Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

OSS Performance Tuning Tips

orisano
October 28, 2019

OSS Performance Tuning Tips

orisano

October 28, 2019
Tweet

More Decks by orisano

Other Decks in Programming

Transcript

 1. OSS
  Performance Tuning
  Tips
  #gocon #gocon_hall GoCon 2019 Autumn
  @orisano

  View full-size slide

 2. ໨త
  ̎ͭͷ͜ͱΛڞ༗͍ͨ͠

  View full-size slide

 3. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔
  Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢

  View full-size slide

 4. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔
  Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢

  View full-size slide

 5. Ͳ͏ਐΊ͍ͯΔͷ͔

  View full-size slide

 6. 0. ෆຬͷϋʔυϧΛԼ͛Δ

  View full-size slide

 7. ෆຬ͕
  վળͷ͖͔͚ͬʹͳΓ·͢

  View full-size slide

 8. ීஈ࢖͍ͬͯΔ
  ϥΠϒϥϦɺιϑτ΢ΣΞ͕
  ஗͍΋ͷͩͱࢥͬͯΈΔ

  View full-size slide

 9. ͖͔͚ͬͱ
  ϞνϕʔγϣϯΛ
  ࣗΒ࡞Γग़͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 10. 1. ܭଌͷϋʔυϧΛԼ͛Δ

  View full-size slide

 11. ஗͍ݪҼΛ
  ؾܰʹ
  ௐ΂ΒΕΔೳྗΛ਎ʹ͚ͭΔ

  View full-size slide

 12. ख͕͔͔ؒΔߦҝΛ
  ਓؒ͸͋·Γ͠ͳ͍

  View full-size slide

 13. ͨ͘͞Μܦݧ͢Δ

  View full-size slide

 14. ؾܰʹ
  ௐࠪͰ͖ΔΑ͏ͳ࢓૊ΈΛ
  ೖΕΔ

  View full-size slide

 15. ͜Ε͸OSSΛެ։͢Δଆͷ࿩
  ؀ڥม਺Ͱࢦఆͨ͠Γ
  σϑΥϧτͰprofile͕औΕΔ
  ࢓૊ΈΛఏڙ͢Δͱ
  վળ͠΍͍͢/͞Ε΍͍͢

  View full-size slide

 16. ໰୊ʹૺ۰ͨ͠ਓ͕
  ݪҼௐࠪ͠΍͍͢ͱخ͍͠

  View full-size slide

 17. 2. ໰୊ՕॴΛಛఆ͢Δ

  View full-size slide

 18. ஗͍ͱײͯ͡
  ໰୊Օॴ͕ؔ਺ϨϕϧͰ
  Θ͔Βͳ͍ͷ͸
  cliΛ࣮ߦ͍ͯ͠Δͱ͖

  View full-size slide

 19. mainʹ
  github.com/pkg/profile
  Λ௥Ճͯ͠ΈΔ

  View full-size slide

 20. cliͷ࣮ߦ͕1౓ʹ
  1࣌ؒҎ্͔͔Δ৔߹ͳͲ͸
  net/http/pprofͷ΄͏͕
  ྑ͍৔߹΋

  View full-size slide

 21. profileΛݟͯ
  ؔ਺ϨϕϧͰಛఆ͢Δ

  View full-size slide

 22. pprofͷweb൛ʹ׳ΕΔ
  ͪΌΜͱҙຯ͕Θ͔Δ

  View full-size slide

 23. ͍ΖΜͳݟํͰݟͯΈΔ
  top, graph, flame-graph
  source, disasm

  View full-size slide

 24. 3. BenchmarkΛॻ͘

  View full-size slide

 25. ͢Ͱʹॻ͍ͯ͋Δ৔߹͸
  ϥοΩʔ
  ஗͘ͳ͍ͬͯͳ͍৔߹͸
  ஗͘ͳΔέʔεΛ௥Ճ͢Δ

  View full-size slide

 26. BenchmarkΛॻ࣌͘͸
  ࠷దԽͰফ͍͑ͯͳ͍͔֬ೝ

  View full-size slide

 27. BenchmarkΛॻ͘ͱ
  ؆୯ʹprofile͕औΕΔ

  View full-size slide

 28. go test -cpuprofile
  go test -memprofile
  Λ֮͑Α͏
  (go help testflagΛಡ΋͏)

