$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

第12回カーネル/VM探検隊

orumin
October 08, 2016

 第12回カーネル/VM探検隊

orumin

October 08, 2016
Tweet

More Decks by orumin

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϥδΦ͸Α͘Θ͔Γ·ͤΜ͕ɺετϨʔτํࣜΑΓεʔύʔϔ
  ςϩμΠϯํࣜͷ΄͏͕Α͍ͱࢲ͸ࢥ͍·͢ɻ
  XXXX
  Oct 8th, 2016
  1 / 18

  View Slide

 2. CAUTION
  ແઢ๣ड಺༰ͷୈࡾऀ΁ͷ࿙Ӯɼ઄༻͸೔ຊࠃ๏཯ɼి೾๏ୈ 59 ৚ɼୈ
  109 ৚ʹΑΓܐࣄേ෇Ͱېࢭ͞Ε͍ͯ·͢
  ແ໔ڐແઢہʹΑΔ (ಛఆͷແઢҎ֎ͷ) ૹ৴͸ి೾๏ୈ 4 ৚ͷෆ๏ແ
  ઢہʹ͋ͨΓɼേͤΒΕ·͢
  ͜͜Ͱ͍͏ແઢہͱ͸ϒϩʔυόϯυ์ૹͷϥδΦɼςϨϏͷૹ৴ࢪઃͩ
  ͚Ͱͳ͘ɼి೾๏ୈ 2 ৚ୈ 5 ߸Ͱఆٛ͞ΕΔʮແઢઃඋٴͼແઢઃඋͷ
  ૢ࡞Λߦ͏ऀͷ૯ମʯΛࢦ͠·͢
  2 / 18

  View Slide

 3. ϥδΦͷ࢓૊Έ
  ߭ੴϥδΦ
  ৼ෯มௐͷ৔߹
  同調回路
  検波器
  ローパス
  イヤホン
  アンテナ
  3 / 18

  View Slide

 4. ৼ෯มௐ೾ͷݕ೾
  4 / 18

  View Slide

 5. ಉௐճ࿏
  ω0 =
  1

  LC
  , f0 =
  1


  LC
  ΠϯμΫλ͸ిྲྀͷมԽʹΑͬͯىిྗ͕ൃੜ
  ίϯσϯα͸ిѹͷมԽʹΑͬͯిՙ͕มԽ
  VL(t) = L
  diL
  dt
  , iC(t) = C
  dVC
  dt
  ฒྻճ࿏Ͱ͸ɼ֤ૉࢠʹ͔͔Δిѹ͸౳͍͠
  VL = VC
  ిؾճ࿏Ͱ͸ɼશͯͷૉࢠʹྲྀΕΔిྲྀͷ࿨͕ྵʹͳ
  Δ iC + iL = 0
  d2i(t)
  dt2
  +
  1
  LC
  i(t) = 0
  同調回路
  5 / 18

  View Slide

 6. ݕ೾ճ࿏
  ৴߸͔ΒแབྷઢΛͱΓͩ͢
  ߭ੴ΍μΠΦʔυ͕ϑΟϧλͱͳͬ
  ͍ͯΔ
  ࣮͸ḊͼͨΧϛιϦͷਕͱΤϯϐπ
  ͷਊͰ΋ΠέΔ
  ͍ΘΏΔ foxhole radioʢᆠߺϥ
  δΦʣ
  import numpy as np
  from scipy.signal import hilbert
  t = np.linspace(0,1,2048)
  E0 = 1
  fc = 20
  phi_c = 0
  fm = 2
  m = 0.9
  phi_m = 0
  E = E0*np.cos(fc*2*np.pi*t + phi_c)
  x = m*np.sin(fm*2*np.pi*t + phi_m)
  E_m = E0*np.cos(fc*2*np.pi*t + phi_c) \
  *(1 - (m/2)*(1-np.sin(fm*2*np.pi*t+phi_m)
  signal = hilbert(E_m)
  envelope = np.abs(signal)
  6 / 18

