Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

構造的差分ライブラリ開発時の悲劇・喜劇

Kuniwak
October 13, 2017

 構造的差分ライブラリ開発時の悲劇・喜劇

Kuniwak

October 13, 2017
Tweet

More Decks by Kuniwak

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ߏ଄తࠩ෼ϥΠϒϥϦ

  ։ൃ࣌ͷ൵ܶتܶ
  σόοάΛॿ͚Δ

  View Slide

 2. ߏ଄తͳࠩ෼ͱ͸Կ͔
  ·ͣ͸

  View Slide

 3. func testExample1() {
  let a = Example(
  key1: "I'm not changed",
  key2: "I'm deleted"
  )
  let b = Example(
  key1: "I'm not changed",
  key2: "I'm inserted"
  )
  XCTAssertEqual(a, b)
  }
  Α͋͘ΔTUSVDUͷൺֱ

  View Slide

 4. XCTAssertEqual failed: ("Example(key1: "I\'m not
  changed", key2: "I\'m deleted")") is not equal to
  ("Example(key1: "I\'m not changed", key2: "I\'m
  inserted")") -
  ςετ݁Ռ͸ඇৗʹΘ͔ΓͮΒ͍

  View Slide

 5. IUUQHJUIVCDPN,VOJXBL.JSSPS%J⒎,JU
  ͦ͜Ͱ

  View Slide

 6. import MirrorDiffKit
  func testExample2() {
  let a = Example(
  key1: "I'm not changed",
  key2: "I'm deleted"
  )
  let b = Example(
  key1: "I'm not changed",
  key2: "I'm inserted"
  )
  XCTAssertEqual(a, b, diff(between: a, and: b))
  }
  ࣦഊ࣌ͷϝοηʔδʹ

  .JSSPS%J⒎,JUͷEJ⒎Λࢦఆ
  .JSSPS%J⒎,JUΛJNQPSU

  View Slide

 7. struct Example {
  key1: "I'm not changed"
  - key2: "I'm deleted"
  + key2: "I'm inserted"
  }
  ͜Ε͕ߏ଄తͳࠩ෼
  ͙͢ʹࠩҟ͕Θ͔Γ·͢

  View Slide

 8. [
  "I'm not changed"
  "I'm not changed"
  - "I'm deleted"
  "I'm not changed"
  + "I'm inserted"
  ]
  ഑ྻͷॱংมߋͳͲ΋

  ߏ଄తͳࠩ෼Ͱ͢
  ͜Ε΋ݟ΍͘͢දࣔ͞Ε·͢

  View Slide

 9. IUUQHJUIVCDPN,VOJXBL.JSSPS%J⒎,JU
  ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

  View Slide

 10. ࢓૊Έͷղઆ
  ࠩ෼ܭࢉͷ

  View Slide

 11. let example = Example(
  key1: "I'm not changed",
  key2: "I'm deleted"
  )
  let hint = (
  subject: Example.self,
  displayStyle: .struct,
  children: [
  (label: "key1", value: "I'm not changed"),
  (label: "key2", value: "I'm deleted"),
  ]
  )
  ߏ଄తͳࠩ෼ͷܭࢉʹ͸ɺ

  ࣍ͷΑ͏ͳΦϒδΣΫτͷ

  ߏ଄ͷώϯτ͕ෆՄܽͰ͢
  ΦϒδΣΫτͷܕ
  ΦϒδΣΫτͷछྨ
  ϓϩύςΟͷ໊લͱ஋

  View Slide

 12. ͦͷػೳΛ୲͏ͷ͕.JSSPS

  ʢඪ४ϥΠϒϥϦͷ"1*Ͱ͢ʣ

  View Slide

 13. let example = Example(
  key1: "I'm not changed",
  key2: "I'm deleted"
  )
  let mirror = Mirror(reflecting: example)
  let hint = (
  subject: mirror.subjectType,
  displayStyle: mirror.displayStyle,
  children: mirror.children
  )
  ௐ΂͍ͨΦϒδΣΫτ͔Β

