Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Position Paper BLPG: De bron voor het mooie Limburgse leven

Position Paper BLPG: De bron voor het mooie Limburgse leven

Presentatie (na reflectie) - juli 2021

Transcript

 1. De bron voor het mooie Limburgse leven Presentatie (na reflectie)

  Position Paper – juli 2021
 2. INHOUD (wat vind je in dit document?) DEEL A: HOOFDDEEL

  Aanleiding & proces (p4) Analyse (p7) Positionering (p10) Uitvoeringsprogramma (p16) Organisatie & merkstrategie (p21) DEEL B: BIJLAGE Meer achtergrondinformatie (p1) 2 / 23 overview Tip: (Nog) sneller de hoofdlijn scannen? Bekijk dan pagina’s: 13 – 14 – 18 - 22
 3. DEEL A: HOOFDDEEL (de kern op een rijtje)

 4. AANLEIDING & PROCES (waarom en hoe doen we dit?)

 5. HOOFDVRAAG: Welke positionering helpt de Beweging Limburg Positief Gezond (BLPG)

  om zoveel mogelijk impact te realiseren? SUBVRAAG: Wat betekent dat voor de uitvoering, de uitstraling en de ambities? 5 / 23 aanleiding - Limburg wil tot in de haarvaten Positief Gezond zijn, in 3 fases toewerkend naar 2025; - Positieve Gezondheid (hierna: PG) is volop in beweging en is nog niet 'uitgehard’; - Beweging Limburg Positief Gezond (hierna: BLPG) wil een bredere beweging worden die uiteindelijk 75% van alle Limburgers bereikt; - De ambitie is groot, net als de sociale opgave in Limburg; - BLPG heeft na een geslaagde 1e fase behoefte aan een verscherpt strategisch fundament;
 6. 6 / 23 proces CO-CREATIEF PROCES 4. OPLEVERING 3. REFLECTIE

  2. CONCEPT 1. INPUT - voorbereiding - desk research - interviews - groepsgesprekken - ruim 75 participanten FEB/MRT/APR (2021) - strategie hoofdlijn - presentatievorm APR/MEI - reageren op concept - gesprekken kernteam - verwerking feedback MEI/JUNI - bespreking bestuurders - vormgeving brochure - oplevering - lancering (?) JULI VOOR DIT PROCES: - VOORGAANDE FASE BLPG - OPDRACHT (HER)POSITIONERING NA DIT PROCES: POSITION PAPER: STRATEGISCH FUNDAMENT VERTALING NAAR TACTIEK/OPERATIE: - ACTUALISATIE IDENTITEIT - (JAARLIJKS) PLAN VAN AANPAK
 7. ANALYSE (wat haalden we op?)

 8. nanoniveau (individuen) microniveau (lokaal gerichte organisaties) macroniveau (regionaal gerichte organisaties)

  macroniveau (provinciaal/landelijk gerichte organisaties) 8 / 23 - Ze geloven dat PG de kracht heeft om een échte ‘gamechanger’ te zijn - Ze willen (méér) Limburgers laten ervaren wat PG voor hen kan betekenen speelveld PG in Limburg Het Limburgse PG-speelveld bevat veel verschillende spelers op verschillende niveaus.* Hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben twee overeenkomsten: Limburg is overtuigd: we zijn complementair en geen concurrenten. Maar de grote ambities worden niet zomaar gerealiseerd, en daarvoor is meer verbinding (én impact) nodig. BLPG vervult daarin een sleutelrol. *vertaling naar partners én primaire & secundaire doelgroepen voor BLPG komt later in dit document aan bod
 9. 9 / 23 concluderend PG en BLPG hebben een stevige

