

  View Slide

 53. ςετ΋͠ͳ͕Β


  ϚΠϯυηοτ΋


  ҭ͍ͯͯ͘

  View Slide

 54. ࢝·Γ͔ΒσϦόϦʔ·Ͱɺͦͯͦ͠ΕҎ
  ߱΋ܧଓతʹ࣮ࢪ͞ΕΔڠௐతͳςετͷ
  ࣮ફʹΑΓɺ͓٬༷΁ͷՁ஋ͷසൟͳఏڙ
  Λαϙʔτ͠·͢ɻςετ׆ಈ͸ɺߴ଎ͳ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓΛ༻͍ͯཧղΛݕূ
  ͠ͳ͕ΒɺϓϩμΫτͷ඼࣭Λங͘͜ͱʹ
  ॏ఺Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ͜ͷϓϥΫςΟε
  ͸ɺ඼࣭ʹର͢ΔνʔϜશମͷ੹೚ͱ͍͏
  ߟ͑ํΛڧԽ͠ɺαϙʔτ͠·͢ɻ

  View Slide

 55. 2. Agile Testingͷ


  ϓϥΫςΟε

  View Slide

 56. ͖ͬ͞·Ͱͷ


  ࿩͕લஔ͖

  View Slide

 57. ͔͜͜Βࣾ಺ͷ࿩

  View Slide

 58. ਖ਼௚Ξϧϓ͸


  Agile Testingͷ


  ߟ͑ํͷϕʔε͕


  ΊͪΌͪ͘Ό͋Δ

  View Slide

 59. ৭ʑͳࢪࡦΛ


  εϧοͱड͚ೖΕͯ


  ΋Β͍ͬͯΔ

  View Slide

 60. ߟ͑ํͷ࿩Ͱ͸ͳ͘


  ՝୊ϕʔεͰ


  ϓϥΫςΟεͷ࿩

  View Slide

 61. ՝୊

  View Slide

 62. Staging؀ڥ


  σϓϩΠޙʹ͞ΕΔ


  CS΍Sales͔Βͷࢦఠ

  View Slide

 63. ୯७ͳෆ۩߹͔Β


  ࢥͬͯͨͷͱ


  ͪΐͬͱҧ͏


  Έ͍ͨͳࢦఠ·Ͱ

  View Slide

 64. RevertͩͬͨΓ


  ؒʹ߹ΘͤΔͨΊʹ


  νʔϜͷෛ୲ʹ


  ͳͬͨΓ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 65. Ұํ

  View Slide

 66. StagingϦϦʔεલ΋


  ςετΛͪΌΜͱ


  ߦ͍ͬͯͯ


  PRD΋ॻ͍͍ͯΔ

  View Slide

 67. ͳͥى͖Δ͔

  View Slide

 68. Ծઆ

  View Slide

 69. CSɾSalesͱ


  ϓϩμΫτνʔϜͰ


  ࢀর͢Δ۩ମͷ


  ਺͕ҧ͏

  View Slide

 70. ݱࡏͷϓϩμΫτ


  ։ൃͷਐΊํ

  View Slide

 71. $4 1E. 5FBN
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 72. $4 1E. 5FBN
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 73. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 74. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13%
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 75. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 76. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ಈ࡞֬ೝ

  View Slide

 77. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ಈ࡞֬ೝ

  View Slide

 78. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ಈ࡞֬ೝ

  View Slide

 79. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ಈ࡞֬ೝ
  ࢀর͢Δ۩ମͷ਺͕ҧ͏ͷͰ
  ந৅Խ͞ΕͨػೳʹζϨ͕ݟ͔ͭΔ

  View Slide

 80. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ։ൃத΋ςετཁ݅౳Λ࡞੒͢Δ࣌΋
  Ḫ͍ͬͯΔ͕ḷΓண͚ͳ͍

  View Slide

 81. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ػೳཁ๬ʹશ෦ॻ͘Θ͚ʹ΋͍͔ͳ͍

  View Slide

 82. ड͚ೖΕςετ΍
  γεςϜςετͰؤுΔҊ΋͋Δ

  View Slide

 83. લ޻ఔͰ


  Ͳ͏ʹ͔͍ͨ͠

  View Slide

 84. Agile TestingͰ


  ঺հ͞Ε͍ͯΔ


  ϓϥΫςΟε

  View Slide

 85. Behavior


  Driven


  Development

  View Slide

 86. Behavior


  Driven


  Development

  View Slide

 87. ৼΔ෣͍ۦಈ։ൃ

  View Slide

 88. ςετٕ๏Ͱ͸ͳ͘


  ඼࣭Λ࡞ΓࠐΉ


  ͨΊͷϓϥΫςΟε

  View Slide

 89. ͜͜Ͱͷ඼࣭ͷ
  ࡞ΓࠐΈʹͭͳ͕Δ

  View Slide

 90. View Slide

 91. ͜Εʹશ෦


  ॻ͍ͯ͋Δ

  View Slide

 92. ϖʔδ਺΋


  ଟ͘ͳ͍ͷͰ


  Φεεϝ

  View Slide

 93. Ͳ͏͍͏΋ͷ͔

  View Slide

 94. γεςϜͷ۩ମతͳ


  ৼΔ෣͍͔Β


  ϑΟʔνϟʔΛಋ͘

  View Slide

 95. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13%
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 96. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13%
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ۩ମྫΛҙࣝతʹूΊͯ
  ந৅Խͷਫ਼౓Λ্͛Δ