  .JSSPSΦϒδΣΫτΛ

  ࡞੒͢Δͱɺ
  ܕ৘ใ΍ΦϒδΣΫτͷछྨɺ

  ϓϩύςΟͷ໊લͱ஋ͳͲΛ

  ೖखͰ͖·͢

  View Slide

 14. .JSSPS%J⒎,JU͸ɺ

  ͜ͷ.JSSPSΛ࢖ͬͯ

  ࣮ݱ͞Ε͍ͯ·͢

  View Slide

 15. ͍ΖΜͳ͜ͱ͕Ͱ͖ͦ͏Ͱ

  ເͷ޿͕Δ"1*Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 16. تܶ͸͜͜·Ͱͩ

  View Slide

 17. ΍͹͍OJM͕΍͹͍໰୊
  ൵ܶͦͷ

  View Slide

 18. struct Example {
  let any: Any?
  }
  let example = Example(any: nil)
  if let first = Mirror(reflecting: example)
  .children.first {
  print(first.value)
  }
  ϓϩύςΟΛOJMͰॳظԽ
  ϓϩύςΟͷ஋ΛݟΔͱɺ

  ઌ΄ͲOJMͰॳظԽͨ͠ͷͰ

  OJMʹͳ͍ͬͯΔ
  "OZ ͷϓϩύςΟ͕͋ΔTUSVDU
  .JSSPSΛ࡞੒ͯ͠ɺTUSVDUͷ

  ϓϩύςΟͷώϯτΛೖख

  View Slide

 19. struct Example {
  let any: Any?
  }
  let example = Example(any: nil)
  if let first = Mirror(reflecting: example)
  .children.first {
  print(first.value == nil)
  print(first.value)
  }
  GBMTF
  OJMͰ΋͔֬ΊͯΈΑ͏

  ͔͠͠ೖ͍ͬͯΔͷ͸OJMʜ

  View Slide

 20. ߟ࡯ฤ
  ൵͠Έͷ

  View Slide

 21. "OZʹ͸

  ͳΜͰ΋ೖΔ

  Int
  String
  Bool
  Any


  View Slide

 22. 0QUJPOBM΋

  ೖΕΒΕΔ

  Optional
  Any


  View Slide

 23. ͢ΔͱOJM΋

  ೖΓ͏Δ

  nil
  Any


  View Slide 24. nil
  Any


  == nil
  GBMTF

  View Slide

 25. let x: Any? = nil
  let wrapper: Any = x
  // WARNING: Comparing non-optional value of
  // type 'Any' to nil always returns false
  print(x == nil)
  ࣮͸ղઆͨ͠ྫΛίʔυʹ͢Δͱܯࠂ͕ग़Δ
  ʮ0QUJPOBM͡Όͳ͍஋ͱOJMΛ

  ɹൺֱͯ͠΋ৗʹGBMTFͩΑʯ

  View Slide

 26. ͭ·Γɺ"OZʹOJMΛ

  ೖΕͯ͸ͳΒͳ͍ͷͰ͢

  View Slide

 27. ͔͠͠ɺ.JSSPSͰऔಘͨ͠

  ϓϩύςΟͷ஋ͷܕ͸

  ໰౴ແ༻Ͱ"OZͱ͍͏൵͠Έ
  ͳͷͰɺϓϩύςΟʹOJMΛ΋ͭ

  ΦϒδΣΫτΛ.JSSPSʹ͔͚Δͱ

  Ϋϥογϡͷةݥ͕͋Γ·͢

  View Slide

 28. .JSSPS%J⒎,JUͰ͸͜ͷ໰୊ʹ

  ରॲ͍ͯ͠·͢ͷͰ҆͝৺Λʜ

  View Slide

 29. ཁૉ਺ͷUVQMF໰୊
  ൵ܶͦͷ

  View Slide

 30. enum Example {
  case zero
  case one(key: String)
  case two(key1: String, key2: String)
  }
  4XJGUͰ͸FOVNͷDBTFʹ෇ଐ͢Δ஋ΛఆٛͰ͖·͢
  ͜ͷ෇ଐ͢Δ஋͸BTTPDJBUFEWBMVFTͱݺ͹Ε͍ͯ·͢

  View Slide

 31. enum Example {
  case one(key: String)
  case two(key1: String, key2: String)
  }
  func test() {
  let x1: Example = .one(key: "value")
  let x2: Example = .two(key1: "value1", key2: "value2")
  let mirror1 = Mirror(reflecting: x1)
  let mirror2 = Mirror(reflecting: x2)
  dump(mirror1.children.first!.value)
  dump(mirror2.children.first!.value)
  }
  ͦΕͧΕΛ.JSSPSʹ͔͚·͢
  ͜͜Ͱ͸BTTPDJBUFEWBMVFTͷ