  plek in Limburg ingenomen. Op allerlei plekken en niveaus is beweging ontstaan waar PG bijdraagt aan een mooi leven. Toepassing van PG in het zorg-, welzijns- en overheidsdomein komt het meest naar voren. De aanpak heeft zich in de afgelopen jaren dan ook vooral daarop gevormd. Er is méér nodig om de grote ambities in Limburg waar te maken. De verzorgingsstaat is in decennia opgebouwd, dus ook de omslag naar meer eigen regie en PG vraagt vasthoudendheid en visie; blijf doen wat goed gaat en breid uit met wat nodig is voor méér impact. SAMENGEVAT Een versterkte inzet op andere (laagdrempelige) toepassingen en domeinen is nodig om meer ‘normale’ (Lim)burgers te bereiken en PG een gedeelde taal te maken. Durf daarbij je positie te houden, want met beperkte tijd/middelen kan niet alles (tegelijk). Onderwijs, werk, sport, cultuur, etc.; daar zijn de meeste Limburgers te vinden, ook als het (meestal) goed met ze gaat. Door meer domeinen te betrekken en domeinoverschrijdend te matchen komt een meer integrale benadering en verbinding tot stand. Weinig (Lim)burgers noch professionals zullen tégen PG zijn. Dat betekent echter niet dat zij (BL)PG of het aanbod al kennen, toepassen of behoefte hebben aan meer kennis. De huidige benadering (aanbod) wordt nog vaak ervaren als abstract en op professionals gericht. Een aanvullende, laagdrempeligere aanpak is daarom nodig. Professionals zijn ook (Lim)burgers, dus zullen door die concretisering ook meer geraakt worden. De Limburgse katalysator van PG De sociale uitdagingen in Limburg zijn groot. De Sociale Agenda Limburg heeft als doel om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare positie te vergroten en hun participatie in de samenleving te verbeteren. Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is hieraan nauw verbonden en wordt breed omarmd. Die transformatie vraagt een lange adem en het voortzetten van inzet met sterke bestaande en nieuwe partners. LANGE ADEM OM GROTE SOCIALE ACHTERSTANDEN TERUG TE DRINGEN VERBREDEN EN VERBINDEN VOOR (OOK) PREVENTIEVE FUNCTIE NOODZAKELIJKE VERTAALSLAG MAKEN NAAR (LIM)BURGERS
 10. POSITIONERING (welke plek en rol past BLPG?)

 11. 11 / 23 positioning statement DE BEWEGING LIMBURG POSITIEF GEZOND

  IS DE BRON… …VAN INSPIRATIE …VAN KENNIS EN KUNDE …VAN ONTMOETINGEN
 12. 12 / 23 positioning statement DE BEWEGING LIMBURG POSITIEF GEZOND

  IS DE BRON… …VAN INSPIRATIE …VAN KENNIS EN KUNDE …VAN ONTMOETINGEN
 13. 13 / 23 positioning statement DE BEWEGING LIMBURG POSITIEF GEZOND

  IS DE BRON… …VOOR HET MOOIE LIMBURGSE LEVEN. …VAN INSPIRATIE …VAN KENNIS EN KUNDE …VAN ONTMOETINGEN
 14. Primaire doelgroepen. (direct; acterend en faciliterend) 14 / 23 doelgroepen

  - strategie (kern)partners impactmakers bewegers potentiële bewegers (algemeen) potentiële bewegers (specifiek) Secundaire doelgroepen. (vooral indirect; via kernpartners/impactmakers/bewegers) prioritering We segmenteren onze doelgroepen op basis van hun houding en prioriteren onze inzet op de te verwachten impact.
 15. Primaire doelgroepen. (direct; acterend en faciliterend) 15 / 23 doelgroepen

  - toelichting kernorganisaties die; - sturing en vorm geven aan de hoofdlijn BLPG - resources inbrengen (mensen en middelen) voor de kernorganisatie (bestuurder, kernteamlid inhoud en promotie) promotiepartners die; hun kanalen en/of marcom expertise inzetten tbv de BLPG. (kern)partners impactmakers bewegers potentiële bewegers (algemeen) potentiële bewegers (specifiek) (Lim)burgers en professionals die; PG niet alleen zelf toepassen maar aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van de gezamenlijke impact door inhoud of promotie algemeen en specifiek (bijv. WMO, HR, BO/VO) (Lim)burgers en professionals die; PG omarmen en al toe (willen) passen in hun eigen leef- of werkomgeving (Lim)burgers en professionals die; (nog) geen behoefte naar of kennis van PG hebben. Secundaire doelgroepen. (vooral indirect; via kernpartners/impactmakers/bewegers) (Lim)burgers en professionals die; (nog) geen behoefte naar of kennis van PG hebben, maar specifiek op het netvlies staan: - jeugd (investering in de toekomst, prikkel naar volwassenen en dwinger voor heldere taal) - ouderen en mensen in kwetsbare situatie (grote acute behoefte PG)
 16. UITVOERINGSPROGRAMMA 2021-2025 (wat zijn de strategische hoofdlijnen?)

