Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

高専カンファレンス新春 in 大阪

高専カンファレンス新春 in 大阪

『2019-01-12 高専カンファレンス新春 in 大阪』で発表した資料です。

Hiroki Nomura

January 12, 2019
Tweet

More Decks by Hiroki Nomura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ৽य़ɾߴઐΧϯϑΝ
  in େࡕ
  2019/01/12 kosenconf-123shinshun

  ͷΉͷΉʢ@nomunomu0504ʣ

  View full-size slide

 2. ڈ೥ʹҾ͖ଓ͖…
  • ڈ೥ͷ৽य़ΧϯϑΝʹ΋ࢀՃͯ͠·ͨ͠
  • @John_bardera ͔Β࣮ߦҕһ௕৆Λ໯͍·ͨ͠

  ʢϞϯΤφϑϧηοτʣ

  View full-size slide

 3. πΠʔτ͢Δͱ͖ʹ͸…
  #ͷΉͷΉ

  View full-size slide

 4. ࠓ೔ͷൃද಺༰
  • ྔࢠίϯϐϡʔλʹ͍ͭͯ

  - ྔࢠίϯϐϡʔλͱݹయతίϯϐϡʔλͱͷҧ͍

  - ͲͷΑ͏ʹԋࢉΛߦͳ͍ͬͯΔͷ͔

  View full-size slide

 5. ࠓ೔ͷൃද಺༰
  ྔࢠίϯϐϡʔλΛઐ໳ͱ͞Ε͍ͯΔํ
  • ྔࢠίϯϐϡʔλʹ͍ͭͯ

  - ྔࢠίϯϐϡʔλͱݹయతίϯϐϡʔλͱͷҧ͍

  - ͲͷΑ͏ʹԋࢉΛߦͳ͍ͬͯΔͷ͔

  View full-size slide

 6. ࠓ೔ͷൃද಺༰
  ྔࢠ࿦ɾྔࢠྗֶઐ߈ͷํ
  • ྔࢠίϯϐϡʔλʹ͍ͭͯ

  - ྔࢠίϯϐϡʔλͱݹయతίϯϐϡʔλͱͷҧ͍

  - ͲͷΑ͏ʹԋࢉΛߦͳ͍ͬͯΔͷ͔
  ྔࢠίϯϐϡʔλΛઐ໳ͱ͞Ε͍ͯΔํ

  View full-size slide

 7. ࠓ೔ͷൃද಺༰
  • ྔࢠίϯϐϡʔλʹ͍ͭͯ

  - ྔࢠίϯϐϡʔλͱݹయతίϯϐϡʔλͱͷҧ͍

  - ͲͷΑ͏ʹԋࢉΛߦͳ͍ͬͯΔͷ͔
  ྔࢠ࿦ɾྔࢠྗֶઐ߈ͷํ
  ྔࢠίϯϐϡʔλΛઐ໳ͱ͞Ε͍ͯΔํ
  झຯൣғͰֶश͍ͯ͠Δ಺༰Ͱ͢

  ʢߨٛ౳Ұ੾औ͍ͬͯ·ͤΜɻऔΓͨͯ͘΋ߴઐʹ͋Γ·ͤΜʣ
  ؒҧ͍͕͋Γ·ͨ͠Β%.౳ૹ͍͚ͬͯͨͩΔͱ

  ϓϨθϯλʔ͸تͼ·͢

  View full-size slide

 8. ྔࢠίϯϐϡʔλͱ͸
  • ྔࢠྗֶͷੑ࣭Λ࢖ͬͯߴ଎ʹܭࢉͰ͖Δίϯϐϡʔλ
  • ͋Δఔ౓ͷαΠζͷྔࢠίϯϐϡʔλ͕͋Ε͹

  ໰୊ʹΑͬͯ͸εύίϯΑΓ΋ߴ଎ʹܭࢉͰ͖Δ
  • ྔࢠίϯϐϡʔλͷ࣮ݱํ๏͸̎छྨ͋Δ
  • ྔࢠήʔτํࣜ
  • ྔࢠΞχʔϦϯάํࣜ
  > ࠓճઆ໌͢Δͷ͸ʰྔࢠήʔτํࣜʱ

  View full-size slide

 9. ྔࢠίϯϐϡʔλͰߴ଎ܭࢉͰ͖Δ͜ͱ
  1. ਺࿦ܥ
  • Ҽ਺෼ղ
  • ཭ࢄର਺໰୊
  • ϕϧํఔࣜ
  • Ψ΢ε࿨
  • ߹ಉθʔλؔ਺
  2. زԿܥ
  • ݁ͼ໨ෆมྔ
  • Persistent Homology
  3. ઢܗ୅਺ܥ
  • ߦྻͷྦྷ৐
  • ߦྻͷ֊৐
  ͳͲ

  View full-size slide

 10. 1. ਺࿦ܥ
  • Ҽ਺෼ղ
  • ཭ࢄର਺໰୊
  • ϕϧํఔࣜ
  • Ψ΢ε࿨
  • ߹ಉθʔλؔ਺
  ޙ൒Ͱ࣮ࡍʹ
  ಋग़΍ͬͯΈ·͢ʂ
  ྔࢠίϯϐϡʔλͰߴ଎ܭࢉͰ͖Δ͜ͱ
  2. زԿܥ
  • ݁ͼ໨ෆมྔ
  • Persistent Homology
  3. ઢܗ୅਺ܥ
  • ߦྻͷྦྷ৐
  • ߦྻͷ֊৐
  ͳͲ