  View full-size slide

 29. 4. ղܾࡦΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 30. Ͳ͏ղܾ͢Δ͔ʹ͍ͭͯ͸
  “Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢”Ͱ

  View full-size slide

 31. OSSͷ
  ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά
  ͸Ϛʔδ͞Εͯ׬ྃ

  View full-size slide

 32. Ͳ͏΍Ε͹Ϛʔδ͞ΕΔ
  ύονʹͳΔ͔

  View full-size slide

 33. Ϛʔδ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸
  ૬ख͕ϝϯςφϯε͢Δ
  ͱ͍͏͜ͱ

  View full-size slide

 34. มߋ͕গͳ͍
  ૬खͷίετΛ૿΍͞ͳ͍

  View full-size slide

 35. ഁյతมߋ͕ͳ͍
  ޿͘࢖ΘΕ͍ͯΔ΋ͷ΄Ͳ
  ॏཁͳͱ͜Ζ

  View full-size slide

 36. ҟৗͳίετ͕ͳ͍
  มߋ, อक͕೉͘͠ͳΔ࣮૷
  (ΞηϯϒϥΛ࢖ͬͨΓ)

  View full-size slide

 37. ґଘؔ܎Λ௥Ճ͢Δ৔߹͸
  ৻ॏʹબ୒͢Δ
  ΞΫςΟϒʹϝϯςφϯε͞
  Ε͍ͯΔ΋ͷ͔
  ຊ౰ʹඞཁ͔?

  View full-size slide

 38. ͘͢͝ύϑΥʔϚϯε͕
  վળ͢Δ
  ܶతͳվળ͸ड͚ೖΕΒΕΔ

  View full-size slide

 39. ςετ͕ॻ͍ͯ͋Δ
  ͢Ͱʹॻ͍ͯ͋Δ৔߹͸डཧ
  ͞Ε΍͍͢

  View full-size slide

 40. 5. ࢼߦࡨޡ͢Δ

  View full-size slide

 41. ·ͣॳظঢ়ଶͰ
  े෼ͳճ਺
  timeoutʹͳΒͳ͍Α͏ʹ
  Benchmark݁ՌΛऔ͓ͬͯ͘

  View full-size slide

 42. go test -bench .
  -count=10
  -timeout=30000s
  | tee old.txt

  View full-size slide

 43. ύονΛૹΔͱ͖ʹ
  benchstatͷ݁ՌΛૹΔͷͰ
  ϕʔεϥΠϯ͸े෼ͳճ਺Ͱ

  View full-size slide

 44. timeout͸
  σϑΥϧτͩͱ10mͰ
  ҙ֎ͱΦʔόʔ͢Δ

  View full-size slide

 45. ղܾࡦΛࢥ͍͍ͭͨΒ
  ·ͣ͸1౓Benchmark

  View full-size slide

 46. ے͕ྑͦ͞͏ͳΒ
  े෼ͳճ਺Benchmark

  View full-size slide

 47. ଟ͘ࢼߦࡨޡ͍ͯ͠Δͱ
  profileͱsourceͷؔ܎͕
  Θ͔Βͳ͘ͳΔ

  View full-size slide

 48. pprofʹ͸
  sourceΛݟΔػೳ͕͋Δ͕
  อ͍࣋ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  pathͷΈ

  View full-size slide

 49. git add .
  git commit -m “$2”
  REV=$(git rev-parse HEAD)
  go test -bench $1 -benchmem -cpuprofile
  cpu.${REV}.pb.gz -memprofile mem.$
  {REV}.pb.gz | tee ${REV}.txt
  rm ./${REV}.* && git reset HEAD^

