Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CFD-Editorというツールを作ってみた話 / Made CFD-Editor

CFD-Editorというツールを作ってみた話 / Made CFD-Editor

nametake

May 17, 2022
Tweet

More Decks by nametake

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CFD-Editorͱ͍͏ πʔϧΛ࡞ͬͯΈͨ࿩ @nametake

 2. Shogo Nameki QAΤϯδχΞ Ξϧϓגࣜձࣾ

 3. Shogo Nameki @nametake @nametake1009

 4. ࠓ೔͸झຯͰ ࡞ͬͨ෺ͷ࿩

 5. ܦҢ

 6. 2022೥1݄͔Β QAΤϯδχΞʹ ͳͬͨ

 7. ͦͷલͷ 2021೥12݄

 8. QAΤϯδχΞʹ ͳͬͯ΋Β͏͔΋ ͱ͍͏࿩͕ ͖߱ͬͯͨ

 9. ෆ҆ͳ͕Β΋OK

 10. ෆ͔҆ΒͱΓ͋͑ͣ QAͷຊΛಡΜͩ

 11. ςετٕ๏ͷ࿩

 12. ৭ʑ͋ͬͨ

 13. CFD๏

 14. ݪҼྲྀΕਤΛॻ͍ͯ σγδϣϯςʔϒϧ Λಋग़͢Δ

 15. ศརͦ͏

 16. ௚ײతʹ Ϣχοτςετͷ ࠜڌͱͯ͠࢖͑ͦ͏ ͱࢥͬͨ

 17. ܖ໿ϓϩάϥϛϯά ͱͷ૬ੑ΋ྑͦ͞͏

 18. Ұํ

 19. ݪҼྲྀΕਤΛॻ͍ͯ σγδϣϯςʔϒϧ Λಋग़͢Δ

 20. ݪҼྲྀΕਤΛॻ͍ͯ σγδϣϯςʔϒϧ Λಋग़͢Δ

 21. ͜Ε͕େมͦ͏

 22. ਤΛॻ͘·Ͱ͸ Ͱ͖ͦ͏͕ͩ ͔ͦ͜Βςʔϒϧʹ ى͜͢ͷ͕एׯखؒ

 23. πʔϧ͕ཉ͍͠

 24. 2021೥12݄࣌఺ Ͱ͸ͳͦ͞͏ͩͬͨ

 25. ౙٳΈʹ࡞ͬͨ

 26. CFD-Editor IUUQTOBNFUBLFHJUIVCJP$'%&EJUPS

 27. None
 28. ݪҼྲྀΕਤ෦෼

 29. σγδϣϯςʔϒϧ෦෼

 30. ࣗಈൢചػ͔Β ΧʔυͰ঎඼Λ ങ͏ྫ

 31. 1. Ҽࢠͱਫ४Λ ཏྻ͢Δ

 32. None
 33. ͜ͷϘλϯͰߦΛ ૿΍ͨ͠ΓݮΒͨ͠Γ͢Δ

 34. ͜͜ʹҼࢠͱ ਫ४Λॻ͘

 35. ݪҼྲྀΕਤ෦෼ʹϊʔυ͕࡞ΒΕΔ

 36. 2. ֤ϊʔυΛ ΤοδͰͭͳ͙

 37. None
 38. ϊʔυ͸ಈ͔ͤΔ

 39. ͜ͷ఺͔Β৳͹͢ͱ શͯͷਫ४શ͕ͯ༗ޮʹͳΔ

 40. ֦େ දࣔൣғΛϊʔυʹ߹ΘͤΔ ॖখ ϊʔυͷݻఆԽ ϊʔυͷҐஔΛॳظԽ Τοδͷશ࡟আ 63-ʹঢ়ଶΛอଘ

 41. 3. දͷ׬੒

 42. None
 43. Φϓγϣϯ

 44. ແޮ஋ͷઃఆ

 45. None
 46. None
 47. ແޮ஋ *OWBMJE7BMVF ͷઃఆ

 48. None
 49. None
 50. None
 51. ΋͠ʮ࢒ߴʻߪೖֹʯͷਫ४ͷͱ͖͸Ͱ ඞͣߪೖෆՄೳͳΒҰճ֬ೝ͢Ε͹ྑ͍

 52. None
 53. None
 54. อଘػೳ

 55. ֦େ දࣔൣғΛϊʔυʹ߹ΘͤΔ ॖখ ϊʔυͷݻఆԽ ϊʔυͷҐஔΛॳظԽ Τοδͷશ࡟আ 63-ʹঢ়ଶΛอଘ

 56. None
 57. ͪΐͬͱ௕͘ ͳͬͪΌ͏͚Ͳ ճආෆೳͰͨ͠

 58. ΑͬΆͲҼࢠ͕ଟ͘ ͳ͍ݶΓSlackͷ ౤ߘݶք͸(ଟ෼) (ڪΒ͘)௒͑ͳ͍

 59. ࣾ಺Ͱͷར༻

 60. ࡞ͬͨͷͰ ࣾ಺ల։΋ͯ͠Έͨ

 61. IUUQTTQFBLFSEFDLDPNOBNFUBLFUFTUJOHUFDIOJRVFT

 62. νʔϜ಺Ͱ࢖͑ͦ͏ ͱ͍͏੠

 63. ҰํͰҼࢠͱਫ४Λ ద੾ͳཻ౓Ͱ ੾Γग़͢͜ͱ͕ ඇৗʹ೉͍͜͠ͱ͕ Θ͔͖ͬͯͨ

 64. ࣌ؒ΍צॴͷෆ଍ʁ

 65. ͜͜ʹରͯ͠ͷ औ૊Έ͸·ͩ Ͱ͖͍ͯͳ͍

 66. ΋ͬͱखલͰ Ͱ͖ͦ͏ͳ͜ͱͷ ੔උ

 67. ཁ݅ఆٛஈ֊Ͱͷ ඼࣭վળʹऔ૊ΈΛ ઌʹணख

 68. ίʔυ΍ϖʔδ͸ ެ։ͯ͋͠ΔͷͰ ࣗ͝༝ʹ͝׆༻ ͍ͩ͘͞

 69. ͓ΘΓ

 70. ͔͜͜Βఆܕจ

 71. ΞϧϓגࣜձࣾͰ͸ QAΤϯδχΞΛ ࠾༻தͰ͢

 72. ϓϩμΫτνʔϜ΋ ඼࣭Λ্͛Δٕ๏ʹ ڵຯͷ͋Δ؀ڥ

 73. TwitterͰ΋ MeetyͰ΋ؾܰʹ ͓੠͕͚͍ͩ͘͞