  ཁૉ਺͕ҟͳΔͭͷDBTFΛ

  ఆٛ͠·͢
  BTTPDJBUFWBMVFT͸ɺ

  TUSVDUͷϓϩύςΟͱ

  ಉ͡Α͏ʹDIJMESFOͰ

  දݱ͞Ε·͢
  ͦΕͧΕͷDIJMESFOΛ

  ֬ೝͯ͠Έ·͠ΐ͏

  View Slide

 32. enum Example {
  case one(key: String)
  case two(key1: String, key2: String)
  }
  func test() {
  let x1: Example = .one(key: "value")
  let x2: Example = .two(key1: "value1", key2: "value2")
  let mirror1 = Mirror(reflecting: x1)
  let mirror2 = Mirror(reflecting: x2)
  dump(mirror1.children.first!.value)
  dump(mirror2.children.first!.value)
  }
  BTTPDJBUFEWBMVFT͕

  ͭͷ৔߹
  WBMVF
  ͭͷ৔߹


  LFZWBMVF 

  LFZWBMVF  ܕ͕ҧ͏

  View Slide

 33. ߟ࡯ฤ
  ൵͠Έͷ

  View Slide

 34. let y: Any = (number: 123)
  print(type(of: y))
  ܕΛௐ΂ͯΈΔͱ


  *OU
  ຊ౰͸BTTPDJBUFEWBMVFTͷཁૉ਺͕

  ͍ͭ͘Ͱ͋ΕɺDIJMESFOͷܕ͸UVQMFʹ

  ͔ͨͬͨ͠ͷͰ͸ͱਪଌ
  ͔͠͠ɺཁૉ਺ͷ͚࣌ͩࣄ৘͕͋ͬͯ

  UVQMFʹͰ͖ͳ͔͔ͬͨ΋͠Εͳ͍ͷͰɺ

  ࢼ͠ʹཁૉ͕ͭͷUVQMFΛ࡞੒ͯ͠ΈΔ
  UVQMFͰ͸ͳ͍

  View Slide

 35. // Error: cannot create a single-element tuple with
  // an element label
  let x: (number: Int) = (number: 123)


  let y: Any = (number: 123)
  print(type(of: y)) // Int
  ࣮͸ɺ4XJGUͷܕͰ͸ཁૉ͕ͭͷUVQMF͸ఆٛͰ͖ͳ͍
  ͔͠͠ɺཁૉ਺ͷUVQMFܕ͕

  ࡞Εͳ͍͚ͩͳͷͰɺܕΛ

  "OZʹͯ͠͠·͑͹ཁૉ਺ͷ

  UVQMFΒ͖͠΋ͷΛఆٛͰ͖Δ
  ͔͠͠ɺఆٛͰ͖ͨͱͯ͠΋ɺ

  ͦͷܕ͸ཁૉͷத਎ͷܕʹ

  ͳΔΑ͏ͩ
  ͭ·Γɺཁૉ਺ͷUVQMF͸

  ଘࡏͰ͖ͳ͍͜ͱ͕Θ͔Δ

  View Slide

 36. ཁૉ਺ͷUVQMFܕ͸ଘࡏͰ͖ͳ͍ͷͰɺ

  ຊདྷ͸UVQMFͰ͋Δ͸ͣͷ

  BTTPDJBUFEWBMVFT͕ɺཁૉ਺ͷ

  ͱ͖ʹத਎͚ͩʹͳΔͷͰͨ͠ʜ

  View Slide

 37. .JSSPS%J⒎,JUͰ͸͜ͷ໰୊ʹ

  ରॲ͍ͯ͠·͢ͷͰ҆͝৺Λʜ

  View Slide

 38. ΧδϡΞϧʹյΕΔ
  ൵ܶͦͷ

  View Slide

 39. ·ͱΊ
  w .JSSPSͱ͍͏TUSVDUͳͲͷߏ଄Λ

  ௐ΂ΔͨΊͷ"1*͕͋Γ·͢
  w ৭ʑͰ͖ͦ͏Ͱເ͕޿͕Γ·͢
  w ͔͠͠ɺ͔ͳΓͷͭΒΈ͕͋Γ·͢ͷͰ

  ΍͍ͬͯ͘ࡍʹ͸.JSSPS%J⒎,JUͷ

  ճආྫΛࢀߟʹ͢ΔͱΑ͍Ͱ͠ΐ͏

  View Slide