  View full-size slide

 11. Ͳͷ͙Β͍ૣ͘ܭࢉͰ͖Δͷ͔
  • nϏοτ੔਺ͷҼ਺෼ղ
  • ݹయతίϯϐϡʔλ(Ұൠ਺ମ;Δ͍๏)
  (e1.9(ln n)
  1
  3(ln ln n)
  2
  3)
  • ྔࢠίϯϐϡʔλ(ShorΞϧΰϦζϜ)
  ((log n)2(log log n)(log log log n))
  • 1024Ϗοτ੔਺ͷҼ਺෼ղʹ͔͔Δܭࢉྔ
  • ݹయతίϯϐϡʔλɿ
  • ྔࢠίϯϐϡʔλɹɿ
  (10278)
  (1061)

  View full-size slide

 12. • 1024Ϗοτ੔਺ͷҼ਺෼ղʹ͔͔Δܭࢉྔ
  • ݹయతίϯϐϡʔλɿ
  • ྔࢠίϯϐϡʔλɹɿ
  Ͳͷ͙Β͍ૣ͘ܭࢉͰ͖Δͷ͔
  • nϏοτ੔਺ͷҼ਺෼ղ
  • ݹయతίϯϐϡʔλ(Ұൠ਺ମ;Δ͍๏)
  (e1.9(ln n)
  1
  3(ln ln n)
  2
  3)
  • ྔࢠίϯϐϡʔλ(ShorΞϧΰϦζϜ)
  ((log n)2(log log n)(log log log n))
  (10278)
  (1061)

  View full-size slide

 13. ͲͷΑ͏ͳܭࢉΛ͍ͯ͠Δͷ͔
  • ݹయతίϯϐϡʔλͳΒɺ͋Δॲཧܥ͓͍ͯ

  ೖྗ஋͕ಉ͡ͳΒৗʹಉ݁͡Ռ͕ಘΒΕΔɻ
  • ྔࢠίϯϐϡʔλͰ͸ɺ͋Δԋࢉࢠܥʹ͓͍ͯ

  ೖྗ஋͕ಉ͡Ͱ΋ʰԋࢉ݁Ռʱ͸ҟͳΔՄೳੑ͕͋Δɻ
  ྔࢠίϯϐϡʔλ͸ܭࢉͷਖ਼֬͞ʢ֬཰ʣΛग़ྗ͢Δ

  View full-size slide

 14. ֤ίϯϐϡʔλͷ
  جૅԋࢉʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 15. ݹయతίϯϐϡʔλͷجૅ
  • ๻Β͕͍ͭ΋ར༻͍ͯ͠ΔίϯϐϡʔλΛ

  ʮݹయతίϯϐϡʔλʯͱݺͿ
  • ݹయతίϯϐϡʔλͷܭࢉ୯Ґ͸ʮbitʯ

  0 ͔ 1 ͷͲͪΒ͔ͷঢ়ଶΛऔΓ͏Δɻ2ਐ਺Ͱද͢
  • bitͷঢ়ଶ͸ిѹͷ on/off Ͱอ࣋͞Ε͍ͯΔɻ

  View full-size slide

 16. ݹయతίϯϐϡʔλͷԋࢉ
  • ࿦ཧήʔτʢAND, OR, NOTʣͰԋࢉճ࿏Λ૊Ή
  • AND, NOTήʔτͷ2छྨ (΋͘͠͸NANDήʔτͳΒ1छྨ) ͕͋Ε͹

  ೚ҙͷ࿦ཧճ࿏Λ࣮ݱͰ͖Δ

  View full-size slide

 17. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅ
  • ྔࢠྗֶతͳঢ়ଶͷॏͶ߹ΘͤͰฒྻੑΛ࣮ݱ͢Δ
  • ܭࢉ୯Ґ͸ʮQubit (Quantum bit) ʯ

  ˠ 0 ͔ 1 ʹͳΔʮ֬཰Λอ࣋ʯͯ͠ԋࢉΛߦ͏
  • ྔࢠϏοτ͸ʮϒϥɾέοτه๏ʯͰදݱ͞ΕΔ
  جຊతʹྔࢠྗֶ͸ʮγϡϨσΟϯΨʔܗࣜʢඍੵ෼ʣʯ͕ͩίϯϐϡʔλͰ

  ѻ͏ͨΊʮσΟϥοΫܗࣜʢߦྻʣʯΛ༻͍Δ
  ԋࢉͰ͸ʮςϯιϧੵʯΛଟ༻͢Δ

  View full-size slide

 18. ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢςϯιϧੵʣ
  • ߦྻੵ
  (
  0 0
  0 1) ⋅ (
  1 0
  0 1) = (
  0 0
  0 1)
  ֤ߦྻͷཁૉಉ࢜ͷԋࢉʢੵɾ࿨ʣ
  ͦΕͧΕͷߦྻͷαΠζ͸ n×m, m×p Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  ԋࢉޙͷߦྻͷαΠζ͸ n×p ͱͳΔ

  View full-size slide

 19. • ςϯιϧੵ
  ཁૉͱߦྻͷԋࢉ
  ͦΕͧΕͷߦྻͷαΠζΛ n×m, p×q ͱ͢Ε͹

  ԋࢉޙͷߦྻαΠζ͸np × mq ͱͳΔ
  ςϯιϧੵ͸ߦྻͷ֦ு
  (
  0 0
  0 1) ⊗ (
  1 0
  0 1) =
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 1 0
  0 0 0 1
  ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢςϯιϧੵʣ

