Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHP Getting Faster

nunulk
October 12, 2019

PHP Getting Faster

nunulk

October 12, 2019
Tweet

More Decks by nunulk

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͞Βʹ଎͘ͳΔPHP
  nunulk 

  PHPΧϯϑΝϨϯεԭೄ

  View full-size slide

 2. ຊ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  • ࣗݾ঺հ
  • PHP 7.4 Ͱಋೖ͞ΕΔ Opcache Preloading ͱ FFI
  • ʢ͓·͚ʣNim ͷ঺հ

  View full-size slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ໊લ: nunulkʢ͵͵Δ͘ʣ
  • ৬ۀ: ϑϦʔϥϯεͷ΢ΣϒΤϯδχΞ
  • ਆಸ઒ݝ͔Βདྷ·ͨ͠
  • PHPͷ޷͖ͳͱ͜Ζ: Մมؔ਺ɺϚδοΫϝιου
  • Laravel Meetup Okinawa ࢀՃ཰: ໿ 45%

  View full-size slide

 4. PHP 7.4 is coming

  on Nov. 28th, 2019 !
  RC3 is now available.

  View full-size slide

 5. New features
  • Typed Properties
  • Arrow Functions
  • Null coalescing assignment operator
  • Spread operator in arrays
  • Covariant Returns and Contravariant Parameters
  • Opcache Preloading
  • FFI

  View full-size slide

 6. New features
  • Typed Properties
  • Arrow Functions
  • Null coalescing assignment operator
  • Spread operator in arrays
  • Covariant Returns and Contravariant Parameters
  • Opcache Preloading
  • FFI

  View full-size slide

 7. Opcache Preloading
  • αʔόىಈ࣌ʹ Opcache ΛϝϞϦ্ʹϩʔυ͠
  ͓ͯ͘࢓૊Έ
  • ॳճΞΫηε࣌ʹ΋Ωϟογϡ͕ޮ͘Α͏ʹͳΔ
  • ͨͩ͠ࢦఆͰ͖Δͷ͸1ϑΝΠϧͷΈ

  View full-size slide

 8. Opcache Preloading
  // ϑϨʔϜϫʔΫͷ͢΂ͯͷϑΝΠϧΛΩϟογϡ͢Δ
  $frameworkDir = $baseDir . 'vendor/laravel/framework/
  src/Illuminate';
  $paths = load_all_files([$frameworkDir]);
  foreach ($paths as $path) {
  opcache_compile_file($path);

  }

  View full-size slide

 9. Opcache Preloading
  ab -n 100 -c 10 http://localhost
  Opcache ͳ͠
  Requests per second: 0.91 [#/sec] (mean)
  Time per request: 11010.544 [ms] (mean)
  Opcache ͋Γ
  Requests per second: 5.34 [#/sec] (mean)
  Time per request: 1872.084 [ms] (mean)
  Opcache ͋Γ w/ preload
  Requests per second: 6.32 [#/sec] (mean)
  Time per request: 1582.046 [ms] (mean)

  View full-size slide

 10. Opcache Preloading
  ab -n 100 -c 10 http://localhost
  Opcache ͳ͠
  Requests per second: 0.91 [#/sec] (mean)
  Time per request: 11010.544 [ms] (mean)
  Opcache ͋Γ
  Requests per second: 5.34 [#/sec] (mean)
  Time per request: 1872.084 [ms] (mean)
  Opcache ͋Γ w/ preload
  Requests per second: 6.32 [#/sec] (mean)
  Time per request: 1582.046 [ms] (mean)


  View full-size slide

 11. Opcache Preloading
  • Opcache.enable = 1 ͢Δ͚ͩͰे෼଎͘ͳΔ
  • αʔόΛ࠶ىಈ͠ͳ͍ͱΩϟογϡ͸ߋ৽͞Εͳ͍ͷͰɺ
  ӡ༻ͷࡍ͸஫ҙ͕ඞཁ
  • Composer Ͱ΋ಋೖ͕ݕ౼͞Ε͍ͯΔͷͰɺকདྷతʹ͸
  preload͢Δର৅ͷબఆΛ composer ͔Βߦ͑ΔΑ͏ʹͳ
  Δ͔΋͠Εͳ͍

  View full-size slide

 12. FFI - Foreign Function Interface
  • PHP ͔ΒωΠςΟϒϥΠϒϥϦ
  ʢ.so, .dylib, .dllʣΛݺͿ࢓૊Έ
  • Python, Ruby, Java ͳͲͰ͢Ͱʹ࠾༻͞Ε
  ͍ͯΔ

  View full-size slide

 13. PHP ͔ΒωΠςΟϒϥΠϒϥ
  ϦΛݺͿ࢓૊Έ
  • PHP extension
  • Zend extension

  View full-size slide

 14. FFI
  $libfib = FFI::cdef('
  int fib(int a);
  ', ‘../nim/libfib.so');
  $ret = $libfib->fib(40);
  var_dump($ret);
  // int(102334155)