  View Slide

 97. BDDͷ


  ϓϥΫςΟε

  View Slide

 98. View Slide

 99. มԽΛখ͘͢͞ΔͨΊ
  ࠓ͋ΔϑΥʔϚοτΛ
  ྲྀ༻͢Δ

  View Slide

 100. ઐ೚͕͍ͳ͍ͱ
  த్൒୺ʹͳΓ͔Ͷͳ͍

  View Slide

 101. ʮൃݟʯ্͕ख͘Ͱ͖ͳ͍ͱ
  ޙଓ΋্ख͘ػೳ͠ͳ͍

  View Slide

 102. ʮൃݟʯʹ


  ϑΥʔΧεΛ౰ͯΔ

  View Slide

 103. Ͳ͏΍Δ͔

  View Slide

 104. ߏ଄Խ͞Εͨձ࿩

  View Slide

 105. ߏ଄Խ͞Εͨձ࿩Ͱ


  ඞཁͳ͜ͱ

  View Slide

 106. ڠௐ࡞ۀɾ


  ଟ༷ͳࢹ఺ɾ୹͍


  ਐΊΔ͜ͱʹয఺Λ


  ౰ͯΔɾ


  ίϯηϯαε

  View Slide

 107. ΋ͪΖΜ͢ͰʹPdM͕


  CSɾSalesʹώΞϦϯά


  ͍ͯ͠Δͷ΋ߏ଄Խ


  ͞Εͨձ࿩ͷҰछ

  View Slide

 108. BDDͰΑ͘࢖ΘΕΔ


  ϫʔΫγϣοϓͰ


  ਫ਼౓Λ্͍͛ͨ

  View Slide

 109. ࣮ྫϚοϐϯά

  View Slide

 110. ސ٬ཁ݅Λ࣮ྫ͔Β


  நग़͢Δख๏

  View Slide

 111. (ۜͷ஄ؙͰ͸ͳ͍)

  View Slide

 112. ࣮ྫϚοϐϯάͷ


  ΍Γ͔ͨ

  View Slide

 113. ϙετΠοτΛ


  ࢖͏ϫʔΫγϣοϓ

  View Slide

 114. ސ٬Πϯϙʔτͷྫ

  View Slide

 115. ର৅ʹ͢Δ


  ϑΟʔνϟʔΛ


  ܾΊΔ

  View Slide

 116. View Slide

 117. ۩ମతͳಈ࡞Λ


  ࣭໰ܗࣜͰڍ͛ͯ


  هड़͍ͯ͘͠

  View Slide

 118. View Slide

 119. ۩ମతͳಈ࡞͔Β


  ϧʔϧΛந৅Խ


  ͍ͯ͘͠

  View Slide

 120. View Slide

 121. ਐΊͳ͕ΒϧʔϧΛ


  ચ࿅͍ͯ͘͠

  View Slide

 122. View Slide

 123. View Slide

 124. ෆ໌ͳ΋ͷ͸


  ੺͍ϙετΠοτʹ


  هड़͍ͯ͘͠

  View Slide

 125. View Slide

 126. ͜Ε͚ͩ

  View Slide

 127. ͜ΕΛ1ͭͷ


  ϑΟʔνϟʔʹ͖ͭ


  30෼͙Β͍Ͱճ͢

  View Slide

 128. ࠷ऴతͳ


  Ξ΢τϓοτ

  View Slide

 129. View Slide

 130. ϑΟʔνϟʔͷཁ݅

  View Slide

 131. ςετέʔε

  View Slide

 132. ݱஈ֊ͷߟྀ࿙Ε

  View Slide

 133. ଞʹ΋ݟํ͸


  ͋Δׂ͕Ѫ

  View Slide

 134. ۩ମͱந৅Λ


  ҙࣝతʹߦ͖དྷ͢Δ


  ϫʔΫγϣοϓ

  View Slide

 135. Φʔόʔ


  ίϛϡχέʔγϣϯ


  Ͱཁ݅ఆٛ

  View Slide

 136. ڥք஋Λҙࣝ͢Δ౳


  ࣭໰ͷςΫχοΫ͕


  ໰ΘΕΔ

  View Slide

 137. ". 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13%
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ͜Ε͕࣮ݱͰ͖ͦ͏ͳ
  ؾ͕͍ͯ͠Δ

  View Slide

 138. 2ճࢼͨ݁͠Ռ

  View Slide

 139. View Slide

 140. ࢥͬͨΑΓ΋


  ࢖͑ͦ͏

  View Slide

 141. 3. Ͳ͏ਐΊΔ͔

  View Slide

 142. ձͷηοςΟϯά

  View Slide

 143. QAνʔϜͰ


  શ෦΍Γ·͢

  View Slide

 144. ґཔ͚͍ͩͩ͘͞

  View Slide

 145. ༧ఆ࡞੒΋


  ΞαΠϯ΋


  ͍͍ײ͡ʹ͠·͢

  View Slide

 146. λΠϛϯά

  View Slide

 147. ৽͍͠ϑΟʔνϟʔ


  ʹணख͢Δલ

  View Slide

 148. QAνʔϜ΋


  ࢝·Γͦ͏ͳͷΛ


  Ωϟονͨ͠Β


  ๚໰͠·͢

  View Slide

 149. CSɾSalesͷํ΁ͷ


  ͓ئ͍

  View Slide

 150. StagingҎ߱ͷ


  ؾʹͳΓϙΠϯτ͕


  ݮ͔ͬͨ֬ೝ͍ͨ͠

  View Slide

 151. StagingͰؾʹͳΔ


  ϙΠϯτ͕͋ͬͨΒ


  #dev-qaʹ౤ߘ


  ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 152. ຊ౰ʹ


  ࣮ྫϚοϐϯάͰ


  ޮՌ͕͋ͬͨͷ͔


  ஌Γ͍ͨ

  View Slide

 153. ͝ڠྗΑΖ͘͠


  ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 154. ͓ΘΓ

  View Slide