  View full-size slide

 50. source͸gitʹ؅ཧͯ͠΋Β͏
  ͪΌΜͱඥ෇͚ΒΕΔ

  View full-size slide

 51. ଟ͘ͷprofile͕͋Δͱ
  ୯ମͷޮՌ͕Θ͔Βͳ͍
  ͜ͱ͕͋Δ

  View full-size slide

 52. go tool pprof -diff_base
  Ͱprofileؒͷࠩ෼͕ݟΕΔ

  View full-size slide

 53. 6. ύονΛૹΔ

  View full-size slide

 54. ࠷ऴͷBenchmarkΛ
  े෼ͳճ਺ߦ͏

  View full-size slide

 55. ઐ༻ͷΠϯελϯεͰܭଌ
  ೉͍͠৔߹͸
  ۃྗ֎෦ϓϩηεΛఀࢭ͢Δ

  View full-size slide

 56. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔
  Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢

  View full-size slide

 57. ࣮ྫϕʔεͰ
  ͲͷΑ͏ʹղܾ͔ͨ͠
  ࣗ෼ͳΒͲ͏ղܾ͢Δ͔
  ߟ͑ͯ΋Β͍͍ͨ

  View full-size slide

 58. 1. ࣮ࡍʹ౤͛ͨύον
  2. ଎͍ϥΠϒϥϦ͕ॻ͖͍ͨ

  View full-size slide

 59. 1. ࣮ࡍʹ౤͛ͨύον
  2. ଎͍ϥΠϒϥϦ͕ॻ͖͍ͨ

  View full-size slide

 60. src-d/go-git

  View full-size slide

 61. pure-goͰ
  gitͷૢ࡞Λ͢ΔͨΊͷ
  ϥΠϒϥϦ

  View full-size slide

 62. ύονΛૹͬͨഎܠ

  View full-size slide

 63. aquasecurity/trivy
  Ͱ౰ॳ࢖͍͕ͬͯͨ
  େ͖ͳrepositoryͷcloneʹ
  ҟৗͳ࣌ؒ(10min~)͕͔͔Δ
  ໰୊͕͋ͬͨ

  View full-size slide

 64. ݪҼ͸
  gitͷIndexͷߏஙΛߦ͏Օॴ
  ͩͬͨ

  View full-size slide

 65. Indexͷ಺෦දݱ(public)͕
  sliceʹͳ͓ͬͯΓ
  nameͰҰҙʹ͢ΔͨΊʹ
  deleteͱappend͕
  ϑΝΠϧ਺ճ࣮ߦ͞Ε͍ͯͨ

  View full-size slide

 66. delete͸nameΛࢦఆͯ͠
  ࡟আ͢ΔͷͰ
  sliceͷཁૉΛ͢΂ͯ૸ࠪ͢Δ

  View full-size slide

 67. ౰ॳ͸
  ಺෦දݱΛmapʹมߋ͢Ε͹
  deleteͷܭࢉྔΛݮΒͤΔ
  ͷͰͦ͏͠Α͏ͱࢥͬͨ

  View full-size slide

 68. ͔͠͠
  publicͳϑΟʔϧυ
  internalͰͳ͍ύοέʔδ
  4500 star௒͑ͷ஌໊౓

  View full-size slide

 69. ౸ఈड͚ೖΕΒΕͳ͍
  มߋͩͱࢥ͍ఘΊͨ

  View full-size slide

 70. ιʔείʔυΛ
  ݟ௚͍ͯ͠Δͱ

  View full-size slide

 71. ໌ه͞Ε͍ͯΔ
  ϑΟʔϧυͷ࢓༷
  (sliceͷॱং͸อূ͠ͳ͍)
  େྔͷIndexΛߏங͢Δ
  λΠϛϯά(clone࣌)