  View full-size slide

 20. ཁૉͱߦྻͷԋࢉ
  ͦΕͧΕͷߦྻͷαΠζΛ n×m, p×q ͱ͢Ε͹

  ԋࢉޙͷߦྻαΠζ͸np × mq ͱͳΔ
  ςϯιϧੵ͸ߦྻͷ֦ு
  ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢςϯιϧੵʣ
  • ςϯιϧੵ
  (
  0 0
  0 1) ⊗ (
  1 0
  0 1) =
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 1 0
  0 0 0 1
  0 ⋅ (
  1 0
  0 1)
  0 ⋅ (
  1 0
  0 1) 1 ⋅ (
  1 0
  0 1)
  0 ⋅ (
  1 0
  0 1)

  View full-size slide

 21. ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢϒϥɾέοτه๏ʣ
  • ϒϥɾέοτه๏
  α, β Λෳૉ਺ͱ͢Ε͹
  |⟩
  ɿϒϥ
  ⟨|
  |A⟩ = (
  α
  β) ⟨A| = (α* β*) ɹɹɿɹͷෳૉڞ໾
  X* X
  γ, δ Λෳૉ਺ͱ͢Ε͹
  |B⟩ = (
  γ
  δ) ⟨B| = (γ* δ*)
  ɿέοτ

  View full-size slide

 22. ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢϒϥɾέοτه๏ͷܭࢉྫʣ
  |A⟩ = (
  α
  β) ⟨A| = (α* β*) ⟨B| = (γ* δ*)
  |B⟩ = (
  γ
  δ)

  View full-size slide

 23. ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢϒϥɾέοτه๏ͷܭࢉྫʣ
  ⟨A|B⟩ = (α* β*) (
  γ
  δ) = α*γ + β*δ ← ߦྻA, Bͷ಺ੵ
  |A⟩ = (
  α
  β) ⟨A| = (α* β*) ⟨B| = (γ* δ*)
  |B⟩ = (
  γ
  δ)

  View full-size slide

 24. ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢϒϥɾέοτه๏ͷܭࢉྫʣ
  |A⟩ ⊗ |B⟩ = (
  α
  β) ⊗ (
  γ
  δ) =
  αγ
  αδ
  βγ
  βδ
  |A⟩ ⊗ ⟨B| = (
  α
  β) ⊗ (γ* δ*) = (
  αγ* αδ*
  βγ* βδ*)
  ⟨A|B⟩ = (α* β*) (
  γ
  δ) = α*γ + β*δ ← ߦྻA, Bͷ಺ੵ
  |A⟩ = (
  α
  β) ⟨A| = (α* β*) ⟨B| = (γ* δ*)
  |B⟩ = (
  γ
  δ)

  View full-size slide

 25. ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢϒϥɾέοτه๏ͷܭࢉྫʣ
  |A⟩ ⊗ |B⟩ = (
  α
  β) ⊗ (
  γ
  δ) =
  αγ
  αδ
  βγ
  βδ
  |A⟩ ⊗ ⟨B| = (
  α
  β) ⊗ (γ* δ*) = (
  αγ* αδ*
  βγ* βδ*)
  ⟨A|B⟩ = (α* β*) (
  γ
  δ) = α*γ + β*δ ← ߦྻA, Bͷ಺ੵ
  |A⟩ = (
  α
  β) ⟨A| = (α* β*) ⟨B| = (γ* δ*)
  |B⟩ = (
  γ
  δ)
  ߦྻA, Bͷςϯιϧੵ

  ˠ ԋࢉࢠʢߦྻʣ

  View full-size slide

 26. ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢϒϥɾέοτه๏ͷܭࢉྫʣ
  |B⟩
  ⟨B| ͸ ͷ
  Τϧϛʔτڞ໾ͱ͍͏
  ߦྻA, Bͷςϯιϧੵ

  ˠ ԋࢉࢠʢߦྻʣ
  |A⟩ ⊗ |B⟩ = (
  α
  β) ⊗ (
  γ
  δ) =
  αγ
  αδ
  βγ
  βδ
  |A⟩ ⊗ ⟨B| = (
  α
  β) ⊗ (γ* δ*) = (
  αγ* αδ*
  βγ* βδ*)
  ⟨A|B⟩ = (α* β*) (
  γ
  δ) = α*γ + β*δ ← ߦྻA, Bͷ಺ੵ
  |A⟩ = (
  α
  β) ⟨A| = (α* β*) ⟨B| = (γ* δ*)
  |B⟩ = (
  γ
  δ)

  View full-size slide

 27. • ςϯιϧੵͷলུ
  ෳ਺ͷςϯιϧੵͰද͞Ε͍ͯΔϕΫτϧ͸·ͱΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

  έοτɺϒϥಉ࢜͸লུͰ͖Δ͕ɺࠞࡏ͍ͯ͠Δͱ͖͸஫ҙ͕ඞཁ
  ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢςϯιϧੵʣ
  |0⟩ ⊗ |1⟩ ⊗ |1⟩ ⊗ |0⟩ ⊗ |1⟩ = |0⟩|1⟩|1⟩|0⟩|1⟩
  = |01101⟩
  (⟨A| ⊗ ⟨B|) (|X⟩ ⊗ |Z⟩) = ⟨A|X⟩⟨B|Z⟩
  ৔߹ʹΑͬͯ͸ςϯιϧੵΛؚΜͰͯ΋ܭࢉ݁Ռ͸಺ੵʹͳΔͱ͔
  1 1
  2 2 1
  1 2
  2