 17. 17 / 23 belang uitvoeringsprogramma WAAROM EEN STRATEGISCH UITVOERINGSPROGRAMMA? Uitnodigend

  Een strategisch programma vertaalt de positionering naar sturing. Het visueel maken bevordert verbinding en samenwerking op weg naar de grote ambities. Gefocust en effectief Kernachtig geformuleerde strategische lijnen bieden een kapstok voor een effectieve organisatie en bestuurlijke sturing op ‘wat er toe doet’. Ruimte voor flexibiliteit en creativiteit Het strategisch programma biedt voldoende ruimte voor voortschrijdend inzicht én creativiteit, zonder focus te verliezen. Een jaarplan / PvA kan acties/inzet concretiseren. Combinatie oud en nieuw Het strategisch programma benut de vele goede elementen van het bestaande PvA* en voegt waar nodig de benodigde verscherping/aanvulling toe. *Plan van Aanpak BLPG 2020-2023 (d.d. 29 juli 2020)
 18. 18 / 23 uitvoeringsprogramma 2021-2025 PROGRAMMALIJNEN 1. ONUITPUTTELIJKE BRON Versterk

  en verduurzaam de kernorganisatie 2. INSPIRATIE & SCHOLING Verlaag de drempel naar (BL)PG en vergroot het bereik 3. NETWERK Faciliteer online en offline verbinding en kruisbestuivingen 4. KENNIS & EXPERTISE Verzamel en ontwikkel inzicht in het toepassen van PG
 19. 2 / 24 programmalijn 1 & 2 1. ONUITPUTTELIJKE BRON

  Versterk en verduurzaam de kernorganisatie 2. INSPIRATIE & SCHOLING Verlaag de drempel naar (BL)PG en vergroot het bereik 19 / 23 verscherpte propositie brengen/halen van kernpartners (qua middelen & mensen: bestuurder, teamlid inhoud, teamlid promotie) uitbreiden met andersoortige partnerships voor meer slagkracht en impact (promotiepartners + niveaus) duurzame organisatievorm (rechtsvorm, borging) & financieringsmodel (naast bredere partnerships bijv. ook betaalde services t.b.v. maatschappelijke kernorganisatie) monitoring voortgang en evaluatie A B C A B C D kwaliteit en (gedifferentieerde) zichtbaarheid voor alle doelgroepen (marketing-/communicatiestrategie, identiteit en zichtbaarheid) faciliteren specifieke tools en campagne- materiaal voor (Lim)burgers (jong en oud) en voor specifiekere doelgroepen verbeterde bekendheid door bredere promotie (bijv. via kanalen/ kunde kernpartners) en events (LPG Awards) provinciaal scholingsplan uitvoeren & doorontwikkelen (andere doelgroepen) D
 20. 2 / 24 programmalijn 3 & 4 20 / 23

  3. NETWERK Faciliteer online en offline verbinding en kruisbestuivingen 4. KENNIS & EXPERTISE Verzamel en ontwikkel inzicht in het toepassen van PG ophalen van materialen omtrent PG en inrichten openbare kennisbank kennis- en expertisecentrum LPG: - behoeften ophalen - kennisverzameling (good practices) - kennisdeling en kennisdeling (algemeen en specifieke domeinen/toepassingen) onderzoek naar en innovatie rondom PG in Limburg A B C informatie: contactpunt & wegwijzer (overzicht kernpartners, impactmakers en bewegers in Limburg) verkennen en ondersteunen nieuwe initiatieven en samenwerkingen matchmaking en duurzame verbindingen: digitale en fysieke communities (domeinspecifiek en - overstijgend; organisaties, initiatieven, individuen) agendasetting op provinciaal niveau A B C D
 21. ORGANISATIE & MERKSTRATEGIE (hoe willen we samenwerken en bekend staan?)