  View Slide

 7. ΞφϩάϥδΦͷมભ
  ߭ੴϥδΦ
  ਅۭ؅ϥδΦʢฒࡾɼฒ࢛ɼߴҰͳͲʣ
  ࠷ॳ͸ग़ྗΛೖྗʹ໭͢ਖ਼ؼؐʹΑΔ૿෯͚ͩ
  εʔύʔϔςϩμΠϯ
  http://www.marutsu.co.jp/wp/datatech/4562/
  7 / 18

  View Slide

 8. ϥδΦࠓੲ
  ͖͞΄Ͳ·Ͱ͸ɼੲͷ࿩
  ΞφϩάϥδΦͩͱ৭ʑ໘౗
  ૿෯ͱ͔νϡʔχϯάͱ͔ग़ྗஈͷՃ޻ͱ͔
  ΈΜͳେ޷͖ DSP ͱμΠϨΫτίϯόʔδϣϯड৴
  εʔύʔϔςϩμΠϯͷ IF Λ 0Hz ʹͨ͠ߏ଄
  8 / 18

  View Slide

 9. DSP ϥδΦ
  TV Ͱ΋ϥδΦͰ΋ಉ͡ɽ࣮͸ܞଳి࿩Ͱ΋ಉ͡
  ৴߸Λ A/D ม׵͠ɼίϯϐϡʔλʹऔΓࠐΉ͚ͩ
  ͜ͷਤ͸νϡʔφʔνοϓͷ R820T ͷσʔλγʔτΑΓ
  9 / 18

  View Slide

 10. I/Q ৴߸
  ೖྗͷ RF ʹɼہ෦ൃৼث͔Β 90 ౓ͦΕͧΕҐ૬͕ҟͳΔ΋ͷΛՃ͑Δ
  In-phase ৴߸
  Quadrature-phase ৴߸
  νϡʔφʔνοϓ͸ I/Q ৴߸ʢϕʔεόϯυ৴߸ʣΛಘΔ
  10 / 18

  View Slide

 11. RTL2832U
  ΈΜͳେ޷͖ֈνοϓʂ
  ޿Ҭଳͷड৴͕Մೳʂ
  Ξοϓίϯόʔτճ࿏Λ௥Ճͨ͠Β GPS ৴߸΋ड৴Մೳ
  ͍͍ͩͨ 1 GHz ͙Β͍·Ͱड৴Մೳ
  11 / 18

  View Slide

 12. RTL2832U
  12 / 18

  View Slide

 13. RTL2832U
  13 / 18

  View Slide

 14. ͱ͜Ζ͜ͷ USB υϯάϧͬͯ
  ͦ͏Ͱ͢ɼϫϯηά TV ड৴༻
  ͳΜͱळ༿ݪͰ 500 ԁͰߪೖ
  Ξϯςφ͸ΞϚνϡΞແઢͷ 144/430 MHz ༻Ͱɼ3000 ԁ͙Β͍
  SDRʢSoftware-difined Radioʣ
  14 / 18

  View Slide

 15. ͔͍͔ͭͨʂ
  RTL-SDR υϥΠόΛಋೖ
  ͋ͱ͸৭ʑௌ͚ͩ͘ʂ
  15 / 18

  View Slide

 16. ADS-B
  16 / 18

  View Slide

 17. GqrxʢGNU Radioʣ
  17 / 18

  View Slide

 18. ·ͱΊ
  ੲ͸ϥδΦ޻࡞͕ిࢠ޻࡞ͷೖ໳ʹΑ͘࢖ΘΕ͍ͯͨ
  ϥδΦ͔ΒΈΜͳ͕཭Ε͍ͯͬͯٱ͍͠
  SDR ͰϥδΦΛௌ͘ͷ΋ྑ͍ͷͰͳ͍͔
  Raspberry Pi ʹࢗ͠ͱ͍ͯϑϥΠτϨʔμʔ࡞Δͱ͔΋؆୯
  radiko ϞυΩΛՈʹ࡞Δͷ΋Մೳ
  ͍Ζ͍Ζ༡ΜͰΈΑ͏ʂ
  18 / 18

  View Slide