  View full-size slide

 28. • ԋࢉࢠUΛఆٛ͢Δ
  ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢΤϧϛʔτڞ໾ʣ
  → సஔͷෳૉڞ໾
  U = (
  α
  β)
  ԋࢉࢠUͷసஔ͸
  tU = (α β)
  ԋࢉࢠUͷసஔͷෳૉڞ໾͸
  tU* = (α* β*)
  ຖճɹ Λॻ͘ͷ͸໘౗ → লུه߸͋Γ·͢
  tU*
  U† = tU* ɿUͷΤϧϛʔτڞ໾( ɿ μΨʔ )
  U† †

  View full-size slide

 29. • nྔࢠϏοτͷঢ়ଶɹɹ͕͋Δͱ͖
  ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢྔࢠ཭ࢄతϑʔϦΤม׵ʣ
  |j⟩
  |j⟩ =
  1
  2n
  2n−1

  k=0
  ei 2πkj
  2n
  |k⟩
  |j⟩ =
  1
  2n
  2n−1

  k=0
  e−i 2πkj
  2n
  |k⟩
  • ٯྔࢠ཭ࢄతϑʔϦΤม׵

  View full-size slide

 30. • nྔࢠϏοτͷঢ়ଶɹɹ͕͋Δͱ͖
  |j⟩
  |j⟩ =
  1
  2n
  2n−1

  k=0
  ei 2πkj
  2n
  |k⟩
  |j⟩ =
  1
  2n
  2n−1

  k=0
  e−i 2πkj
  2n
  |k⟩
  • ٯྔࢠ཭ࢄతϑʔϦΤม׵
  ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢྔࢠ཭ࢄతϑʔϦΤม׵ʣ

  View full-size slide

 31. • nྔࢠϏοτͷঢ়ଶɹɹ͕͋Δͱ͖
  |j⟩
  |j⟩ =
  1
  2n
  2n−1

  k=0
  ei 2πkj
  2n
  |k⟩
  |j⟩ =
  1
  2n
  2n−1

  k=0
  e−i 2πkj
  2n
  |k⟩
  • ٯྔࢠ཭ࢄతϑʔϦΤม׵
  ྔࢠίϯϐϡʔλͷԋࢉʢྔࢠ཭ࢄతϑʔϦΤม׵ʣ
  ʂपظղੳʹ༻͍Δʂ

  View full-size slide

 32. ྔࢠͷੑ࣭ʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 33. • ཭ࢄੑ
  • ෆ֬ఆੑ − ෆ֬ఆੑݪཧ( ϋΠθϯϕϧάͷݪཧ )
  • ೋॏੑ
  ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠͷੑ࣭ʳ

  View full-size slide

 34. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠͷੑ࣭ʳ
  • ཭ࢄੑ

  ྔࢠ͸࿈ଓతͳΤωϧΪʔͰ͸ͳ͘཭ࢄతͳΤωϧΪʔΛ࣋ͭ

  ϚΫϩʢڊࢹతʣͰ͸࿈ଓతͰ͋Δ͕ɺϛΫϩʢඍࢹతʣͰ͸ಛఆͷ৔߹ʹ཭ࢄ
  తͳΤωϧΪʔ४Ґ͔࣋ͯ͠ͳ͘ͳΔ • ཻࢠ̍ݸ͕࣋ͭΤωϧΪʔ
  ℏω ( ∵ ℏ =
  h
  2π ) hɿϓϥϯΫఆ਺

  View full-size slide

 35. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠͷੑ࣭ʳ
  • ෆ֬ఆੑ − ෆ֬ఆੑݪཧʢϋΠθϯϕϧάͷݪཧʣ
  Δx ⋅ Δpx


  2
  ΔxɿҐஔͷෆ֬ఆੑ Δpx ɿӡಈྔͷෆ֬ఆੑ
  ిࢠͷӡಈྔʢ଎౓ʣͱҐஔΛಉ࣌ʹਖ਼֬ʹ஌Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍

  ɾӡಈྔ͕෼͔Ε͹ʢɹɹ = 0 ʣɺҐஔ͕ෆ໌ʢɹɹ= ∞ ʣ

  ɾҐஔ͕෼͔Ε͹ʢɹɹ = 0 ʣɺӡಈྔ͕ෆ໌ʢɹɹ = ∞ ʣ
  Δpx
  Δx
  Δx Δpx
  υΠπͷ෺ཧֶऀ ϋΠθϯϕϧάʹΑͬͯఏҊ͞Εͨ

  View full-size slide

 36. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠͷੑ࣭ʳ
  • ೋॏੑ − ೋॏεϦοτͷ࣮ݧ
  • ཻࢠͳΒ͹εϦοτΛ௨ͬͯ