 22. 22 / 23 organisatie NETWERKORGANISATIE Een ‘beweging’ is een los

  geheel, maar een katalysator (de kernorganisatie) is vakkundig in elkaar gezet. Het is een organisch beweegbaar netwerk dat dezelfde strategische uitgangspunten nastreeft. Aandachtspunten: - Op alle groene en blauwe verbanden kan participatie van en met kernpartners én ‘externe’ partners plaatsvinden. - Duidelijke(re) afspraken over besluitvorming en mandaat zijn cruciaal om slagvaardig te zijn richting grote ambitie.
 23. 23 / 23 merkstrategie KERNWAARDEN: IDEAAL: AANBEVELINGEN: toegankelijk, inspireren, ondersteunen,

  kennis delen, verbinden het mooie Limburgse leven mogelijk maken door alle Limburgers te laten zien en ervaren wat PG kan betekenen. DE BASIS VOOR ONZE MARKETING & MERKIDENTITEIT: Om zowel laagdrempelige kennismaking met PG te bieden (voor (Lim)burgers en professionals) als om een ‘merk’ met verdergaande diepgang te zijn, is een differentiatie in het merk nodig. Omdat die twee belevingen zich slecht laten mengen, doen we drie aanbevelingen mbt het merk: 1. het hoofdmerk eenvoudigweg Limburg Positief Gezond te laten zijn (een beweging is het door organisatie en uitstraling) 2. werk met twee submerken die specifiekere belevingen tegemoet komen. Bijvoorbeeld: “LPG voor jou” (werknaam; gericht op toegankelijk en klein; in je eigen leven) en “LPG voor impactmakers (werknaam: gericht op toepassen voor anderen) 3. werk deze merkstrategie uit en vertaal die in een heldere en uniforme identiteit
 24. DEEL B: BIJLAGE (meer achtergrondinformatie)

 25. 1 / 8 kernpartners (d.d. 1e helft 2021) Beweging Limburg

  Positief Gezond wordt sinds januari 2020 gehost door Burgerkracht Limburg en vormgegeven door een netwerksamenwerking van verschillende kernpartners:
 26. 2 / 8 kernpartners (d.d. 1e helft 2021) Implementeren van

  PG vraagt een lange adem, daarom is bij aanvang een meerjarige ambitie uitgesproken, onderverdeeld in drie fases: Fase 1 aanjagen & inspireren 2017 -2019 Fase 2 zelfstandig uitvoeren 2020 - 2022 Fase 3 monitoring op effecten 2023 - 2025
 27. 3 / 8 impressie proces 1: input ophalen: deskresearch, interviews

  & groepsgesprekken 2: concept samenstellen: analyse + vormgeving hoofdlijn in presentatie 3: reflectie en bespreking: feedback verzamelen en doorspreken met kernpartners We doorliepen met ruim 75 participanten 4 fases van het brede (co-creatieve) proces, om te komen tot dit verscherpte strategische fundament voor de periode 2021-2025. 4: vaststelling: Position Paper als strategisch fundament omarmen
 28. 4 / 8 actieve deelnemers ALLIANTIE SANTÉ | ATHOS MAASTRICHT

  | AVANS HOGESCHOOL | BASISSCHOOL DE ZONNEWIJZER | BLAUWE ZORG IN DE WIJK | BURGERKRACHT LIMBURG | BEWEGING LIMBURG POSITIEF GEZOND | BLAUWE ZORG | COÖPERATIE A4WORKS | CZ | DE ZORGGROEP | FONTYS HOGESCHOOL | GEMEENTE NEDERWEERT | GEMEENTE PEEL & MAAS | GEMEENTE ROERDALEN | GEMEENTE SITTARD-GELEEN | GEZONDSTE REGIO 2025 | GGD LIMBURG-NOORD | GGD ZUID LIMBURG | GILDE OPLEIDINGEN | HEERLEN STAND-BY! | HUISARTSENPRAKTIJK AFFERDEN | INSTITUTE FOR POSITIVE HEALTH | JUUPU | LEVANTO GROEP | LWV | MAASTRICHT UMC+ | MENS ACHTER DE PATIËNT | MIK & PIW GROEP | MONDRIAAN | OP PERSOONLIJKE TITEL | PROVINCIE LIMBURG | RABOBANK LIMBURG | REGIO NOORD-LIMBURG | STICHTING NAOBERZORG NEDERLAND | SYNTEIN | SYNTHESE | THERMAE 2000 | VIECURI | VISTA COLLEGE | WONEN LIMBURG | ZIO | ZUYD HOGESCHOOL | ZUYDERLAND | EN VELE ANDEREN… We zijn trots op de energie, passie en ambitie die zichtbaar en voelbaar werd, en dankbaar voor alle deelnemers die dit proces versterkten, zoals van de volgende organisaties:
 29. PG is een brede kijk op gezondheid, die jou helpt

