$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

nullからのクラウド

rch850
December 13, 2014

 nullからのクラウド

高専カンファレンス in 福井2 での発表スライド

rch850

December 13, 2014
Tweet

More Decks by rch850

Other Decks in Technology

Transcript

 1. OVMM͔Βͷ

  Ϋϥ΢υ

  View Slide

 2. ͜Μʹͪ͸
  ΓͪΌͰ͢

  View Slide

 3. !SDI

  View Slide

 4. ʘॕʗ
  GVLVJ

  View Slide

 5. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 6. ҵ৓ߴઐ
  ిࢠ੍ޚ޻ֶՊग़਎
  Ί͕ͶձؗͰ*5

  View Slide

 7. LPTFODPOG
  ࣄ຿ہͷ͓͡͞Μ

  View Slide

 8. ೥݄
  GVLVJ

  View Slide

 9. DBNQIPS
  LDQBSUZ
  GVLVJ

  View Slide

 10. OVMM͔ΒͷΫϥ΢υ

  View Slide

 11. Ϋϥ΢υͬͯͳʹΑ
  ΠϯλʔωοτͰ
  ศརʹ
  ͓ಘʹ
  ͳΔ΍ͭ

  View Slide

 12. ࢖͏ਓʹͱͬͯͷΫϥ΢υ
  !
  ࡞ΔਓʹͱͬͯͷΫϥ΢υ

  View Slide

 13. ࢖͏ਓʹͱͬͯ

  View Slide

 14. ࡞Δਓʹͱͬͯ
  γεςϜɺαʔϏεΛ࡞Δ
  ·ͣ࢓૊ΈΛ஌Δ͜ͱ͔Β

  View Slide

 15. ˞ը૾͸ΠϝʔδͰ͢

  View Slide

 16. ˞ը૾͸ΠϝʔδͰ͢

  View Slide

 17. ϩʔυόϥϯα
  ΞϓϦαʔό
  σʔλϕʔε
  ࢖͏ਓͨͪ

  View Slide

 18. ʹྫ͑Δͱ

  View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. ͷ৔߹
  ໙Λଧͭਓ͸΄΅͍ͳ͍
  εʔϓ͔Β࡞Δਓ΋Ίͬͨʹ͍ͳ͍
  ۩Λ࡞Δਓ͸݁ߏ͍Δ

  View Slide

 22. ͳͥ۩Λ࡞Δͷ͔
  ݸੑΛग़͠΍͍͔͢Β
  େ͛͞ͳ४උ͕͍Βͳ͍͔Β

  View Slide

 23. ۩͕ྑ͚Ε͹͍͍ͷ͔ʁ
  ͍·͍ͪ
  ͓͍͍͠ʂ

  View Slide

 24. ΢ΣϒαʔϏε΋ಉ͡

  View Slide

 25. ϩʔυόϥϯα ΞϓϦαʔό σʔλϕʔε
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ΢ΣϒαʔϏε
  ిؾɺωοτϫʔΫɺ౔஍
  04ͱ͔ 04ͱ͔ 04ͱ͔

  View Slide

 26. ϩʔυόϥϯα ΞϓϦαʔό σʔλϕʔε
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ΢ΣϒαʔϏε
  ిؾɺωοτϫʔΫɺ౔஍
  04ͱ͔ 04ͱ͔ 04ͱ͔

  View Slide

 27. ʘ࿳ͼੴʂʗ
  ʘ࿳ͼੴʂʗ

  View Slide

 28. Ϋϥ΢υʹ೚ͤΔ

  View Slide

 29. ·ͣ͸1BB4

  View Slide

 30. ϩʔυόϥϯα ΞϓϦαʔό σʔλϕʔε
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ΢ΣϒαʔϏε
  ిؾɺωοτϫʔΫɺ౔஍
  04ͱ͔ 04ͱ͔ 04ͱ͔

  View Slide

 31. View Slide

 32. IUUQXXXBEWFOUBSPSH

  View Slide

 33. IUUQLDFGGFDUPSH

  View Slide

 34. ͓ࡒ෍͕OVMMͰ΋࢖͑Δ
  ίʔυΛॻ͍ͯసૹ͢Δ͚ͩ
  ͱʹ͔͘؆୯

  View Slide

 35. ࢖͍ํ
  αΠτʹొ࿥͢Δ
  ΞϓϦέʔγϣϯΛొ࿥͢Δ
  ։ൃ͢Δ
  సૹ͢Δ

  View Slide

 36. ෺଍Γͳ͚Ε͹*BB4

  View Slide

 37. ϩʔυόϥϯα ΞϓϦαʔό σʔλϕʔε
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  αʔόͷ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ΢ΣϒαʔϏε
  ిؾɺωοτϫʔΫɺ౔஍
  04ͱ͔ 04ͱ͔
  04ͱ͔

  View Slide

 38. View Slide

 39. ར༻ྫɿଟ͗͢ʜʜ

  View Slide

 40. ࢖ͬͨ෼͚͓ͩۚΛ෷͏
  ॳظ౤ࢿ͕͍Βͳ͍
  ͍͢͝ϚγϯΛҰॠ࢖͏
  ϓϩάϥϜ͔Βૢ࡞͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 41. ࢖͍ํ
  αΠτʹొ࿥͢Δ
  αʔόΛཱͯΔ
  ޙ͸ख࡞ۀͰ؀ڥߏங

  View Slide

 42. ݁ہΫϥ΢υͬͯ
  ৭ʑ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍΢ΣϒαʔϏε
  Ϋϥ΢υͰΞϓϦʹूதͰ͖Δ
  ΞϓϦͷΤϯδχΞ͕׆༂͠΍͍͢
  ڵຯΛ΋ͬͨํ͸ˠ

  View Slide