  ਅͬ௚͙εΫϦʔϯʹͿ͔ͭΔ

  ͞Βཻࢠ̍ͭ̍ͭͷ੻͕࢒Δ
  • ೾ͳΒ͹εϦοτΛ௨ΔͷͰ

  ׯবࣶ͕εΫϦʔϯʹͰ͖Δ

  View full-size slide

 37. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲೋॏੑʳ
  • ిࢠΛೋॏεϦοτʹ௨͢ͱʁ
  ཻࢠͷੑ࣭͕εΫϦʔϯʹΈΒΕΔʢཻࢠͷ੻ʣ
  ೾ͷੑ࣭͕εΫϦʔϯʹΈΒΕΔʢׯবࣶʣ
  ͲͪΒͩͱࢥ͍·͔͢ʁ

  View full-size slide

 38. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲೋॏੑʳ
  • ిࢠΛೋॏεϦοτʹ௨͢ͱʁ
  • ʮཻࢠͷੑ࣭ʹݟΒΕΔిࢠͷিಥͷ੻ʯ

  ʮ೾ͷੑ࣭ʹݟΒΕΔׯবࣶʯͷ྆ํ͕εΫϦʔϯʹΈΒΕΔ
  ͭ·Γʮిࢠʯ͸

  ˠʮ೾ʯͷΑ͏ʹׯব͠߹͍

  ʮཻࢠʯͷΑ͏ʹεΫϦʔϯʹিಥͨ͠ͱ͍͏͜ͱʹͳΔ
  ʮ೾ʯͱʮཻࢠʯͷೋॏੑ

  View full-size slide

 39. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲೋॏੑʳ
  • ిࢠΛೋॏεϦοτͷલͰ؍ଌͨ͠Βʁ
  ʮ೾ʯͷੑ࣭͚ͩΛ͍࣋ͬͯΔͷ͔
  ʮཻࢠʯͷੑ࣭͚ͩΛ͍࣋ͬͯΔͷ͔
  ిࢠ͕෼ׂ͞Ε͍ͯΔͷͰ͸ͳ͍͔

  View full-size slide

 40. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲೋॏੑʳ
  • ిࢠΛೋॏεϦοτͷલͰ؍ଌͨ͠Βʁ
  • ʮ؍ଌʯͱ͍͏ߦҝΛߦ͏ͱʮཻࢠʯͷੑ࣭͔͠ΈΒΕͳ͔ͬͨ

  ˠʮ؍ଌʯΛߦ͏ͱঢ়ଶ่͕Εͯ͠·͏
  ޙड़ɿʮྔࢠॏͶ߹Θͤͷঢ়ଶʯʹؔ࿈͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 41. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠঢ়ଶʹ͍ͭͯʳ
  • ྔࢠॏͶ߹Θͤঢ়ଶ
  • ྔࢠׯবޮՌ
  • ྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶʢΤϯλϯάϧϝϯτʣ

  View full-size slide

 42. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠॏͶ߹Θͤঢ়ଶʳ
  • ྔࢠॏͶ߹Θͤঢ়ଶ

  ཭ࢄతͳঢ়ଶ͕ࠞ͟Γ߹ͬͨঢ়ଶɻ

  ؍ଌʹΑͬͯͲͪΒ͔ͷঢ়ଶʹऩॖ͠ɺॏͶ߹Θͤঢ়ଶ่͕ΕΔ

  View full-size slide

 43. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠॏͶ߹Θͤঢ়ଶʳ
  • ྔࢠॏͶ߹Θͤঢ়ଶ

  ཭ࢄతͳঢ়ଶ͕ࠞ͟Γ߹ͬͨঢ়ଶɻ

  ؍ଌʹΑͬͯͲͪΒ͔ͷঢ়ଶʹऩॖ͠ɺॏͶ߹Θͤঢ়ଶ่͕ΕΔ

  View full-size slide

 44. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠॏͶ߹Θͤঢ়ଶʳ
  |α|2 %
  |β|2 %
  |0⟩
  |1⟩
  α|0⟩ + β|1⟩
  • ྔࢠॏͶ߹Θͤঢ়ଶ

  ཭ࢄతͳঢ়ଶ͕ࠞ͟Γ߹ͬͨঢ়ଶɻ

  ؍ଌʹΑͬͯͲͪΒ͔ͷঢ়ଶʹऩॖ͠ɺॏͶ߹Θͤঢ়ଶ่͕ΕΔ

  View full-size slide

 45. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠॏͶ߹Θͤঢ়ଶʳ
  ϧϏϯͷᆵ
  • ྔࢠॏͶ߹Θͤঢ়ଶ

  ཭ࢄతͳঢ়ଶ͕ࠞ͟Γ߹ͬͨঢ়ଶɻ

  ؍ଌʹΑͬͯͲͪΒ͔ͷঢ়ଶʹऩॖ͠ɺॏͶ߹Θͤঢ়ଶ่͕ΕΔ

  View full-size slide

 46. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠׯবޮՌʳ
  • ྔࢠׯবޮՌ

  ৭ʑͳঢ়ଶ͕ڧΊ߹ͬͨΓऑΊ߹ͬͨΓ͢Δ͜ͱ

  ೾ͷׯবͱࣅͨΑ͏ͳݱ৅

  View full-size slide

 47. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶʳ
  • ྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶʢΤϯλϯάϧϝϯτʣ

  ৭ʑͳঢ়ଶؒͰ૬ޓؔ܎͕͋Γ෼཭Ͱ͖ͳ͍

  ˠ ʰγϡϨσΟϯΨʔͷೣͷύϥυοΫεʱ͕༗໊
  |0⟩ |1⟩
  ෳ߹ܥͷঢ়ଶΛςϯιϧੵΛ

  ༻͍ͯද͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍࣌

  ྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶͱ͍͏ |0⟩ ⊗ |1⟩ ≠ |0⟩ + |1⟩

  View full-size slide

 48. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶʳ
  • ྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶʢΤϯλϯάϧϝϯτʣ

