Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

テスト技法の話 / Testing techniques

nametake
April 08, 2022

テスト技法の話 / Testing techniques

社内向けに行ったテスト技法の話です。

スライド内で使用しているCFD法の図は https://nametake.github.io/CFD-Editor/ を使用しています。

nametake

April 08, 2022
Tweet

More Decks by nametake

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ςετٕ๏ͷ࿩
  @nametake

  View full-size slide

 2. ಉ஋Ϋϥε෼ׂ


  ͱ


  σγδϣϯςʔϒϧ

  View full-size slide

 3. ಉ஋Ϋϥε෼ׂ

  View full-size slide

 4. ͱ͋Δೖྗʹ͓͍ͯ


  ͲΕΛೖྗͯ͠΋


  ಉ݁͡ՌʹͳΔ஋ͷ


  ू߹ʹ෼ׂ͢Δ

  View full-size slide

 5. ೥ྸΛೖྗͯ͠


  ޏ༻Λ൑ఆ͢Δ

  View full-size slide

 6. 0~15ࡀ: ޏ༻͠ͳ͍


  16~18ࡀ: ΞϧόΠτ


  19~64ࡀ: ਖ਼ࣾһ


  65~ࡀ: ޏ༻͠ͳ͍

  View full-size slide

 7. 0~15ࡀ


  16~18ࡀ


  19~64ࡀ


  65~ࡀ

  View full-size slide

 8. 0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  19~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 9. ༗ޮಉ஋Ϋϥε


  ͱ


  ແޮಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 10. ֬ೝ͍ͨ͜͠ͱʹ


  ରͯͦ͠ͷಉ஋


  Ϋϥε͕༗ޮ͔


  Ͳ͏͔

  View full-size slide

 11. 0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  19~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 12. 0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  19~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 13. ~-1ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  19~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 14. ~-1ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  0~15ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  16~18ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  19~64ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε


  65~ࡀ ← ಉ஋Ϋϥε

  View full-size slide

 15. ܖ໿ʹΑΔઃܭͷ


  ࣄલ৚݅ͱ͔ͷ


  Πϝʔδ

  View full-size slide

 16. (ཧ۶্͸)