  View full-size slide

 15. FFI
  // for/if Λ࢖ͬͯ N ·Ͱͷۮ਺ͷ࿨Λܭࢉ͢Δ

  # php index.php loop --php 1000000
  0.056366920471191

  # php index.php loop --ffi 1000000
  0.037209987640381

  // N ൪໨ͷϑΟϘφον਺Λ࠶ؼͰܭࢉ͢Δ
  # php index.php fib --php 40
  4.6368939876556
  # php index.php fib --ffi 40
  0.28206396102905
  // MySQL ʹ N ݅σʔλΛૠೖ͢Δ
  # php index.php mysql --php 1000
  0.47904992103577
  # php index.php mysql --ffi 1000
  0.57981204986572

  View full-size slide

 16. FFI
  // for/if Λ࢖ͬͯ N ·Ͱͷۮ਺ͷ࿨Λܭࢉ͢Δ

  # php index.php loop --php 1000000
  0.056366920471191

  # php index.php loop --ffi 1000000
  0.037209987640381

  // N ൪໨ͷϑΟϘφον਺Λ࠶ؼͰܭࢉ͢Δ
  # php index.php fib --php 40
  4.6368939876556
  # php index.php fib --ffi 40
  0.28206396102905
  // MySQL ʹ N ݅σʔλΛૠೖ͢Δ
  # php index.php mysql --php 1000
  0.47904992103577
  # php index.php mysql --ffi 1000
  0.57981204986572

  View full-size slide

 17. FFI
  // for/if Λ࢖ͬͯ N ·Ͱͷۮ਺ͷ࿨Λܭࢉ͢Δ

  # php index.php loop --php 1000000
  0.056366920471191

  # php index.php loop --ffi 1000000
  0.037209987640381

  // N ൪໨ͷϑΟϘφον਺Λ࠶ؼͰܭࢉ͢Δ
  # php index.php fib --php 40
  4.6368939876556
  # php index.php fib --ffi 40
  0.28206396102905
  // MySQL ʹ N ݅σʔλΛૠೖ͢Δ
  # php index.php mysql --php 1000
  0.47904992103577
  # php index.php mysql --ffi 1000
  0.57981204986572

  View full-size slide

 18. FFI
  // for/if Λ࢖ͬͯ N ·Ͱͷۮ਺ͷ࿨Λܭࢉ͢Δ

  # php index.php loop --php 1000000
  0.056366920471191

  # php index.php loop --ffi 1000000
  0.037209987640381

  // N ൪໨ͷϑΟϘφον਺Λ࠶ؼͰܭࢉ͢Δ
  # php index.php fib --php 40
  4.6368939876556
  # php index.php fib --ffi 40
  0.28206396102905
  // MySQL ʹ N ݅σʔλΛૠೖ͢Δ
  # php index.php mysql --php 1000
  0.47904992103577
  # php index.php mysql --ffi 1000
  0.57981204986572

  View full-size slide

 19. FFI - Foreign Function Interface
  • ࢖͍ॴΛݟۃΊΔͷ͕೉͍͕͠ɺہॴతʹ
  εϐʔυΞοϓͤ͞Δબ୒ࢶͷͻͱͭ
  • େྔͷܭࢉΛͤ͞Δͷʹ޲͍͍ͯΔ
  • ͢ͰʹΤΫεςϯγϣϯ͕͋ΔͷͰ͋Ε͹
  ͦͪΒΛ࢖͏΄͏͕଎͍

  View full-size slide

 20. ʢ͓·͚ʣNim ͷ঺հ

  View full-size slide

 21. Nim
  • γεςϜϓϩάϥϛϯά޲͚੩తܕ෇͚ݴޠ
  • ϚϧνύϥμΠϜ
  • Python ʹࣅͨߏจΛ࣋ͭ
  • C/C++/JavaScript ʹτϥϯεύΠϧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • 2019೥9݄ʹ 1.0 ͕ϦϦʔε͞Εͨ͹͔Γ

  View full-size slide

 22. Nim
  proc fib(a: cint): cint {.exportc, cdecl, dynlib.} =
  if a <= 2:
  result = 1
  else:
  result = fib(a - 1) + fib(a - 2)

  View full-size slide

 23. Nim
  $ nim c -d:release --noMain --header --app:lib fib.nim

  $ ls libfib.so
  libfib.so

  View full-size slide

 24. Nim
  $libfib = FFI::cdef('
  int fib(int a);
  ', ‘../nim/libfib.so');
  $ret = $libfib->fib(40);
  var_dump($ret);

  View full-size slide

 25. ڵຯͷ͋Δํ͸ Nim + FFI Ͱ

  ॏ͍ॲཧͷߴ଎Խʹ

  νϟϨϯδͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞

  View full-size slide

 26. JIT in PHP 8.0 is coming
  on Sep. 23, 2021 !

  View full-size slide

 27. ͞Βʹ଎͘ͳΔ PHP

  ࠓޙͱ΋ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

  View full-size slide