  View full-size slide

 72. ݟ௚ͨ݁͠Ռ
  ഁյతมߋແ͠Ͱ
  मਖ਼͢Δํ๏Λࢥ͍͍ͭͨ

  View full-size slide

 73. ଟ͘ݺͼग़͞ΕΔՕॴ
  ͷΈʹ͓͍ͯ
  mapͰอ࣋͠return͢Δࡍʹ
  sliceʹม׵͢Δ

  View full-size slide

 74. mapΛprivateͳؔ਺Ͱ
  Ҿ͖ճ͢Α͏ʹ͢Δ͜ͱͰ
  ഁյతมߋΛճආͰ͖ͨ

  View full-size slide

 75. ͦ͜Λղܾ͢Δͱ
  mallocgc͕ॏ͘ͳͬͨ

  View full-size slide

 76. ϝϞϦ࢖༻ྔͷݪҼ͸
  io.Copyʹ͋ΔΑ͏ͩͬͨ

  View full-size slide

 77. ϑΝΠϧ͝ͱʹio.Copy͕
  ݺ͹Ε͍ͯͨ

  View full-size slide

 78. େྔʹݺ͹ΕΔՄೳੑ͕͋Δ
  ՕॴͰ͸io.CopyͰ͸ͳ͘
  io.CopyBufferΛ࢖͏ͱ
  ϝϞϦ࢖༻ྔΛ੍ޚͰ͖Δ

  View full-size slide

 79. ࢖͏bufferΛͲ͏ࢦఆ͢Δ͔
  ֎෦͔Β༩͑ΒΕͳ͍ͱ
  ݁ہϝϞϦ࢖༻ྔมΘΒͳ͍

  View full-size slide

 80. privateͳϝιουͱ͸͍͑
  Ҿ਺ʹ௥Ճ͢Δͱ
  มߋൣғ͕େ͖͘ͳΔ

  View full-size slide

 81. ղܾࡦͱͯ͠
  globalʹsync.PoolΛ
  ஔ͘͜ͱʹͨ͠

  View full-size slide

 82. https://github.com/src-d/
  go-git/pull/1179

  View full-size slide

 83. 605ඵ -> 249ඵ

  View full-size slide

 84. ͔͠͠
  ·ͩ·ͩϝϞϦ࢖༻ྔ͕ଟ͍
  56 GB/op

  View full-size slide

 85. ϑΝΠϧʹࠩ෼Λద༻͢Δ
  ॲཧ͕ϝϞϦΛେྔʹ࢖༻

  View full-size slide

 86. ؔ਺಺෦Ͱ͸
  publicͷؔ਺Ͱ
  buffer͕֎෦͔Β౉ͤͳ͍
  ΋ͷ͕࢖ΘΕ͍ͯͨ

  View full-size slide

 87. গͳ͘ͱ΋಺෦͔Βͷ࢖༻
  Ͱ͸bufferΛࢦఆ͍ͨ͠

  View full-size slide

 88. ಺෦޲͚ʹbufferࢦఆͰ͖Δ
  Α͏ʹͯ͠ղܾ

  View full-size slide

 89. https://github.com/src-d/
  go-git/pull/1180

  View full-size slide

 90. 56.1 GB -> 29.8 GB

  View full-size slide

 91. ύονΛૹͬͨഎܠ

  View full-size slide

 92. ࣾ಺ISUCONͰ
  QRίʔυΛߴ଎ʹੜ੒͢Δ
  ඞཁ͕͋ͬͨͨΊ

  View full-size slide

 93. ࣾ಺ISUCONͷৼΓฦΓͰ
  ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά
  ΛҰਓͰָ͠ΜͰ͍ͨ

  View full-size slide

 94. ߴ଎ʹେྔͷpngΛ
  ग़ྗ͢ΔͨΊʹ͸

  View full-size slide

 95. 1.9͔Βೖͬͨ
  png.EncoderBufferPool

  View full-size slide

 96. CompressionLevelͷઃఆ

  View full-size slide

 97. ಠࣗimage.Image࣮૷Λ
  ࢖Θͳ͍

  View full-size slide

 98. നࠇը૾Ͱ͋Ε͹
  image.GrayΛ࢖͏
  (Opaque͕bypassͰ͖Δ)

