Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WordPress 5.0 を試してみよう / Let's try WordPress 5.0

nukaga
October 28, 2018

WordPress 5.0 を試してみよう / Let's try WordPress 5.0

2018年10月28日 WP ZoomUP

nukaga

October 28, 2018
Tweet

More Decks by nukaga

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WordPress 5.0 Λ ࢼͯ͠ΈΑ͏
  Junko Nukaga
  2018.10.28

  View full-size slide

 2. " 1 MB O GP S
  WordPress 5.0
  https://make.wordpress.org/core/2018/10/03/a-plan-for-5-0/

  View full-size slide

 3. 8P SE1 SF TT
  Ξ ο ϓ σ ʔ τ ಺ ༰
  • The Block Editor (Gutenberg)
  • Twenty Nineteen
  • ͜Ε·ͰͷσϑΥϧτςʔϚʢTwenty Ten Ҏ߱ʣͷGutenbergରԠ

  View full-size slide

 4. 8P SE1 SF TT 4D IFE VMF
  ϦϦʔεεέδϡʔϧ ʢҊʣ
  https://make.wordpress.org/core/2018/10/03/proposed-wordpress-5-0-scope-and-schedule/

  View full-size slide

 5. 8P SE1 SF TT 4D IFE VMF
  ϦϦʔεεέδϡʔϧ ʢҊʣ
  ͦͷ2ͷ೔෇ʹ੾Γସ͑Δඞཁ͕͋Δ৔߹͸ɺ͙͢ʹ௨஌͢Δɻͦͷ৔߹2018೥ʹϦϦʔε͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍PHP7.3 ޓ׵ੑʹؔ͢Δ
  ͍͔ͭ͘ͷΞοϓσʔτ͕͋ΔɻඞཁʹԠͯ͡4.9.9 ΛϦϦʔε͢Δɻ
  ·ͨɺWordPress 5.1ͷϦϦʔε͕2019೥3݄ࠒʹར༻ՄೳʹͳΔͱ૝ఆ͓ͯ͠ΓɺϒϩοΫΤσΟλҎ֎ͷػೳΛϦϦʔε͍ͨ͠ͱࢥ͍ͬͯΔɻ
  ͦͷ1 ͦͷ2
  BETA 1 2018೥10݄19೔ -
  RC 1 2018೥10݄30೔ 2019೥1݄8೔
  Release 2018೥11݄19೔ 2019೥1݄22೔

  View full-size slide

 6. 8P SE1 SF TT #F U B
  1 0 ݄ 2 4 ೔ B E T A 1
  ӳޠɹhttps://wordpress.org/news/2018/10/wordpress-5-0-beta-1/
  ೔ຊޠ຋༁ɹhttps://ja.wordpress.org/2018/10/27/wordpress-5-0-beta-1/

  View full-size slide

 7. 8P SE1 SF TT ೔ຊޠ൛ ν ʔϜ
  ೔ ຊ ޠ ൛
  http://wpdocs.osdn.jp/WordPress_೔ຊޠ൛νʔϜࢿྉ/νʔϜʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 8. ϓϥά Πϯ
  ς ε τ
  https://ja.wordpress.org/plugins/wordpress-beta-tester/

  View full-size slide

 9. W o r d P r e s s B e t a T e s t e r
  https://ja.wordpress.org/plugins/wordpress-beta-tester/
  ࢖͍ํ

  View full-size slide

 10. W o r d P r e s s 5 . 0 B e t a
  μογ ϡϘʔ υ

  View full-size slide

 11. G u t e n b e r g ς ε τ
  .BL F 8 PSE1 SF TT 5FT U
  https://make.wordpress.org/test/

  View full-size slide

 12. T w e n t y N i n e t e e n
  % FGB VM U5IF NF
  https://make.wordpress.org/core/2018/10/16/introducing-twenty-nineteen/

  View full-size slide

 13. σ β Π ϯ
  ೔ ຊ ޠ Ͱ ͷ ಈ ͖
  WordSlack https://wpja.slack.com #design
  ຖिՐ༵೔ 22͔࣌ΒఆظϛʔςΟϯά։࠵த
  Gutenberg #core-editor

  View full-size slide

 14. σ β Π ϯ
  ຊ Ո
  Making WordPress Slackɹhttps://wordpress.slack.com/
  ɹ#design 

  ɹ#core-editor

  ɹ#core-themes
  https://github.com/WordPress/twentynineteen
  https://github.com/WordPress/gutenberg
  GitHub Twenty Nineteen
  GitHub Gutenberg
  Make WordPress Coreɹhttps://core.trac.wordpress.org/milestone/5.0
  ɹBundled Theme
  ɹThemes
  ɹEditor

  View full-size slide

 15. $ BQ UBM 1Φ ϯϥΠϯ ΋ ͘΋͘ ձ
  ೔ ຊ Ͱ ͷ ಈ ͖
  https://capitalp.jp/2018/10/26/capital-p-mokumoku-1/
  11݄4೔21:00͔ΒΦϯϥΠϯʹͯ

  View full-size slide

 16. ຋༁
  ೔ ຊ ޠ Ͱ ͷ ಈ ͖
  https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev

  View full-size slide