  ৭ʑͳঢ়ଶؒͰ૬ޓؔ܎͕͋Γ෼཭Ͱ͖ͳ͍

  ˠ ʰγϡϨσΟϯΨʔͷೣͷύϥυοΫεʱ͕༗໊
  |0⟩ |1⟩
  |0⟩ ⊗ |1⟩ ≠ |0⟩ + |1⟩
  ͲΏ͜ͱʁ
  ෳ߹ܥͷঢ়ଶΛςϯιϧੵΛ

  ༻͍ͯද͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍࣌

  ྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶͱ͍͏

  View full-size slide

 49. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶʳ
  • Τϯλϯάϧϝϯτঢ়ଶͱඇΤϯλϯάϧϝϯτঢ়ଶ
  ࣍ͷ̎ͭͷঢ়ଶA, Bʢ ɹɹɹɹ ɹʣΛߟ͑Δ
  |ψA
  ⟩, |ψB

  |ψA
  ⟩ =
  1
  2
  (|00⟩ + |01⟩) |ψB
  ⟩ =
  1
  2
  (|00⟩ + |11⟩)

  View full-size slide

 50. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶʳ
  → ঢ়ଶA͸ςϯιϧੵͰද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ঢ়ଶB͸Ͱ͖ͳ͍
  • Τϯλϯάϧϝϯτঢ়ଶͱඇΤϯλϯάϧϝϯτঢ়ଶ
  ࣍ͷ̎ͭͷঢ়ଶA, Bʢ ɹɹɹɹ ɹʣΛߟ͑Δ
  |ψA
  ⟩, |ψB

  |ψA
  ⟩ =
  1
  2
  (|00⟩ + |01⟩) |ψB
  ⟩ =
  1
  2
  (|00⟩ + |11⟩)

  View full-size slide

 51. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶʳ
  |ψA
  ⟩ = |0⟩ ⊗ 1
  2
  (|0⟩ + |1⟩)
  • Τϯλϯάϧϝϯτঢ়ଶͱඇΤϯλϯάϧϝϯτঢ়ଶ
  → ঢ়ଶA͸ςϯιϧੵͰද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ঢ়ଶB͸Ͱ͖ͳ͍
  ࣍ͷ̎ͭͷঢ়ଶA, Bʢ ɹɹɹɹ ɹʣΛߟ͑Δ
  |ψA
  ⟩, |ψB

  |ψA
  ⟩ =
  1
  2
  (|00⟩ + |01⟩) |ψB
  ⟩ =
  1
  2
  (|00⟩ + |11⟩)

  View full-size slide

 52. ྔࢠίϯϐϡʔλͷجૅʲྔࢠ΋ͭΕঢ়ଶʳ
  ঢ়ଶAɿඇΤϯλϯάϧϝϯτঢ়ଶʢ΋ͭΕঢ়ଶʹͳ͍ʣ

  ঢ়ଶBɿɹΤϯλϯάϧϝϯτঢ়ଶʢ΋ͭΕঢ়ଶʹ͋Δʣ
  • Τϯλϯάϧϝϯτঢ়ଶͱඇΤϯλϯάϧϝϯτঢ়ଶ
  |ψA
  ⟩ = |0⟩ ⊗ 1
  2
  (|0⟩ + |1⟩)
  → ঢ়ଶA͸ςϯιϧੵͰද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ঢ়ଶB͸Ͱ͖ͳ͍
  ࣍ͷ̎ͭͷঢ়ଶA, Bʢ ɹɹɹɹ ɹʣΛߟ͑Δ
  |ψA
  ⟩, |ψB

  |ψA
  ⟩ =
  1
  2
  (|00⟩ + |01⟩) |ψB
  ⟩ =
  1
  2
  (|00⟩ + |11⟩)

  View full-size slide

 53. ͔͜͜Βຊ൪
  ౖ౭ͷ਺ֶ & ྔࢠྗֶ

  View full-size slide

 54. ࣌ؒͷ౎߹্
  ༷ʑͳ৚݅ͷղઆ͸লུ͠·͢


  ✨ ϒϩάͰߦؒຒΊ͠·͢ ✨

  View full-size slide

 55. 1. ਺࿦ܥ
  • Ҽ਺෼ղ
  • ཭ࢄର਺໰୊
  • ϕϧํఔࣜ
  • Ψ΢ε࿨
  • ߹ಉθʔλؔ਺
  ͜Ε΍Γ·͢
  ྔࢠίϯϐϡʔλͰߴ଎ܭࢉͰ͖Δ͜ͱ
  2. زԿܥ
  • ݁ͼ໨ෆมྔ
  • Persistent Homology
  3. ઢܗ୅਺ܥ
  • ߦྻͷྦྷ৐
  • ߦྻͷ֊৐
  ͳͲ

