Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

re:Invent2019報告

E671432ee32b78dfa0514cc77e0ac556?s=47 okiyasu
December 15, 2019

 re:Invent2019報告

JAWS-UG愛媛Vol.24で登壇した時のスライドです。
公開用に個人情報っぽいのは削除してます。

E671432ee32b78dfa0514cc77e0ac556?s=128

okiyasu

December 15, 2019
Tweet

Transcript

 1. re : I n v e n t 2 0

  1 9 ࢀ Ճ ใ ࠂ J A W S - U G Ѫ ඤ V O L . 2 4 2019/12/11ɹԭ ོ҆
 2. re : I n v e n t 2 0

  1 9 ࢀ Ճ ใ ࠂ ͱ ͍ ͏ ໊ ͷ ( ΄ ΅ ) ϥεϕ Ψ ε ؍ ޫ Ҋ ಺ J A W S - U G Ѫ ඤ V O L . 2 4 2019/12/11ɹԭ ོ҆
 3. ࠓ ճ ͷ ೔ ఔ ͸ ͪ ΐ ͬ ͱ

  ม ଇ • ༧໿తʹ͸ɺ্ӽົߴӺ ʹ॓ധ͢Δ͍ͭͰʹϥε ϕΨεʹߦ͘ײ͡ • ͦͯ͠ɺϥεϕΨεʹߦ ͍ͭ͘ͰʹγϦίϯόϨʔ ʹ΋ཱͪدΔײ͡
 4. ߦ ͖ Ͱ ໰ ୊ ൃ ੜ • ΞϝϦΧࠃ಺ઢ͕େ஗Ԇൃੜ •

  γΞτϧ͔Βαϯϑϥϯγείߦ͖ ͕̎࣌ؒ̎̌෼஗Ε • αϯϑϥϯγεί͔ΒϥεϕΨεߦ ͖΋̎࣌ؒҎ্஗Εʢը૾͔Βߋʹ ஗Ε·ͨ͠ʣ
 5. ߦ ͖ Ͱ ໰ ୊ ൃ ੜ • ͔͠΋ɺஈ֊తʹ஗Ԇ͕࣌ؒ৳ͼͯ ߦ͘ͷͰɺۭߓͰ଴͚ͭͩɻɻɻ

  • γϦίϯόϨʔʹ΋ߦ͚·ͤΜͰ͠ ͨɻ࢒೦ • ݁ہɺ໷தͷ12࣌ա͗ʹϗςϧͷ෦ ԰ʹͨͲΓண͖·ͨ͠ɻർΕͨʔɻ
 6. None
 7. ͳ ͓ ɺ Ϋ Ϧε Ϛ ε γ ʔζ ϯ

  ͳ ͷ Ͱɻ ɻ
 8. None
 9. ֤ ϗ ςϧ ʹ ͸ ɺ ͜ Μ ͳ ײ

  ͡ ͳ ͷ ͕ ୔ ࢁ ͋ Γ · ͠ ͨ
 10. ࠓ ೥ ΋ ϩ ΰ Λ ॻ ͖ · ͠

  ͨ • ڈ೥ͱൺ΂ͯɺ؆୯ʹࢀՃͰ͖ͨײ ͡ • جௐߨԋޙʹॻ͖ʹߦͬͯ΋े෼ؒ ʹ߹͍·͕͢ɺre:Inventϩΰͷۙ͘ ͸ڝ૪཰ߴ͍Ͱ͢Ͷʔ
 11. ࠓ ೥ ͷ ઓ ར ඼ • ͳ͔ͥɺDeepRacerશֹ஋Ҿ͖ͱ͍ ͏Ϋʔϙϯʢ$399Ҿ͖ʣ͕ಧ͍ͯͨ ͷͰɺग़ൃલʹamazon.comͰ͓ങ͍

  ෺ • ̎ݸΛ࣋ͪؼΔͨΊʹେ͖Ίͷτϥ ϯΫΛ࣋ͬͯߦͬͨΒͽͬͨΓαΠ ζʂ • ૂ͍௨ΓͰ͢ͳ
 12. ࠓ ೥ ͷ ઓ ར ඼ • ͳ͓ɺձ৔Ͱ͸࣮ػΛࢼͤͨͷͰɺ ੲ࡞੒ͨ͠ϞσϧΛࢼͯ͠Έ·ͨ͠ •

  ͦΕͳΓʹ૸ͬͯ͘ΕͨͷͰຬ଍Ͱ ͢ • ·͊ɺࠓͳΒ΋ͬͱૣ͍ͷ͕࡞ΕΔ ͸ͣͰ͕͢ɺඅ༻͔͔ΔͷͰདྷ೥ͷ ϦʔάͰࢼ͠·͢(^^;;;
 13. ࠓ ೥ ͷ ઓ ར ඼ • DeepComposerͱ͍͏ΩʔϘʔυ ʢ伴൫ʣ͕ϫʔΫγϣοϓࢀՃऀʹ ແྉ഑෍ͱ͍͏ࣄͰɺ૪ୣઓ։࢝Ͱ

  ͢ • ࣮͸ࠓ೥Ͱࡾ೥໨ • ը૾͸ϫʔΫγϣοϓ։࢝̎࣌ؒલ ͷঢ়ଶͰ͢ • ͔͜͜Β௒૿͑ͨɻɻ
 14. ࠓ ೥ ͷ ઓ ར ඼ • ্ͷը૾͕ݱ෺ͰɺԿ͔ͱݴ͏ͱMIDI ΩʔϘʔυͰ͢ •

  OEMΒ͍͠ͷͰಉ͡΋ͷ͕ amazon.co.jpͰ΋ങ͑·͢ • ϨΞײͱͯ͠͸ӈ্ͷϩΰ͚ͩͰ͔͢ Ͷʔ • ͳ͓ɺDeepcomposerͰɺ·ͱ΋ͳ൐ ૗࡞Δͷ͸೉͍͠Ͱ͢ɻɻ
 15. None
 16. ࠷ ऴ ೔ ͸ Ϩϯ λ Χ ʔͰ ԕ ग़

  Ͱ ͢
 17. T h e G u n S t o re

 18. P e g g y S u e ' s

  5 0 ' s D i n e r
 19. None
 20. None
 21. C A L I C O G O A S

  T T O W N
 22. None
 23. None
 24. ͦ ͯ͠ ؼ ࠃ ޙ ͸ ɻ ɻ ɻ

 25. D e v e l o p e r s

  . I O C A F E ্ ӽ ళ
 26. None
 27. ͱ ͍ ͏ ࣄ Ͱɺ օ ͞ Μ ΋ ৭

  ʑ ͱ ߦ ͬͯ Έ · ͠ ΐ ͏ ʔ
 28. ࣍ ճ ։ ࠵ ͸ 2 0 2 0 /

  1 1 / 3 0 ʙ 1 2 / 0 3 Ͱ ͢
 29. ͓ Θ Γ