Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vagrant + chef

B4afc7d853d7f1cb6a253d3c7183c05a?s=47 Naoya Ito
February 22, 2013

Vagrant + chef

B4afc7d853d7f1cb6a253d3c7183c05a?s=128

Naoya Ito

February 22, 2013
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WBHSBOU DIFG !OBPZB@JUP

 2. DIFG

 3. ʮ໘നͦ͏ʯ

 4. ࢼݧ؀ڥ 

 5. ̏෼ͰΠφϑ cf:  h&ps://speakerdeck.com/mirakui/quan-­‐zi-­‐dong-­‐parameta:yuningusan

 6. WBHSBOU

 7. None
 8. None
 9. WBHSBOUͷಋೖ 7JSVUBM#PYΛࣄલʹ͍Ε͓ͯ͜͏ $  gem  install  vagrant   $

   vagrant  box  add  centos  http:// developer.nrel.gov/downloads/vagrant-­‐boxes/ CentOS-­‐6.3-­‐x86_64-­‐v2013101.box    
 10. $  vagrant  init  centos   $  vagrant  up  

 11. None
 12. ಥવͷࢼݧ؀ڥ

 13. $  vagrant  ssh   $  vagrant  halt   $  vagrant

   reload  
 14. SNrSG ͯ͠΋҆৺

 15. $  vagrant  gem  install  sahara  

 16. $  vagrant  sandbox  on   $  vagrant  sandbox  rollback  

  $  vagrant  sandbox  commit  
 17. LOJGFTPMP

 18. ϩʔΧϧ͔ΒDIFG TPMPୟ͍͍͍ͯͷ͸ খֶੜ·Ͱ

 19. None
 20. None
 21. None
 22. #  Vagrantfile   Vagrant::Config.run  do  |config|      config.vm.box  =

   "base"      config.vm.network  :hostonly,  "192.168.50.10"   #  ~/.ssh/config   Host  10.0.2.*      IdentityFile  ~/.vagrant.d/insecure_private_key      User  vagrant  
 23. $  gem  install  knife-­‐solo  

 24. $  knife  solo  init  chef-­‐solo   $  cd  chef-­‐solo  

  $  knife  cookbook  create  setup  –o  site-­‐ cookbooks  
 25. $  knife  solo  prepare  192.168.50.10   $  knife  solo  cook

   192.168.50.10  
 26. None
 27. #  Why  Run   $  knife  solo  cook  <host>  -­‐W

      #  Since  knife-­‐solo  0.3.0   $  knife  solo  cook  <host>  -­‐o  your::recipe  
 28. • WBHSBOUͱDIFGͷ࿈ܞ • #FSLTIFMG

 29. άάϨΧ SZ

 30. vagrant  naoya ݕࡧ

 31. ͱΓ͋͑ͣूதઢ

 32. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͟͝ ͍·ͨ͠