Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ヌーラボの評価制度におけるコンピテンシー定義の取り組み

 ヌーラボの評価制度におけるコンピテンシー定義の取り組み

2023年5月25日のDAIMYO Meetup #1 でお話ししたスライドです。

More Decks by 株式会社ヌーラボ

Other Decks in Business

Transcript

 1. ψʔϥϘͷධՁ੍౓ʹ͓
  ͚Δίϯϐςϯγʔఆٛ
  ͷऔΓ૊Έ
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 1

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Taichiro Yoshida
  • @dataich
  • Mobile Applications Section Manager
  • Nulab
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 2

  View full-size slide

 3. ຊ೔͓࿩͢͠Δ͜ͱ
  • ψʔϥϘͷධՁ੍౓ʹ͓͚ΔίϯϐςϯγʔఆٛͷऔΓ૊Έ
  • ίϯϐςϯγʔͱ͸
  • ίϯϐςϯγʔΛఆٛ͢Δ͜ͱʹͳͬͨഎܠ
  • ίϯϐςϯγʔఆٛͷྲྀΕ
  • ࠷ޙʹ
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 3

  View full-size slide

 4. ίϯϐςϯγʔͱ͸
  ৬຿΍໾ׂʹ͓͍ͯ༏Εͨ੒ՌΛൃش͢ΔͨΊͷߦಈಛੑ1
  1 ࢀߟ: ΧΦφϏ ίϯϐςϯγʔʢcompetencyʣͱ͸ʁʲҙຯΛ؆୯ʹʳ
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 4

  View full-size slide

 5. ίϯϐςϯγʔͱ͸
  ૊৫ͷ໾ׂʹԠͯ҆͡ఆతʹ੒੷Λ͋͛ଓ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δߦ
  ಈಛੑʢઐ໳஌ࣝ΍ٕज़ɺϊ΢ϋ΢ɺجૅೳྗͳͲʣΛ؍࡯ɾ
  ෼ੳ͠ɺԿ͕ࣾһΛʮ࢓ࣄͷͰ͖Δࣾһʯʹ͍ͯ͠Δͷ͔Λ໌
  Β͔ʹ͠·͢ɻ1
  1 ࢀߟ: ΧΦφϏ ίϯϐςϯγʔʢcompetencyʣͱ͸ʁʲҙຯΛ؆୯ʹʳ
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 5

  View full-size slide

 6. ίϯϐςϯγʔΛఆٛ͢Δ͜ͱʹͳͬͨഎܠ
  • ৽ධՁ੍౓ͷಋೖ
  • શࣾһڞ௨ͷίϯϐςϯγʔ͸ఆٛࡁΈ
  • αʔϏε։ൃ෦ͷίϯϐςϯγʔ
  • άϨʔυຖʢϚωʔδϟʔɺΤΩεύʔτɺελοϑʣ
  • ͜ΕΛϚωʔδϟʔਞͰఆٛ͢Δ͜ͱʹͳͬͨ
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 6

  View full-size slide

 7. ίϯϐςϯγʔ࡞੒ͷྲྀΕ
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 7

  View full-size slide

 8. ੍౓ͷಋೖ໨తΛ೺Ѳ͢Δ
  • ͳͥݱࡏͷධՁ੍౓Λมߋ͢Δඞཁ͕͋Δͷ͔
  • ਓࣄɾ෦௕ͱͷώϠϦϯά
  • શࣾ޲͚ͷઆ໌ձࢿྉͷࣄલڞ༗
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 8

  View full-size slide

 9. ධՁ߲໨Λఆٛ͢Δ
  • ϛογϣϯɺධՁ߲໨ɺίϯϐςϯ
  γʔͷؔ܎ੑ
  • ʮઓུతͳࢥߟʯʮҙࢥܾఆྗʯ
  ʮϚωδϝϯτʯʮاۀจԽͷϦʔ
  υʯͳͲɺ20Λ௒͑Δ߲໨͕ఆٛ͞
  Εͨ
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 9

  View full-size slide

 10. ධՁ߲໨ʹඥͮ͘ίϯϐςϯγʔͷΞΠ
  σΞΛ֤ࣗͰग़͢
  • ఆٛ͞ΕͨධՁ߲໨ʹରͯ͠ίϯϐ
  ςϯγʔͷΞΠσΞΛग़͢͜ͱͰɺ
  ֤ධՁ߲໨ͷॏཁੑΛ໌֬ʹ͢Δ
  • ՝௕શһͰͷݸਓϫʔΫ
  • ධՁ߲໨ʮڭҭͷߩݙʯͰ͸ʮ͋ͷ
  ਓͬͯ͜͏͍͏ߦಈΛऔ͍ͬͯͯɺ͔
  ͳΓࣾ಺ڭҭʹߩݙ͍ͯ͠ΔΑͶʯ
  ͱ͍͏۩ମతͳߦಈΛϦετΞοϓ
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 10

  View full-size slide

 11. ίϯϐςϯγʔͷυϥϑτΛ࡞੒͢Δ
  • ධՁ߲໨Λ͍͔ͭ͘ʹ෼ྨ͠ɺͦΕͧΕͷ෼ྨ͝ͱʹνʔϜ
  Λ࡞੒ͯ͠ίϯϐςϯγʔͷυϥϑτΛ࡞੒
  • ॏෳ͢Δ಺༰΍ಛʹॏཁͳཁૉΛ֤νʔϜͰ֬ೝ
  • ධՁ߲໨ʮઓུతࢥߟʯͰ͸ʮ՝୊Λ෼ੳ͠ɺ୹ظతͳղܾ
  ࡦͱ௕ظతͳղܾࡦΛత֬ʹ࢖͍෼͚͍ͯΔʯʮαʔϏεͷ
  ࣋ଓੑΛߟྀͨ͠ఏҊΛ͍ͯ͠Δʯͱ͍ͬͨίϯϐςϯγʔ
  Λ࡞੒
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 11

  View full-size slide

 12. ֬ೝ࡞ۀ
  • ֤νʔϜ͕࡞੒ͨ͠ίϯϐςϯγʔʹେ͖ͳͣΕ͕ͳ͍͔ɺ
  ධՁ͢΂͖ߦಈಛੑ͕ൈ͚མ͍ͪͯͳ͍͔ͳͲΛ֬ೝ
  • ॏෳͨ͠ίϯϐςϯγʔͷ౷߹ɾ࡟আ
  • ͦͷޙਗ਼ॻ
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 12

  View full-size slide

 13. ഑఺ΛܾΊΔ
  • ֤άϨʔυͷ഑఺
  • ԿΛॏཁࢹ͢Δ͔ͱ͍͏؍఺
  • άϨʔυ্͕͕ΔʹͭΕ഑఺͕Լ͕
  Δͷ͸ඞཁੑ͕མͪΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 13

  View full-size slide

 14. ࠷ޙʹ
  • ఆٛ͸େม͕ͩͬͨࠓޙͷӡ༻͕ΑΓେࣄ
  • ίϯϐςϯγʔʹج͍ͮͨϝϯόʔͱͷ;Γ͔͑ΓΛ௨͡
  ͯɺϝϯόʔɾνʔϜɾ૊৫ͷ੒௕ʹܨ͛Δ
  • ఆظతʹίϯϐςϯγʔΛݟ௚͢
  • ϋΠύϑΥʔϚʔ͔ΒͷώϠϦϯάΛ૿΍͢
  • ίϯϐςϯγʔ͕શͯͰ͸ͳ͍
  Nulab - DAIMYO Meetup #1 14

  View full-size slide