  View full-size slide

 17. ந৅౓্͕͕Δͱ


  ෼ׂ͕೉͍͠

  View full-size slide

 18. ͜Ε্͕ख͘


  Ͱ͖ͳ͍ͱ͜ͷޙͷ


  ςετٕ๏΋


  ্ख͘ಈ͔ͳ͍

  View full-size slide

 19. σγδϣϯςʔϒϧ

  View full-size slide

 20. ࢓༷Λදʹͨ͠΋ͷ

  View full-size slide

 21. ͦͷػೳͷಉ஋


  Ϋϥε෼ׂͷର৅ʹ


  ͳΔཁૉΛݟ͚ͭΔ

  View full-size slide

 22. ͜ͷཁૉͷ͜ͱΛ


  ʮҼࢠʯͱݺͿ

  View full-size slide

 23. ݟ͚ͭͨཁૉΛ


  ಉ஋Ϋϥε෼ׂ͢Δ

  View full-size slide

 24. ෼ׂͨ͠ಉ஋Ϋϥε


  ͷ͜ͱΛʮਫ४ʯ


  ͱݺͿ

  View full-size slide

 25. ͦͷػೳͷ݁ՌΛ


  هड़͢Δ

  View full-size slide

 26. Χλϩά՝߲ۚ໨͕


  ༗ޮ͔ແޮ͔

  View full-size slide

 27. σγδϣϯςʔϒϧ


  ͷऑ఺

  View full-size slide

 28. ૊Έ߹Θͤരൃ

  View full-size slide

 29. 2*2*4*2*2*3*3


  =


  576

  View full-size slide

 30. ςετ7ݪଇͷ2

  View full-size slide

 31. 2. શ਺ςετ͸


  ෆՄೳ

  View full-size slide

 32. Ͳ͏΍ͬͨΒ


  ݮΒͤΔ͔

  View full-size slide

 33. ͋Γ͑ͳ͍


  ૊Έ߹Θͤ

  View full-size slide

 34. ར༻։࢝೔ͷલ೔Ͱ͸
  ։݄࢝ͷ೔ׂΓ͸ଘࡏ͠ͳ͍

  View full-size slide

 35. Ұճ՝ۚͷͱ͖
  ྉۚܭࢉϞσϧ͸
  ैྔ੍ݻఆͰ೔ׂΓ͸ແ͍

  View full-size slide

 36. σγδϣϯςʔϒϧ


  Λ࡞͔ͬͯΒ


  దٓ࡟ΔͰ΋͍͍

  View full-size slide

 37. ࣄલʹ࡟Δ


  ख๏΋͋Δ

  View full-size slide

 38. Cause Flow
  Diagram

  View full-size slide

 39. ಉ஋Ϋϥε෼ׂ


  +


  CFD


  +


  σγδϣϯςʔϒϧ

  View full-size slide

 40. ిࢠϚωʔͷ


  ࣗൢػͷߪೖ

  View full-size slide

 41. Cause Flow
  Diagram

  View full-size slide

 42. ಉ஋෼ׂͨ͠΋ͷΛ֤ϊʔυʹى͜͢
  ݪҼϊʔυ
  ݁Ռϊʔυ

  View full-size slide

 43. ݪҼϊʔυΛ݁Ռϊʔυ·Ͱܨ͛Δ

  View full-size slide

 44. ·ͩ·ͩݮΒͤΔ

  View full-size slide

 45. ΋͠ʮ࢒ߴʻߪೖֹʯͷਫ४ͷͱ͖ʹ
  ඞͣߪೖෆՄೳͳΒҰճ֬ೝ͢Ε͹ྑ͍

  View full-size slide

 46. 24έʔε͕


  9έʔεʹ

  View full-size slide

 47. ΊͬͪΌݮΒͤΔ

  View full-size slide

 48. Χλϩά՝߲ۚ໨


  Ͱ΋͍͍ײ͡ͷ


  ςετέʔε਺ʹ


  ͳΓͦ͏

  View full-size slide

 49. Ұճ՝ۚͷͱ͖͸Ͳ͏ͭͳ͙ʜʜʁ

  View full-size slide

 50. Ұճ՝ۚͷͱ͖͸Ͳ͏ͭͳ͙ʜʜʁ
  ݄຤ͷͱ͖͚ͩ։݄࢝΋
  ܨ͍͚͗ͨͲͲ͏͢Ε͹ʜʜʁ

  View full-size slide

 51. Ұճ՝ۚͷͱ͖͸Ͳ͏ͭͳ͙ʜʜʁ
  ݄຤ͷͱ͖͚ͩ։݄࢝΋
  ܨ͍͚͗ͨͲͲ͏͢Ε͹ʜʜʁ
  ͦ΋ͦ΋ແޮʹͳΔ
  έʔεͬͯʜʜʁ

  View full-size slide

 52. ্ख͍͔͘ͳ͍

  View full-size slide

 53. ͳ্ͥख͘


  ͍͔ͳ͍͔

  View full-size slide

 54. Ҽࢠͱਫ४ͷ


  બఆϛε

  View full-size slide

 55. 1. ࿦ཧతʹؔ܎͢Δ


  ࠷খݶͷҼࢠ͕ྻڍ


  ग़དྷ͍ͯΔ͔

  View full-size slide