  View full-size slide

 56. • ֬཰తΞϧΰϦζϜʢෳ਺ճ࣮ߦ͢Ε͹ɺߴ֬཰Ͱ౰ͨΔʣ
  1. NΛҼ਺෼ղ͢Δͱ͖ɺࣗવ਺ p < N ΛϥϯμϜʹܾΊΔ
  2. gcd(p, N)Λܭࢉ͢Δ → ݁Ռ͕ > 1 ͳΒ͹ɺඇࣗ໌ͳNͷҼ਺
  3. ɹɹɹɹɹɹɹɹɹͷपظTΛݟ͚ͭΔʢྔࢠΞϧΰϦζϜʣ
  1. T͕ح਺ͳΒɺ1.͔Β΍Γ௚͢
  2. ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ ͳΒɺ1.͔Β΍Γ௚͢
  4. ɹɹɹɹɹɹɹ͕ඇࣗ໌ͳNͷҼ਺
  ShorͷΞϧΰϦζϜʹΑΔҼ਺෼ղ
  fN
  (x) = px mod N
  pT
  2 + 1 ≡ 0 mod N
  gcd(pT
  2
  ± 1,N)
  pT ≡ 1 mod N ⇔ (pT
  2 + 1)(pT
  2 − 1) ≡ 0 mod N
  ≠ 0 ≠ 0
  p, Nͷ࠷େެ໿਺
  Ґ਺ൃݟΞϧΰϦζϜ
  ɾҐ਺ਪఆ໰୊

  ɾҐ਺ൃݟ໰୊

  ɾؔ਺पظൃݟ໰୊

  ݁Ռ͕ͳΒ͹

  ʰޓ͍ʹૉʱͰ͋Δ

  View full-size slide

 57. • N = 57ͱ͢Δɻp = 5ͩͬͨͱ͖
  1. ɹɹɹɹɹɹɹͱͳΔΑ͏ͳɹɹɹɹΛબͿ

  ɹɹɹɹɹɹɹɹ ΑΓ
  2. ྔࢠϏοτΛ࡞੒͢Δɿ

  3. ྔࢠϑʔϦΤม׵Λ࡞༻ͤ͞Δɿ
  ShorͷΞϧΰϦζϜʹΑΔҼ਺෼ղ
  N2 ≤ q < 2N2 q = 2k
  572 ≤ q < 2 ⋅ 572 q = 212 = 4096
  1
  q
  q−1

  x=0
  |x⟩ ⊗ |f(x)⟩
  (
  1
  q )
  2 q−1

  y=0
  q−1

  x=0
  ei 2πxy
  q
  |y⟩ ⊗ |f(x)⟩
  4. ɹͷӈϏοτΛଌఆ͠ɺ

  ࠨϏοτΛଌఆ͢Δͱ࣍ͷ֬཰Ͱ

  yΛಘΒΕΔ

  1
  q⌊q
  r

  ⌊ q
  r
  ⌋−1

  x=0,f(x)=z
  ei 2πrxy
  q
  2
  f57
  (x) = 5x mod 57

  View full-size slide

 58. • N = 57ͱ͢Δɻp = 5ͩͬͨͱ͖
  1. ɹɹɹɹɹɹɹͱͳΔΑ͏ͳɹɹɹɹΛબͿ

  ɹɹɹɹɹɹɹɹ ΑΓ
  2. ྔࢠϏοτΛ࡞੒͢Δɿ

  3. ྔࢠϑʔϦΤม׵Λ࡞༻ͤ͞Δɿ
  ShorͷΞϧΰϦζϜʹΑΔҼ਺෼ղ
  N2 ≤ q < 2N2 q = 2k
  572 ≤ q < 2 ⋅ 572 q = 212 = 4096
  1
  q
  q−1

  x=0
  |x⟩ ⊗ |f(x)⟩
  (
  1
  q )
  2 q−1

  y=0
  q−1

  x=0
  ei 2πxy
  q
  |y⟩ ⊗ |f(x)⟩
  4. ɹͷӈϏοτΛଌఆ͠ɺ

  ࠨϏοτΛଌఆ͢Δͱ࣍ͷ֬཰Ͱ

  yΛಘΒΕΔ

  1
  q⌊q
  r

  ⌊ q
  r
  ⌋−1

  x=0,f(x)=z
  ei 2πrxy
  q
  2
  f57
  (x) = 5x mod 57

  View full-size slide

 59. 2. ྔࢠϏοτͷ࡞੒
  ShorͷΞϧΰϦζϜʹΑΔҼ਺෼ղ
  1
  q
  q−1

  x=0
  |x⟩ ⊗ |f(x)⟩ =
  1
  q
  (|0⟩ ⊗ |50⟩ + |1⟩ ⊗ |51⟩ + |2⟩ ⊗ |52⟩ + . . .
  +|18⟩ ⊗ |50⟩ + |19⟩ ⊗ |51⟩ + |20⟩ ⊗ |52⟩ + . . .
  +|4086⟩ ⊗ |50⟩ + |4087⟩ ⊗ |51⟩ + |4088⟩ ⊗ |52⟩
  + . . . + |4095⟩ ⊗ |59⟩)

  View full-size slide

 60. ShorͷΞϧΰϦζϜʹΑΔҼ਺෼ղ
  1
  q
  q−1

  x=0
  |x⟩ ⊗ |f(x)⟩ =
  1
  q
  (|0⟩ ⊗ |50⟩ + |1⟩ ⊗ |51⟩ + |2⟩ ⊗ |52⟩ + . . .
  +|18⟩ ⊗ |50⟩ + |19⟩ ⊗ |51⟩ + |20⟩ ⊗ |52⟩ + . . .
  +|4086⟩ ⊗ |50⟩ + |4087⟩ ⊗ |51⟩ + |4088⟩ ⊗ |52⟩
  + . . . + |4095⟩ ⊗ |59⟩)
  2. ྔࢠϏοτͷ࡞੒