  View full-size slide

 99. ऄ଍ऴྃ

  View full-size slide

 100. image/png͕
  bottleneckʹͳ͖ͬͯͨ

  View full-size slide

 101. ͢ͰʹBenchmark͕
  ॻ͔Ε͍ͯͨͷͰ࣮ߦ

  View full-size slide

 102. ࠓճ࢖͍ͬͯΔ
  ՕॴͰ͸ͳ͍͕࿐ࠎʹ஗͍
  ෦෼͕͋ͬͨ

  View full-size slide

 103. https://go-
  review.googlesource.com/
  c/go/+/187417

  View full-size slide

 104. ࣮ࡍॏ͔ͬͨՕॴ͸
  compress/deflate

  View full-size slide

 105. pprof͕ॏ͍ͱࣔͨ͠ͷ͸
  for͕ॻ͔Ε͍ͯΔߦͩͬͨ

  View full-size slide

 106. ౰֘forจͷasmΛݟͯΈΔͱ
  ແବͳϝϞϦΞΫηε͕

  View full-size slide

 107. compilerʹregisterΛ
  ࢖ͬͯ΋Β͏ͨΊʹ
  ϩʔΧϧม਺Λఆٛ

  View full-size slide

 108. https://go-
  review.googlesource.com/
  c/go/+/187837

  View full-size slide

 109. GoogleContainerTools/
  kaniko

  View full-size slide

 110. ύονΛૹͬͨഎܠ

  View full-size slide

 111. ΞΠσΟΞ͕εΩͩͬͨ

  View full-size slide

 112. kanikoΛCIͰ࢖ͬͯ
  Կʹ͕͔͔͍࣌ؒͬͯΔͷ͔
  ؾʹͳͬͨ

  View full-size slide

 113. kaniko͸ϝϞϦ্ʹ
  filesystemͷsnapshotΛ࣋ͭ

  View full-size slide

 114. ίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δͨͼʹ
  ࠩ෼͕ͳ͍͔ൺֱ͢Δ

  View full-size slide

 115. md5Ͱൺֱ͢Δ

  View full-size slide

 116. ͦͷmd5͕ॏ͔ͬͨ

  View full-size slide

 117. ϑΝΠϧ͕
  ಉҰ͔Ͳ͏͔͚ͩͰྑ͍ͷͰ
  md5Ͱ͋Δඞཁ͸ͳ͍

  View full-size slide

 118. minio/HighwayHashʹมߋ
  (ຊ౰͸Α͘ͳ͍)

  View full-size slide

 119. mount͞Ε͍ͯΔ
  σΟϨΫτϦ͸
  snapshotର৅֎

  View full-size slide

 120. ϑΝΠϧ͕whitelistʹ
  ؚ·ΕΔ൑ఆ͢ΔՕॴͰ
  strings.SplitΛ࢖༻

  View full-size slide

 121. ϑΝΠϧ਺͕ଟ͔ͬͨΓ
  directory͕ਂ͍ͱ
  ແବʹϝϞϦΛ࢖༻͢Δ

  View full-size slide

 122. ಛੑΛߟ͑ͯ
  strings.SplitNΛ࢖༻

  View full-size slide

 123. https://github.com/
  GoogleContainerTools/
  kaniko/pull/694

  View full-size slide

 124. 129.54s -> 88.29s

  View full-size slide

 125. 1. ࣮ࡍʹ౤͛ͨύον
  2. ଎͍ϥΠϒϥϦ͕ॻ͖͍ͨ

  View full-size slide

 126. orisano/wyhash

  View full-size slide

 127. kanikoͷύονΛ
  ॻ͍͍ͯΔͱ͖ʹ
  Կ͕ྑ͍hashͳͷͩΖ͏

  View full-size slide

 128. Q. ଎͍hash͸?

  View full-size slide

 129. Q. ଎͍hash͸?
  A. ܭଌ͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 130. dgryski/trifles/hashbench
  खݩͰ૸ΒͤͯΈ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 131. (ݟ͔ͭΒͳ͍package͕
  ͋ΔͷͰಈ͖·ͤΜ)

  View full-size slide

 132. wyhash͕
  GitHubͷTrendingͰ
  ্͕͖ͬͯͨ

  View full-size slide

 133. ଎ͯ͘ϙʔλϒϧͰڧ͍
  Β͍͠

  View full-size slide

 134. ඇৗʹ୯७ͳͷͰ
  GoʹҠ২ͯ͠ΈΑ͏ͱࢥͬͨ

  View full-size slide

 135. 2೔ҐͰҠ২͕ऴྃ

  View full-size slide

 136. hashbenchʹ௥Ճ
  ֬ೝ͢ΔͱϘϩෛ͚͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 137. ͜Μͳܭࢉ͔͠ͳ͍ॲཧΛ
  Ͳ͏΍ͬͯߴ଎Խ͢Δͷ͔

  View full-size slide

 138. ྨࣅϥΠϒϥϦͷௐࠪ

  View full-size slide

 139. ҉߸ܥ΍hashܥ͸
  جຊతʹasm͕࢖ΘΕ͍ͯΔ

  View full-size slide

 140. asmΛ࢖͏ͱ଎͍?

