Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

fastlaneの勉強会を主催して学んだこと、得たこと、悩んだこと

 fastlaneの勉強会を主催して学んだこと、得たこと、悩んだこと

Kohei Tabata

October 03, 2017
Tweet

More Decks by Kohei Tabata

Other Decks in Programming

Transcript

 1. fastlaneͷษڧձΛओ࠵ͯ͠
  ֶΜͩ͜ͱɺಘͨ͜ͱɺ೰Μͩ͜ͱ
  2017/10/03
  Զίϯ@DeNA
  Kohei Tabata

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Kohei Tabata(@nerd0geek1)
  • iOS app developer
  • Saib Studio LLC
  • fastlaneษڧձओ࠻ɺfastlane contributor
  • ݸਓΞϓϦͷ։ൃ΋ͯͨ͠Γͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 3. ษڧձΛॳΊͯओ࠵ͨ͠ਓֶ͕ؒΜͩ͜ͱɺಘͨ΋ͷɺ
  ೰Μͩ͜ͱͱ͍͏࿩ͱͯ͠ฉ͍͍͚ͯͨͩΕ͹ͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 4. fastlaneษڧձʹ͍ͭͯ
  • fastlaneͰָʹͳΔਓΛ૿΍ͨ͢Ίͷษڧձ
  • ִ݄։࠵Λ໨ඪʹɺࠓ೥ͷ݄͔̎Β։࠵
  • ࠓ·ͰʹϋϯζΦϯ2ճɺLTճ2ճ

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. ͳͥɺ΍Ζ͏ͱࢥ͔ͬͨ
  • ษڧձͱ͍͏΋ͷΛ։࠵ͯ͠Έ͔ͨͬͨ
  • Ұ౓ɺAKIBA.swiftͰfastlaneճΛ͍͍ͤͯͨͩͨ͞ࡍʹ
  धཁ͕͋Γͦ͏ͩͱײͨ͡ɻ

  View Slide

 8. ϋϯζΦϯճΛ։࠵͢Δ࣌͸
  • औΓ্͛Δ಺༰ܾΊͯ
  • ೔ఔܾΊͯ
  • ϋϯζΦϯ༻ͷࢿྉ࡞ͬͯ
  • ӡӦϝϯόʔͱϦϋʔαϧ΍ͬͯ

  View Slide

 9. LTճΛ։࠵͢Δ࣌͸
  • ొஃͯ͠΄͍͠ਓɺొஃͯ͘͠Εͦ͏ͳਓʹΦϑΝʔͯ͠
  • ೔ఔܾΊͯ
  • ࣗ෼ͷొஃࢿྉ࡞ͬͯ

  View Slide

 10. ΍ͬͯΈͯײͨ͜͡ͱ
  • fastlaneΛ޿ΊΔͨΊʹ͸ඞཁͩͬͨͱࢥ͏͚Ͳɺ
  ࠷ॳ͔ΒϋϯζΦϯ͋ΓͰ࢝Ίͨͷ͸গࣦ͠ഊͩͬͨ
  • ෛՙ͕ߴ͗ͯ͢ɺଞͱͷཱ͕྆Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 11. View Slide

 12. ΍ͬͯΑ͔ͬͨ͜ͱ
  • fastlane͕ঃʑʹ޿·Γɺ࣮ࡍʹۀ຿ʹಋೖͨ͠ਓ΋ʂ
  • fastlane޷͖ͱͯ͠ೝ஌͞Εɺ࿩͔͚͍ͯͨͩ͘͜͠ͱ΍
  ͓࢓ࣄʹܨ͕Δ͜ͱ͕૿͑ͨʂ
  • ϋϯζΦϯͷ४උʹΑΓɺfastlane΁ͷཧղ͕ਂ·ͬͨɻ
  • ӡӦϝϯόʔɺࢀՃऀ͔Βͷ͋Γ͕͍ͨѹྗʹΑΓ
  fastlane contributorʹʂ

  View Slide

 13. ೰Μͩ͜ͱɾ೰ΜͰ͍Δ͜ͱ
  • ࣌ؒ΍ϞνϕʔγϣϯͷόϥϯεΛͲ͏औΔ͔
  • ݸਓͰͷΞϓϦ։ൃ
  • ࣗࣾΞϓϦͷ։ൃ
  • ษڧձͷ४උ
  • ษڧձͰऔΓ্͛Δ಺༰ΛͲ͏͍͔ͯ͘͠ɻ

  View Slide

 14. • ݸਓ։ൃͷΞϓϦquick-zip plus͸
  Shift JISରԠͨ͠zipղౚΞϓϦ
  • Swift3׬શҠߦࡁ
  • 21ສμ΢ϯϩʔυɺ૯ച্120ສ
  • ΞϓϦϚʔέςΟϯάݚڀॴ͞Μʹ
  औΓ্͍͍͛ͯͨͩͨ͜ͱ΋ʂ

  View Slide

 15. ·ͱΊ
  • ४උ͕େมͩͬͨΓόϥϯεΛऔΔ͜ͱ͕೉͔ͬͨ͠Γ͢Δ
  ͕ɺͦͷ෼ಘΔ΋ͷ΋େ͖͍
  • ਂΊ͍͖͍ͯͨ஌͕ࣝ͋ͬͨΓɺ෍ڭ͍ͨ͜͠ͱ͕͋Ε͹
  ษڧձΛ։͘ͷ΋ྑ͍͔΋ɻ

  View Slide