$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

【IPSJ-ONE 2019】Harmony of diverse humans and diverse web systems

【IPSJ-ONE 2019】Harmony of diverse humans and diverse web systems

IPSJ-ONE 2019 の登壇資料です。
https://ipsj-one.org

Takamura Narimichi

March 16, 2019
Tweet

More Decks by Takamura Narimichi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ଟ༷ͳਓؒͱ
  ଟ༷ͳ8FCγεςϜͷௐ࿨
  Πϯλʔωοτͱӡ༻ٕज़ݚڀձਪન
  גࣜձࣾϋʔτϏʔπ
  औక໾ 71P&ߴଜ੒ಓ

  View Slide

 2. 8FCγεςϜͷ
  ࣾձΠϯϑϥԽ

  View Slide

 3. ࣌ؒ

  View Slide

 4. ӡ༻
  ೔ৗతʹى͖ΔαΠόʔ߈ܸ͔Βͷอޢ
  ன໷໰Θͣൃੜ͢Δ
  ো֐ͷ෮چରԠ
  ϦϦʔε࣌ͷࣄલ଴ػ
  ҟৗͷ
  ఆٛɾଌఆ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ͷಥવࢮ
  շదʹར༻Ͱ͖ͯ
  ౰ͨΓલͱ͍͏ϓϨογϟʔ
  අ༻࡟ݮ
  ແ਺ͷ௨஌

  View Slide

 5. Θ͘Θ͘͠ͳ͕Β
  8FCγεςϜΛࢧ͑Δ
  ٕज़ऀ૊৫Λͭ͘Γ͍ͨ

  View Slide

 6. ͭΒ͍ӡ༻͔Βͷ
  ։์ΛΊͯ͟͠

  View Slide

 7. खಈ൑ผ ࣗಈ൑ผ
  खಈ෮چ ࣗಈ෮چ
  खಈૢ࡞ ࣗಈ੍ޚ
  खಈςετ ࣗಈςετ
  खಈ̋̋ ࣗಈ̋̋

  View Slide

 8. ׬શ
  ࣗಈԽ

  View Slide

 9. ࣗಈԽΛਐΊΔաఔͰ
  ஔ͖ڈΓʹ͖ͯͨ͠
  ̍ͭͷٙ໰

  View Slide

 10. ࣗಈԽͷઌʹ
  ӡ༻ٕज़ऀ͸
  Θ͘Θ͘͢Δͷ͔

  View Slide

 11. ػց͕ػցΛ؅ཧ͠ɺ
  ਓؒ͸༡ΜͰ฻ΒͤΔੈք

  View Slide

 12. ਓʑʹͱͬͯ
  ͳʹ΋ܹࢗͷͳ͍೔ʑ

  View Slide

 13. ਓʑ͸ػցΛੜΈग़͠ɺ
  ͦΕʹࢧ͑ΒΕɺ·ͨ
  ৽͍͠ػցΛ૑Γग़͢
  ͜ͱʹΑͬͯ
  Θ͘Θ͍ͯͨ͘͠

  View Slide

 14. ෆ׬શͳਓؒ΍
  ػցͱڞʹӡ༻Λ
  վળ͍ͯ͘͜͠ͱͰ
  Θ͘Θ͍ͯͨ͘͠

  View Slide

 15. ׬શ͸ͭ·Βͳ͍
  ෆ׬શΛָ͠Έ͍ͨ

  View Slide

 16. ཧ૝ͱͳΔ
  ਓؒͱػցͷؔ܎ੑ

  View Slide

 17. ਓؒͱػց͸ޓ͍ʹ
  ෆ׬શΛڐ༰͠ɺࢧ͑߹͏

  View Slide

 18. ͖͍͠஋ઃఆ
  8FCγεςϜ
  ͷ҆ఆӡ༻
  γεςϜ؂ࢹ
  ίϯςΩετͷڞ༗
  ಈతͳαʔό૿ݮ εέʔϧϙϦγʔఆٛ
  ෳࡶͳҟৗݕ஌
  ػցʹΑΔ׆ಈ ਓؒʹΑΔ׆ಈ
  ӡ༻ٕज़ͷൃల

  View Slide

 19. ਓؒͱػցͷௐ࿨ͱ͸
  ӡ༻ٕज़ͷਐาͱڞʹ
  ͔ͨͪΛม͑ͳ͕Β
  ଟ༷ͳ8FCαʔϏεΛࢧ͑Δ

  View Slide

 20. ਓؒͱػցͷௐ࿨ʹΑΓ
  Θ͘Θ͘͠ͳ͕Β
  8FCγεςϜΛࢧ͑Δ
  ٕज़ऀ૊৫Λͭ͘Γ͍ͨ

  View Slide