  View full-size slide

 61. 2. ྔࢠϏοτͷ࡞੒
  ShorͷΞϧΰϦζϜʹΑΔҼ਺෼ղ
  1
  q
  q−1

  x=0
  |x⟩ ⊗ |f(x)⟩ =
  1
  q
  (|0⟩ ⊗ |50⟩ + |1⟩ ⊗ |51⟩ + |2⟩ ⊗ |52⟩ + . . .
  +|18⟩ ⊗ |50⟩ + |19⟩ ⊗ |51⟩ + |20⟩ ⊗ |52⟩ + . . .
  +|4086⟩ ⊗ |50⟩ + |4087⟩ ⊗ |51⟩ + |4088⟩ ⊗ |52⟩
  + . . . + |4095⟩ ⊗ |59⟩)
  ((|0⟩ + |18⟩ + . . . + |4086⟩)|50⟩
  +(|1⟩ + |19⟩ + |37⟩ + . . . + |4087⟩)|51⟩
  + . . .
  +(|17⟩ + |35⟩ + |53⟩ + . . . + |4085⟩)|517⟩)
  ੔ཧ͢Δͱ…

  View full-size slide

 62. ShorͷΞϧΰϦζϜʹΑΔҼ਺෼ղ
  ((|0⟩ + |18⟩ + . . . + |4086⟩)|50⟩
  +(|1⟩ + |19⟩ + |37⟩ + . . . + |4087⟩)|51⟩
  + . . .
  4. पظTͷಋग़ͱҼ਺෼ղ

  View full-size slide

 63. Λࣔ͢ɻ͜ͷͱ͖ࠨϏοτͷ0Λআ͘
  ࠷খۮ਺͕ʰҐ਺ʱʹͳΔɻ

  Αͬͯ T=18 ͱͳΔ
  ShorͷΞϧΰϦζϜʹΑΔҼ਺෼ղ
  ((|0⟩ + |18⟩ + . . . + |4086⟩)|50⟩
  +(|1⟩ + |19⟩ + |37⟩ + . . . + |4087⟩)|51⟩
  + . . .
  |50⟩ = f57
  (x) = 5x mod 57 = 1
  4. पظTͷಋग़ͱҼ਺෼ղ

  View full-size slide

 64. ShorͷΞϧΰϦζϜʹΑΔҼ਺෼ղ
  ((|0⟩ + |18⟩ + . . . + |4086⟩)|50⟩
  +(|1⟩ + |19⟩ + |37⟩ + . . . + |4087⟩)|51⟩
  + . . .
  |50⟩ = f57
  (x) = 5x mod 57 = 1
  gcd(pT
  2
  ± 1,N) ͕ඇࣗ໌ͳҼ਺ͳͷͰ…
  Λࣔ͢ɻ͜ͷͱ͖ࠨϏοτͷ0Λআ͘
  ࠷খۮ਺͕ʰҐ਺ʱʹͳΔɻ

  Αͬͯ T=18 ͱͳΔ
  4. पظTͷಋग़ͱҼ਺෼ղ

  View full-size slide

 65. 4. पظTͷಋग़ͱҼ਺෼ղ
  ShorͷΞϧΰϦζϜʹΑΔҼ਺෼ղ
  ((|0⟩ + |18⟩ + . . . + |4086⟩)|50⟩
  +(|1⟩ + |19⟩ + |37⟩ + . . . + |4087⟩)|51⟩
  + . . .
  |50⟩ = f57
  (x) = 5x mod 57 = 1
  gcd(518
  2 + 1,57) = gcd(1953126,57) = 3
  gcd(518
  2 − 1,57) = gcd(1953124,57) = 19

  Ҽ਺෼ղͰ͖ͨʂ
  gcd(pT
  2
  ± 1,N) ͕ඇࣗ໌ͳҼ਺ͳͷͰ…
  Λࣔ͢ɻ͜ͷͱ͖ࠨϏοτͷ0Λআ͘
  ࠷খۮ਺͕ʰҐ਺ʱʹͳΔɻ

  Αͬͯ T=18 ͱͳΔ

  View full-size slide

 66. ·ͱΊ
  • ྔࢠίϯϐϡʔλ͸׬੒͢Ε͹ͱΜͰ΋ͳ͍Խ͚෺

  ˠ ݱࡏͷPCੑೳΛӽ͑ΔͨΊʹ͸·ͩ·͕͔͔ͩ࣌ؒΔ
  • ܭࢉ݁Ռ͸͋͘·Ͱʰ֬཰஋ʱͰ͋Γɺ൓෮ܭࢉΛߦ͏ඞཁ͋Γ

  ˠ ౎౓ܭࢉʹલճͷ֬཰஋Λ༻͍ͯܭࢉ͞ΕΔͨΊ
  • Q#͍ͬͯ͏ྔࢠϓϩάϥϛϯάݴޠ΋͋ΔͷͰݕࡧͯ͠ΈͯͶʂ

  ˠ ϓϩάϥϜͰ͜ͷΞϧΰϦζϜ͕؆୯ʹ͔͚Δʂ

  View full-size slide

 67. ͝੩ௌ 

  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  εϥΠυɾղઆ౳͸

  ϒϩάʹUp͠·͢ͷͰੋඇΈ͍ͯͩ͘͞ ✨

  View full-size slide