Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

社内の品質管理 / In House QA

nametake
July 30, 2021

社内の品質管理 / In House QA

社内で行った品質管理の方針と知識についてのLT。

nametake

July 30, 2021
Tweet

More Decks by nametake

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣾ಺ͷ඼࣭؅ཧ
  @nametake

  View full-size slide

 2. ςετʹؔ͢Δ


  ஌ࣝΛڞ༗͢Δ

  View full-size slide

 3. ͪΐͬͱ


  ΤϯδχΞدΓ

  View full-size slide

 4. ໨࣍
  • ඼࣭؅ཧͱ͸


  • ݱࡏͷऔΓ૊Έ


  • ςετٕ๏ͷ࿩


  • ඼࣭؅ཧࢦ਑

  View full-size slide

 5. ඼࣭؅ཧͱ͸

  View full-size slide

 6. ඼࣭ͷఆٛ

  View full-size slide

 7. ISO(ࠃࡍඪ४Խػߏ)ͷ


  ඼࣭ͷఆٛ


  (ISO9000)

  View full-size slide

 8. ʮຊདྷඋΘ͍ͬͯΔ


  ಛੑͷू·Γ͕ཁٻ


  ࣄ߲Λຬͨ͢ఔ౓ʯ

  View full-size slide

 9. ¯\_(π)_/¯

  View full-size slide

 10. ࣾ಺Ͱͷ


  ʮ඼࣭ʯ


  ͷఆٛΛ͢Δ


  ඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 11. ࣾ಺Ͱͷ


  ඼࣭ͷఆٛ

  View full-size slide

 12. Ͱ͖ͯ·ͤΜ

  View full-size slide

 13. ఆٛ͸ਖ਼௚ܹॏ

  View full-size slide

 14. ձࣾͱͯ͠Ͳ͏ͯ͠


  ͍͘ͷ͔ߟ͍͑ͯ͘


  ඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 15. Ұ୴͸๷ޚతͳํ޲

  View full-size slide

 16. ๷ޚతͳํ޲ͱ͸

  View full-size slide

 17. ৽ػೳΛ໢ཏతʹ


  ςετͯ͠ຊ൪લʹ


  (Ͱ͖ΔݶΓ)όάΛ

  ൃݟ͢Δ

  View full-size slide

 18. ࠓಈ͍͍ͯΔػೳ͕


  ৽ػೳͷ։ൃͰ


  յΕͳ͍͔


  (Ұఆ͸)֬ೝ͢Δ

  View full-size slide

 19. ͱΓ͋͑ͣ


  ϚΠφεʹ͠ͳ͍


  (Α͏ͳ࢓૊Έͮ͘Γ)

  View full-size slide

 20. ݱࡏͷऔΓ૊Έ

  View full-size slide

 21. ࠓ·Ͱ΍͖ͬͯͨ


  ͜ͱΛ੔ཧ͢Δͱ


  େࡶ೺ʹ2ͭ

  View full-size slide

 22. ػೳςετ


  ͱ


  ϦάϨογϣϯςετ

  View full-size slide

 23. ϑΟʔνϟʔ͕


  ୡ੒Ͱ͖͍ͯΔ͔Λ


  ֬ೝ͢Δςετ

  View full-size slide

 24. ։ൃϑϩʔͷதͰ


  ΤϯδχΞ͕࣮ࢪ

  View full-size slide

 25. ϦάϨογϣϯςετ

  View full-size slide

 26. ৽ػೳͷ։ൃͰ


  طଘͷػೳ͕


  յΕ͍ͯͳ͍͔֬ೝ

  View full-size slide

 27. ຖिAutifyͰ࣮ߦ

  View full-size slide

 28. ςετٕ๏ͷ࿩

  View full-size slide

 29. ͍͔ͭ͘ͷ


  ٕ๏ɾ஌ࣝ

  View full-size slide

 30. ͦΕΛἧ͑Δ

  View full-size slide

 31. ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 32. ͱ͋Δೖྗʹԙ͍ͯ


  ͲΕΛೖྗͯ͠΋


  ಉ݁͡ՌʹͳΔ஋ͷ


  ू߹

  View full-size slide

 33. ೥ྸΛೖྗͯ͠


  ޏ༻Λ൑ఆ͢Δ

  ϩδοΫ

  View full-size slide

 34. 0~15ࡀ: ޏ༻͠ͳ͍


  16~18ࡀ: ΞϧόΠτ


  18~64ࡀ: ਖ਼ࣾһ


  65~ࡀ: ޏ༻͠ͳ͍

  View full-size slide

 35. 0~15ࡀ


  16~18ࡀ


  18~64ࡀ


  65~ࡀ

  View full-size slide

 36. 0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  18~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 37. 0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  18~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 38. SelectͰ΋ಉ͡