  View full-size slide

 141. ॻ͍ͯΈΑ͏

  View full-size slide

 142. Go asm͸ಠಛͳײ͡
  ॻ͍͍ͯΔ೔ຊਓ͕
  ΄ͱΜͲ͍ͳ͍?
  ͋·Γࢿྉ͕ͳ͍

  View full-size slide

 143. ؤுͬͯ
  AVXΛ࢖ͬͯॏ͍ॲཧΛॻ͘

  View full-size slide

 144. lldbΛ࢖ͬͯ
  bug(SEGV)Λमਖ਼͢Δ

  View full-size slide

 145. Benchmark݁Ռ
  ஗͘ͳ͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 146. asmͰॻ͍ͨؔ਺͸
  inlineԽ͞Εͳ͍

  View full-size slide

 147. math/bits
  encoding/binary
  ίϯύΠϥ͕ݡ͘࠷దԽ͢Δ
  https://dave.cheney.net/
  2019/08/20/go-compiler-
  intrinsics

  View full-size slide

 148. inlineԽ͞ΕΔΑ͏ͳ
  খ͞ͳؔ਺͸
  asmͷޮՌ͕ಘΒΕͳ͍

  View full-size slide

 149. ࠓճͷΑ͏ͳ৔߹ͩͱ
  loop·ͰؚΊͯasmԽ͢΂͖

  View full-size slide

 150. ෆ׳ΕͳasmͰ
  ଟ͘ͷίʔυΛॻ͖ͨ͘ͳ͍

  View full-size slide

 151. mmcloughlin/avo
  Λ࢖͓͏

  View full-size slide

 152. GoͰasmΛੜ੒͢Δ
  ϓϩάϥϜΛॻ͘Ξϓϩʔν

  View full-size slide

 153. Կ͕ྑ͍͔?

  View full-size slide

 154. Go asmͷ͓࡞๏Λ
  avo͕΍ͬͯ͘ΕΔ

  View full-size slide

 155. Go IDEͰͷิ׬͕ޮ͘

  View full-size slide

 156. avoΛ࢖ͬͯؤுͬͨ
  5 GB/s -> 11 GB/s

  View full-size slide

 157. ߴ଎ͳasmΛॻ͘ͷ͕೉͍͠

  View full-size slide

 158. asmϨϕϧͰͳͥ஗͍ͷ͔
  pprofͰ͸Θ͔Βͳ͍

  View full-size slide

 159. ύΠϓϥΠχϯάΛҙࣝ͢Δ
  11 GB/s -> 14 GB/s

  View full-size slide

 160. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔
  • 0. ෆຬͷϋʔυϧΛԼ͛Δ
  • 1. ܭଌͷϋʔυϧΛԼ͛Δ
  • 2. ໰୊ՕॴΛಛఆ͢Δ
  • 3. BenchmarkΛॻ͘

  View full-size slide

 161. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔
  • 4. ղܾࡦΛߟ͑Δ
  • Ϛʔδ͞Ε΍͍͢ղܾࡦΛ໨ࢦ͢
  • ϝϯςφϯείετΛ্͛ͳ͍΋ͷ
  • 5. ࢼߦࡨޡ͢Δ
  • 6. ύονΛૹΔ

  View full-size slide

 162. Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢
  • ϝϞϦ࢖༻ྔ͸໰୊ʹͳΓ͕ͪ
  • ֎෦͔ΒBuffer͕ड͚औΕΔAPIΛߟྀ͢Δ
  • มߋ͕༰қͰ͸ͳ͍৔߹sync.PoolΛߟྀ͢Δ

  View full-size slide

 163. Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢
  • ద੾ͳhashΛબ୒͢Δ
  • Ξηϯϒϥ͸ϝϯςφϯείετ͕ߴ͍ͷͰ
  ۃྗආ͚Δ
  • ॏ͍ॲཧͷ෦෼͚ͩσʔλͷ࣋ͪํΛม͑ͯ
  ΈΔ

  View full-size slide