Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Introduction to Translating WordPress in Japanese (WordPress 日本語翻訳の基礎)

Introduction to Translating WordPress in Japanese (WordPress 日本語翻訳の基礎)

#WPTranslationDay

Naoko Takano

April 24, 2016
Tweet

More Decks by Naoko Takano

Other Decks in Technology

Transcript

 1. #WPTranslationDay Naoko Takano / ߴ໺௚ࢠ ϩʔΧϦθʔγϣϯ (localization / l10n) =

  ݱ஍ޠԽɺίϯςϯπͷݱ஍ରԠͳͲ ϓ Ϩ θ ϯ ಺ Ͱ ࢖ ͏ ༻ ޠ
 2. #WPTranslationDay Naoko Takano / ߴ໺௚ࢠ ࠃࡍԽ (Internationalization / i18n) =

  ίʔυͷ຋༁ΛՄೳʹ४උ͢Δ։ൃ޻ఔ ϓϨθϯ಺Ͱ࢖͏༻ޠ
 3. #WPTranslationDay Naoko Takano / ߴ໺௚ࢠ GTE (General Translation Editor) =

  ͢΂ͯͷϓϩδΣΫτͷঝೝݖݶΛ࣋ͭϢʔβʔ ϓϨθϯ಺Ͱ࢖͏༻ޠ
 4. #WPTranslationDay Naoko Takano / ߴ໺௚ࢠ PTE (Project Translation Editor) =

  ϓϩδΣΫτ͝ͱͷঝೝݖݶΛ࣋ͭϢʔβʔ ϓϨθϯ಺Ͱ࢖͏༻ޠ
 5. #WPTranslationDay Naoko Takano / ߴ໺௚ࢠ Translator Handbook m a k

  e . w o rd p re s s . o rg / p o l y g l o t s / h a n d b o o k / ຋༁ͷ࢝Ίํ
 6. #WPTranslationDay Naoko Takano / ߴ໺௚ࢠ جຊతʹٻΊΒΕΔ͜ͱ • εύϜϦϯΫͳͲΛؚΊͳ͍ • ௚༁Ͱ͸ͳ͘ҙຯΛ຋༁͢Δ

  • ϓϩδΣΫτશମͷτʔϯΛकΔ • ଏޠ΍Ұ෦ͷਓʹ͔͠෼͔Βͳ͍ϑϨʔζ͸࢖Θͳ͍ • ଞͷϩʔΧϦθʔγϣϯϓϩδΣΫτΛࢀߟʹ͢Δ • શମΛ௨ͯ͠Ұ؏ੑΛอͭ
 7. #WPTranslationDay Naoko Takano / ߴ໺௚ࢠ Α͋͘Δؒҧ͍ • ຋༁Ͱ͸ͳ͘Ի༁ʢΧλΧφޠԽʣΛ͢Δ • ϚʔΫΞοϓ΍

  %s ͳͲϓϨʔεϗϧμʔΛফ͢ • ࣗಈ຋༁ʹཔΓ͗͢Δ • ཧղ͍ͯ͠ͳ͍಺༰Λ຋༁͢Δ • ຋༁ऀ޲͚ίϝϯτɺίϯςΩετΛແࢹ͢Δ • ຋༁ΨΠυϥΠϯΛແࢹ͢Δ
 8. #WPTranslationDay Naoko Takano / ߴ໺௚ࢠ ೔ຊޠ຋༁ΨΠυϥΠϯ͔Β • ൒֯਺ࣈͷલޙʹ͸൒֯εϖʔεΛೖΕͳ͍ʢྫ: 2009೥5݄10೔12࣌30෼48ඵɺ1݅ͷίϝϯτɺ150ϐΫηϧʣ •

  ൒֯ӳࣈɺ൒֯ه߸ͷલޙʹ͸൒֯εϖʔεΛೖΕΔʢྫ: ͜ͷ ID ͷίϝϯτ͸͋Γ·ͤΜɻʣ • ࣗવͳ೔ຊޠʹͳΔΑ͏ɺݪޠ͕डಈଶͷ৔߹΋Մೳͳ৔߹͸ʮʙ͞Ε·ͨ͠ɻʯͰ͸ͳ͘ ʮʙ͠·ͨ͠ɻʯ΁ • "View XX" ͱ͍͏දݱ͸جຊతʹʮʙΛදࣔʯʹ౷ҰʢʙΛӾཡɺʙΛݟΔɺʙΛ։͘ɺʙΛࢀরɺ͸࢖Θͳ͍ • "XX are (is) not allowed to..." ͸ɺ"ʙ͢Δݖݶ͕͋Γ·ͤΜ" ʹ౷Ұ • ”Sorry, ..." Ͱ࢝·ΔΤϥʔϝοηʔδ͸ʮ͢Έ·ͤΜʯͱ͸༁ͣ͞ɺͦͷ෦෼Λ࡟আ͢Δ • ӳޠͰ "You" ΍ "Your" ͱ͋ͬͯ΋ɺ೔ຊޠʹͨ͠ͱ͖ʹෆࣗવͳ৔߹͸ʮ͋ͳͨʯʮ͋ͳͨͷʯΛೖΕͳ͍ɻʮࣗ෼ ͷʯͳͲΛ࢖͏͔ɺলུ͢Δ • "Լ͍͞" ͸ "͍ͩ͘͞"ɺ"શͯ" ͸ "͢΂ͯ" ʹ౷Ұ