Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

大掃除中の困ったを解決しようとした話

rch850
January 26, 2019

 大掃除中の困ったを解決しようとした話

at ふくもく会その48 〜大実装モクモクブラザーズSPECIAL〜

使用技術
* [Actions on Google](https://console.actions.google.com/u/0/)
* Dialogflow
* [福井市オープンデータパーク](http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/tokei/opendata/p018970.html#1-7)
* Google Cloud Functions

rch850

January 26, 2019
Tweet

More Decks by rch850

Other Decks in Technology

Transcript

 1. େ૟আதͷࠔͬͨΛ ղܾ͠Α͏ͱͨ͠࿩ ΓͪΌ (@rch850) ;͘΋͘ձͦͷ48 ʙେ࣮૷ϞΫϞΫϒϥβʔεSPECIALʙ

 2. ࣗݾ঺հ • ΓͪΌ (@rch850) • ḉߐͷjࣾͷΤϯδχΞ • Ұࣇ(2ࡀ)ͷ෕ • ೥͔࢝Βຖिಉ͡өըΛݟͯ·͢

 3. ࣌͸2018೥ͷ೥຤

 4. େ૟আ

 5. Ԇ௕ίʔυ

 6. ൃ๐ενϩʔϧ

 7. ෼ผ͕෼͔Βͳ͍

 8. ௐ΂ͯΈΑ͏

 9. ͜Ε஌ͬͯΔΘ

 10. ΞϓϦΛೖΕͯ࢖ͬͯΈͨ

 11. େ૟আதʹ εϚϗΛखʹऔͬͯ จࣈΛଧͭͷ͸೉͍͠

 12. Google Home ͋Δ΍Μ

 13. None
 14. None
 15. ࢖͑ͦ͏ͳ΋ͷ͕ͳ͍

 16. ࡞Ε͹͑͑΍Μ

 17. 12݄29೔ͷனؒʹࢥ͍͍ͭͯ ๺཮σϕϩούʔ๨೥ձ@ۚ୔ ʹ޲͔͏ిंͰͬ͘͟Γ࣮૷

 18. ʢπΠʔτίϐϖʣ

 19. ͦͷޙɺσʔλΛॆ࣮ͤͯ͞ ҰஈམɹˡΠϚίί

 20. ར༻ٕज़ͳͲ • Actions on Google • Dialogflow • ෱ҪࢢΦʔϓϯσʔλ •

  Google Cloud Functions
 21. Dialogflow Ͱͷ Training

 22. ࿩ͨ͜͠ͱΛཧղͤ͞Δ • ʮ͓Ήͭ͸Կΰϛʁʯ • ʮ͓Ήͭʯͷʮ෼ผʯΛฉ͍͍ͯΔ • ʮ೩͑Δΰϛͷ೔͸͍ͭʁʯ • ʮ೩͑ΔΰϛʯΛʮग़͢೔ʯΛฉ͍͍ͯΔ •

  ͜ͷύλʔϯΛ࿅Δͷ͕ Training
 23. Training ͷը໘ • Ϣʔβʔ͕ݴ͍ͦ͏ͳ ύλʔϯΛ͍Ζ͍Ζॻ ͘ • ύϥϝʔλͱͯ͠ೝࣝ ͍ͨ͠෦෼ΛબͿ

 24. Intent ͝ͱʹॻ͘

 25. Intent ͷ൑அ • Intent ͸Ϣʔβʔͷൃݴ͔Βࣗಈ൑ผ͞ΕΔɻ • Ϣʔβʔ͕ Intent Λࢦఆͯ͠࿩͢Θ͚Ͱ͸ͳ͍ •

  ʮ͓Ήͭ͸Կΰϛʁʯ • Πϯςϯτ͸ʮΰϛͷ෼ผΛฉ͘ʯͰύϥϝʔ λ͸ʮ͓Ήͭʯͩͱ൑அ͞ΕΔ
 26. ෼ผΛ൑அ͢Δ

 27. ෼ผσʔλ • ෱ҪࢢΦʔϓϯσʔλΛ࢖ͬͨ • ඼໊ / ෼ผ۠෼ / ิ଍ɹͳͲͷσʔλ •

  Excel ͔Β JSON ʹม׵ͨ͠
 28. ෼ผΛ൑அ͢Δίʔυ • JSON Λ Cloud Function ʹ΂ͨॻ͖ͯ͠ݕࡧ • ΂ͨॻ͖ͯ͠ಈ͔͘ෆ͚҆ͩͬͨͲ3600ߦ͙ Β͍ॻ͍ͯ΋ಈ͍ͨ

  • σʔλϕʔεͱ͔͸࢖ͬͯͳ͍
 29. ίʔυͷΠϝʔδ app.intent(‘ΰϛͷ෼ผΛฉ͘’, (conv, {garbage}) => { If (garbage === ‘͓Ήͭ’)

  { conv.close(‘͓Ήͭ͸೩͑ΔΰϛͩΑ’) } else { cons.close(‘Θ͔Μͳʔ͍’) } })
 30. ͔ͤͬͩ͘͠ެ։͠Α͏

 31. ެ։͠Α͏ͱࢥͬͨΒ • ϓϥΠόγʔϙϦγʔΛॻ͔ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ • ϢʔβʔϨϏϡʔ͕ਏ͍ • ʮ͏ͪͷࢢͰ࢖͑ͳ͍͔Β˒1ʯ • ͜͜ΒͰMPਚ͖ͨ

 32. ·ͱΊ • େ૟আͷ೰Έ͕গ͠ղܾͨ͠ • େ૟আऴΘΔͱ׆༂͢Δػձ͕ͳ͍ • Google Home ͷΞϓϦΛ࡞Δͷ͸ͦΜͳʹ೉ ͘͠ͳ͍