 56. Χλϩά࡞੒

  View full-size slide

 57. ΧλϩάΞΠςϜͷར༻క೔ͱ
  ։݄࢝ͷ೔ׂΓ͸૬ޓʹӨڹ͢Δ

  View full-size slide

 58. ΧλϩάΞΠςϜͷར༻క೔ͱ
  ੥ٻपظ͸૬ޓʹӨڹ͠ͳ͍

  View full-size slide

 59. খ͍͞૊Έ߹Θͤʹ


  མͱ͠ࠐΊΔ

  View full-size slide

 60. ͱ͸͍͏΋ͷͷ


  ίʔυ্Ͱ͸


  ૊Έ߹Θͤͷ֬ೝ͸


  ඞཁͰ͸ʁ

  View full-size slide

 61. Ҽࢠʹஈ֊Λ


  ઃ͚ͯ֬ೝ͢Δ

  View full-size slide

 62. ిࢠϚωʔͷ


  ࣗൢػͷߪೖͷྫ

  View full-size slide

 63. Χʔυछผʹ஫໨

  View full-size slide

 64. ༗ޮͳ஋ͱແޮͳ஋ʹ෼͚ΒΕΔ

  View full-size slide

 65. ࣮૷্Χʔυछผ͕ଞͷ࣮૷ʹӨڹ͕ͳ͍৔߹
  ͦΕͧΕͰͻͱ·ͱ·ΓʹͰ͖Δ

  View full-size slide

 66. ζʔϜΠϯ


  ζʔϜΞ΢τ


  ͱݺ͹ΕͯΔ

  View full-size slide

 67. Χλϩάͷྫʹ໭Δ

  View full-size slide

 68. ͜Ε͸͜ΕͰςετΛ͢Δ

  View full-size slide

 69. ͜ΕΛҼࢠͷͭʹ͢Δ

  View full-size slide

 70. ͜ͷ૊Έ߹ΘͤࣗମΛ
  ͭͷҼࢠʹ͢Δ

  View full-size slide

 71. ͦͷஅ໘ʹ͓͚Δ


  ࿦ཧతͳ૊Έ߹Θͤ


  ͔Ͳ͏͔Λߟ͑Δ

  View full-size slide

 72. ؔ਺ͷInͱOutͷ


  ૊Έ߹Θͤͱͯ͠


  දݱ͞ΕΔ͔

  View full-size slide

 73. 2. ςετର৅Λ


  ҙຯͷ͋ΔܗͰ


  ෼཭͢Δ

  View full-size slide

 74. Χλϩάͷྫ

  View full-size slide

 75. ΦϖϨʔλʔͷ


  ߦಈ͔Βߟ͑Δ

  View full-size slide

 76. ఆظ՝ۚͱ


  Ұճ՝ۚͰ͸


  ͦ΋ͦ΋ߟ͑ํ͕


  ผͳͷͰ͸ʁ

  View full-size slide

 77. (ڪΒ͘)ผͷՄೳੑ͕


  ඇৗʹߴ͍

  View full-size slide

 78. Ұճ՝ۚͱ


  ఆظ՝ۚ͸


  ςʔϒϧΛ


  ผʹ͢Δ

  View full-size slide

 79. খ͍͞૊߹ͤදʹམͱ͠ࠐΉ

  View full-size slide

 80. ର৅Λখ͘͞


  ෼ׂ͢Δ

  View full-size slide

 81. ςετද


  ϨϏϡʔͷίπ

  View full-size slide

 82. Ͳ͏΍ͬͯ࡟͔ͬͨ


  Λฉ͘

  View full-size slide

 83. ػೳࣗମ͸


  ୲౰ऀ͕Ұ൪ৄ͍͠

  View full-size slide

 84. Ͳ͏࡟͔ͬͨΛ


  ฉ͘ͱ࿦ཧతͳ


  ·ͱ·ΓΛ೺Ѳ


  ͠΍͍͢(͔΋)

  View full-size slide

 85. ςετٕ๏ͷ


  ࢖͍ॴ

  View full-size slide

 86. ࢖͍ํ͸Θ͔ͬͨ

  View full-size slide

 87. ҆৺Λ


  ಘΔͨΊʹ࢖͏

  View full-size slide

 88. όϦϡʔʹ͋Δਅ伨

  View full-size slide

 89. ։ൃεϐʔυΛ


  ҡ࣋ͨ͠··


  શ਺ςετ͸


  ΍Γ͖Εͳ͍

  View full-size slide

 90. ςετࣗମ͸


  શ݅ͨ͠΄͏͕͍͍


  ͷ͸ࣗ໌

  View full-size slide

 91. ςετൣғ͸


  ͜ΕͰ͍͍ͷ͔ʁ

  View full-size slide

 92. ࣗ෼ୡ͸Ռͨͯ͠


  ਅ伨ͳͷ͔ʁ

  View full-size slide

 93. ςετٕ๏Λ࢖ͬͯ


  ࿦ཧతͳࠜڌΛ࡞Δ

  View full-size slide

 94. ࿦ཧతͳࠜڌͰ


  ෆ҆Λղফ͍ͯ͘͠

  View full-size slide

 95. νʔϜ಺Ͱ


  ςετέʔεΛ


  ϨϏϡʔͯ͠


  ҆৺͍ͯ͘͠

  View full-size slide