Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Event Organizers Co-Edo edition

A91e97b5278c384a1d452297df90e83b?s=47 Paul McMahon
August 12, 2013

Event Organizers Co-Edo edition

A91e97b5278c384a1d452297df90e83b?s=128

Paul McMahon

August 12, 2013
Tweet

Transcript

 1. ษڧձΛ։࠵͢Δ େ·͔ͳྲྀΕ Paul McMahon Doorkeeperגࣜձࣾ @pwim

 2. • ࿈ଓΠϕϯτ޲͚ͷΠϕϯτ؅ཧ γεςϜ • ίϛϡχςΟ͕͋Δ͔Β͍ͭͰ΋ ืूग़དྷΔ • ษڧձ͕݁ߏ࢖͍ͬͯΔ Doorkeeperͷಛ௃

 3. ษڧձͷओ࠵ऀͷΑ ͋͘Δ໰୊͸ू٬

 4. None
 5. None
 6. None
 7. Tokyo Rubyist Meetup http://trbmeetup.doorkeeper.jp/

 8. ̍.Ϗδϣϯ

 9. Ruby Kaigi 2010 ݴޠͷ͔΂

 10. ೔ຊਓRubyistͱ ֎ਓRubyistΛ ͭͳ͍͛ͨ

 11. ͡ΌɺΠϕϯτ։࠵ ΍Γ·͢ɻ

 12. ̎. طଘͷίϛϡχςΟʔ ͔ΒΠϕϯτΛߟ͑Δ

 13. • TokyoͰӳޠͰ։࠵͍ͯ͠Δ ITίϛϡχςΟʔ͕͋Δ • ೔ຊޠͰ։࠵͍ͯ͠Δ RubyίϛϡχςΟʔͨ͘͞Μ͋Δ • Ͱ΋ɺӳޠͰ։࠵͍ͯͨ͠ RubyίϛϡχςΟʔ͕ͳ͔ͬͨ

 14. ֎ਓͷ ITίϛϡχςΟʔ ೔ຊਓͷ RubyίϛϡχςΟʔ طଘͷͭͳ͕Γ͔Β ࢀՃऀ͕͋ͭ·Γ΍͍͢ Tokyo Rubyist Meetup

 15. ̏. ࠂ஌͸ Πϕϯτৄࡉ͕ ܾ·Δલʹ

 16. https://twitter.com/pwim/status/22505293452

 17. Πϕϯτ։࠵͢Δલʹ ̔̌ਓ΋ू·ͬͨ

 18. DoorkeeperͰ͸ΠϕϯτͷৄࡉΛ ܾΊͳͯ͘΋ࢀՃऀΛืΕΔ

 19. ̐.Πϕϯτͷ ܗܾΊΔ

 20. εϐʔΧʔΛݺͿΠϕϯτ Ұൠతͳษڧձ ࠙਌ձͱຊฤ෼͚ͳ͍ ൃදͷલʹϐβ

 21. ϐβύʔςΟʔ ަྲྀձతͳΠϕϯτ اը͠΍͍͢ γϟΠͳํ͕ࠔΔ

 22. Ruby in the Park φΠτϐοΫχοΫ ެԂ͸ແྉͰ޿͍ ා͍ʂʁ໎͍΍͍͢

 23. ϖΞϓϩ ૬ޓతͳΠϕϯτ ೔ຊਓͱ֎ਓ͕ಉ͡ ϓϩάϥϛϯά໰୊Λղܾ

 24. ̑. ձ৔ܾΊΔ

 25. www.doorkeeper.jp/ձ৔

 26. ̒.ࢀՃඅΛܾΊΔ

 27. ແྉ ༗ྉ ༗ྉ ༗ྉ ແྉ ձ৔෷͍ લ෷͍ ձ৔෷͍ ʴલ෷͍ ༧ࢉͷ҆৺

  ࢀՃ͠΍͢͞ ग़੮཰ ࢀՃऀͷ೤ҙ ΍΍҆৺ ҆৺ ΍΍҆৺ ؆୯ ΍΍؆୯ ΍΍೉͍͠ ΍΍؆୯ ௿͍ ௿͍ ߴ͍ ΍΍ߴ͍ ΍΍ߴ͍ ߴ͍ ඇৗʹߴ͍ ߴ͍
 28. ࢀՃඅ ձ৔෷͍ લ෷͍ ʙ999ԁ 83% 74% 1000ԁʙ1999ԁ 72% 80% 2000ԁʙ2999ԁ

  77% 77% 3000ԁʙ3999ԁ 82% 85% 4000ԁʙ4999ԁ 80% 86% 5000ԁʙ5999ԁ 82% 91% 6000ԁʙ7999ԁ 70% 91% ࢀՃඅͱग़੮཰
 29. ࢀՃऀ਺ ࢀՃऀ਺ ແྉ ձ৔෷͍ લ෷͍ ʙ20ਓ 77% 90% 92% 20ਓʙ39ਓ

  65% 81% 81% 40ਓʙ59ਓ 65% 68% 80% 60ਓʙ99ਓ 48% 70% 87% 100ਓʙ140ਓ 45% 61% 81%
 30. ࠓ೔ͷΠϕϯτ • લ෷͍ 13/15ਓ • ձ৔෷͍ 4/8ਓ

 31. ̓.Πϕϯτ։࠵ʂ ࣸਅΛऔΓ·͠ΐ͏

 32. ̔.Πϕϯτޙɺ ࢀՃऀʹ ΞϯέʔτΛ഑Δ

 33. ̕.࣍ͷΠϕϯτ։࠵

 34. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ @pwim