$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

nullからのクラウド

rch850
December 13, 2014

 nullからのクラウド

高専カンファレンス in 福井2 での発表スライド

rch850

December 13, 2014
Tweet

More Decks by rch850

Other Decks in Technology

Transcript

 1. OVMM͔Βͷ
 Ϋϥ΢υ

 2. ͜Μʹͪ͸ ΓͪΌͰ͢

 3. !SDI

 4. ʘॕʗ GVLVJ

 5. ࣗݾ঺հ

 6. ҵ৓ߴઐ ిࢠ੍ޚ޻ֶՊग़਎ Ί͕ͶձؗͰ*5

 7. LPTFODPOG ࣄ຿ہͷ͓͡͞Μ

 8. ೥݄ GVLVJ

 9. DBNQIPS LDQBSUZ GVLVJ

 10. OVMM͔ΒͷΫϥ΢υ

 11. Ϋϥ΢υͬͯͳʹΑ ΠϯλʔωοτͰ ศརʹ ͓ಘʹ ͳΔ΍ͭ

 12. ࢖͏ਓʹͱͬͯͷΫϥ΢υ ! ࡞ΔਓʹͱͬͯͷΫϥ΢υ

 13. ࢖͏ਓʹͱͬͯ

 14. ࡞Δਓʹͱͬͯ γεςϜɺαʔϏεΛ࡞Δ ·ͣ࢓૊ΈΛ஌Δ͜ͱ͔Β

 15. ˞ը૾͸ΠϝʔδͰ͢

 16. ˞ը૾͸ΠϝʔδͰ͢

 17. ϩʔυόϥϯα ΞϓϦαʔό σʔλϕʔε ࢖͏ਓͨͪ

 18. ʹྫ͑Δͱ

 19. None
 20. None
 21. ͷ৔߹ ໙Λଧͭਓ͸΄΅͍ͳ͍ εʔϓ͔Β࡞Δਓ΋Ίͬͨʹ͍ͳ͍ ۩Λ࡞Δਓ͸݁ߏ͍Δ

 22. ͳͥ۩Λ࡞Δͷ͔ ݸੑΛग़͠΍͍͔͢Β େ͛͞ͳ४උ͕͍Βͳ͍͔Β

 23. ۩͕ྑ͚Ε͹͍͍ͷ͔ʁ ͍·͍ͪ ͓͍͍͠ʂ

 24. ΢ΣϒαʔϏε΋ಉ͡

 25. ϩʔυόϥϯα ΞϓϦαʔό σʔλϕʔε αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ ΢ΣϒαʔϏε

  ిؾɺωοτϫʔΫɺ౔஍ 04ͱ͔ 04ͱ͔ 04ͱ͔
 26. ϩʔυόϥϯα ΞϓϦαʔό σʔλϕʔε αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ ΢ΣϒαʔϏε

  ిؾɺωοτϫʔΫɺ౔஍ 04ͱ͔ 04ͱ͔ 04ͱ͔
 27. ʘ࿳ͼੴʂʗ ʘ࿳ͼੴʂʗ

 28. Ϋϥ΢υʹ೚ͤΔ

 29. ·ͣ͸1BB4

 30. ϩʔυόϥϯα ΞϓϦαʔό σʔλϕʔε αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ ΢ΣϒαʔϏε

  ిؾɺωοτϫʔΫɺ౔஍ 04ͱ͔ 04ͱ͔ 04ͱ͔
 31. None
 32. IUUQXXXBEWFOUBSPSH

 33. IUUQLDFGGFDUPSH

 34. ͓ࡒ෍͕OVMMͰ΋࢖͑Δ ίʔυΛॻ͍ͯసૹ͢Δ͚ͩ ͱʹ͔͘؆୯

 35. ࢖͍ํ αΠτʹొ࿥͢Δ ΞϓϦέʔγϣϯΛొ࿥͢Δ ։ൃ͢Δ సૹ͢Δ

 36. ෺଍Γͳ͚Ε͹*BB4

 37. ϩʔυόϥϯα ΞϓϦαʔό σʔλϕʔε αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ αʔόͷ ϋʔυ΢ΣΞ ΢ΣϒαʔϏε

  ిؾɺωοτϫʔΫɺ౔஍ 04ͱ͔ 04ͱ͔ 04ͱ͔
 38. None
 39. ར༻ྫɿଟ͗͢ʜʜ

 40. ࢖ͬͨ෼͚͓ͩۚΛ෷͏ ॳظ౤ࢿ͕͍Βͳ͍ ͍͢͝ϚγϯΛҰॠ࢖͏ ϓϩάϥϜ͔Βૢ࡞͕Ͱ͖Δ

 41. ࢖͍ํ αΠτʹొ࿥͢Δ αʔόΛཱͯΔ ޙ͸ख࡞ۀͰ؀ڥߏங

 42. ݁ہΫϥ΢υͬͯ ৭ʑ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍΢ΣϒαʔϏε Ϋϥ΢υͰΞϓϦʹूதͰ͖Δ ΞϓϦͷΤϯδχΞ͕׆༂͠΍͍͢ ڵຯΛ΋ͬͨํ͸ˠ