Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

UXデザイナーが1人で 未知の分野の プロダクト開発 に挑戦してみた話

yuka matsuba
September 28, 2021

UXデザイナーが1人で 未知の分野の プロダクト開発 に挑戦してみた話

yuka matsuba

September 28, 2021
Tweet

More Decks by yuka matsuba

Other Decks in Research

Transcript

 1. 69σβΠφʔ͕ਓͰ
  ʹ௅ઓͯ͠Έͨ࿩
  ະ஌ͷ෼໺ͷ
  ϓϩμΫτ։ൃ

  View Slide

 2. αʔϏεσβΠφʔʢ69σβΠφʔʣ
  ࣾ಺֎ͷ৽نࣄۀ։ൃɾطଘࣄۀͷվળ
  σʔλ෼ੳɾվળࢪࡦཱҊ
  ϫʔΫγϣοϓߏஙɾϑΝγϦςʔγϣϯ
  ࣾ಺֎޲͚69σβΠϯݚमߨࢣ
  ໊Ҏ্
  দ༿ ༗߳ :VLB.BUTVCB ݱࡏ
  ҭٳத
  [email protected]
  5XJUUFS

  View Slide

 3. ͦΜͳ69σβΠφʔ͕
  ͱ͋Δ෼໺ʹखΛग़ͨ͠

  View Slide

 4. 769

  View Slide

 5. 7PJDF69

  View Slide

 6. (PPHMF/FTUʢچ(PPHMF)PNFʣ
  "NB[PO&DIP
  -*/&$-07"
  )PNF1PE
  ͦͷଞɿ#JYCZɺ$PSUBOBʜ
  ೥݄
  ೥݄
  ೥݄
  ೥݄
  ೥݄
  ೥݄
  ೥݄

  View Slide

 7. 76*͸৽͍͠෼໺

  View Slide

 8. 76*͸৽͍͠෼໺

  View Slide

 9. ৽͍͠෼໺͔ͩΒ
  ܕ͕ܾ·͍ͬͯͳ͍

  View Slide

 10. ࣗ෼Ͱ୳Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 11. ࢓ࣄͰ΍ͬͯΔϦαʔν
  Ξϯέʔτ ΠϯλϏϡʔ ؍࡯ Ϣʔβʔςετ

  View Slide

 12. ࢓ࣄͰ΍ͬͯΔϦαʔν
  Ξϯέʔτ ΠϯλϏϡʔ ؍࡯ Ϣʔβʔςετ
  ͓͕͔͔ۚΔɾௐ੔͕େม

  View Slide

 13. ᶃݱঢ়ͲΜͳ΋ͷ͕͋Δͷ͔
  ᶄϢʔβʔ͸Կ͕ཉ͍͠ͷ͔
  ᶅ͜ͷࢢ৔ͰԿ͕ड͚Δͷ͔
  ࢲ͕΍ͬͨϦαʔν
  ʜ εΩϧௐࠪɾ࢖͏
  ʜ ؆қώΞϦϯά
  ʜ ݸ࡞ͬͯࢼ͢
  ˞ݸਓ׆ಈͳͷͰ͓ۚΛ͔͚ͣʹ

  View Slide

 14. ᶃεΩϧௐࠪɾ࢖͏

  View Slide

 15. ᶃεΩϧௐࠪɾ࢖͏

  View Slide

 16. ೔ຊʹ͍ͭͯͲΜͳ
  ͜ͱ͕஌Γ͍ͨʁ
  Կʹڵຯ͋Δʁ
  ᶄ؆қώΞϦϯά
  ͋Δఔ౓ํ޲ੑΛߜ͔ͬͯΒώΞϦϯά
  ςʔϚ ࢠҭͯ
  ର৅
  ςʔϚ ೔ຊ
  ϫʔϚϚ ର৅ ҟࠃ੶ͷํ
  ࠓ·ͰࢠҭͯͰ
  ͲΜͳ͜ͱ͕
  େมͩͬͨʁ
  直接質問
  海外の
  2ch
  SFEEJU

  View Slide

 17. ᶄ؆қώΞϦϯά
  ࣗ෼ͷཉ๬ΛΧελϚʔδϟʔχʔΛ࡞ͬͯ୳͢ͳͲ

  View Slide

 18. ᶅݸ࡞ͬͯࢼ͢

  View Slide

 19. ᶅݸ࡞ͬͯࢼ͢

  View Slide

 20. ᶅݸ࡞ͬͯࢼ͢

  View Slide

 21. ᶅݸ࡞ͬͯࢼ͢

  View Slide

 22. 769σβΠφʔɾ"MFYB$IBNQJPO
  76*σβΠϯΨΠυϒοΫग़൛
  769ίϯαϧςΟϯά
  ώʔϩʔζϦʔάೖ৆
  ֤छΠϕϯτӡӦɾొஃ
  দ༿ ༗߳ :VLB.BUTVCB εΩϧ։ൃ
  Ҏ্

  View Slide