  View full-size slide

 39. ఆֹྉۚ ← ಉ஋Ϋϥε


  ैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε


  બ୒ࣜैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε


  ੵ্ࣜैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 40. ༗ޮಉ஋Ϋϥε


  ͱ


  ແޮಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 41. ֬ೝ͍ͨ͜͠ͱʹ


  ԙ͍ͯͦͷ஋͕


  ༗ޮ͔Ͳ͏͔

  View full-size slide

 42. 0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  18~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 43. 0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  18~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 44. ~-1ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  18~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 45. ~-1ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  18~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 46. จ຺ʹ΋ΑΔ

  View full-size slide

 47. ྉۚܭࢉϞσϧ

  View full-size slide

 48. ܖ໿࡞੒ͷจ຺

  View full-size slide

 49. ఆֹྉۚ ← ಉ஋Ϋϥε


  ैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε


  બ୒ࣜैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε


  ੵ্ࣜैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 50. ఆֹྉۚ ← ಉ஋Ϋϥε


  ैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε


  બ୒ࣜैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε


  ੵ্ࣜैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 51. ςΟΞͷೖྗͷ


  ڍಈ֬ೝͷจ຺

  View full-size slide

 52. ఆֹྉۚ ← ಉ஋Ϋϥε


  ैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε


  બ୒ࣜैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε


  ੵ্ࣜैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 53. ఆֹྉۚ ← ಉ஋Ϋϥε


  ैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε


  બ୒ࣜैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε


  ੵ্ࣜैྔ੍ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 54. ಉ஋ΫϥεΛ


  ҙࣝͯ͠ςετͷ


  ର৅Λ୳ͯ͠ΈΔ

  View full-size slide

 55. σγδϣϯςʔϒϧ

  View full-size slide

 56. ܾ·͍ͬͯΔ࢓༷Λ


  දʹͨ͠΋ͷ

  View full-size slide
 57. ࢖༻ྔ୯Ґͷબ୒

  View full-size slide

 58. ಉ஋ΫϥεΛ


  ҙࣝͯ͠


  Ҽࢠͱਫ४Λ୳͢

  View full-size slide

 59. جຊ͸શ෦ચ͍ग़͢


  (ͦ΋ͦ΋࢓༷ͳͷͰ)

  View full-size slide

 60. ৚͕ܾ݅·͍ͬͯΔ


  ͜ͱΛࢦͯ͠


  ༗ଇͱݺͿ

  View full-size slide

 61. ϖΞߏ੒ςετ

  View full-size slide

 62. ϩδοΫ͸ͳ͍͕


  ૊Έ߹ΘͤͰ


  ໰୊͕ൃੜ͠ͳ͍͔


  ֬ೝ͍ͨ͠

  View full-size slide
 63. Χλϩάͷ


  ୺਺ॲཧઃఆ

  View full-size slide

 64. Χλϩάஈ֊Ͱ͸


  ୺਺ॲཧͷઃఆʹ


  ϩδοΫ͸ͳ͍

  View full-size slide

 65. ଞͷύϥϝʔλͱ


  Өڹ͢ΔՄೳੑ΋


  θϩͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 66. ಉ࣌ʹೖྗ͢Δ


  ૊Έ߹Θͤ

  View full-size slide

 67. 2*2*2*4*2*4*4


  =


  View full-size slide

 68. 2*2*2*4*2*4*4


  =


  1024௨Γ

  View full-size slide

 69. ਓؒͷ΍Δ͜ͱ


  Ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 70. ͱ͜ΖͰ͜͏͍͏


  ௐࠪ݁Ռ͕͋Δ

  View full-size slide

 71. ʮγεςϜͷόάͷຆͲ͸


  2ͭͷ஋ͷ૊Έ߹ΘͤͰ


  ൃੜ͢ΔͬΆ͍[1](ҙ༁)ʯ
  [1] R.D.Kuhn et al.“Software Fault Interactions and Implications for Software Testing,” IEEE
  Transactions on Software Engineering, 30(6), June 2004