  te focussen op wat er voor JOU toe doet. 5 / 8 definitie PG We vroegen de deelnemers: wat is de kern van Positieve Gezondheid (PG) voor jou? een brede benadering* een reflectie instrument* een aanjager van veranderprocessen* een gezamenlijk kader voor samenwerking* een beweging* * Bron: Dr. Gili Yaron, Maastricht University (2021) wegnemen van paternalisme eigen regie
 30. WAT IS STERK? 6 / 8 SWOT inhoud/organisatie BLPG WAT

  KAN BETER? WAT ZIJN KANSEN? WAT ZIJN BEDREIGINGEN? - gespreksinstrument - energie van deelnemers - verschillende partijen/pioniers goed bezig - spreiding Limburg - krachtenbundeling - verbinding op eindbeeld - blended learning *bovenstaande punten zijn slechts een selectie van de totale input meer preventief en ruimtelijk domein - nog onvoldoende bruikbaar richting (Lim)burger - onvoldoende bereik (Lim)burger - (te) veel initiatieven hebben één trekker - PG is meer dan tool IPH - speelveld is soms traag - structuur en focus - ontbreken grote werkgevers - meer commitment partners - - tastbaarder maken - Limburg is koploper - HR- en client-kant - corona vergroot awareness - breder worden qua domeinen - onderwijs(koepels) aanhaken - systeem en cultuur veranderen - burgerinitiatieven meer plek geven - PG binnen kernpartners nog meer benutten - goede initiatieven stevig opschalen - Limburgers zijn sociale wezens cultuur/mindset bij burgers - corona beperkt fysiek netwerken - wildgroei begrippen - PG dreigt lege huls te worden - wantrouwen jegens overheid - te losse aanpak - Limburgers vragen niet snel hulp - Via SWOT en andere werkvormen vonden we samen de aanknopingspunten voor een heldere positionering en strategisch programma op inhoud…
 31. WAT IS STERK? 7 / 8 SWOT merk BLPG WAT

  KAN BETER? WAT ZIJN KANSEN? WAT ZIJN BEDREIGINGEN? - afbakening Limburg - roept wij-gevoel op - verhalen vertellen (mag meer) - Burgerkracht als host - richting sociaal domein - professionals goed merk *bovenstaande punten zijn slechts een selectie van de totale input meer visueel ipv tekst - associatie: PG is voor professionals - te formeel ingestoken - merk BLPG is vrij abstract - gezondheid in merk maakt het zwaar - vaak onnodig gecompliceerd - promotie/huisstijl afspraken - propositie moet duidelijker - - maak/houd het simpel - feestmomenten creëren - van hoofden naar (ook) harten - bottom-up en top-down samen - meer zichtbaar maken in Limburg - kanalen partners meer benutten - adverteer op plekken waar jeugd komt - endorsements doen op goede initiatieven - faciliteer laagdrempelig marketingmateriaal - ambassadeurs meer promotioneel benutten overkill dreigt - merkbekendheid PG en BLPG onduidelijk - PG als term landt niet altijd - 1 size fits all benadering - wildgroei commerciele initiatieven - organisatie grote ambitie is complex - En op vorm... Al deze input vormde de basis voor de herpositionering, zie hoofddeel.
 32. 8 / 8 “Er is genoeg geluk voor iedereen”

 33. ONTWIKKELD IN OPDRACHT VAN Beweging Limburg Positief Gezond STRATEGIE &

  VORMGEVING Outwards – Visuele Strategie & Concepten COPYRIGHT © JULI 2021, BEWEGING LIMBURG POSITIEF GEZOND Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er kunnen echter geen rechten worden ontleend. CONTACT Mikke Leenders mikke@outwards.info | 06-53.250.066 www.limburgpositiefgezond.nl / www.outwards.info