  View full-size slide

 72. ͩͬͨΒ2ͭͷ


  ஋ͷ૊Έ߹Θͤ


  ͚ͩ͸શ෦֬ೝ


  ͢Ε͹Α͘Ͷʁ

  View full-size slide

 73. 2Ҽࢠؒͷ


  ໢ཏ཰͚ͩ͸


  100%ʹ͢Δ

  View full-size slide

 74. ͔ͭগͳ͍


  ςετέʔε਺ʹ


  ͳΔΑ͏ʹ࡞Δ

  View full-size slide

 75. ৚͕ܾ݅·͍ͬͯͳ͍


  ͜ͱΛࢦͯ͠


  ແଇͱݺͿ

  View full-size slide

 76. ֬ೝ͍ͨ͠


  ૊Έ߹Θ͕ͤ͋Δ


  ৔߹͸ผ్֬ೝ͢Δ

  View full-size slide

 77. ϖΞߏ੒ςετͷ


  πʔϧͰ͸ಛఆͷ


  ૊Έ߹Θ͕ͤ


  ग़ͯ͜ͳ͍ࣄ͕͋Δ

  View full-size slide

 78. ༗ଇͷՄೳੑ͕͋Δ


  ͨΊσγδϣϯ


  ςʔϒϧΛݕ౼͢Δ

  View full-size slide

 79. ඼࣭؅ཧࢦ਑

  View full-size slide

 80. ػೳςετ
  • ϑΟʔνϟʔຖʹσγδϣϯςʔϒϧΛ࡞੒͢Δ


  - :slackbot-test-table: Ͱग़ͯ͘ΔURL


  • ཁ݅ఆٛஈ֊͔ΒσγδϣϯςʔϒϧΛ

  ҙࣝ͢Δ


  - Ҽࢠද౳ͷ࡞੒


  - ςϯϓϨ͸༻ҙͨ͠


  • ࣮ࢪࣗମ͸QA؀ڥͰߦ͏


  • AutifyʹγφϦΦͱͯ͠࡞੒͢Δ

  View full-size slide

 81. ϦάϨογϣϯςετ
  • ओཁػೳʹରͯ͠ςετͷදΛ࡞੒͢Δ


  - σγδϣϯςʔϒϧ


  - ϖΞߏ੒ςετද


  • ओཁͳ΋ͷΛϐοΫΞοϓͯ͠ຖि࣮ࢪ͢Δ


  - ίετͷ؍఺͔Βશͯ͸΍Βͳ͍


  • ػೳςετͷγφϦΦΛυϝΠϯຖʹ·ͱΊΔ


  - ͜ΕΛػೳ։ൃͷϦάϨογϣϯ

  ςετʹ΋׆༻͢Δ

  View full-size slide

 82. ෦෼ೖۚରԠ

  View full-size slide

 83. ࠓճͷσγδϣϯ


  ςʔϒϧΛ


  Autifyʹ࡞Δ

  View full-size slide

 84. Autify্Ͱʮ੥ٻॻ


  ൃߦαʔϏεؔ࿈ʯ


  ͱͯ͠·ͱΊ͓ͯ͘

  View full-size slide

 85. কདྷ੥ٻॻൃߦ


  αʔϏεʹؔ࿈͢Δ


  ։ൃ͕͋ͬͨͱ͖


  ͦΕΛճ͢

  View full-size slide

 86. આ໌ͯ͠ͳ͍͜ͱ

  View full-size slide

 87. આ໌ͯ͠ͳ͍͜ͱ
  • ࡉ͔͍πʔϧͷ࢖͍ํ


  • Πϯγσϯτ࣌ͷQA΁ͷϑΟʔυόοΫ


  • σγδϣϯςʔϒϧͷ࡞Γํ

  View full-size slide