Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android/Chromeで体験できる 認証のための標準化仕様の 現在と未来 @ DroidKaigi 2022

ritou
October 06, 2022

Android/Chromeで体験できる 認証のための標準化仕様の 現在と未来 @ DroidKaigi 2022

DroidKaigi 2022 Day2 での発表資料です。
https://droidkaigi.jp/2022/timetable/357753

ritou

October 06, 2022
Tweet

More Decks by ritou

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Android/ChromeͰମݧͰ͖Δ


  ೝূͷͨΊͷඪ४Խ࢓༷ͷ


  ݱࡏͱະདྷ
  @ritou (Ryo Ito) 2022/10/6 - DroidKaigi 2022

  View full-size slide

 2. ൃදͷ಺༰
  • C޲͚αʔϏεʹ͓͚ΔϢʔβʔೝূͷมભ


  • Android / Chrome Ͱ࣮ݱͰ͖ΔϩάΠϯUX

  2

  View full-size slide

 3. ˏritou
  • Digital Identity ؔ࿈ͷϒϩάࣥචɺษڧձ࣮ࢪ #idcon #iddance


  • ΤόϯδΣϦετ @ OIDF-J


  • ΤϯδχΞ ˏ גࣜձࣾMIXI

  3

  View full-size slide

 4. C޲͚αʔϏεʹ͓͚Δ


  Ϣʔβʔೝূͷมભ

  View full-size slide

 5. ᶃύεϫʔυೝূ

  View full-size slide

 6. ύεϫʔυೝূ

  (هԱγʔΫϨοτ, Memorized Secrets)

  6
  • ೝূཁૉ : ஌ࣝ


  • Ϣʔβʔ/αʔϏε͕ύεϫʔυΛڞ༗


  • Ϣʔβʔࣝผࢠͱύεϫʔυͷ૊Έ߹ΘͤΛݕূ

  View full-size slide

 7. ύεϫʔυೝূͰ


  ϢʔβʔɺαʔϏεʹٻΊΒΕΔཁ݅

  7
  • Ϣʔβʔ


  • ύεϫʔυΛ๨Εͳ͍


  • ਪଌՄೳͳύεϫʔυΛආ͚ɺଞͷαʔϏεͰ࢖͍·Θ͞ͳ͍


  • ύεϫʔυΛୈ̏ऀʹڭ͑ͳ͍


  • αʔϏε


  • ύεϫʔυΛ҆શʹ؅ཧ͢Δ


  • ֤छ߈ܸ͔ΒϢʔβʔΛอޢ͢Δ

  View full-size slide

 8. ύεϫʔυೝূʹ͓͚Δ


  ϢʔβʔɺαʔϏεͷݱঢ়

  8
  • Ϣʔβʔ


  • ઃఆͨ͠ύεϫʔυΛ๨Εͯ͠·͏


  • ෳ਺αʔϏεͰ࢖͍ճͨ͠ΓɺਪଌՄೳͳจࣈྻΛར༻͢Δ


  • ϑΟογϯάαΠτʹύεϫʔυͳͲΛೖྗͯ͠͠·͏


  • αʔϏε


  • ෮߸ՄೳͳܗࣜͰอଘ͠ɺ࠷ऴతʹ࿙Ӯͤͯ͞͠·͏


  • ෆਖ਼ϩάΠϯରࡦʹίετΛ͔͚ΒΕͳ͍

  View full-size slide

 9. ΞΧ΢ϯτϦΧόϦʔ
  • “ϩάΠϯͰ͖ͳ͍” ঢ়ଶ͔Βͷճ෮


  • ಛఆͷೝূํ͕ࣜ࢖͑ͳ͍࣌ʹ٧·ͳ͍Α͏ʹᷖճ࿏Λ༻ҙ


  • ผͷํ๏ͰϢʔβʔೝূ(≠ϩάΠϯηογϣϯൃߦ) + ઃఆมߋ


  • ύεϫʔυೝূͱϝʔϧʹΑΔύεϫʔυϦηοτͷ૊Έ߹Θ͕ͤҰൠత


  • ϝʔϧ΁ϦϯΫ΍ೝূίʔυΛૹ৴ + ύεϫʔυ࠶ઃఆ


  • ੈͷதʹ͸ύεϫʔυΛ֮͑ͣʹຖճϦηοτ͢ΔϢʔβʔ΋ଘࡏ͢Δ

  View full-size slide

 10. ϝʔϧ/SMSʹΑΔOTP

  (ܦ࿏֎ೝূ, Out-of-Band Devices)

  10
  • ೝূཁૉ : ॴ༗


  • αʔϏε͕ϢʔβʔʹSMS/ϝʔϧͰϫϯλΠϜύεϫʔυΛૹΓڞ༗


  • ϦϯΫૹ৴&ΫϦοΫ΋͜ΕΛ؆ུԽͨ͠΋ͷͱଊ͑ΒΕΔ


  • “ύεϫʔυೝূͷΈ”ͱ͍͍࣮࣭ͭͭ2ͭͷೝূํࣜΛఏڙ͢Δ͜
  ͱͰɺΞΧ΢ϯτϦΧόϦʔػೳΛఏڙ͢Δͷ͕ఆੴͱͳͬͨ

  View full-size slide

 11. ᶄ2ஈ֊/ཁૉೝূͷීٴ

  View full-size slide

 12. ύεϫʔυೝূʹ͓͚Δ


  ϢʔβʔɺαʔϏεͷݱঢ়

  12
  • Ϣʔβʔ


  • ઃఆͨ͠ύεϫʔυΛ๨Εͯ͠·͏


  • ෳ਺αʔϏεͰ࢖͍ճͨ͠ΓɺਪଌՄೳͳจࣈྻΛར༻͢Δ


  • ϑΟογϯάαΠτʹύεϫʔυͳͲΛೖྗͯ͠͠·͏


  • αʔϏε


  • ෮߸ՄೳͳܗࣜͰอଘ͠ɺ࠷ऴతʹ࿙Ӯͤͯ͞͠·͏


  • ෆਖ਼ϩάΠϯରࡦʹίετΛ͔͚ΒΕͳ͍

  View full-size slide

 13. ύεϫʔυϦετ߈ܸɺ


  ύεϫʔυεϓϨʔ߈ܸ

  13
  • ύεϫʔυϦετ߈ܸ


  • Ϣʔβʔࣝผࢠ/ύεϫʔυͷϦετͰࢼߦ


  • ಉ͡ύεϫʔυΛ࢖͍ճ͍ͯͨ͠ΒΞ΢τ


  • ύεϫʔυεϓϨʔ߈ܸ


  • ϢʔβʔࣝผࢠͷϦετʹಉҰͷύεϫʔυͰࢼߦ


  • ਪଌՄೳͳύεϫʔυΛར༻͍ͯͨ͠ΒΞ΢τ


  • ͜ΕΒͷ߈ܸ΁ͷରࡦͱͯ͠ɺ௥Ճೝূ͕ීٴ

  View full-size slide

 14. ιϑτ΢ΣΞTOTP

  (୯ҰཁૉOTPσόΠε, Single-Factor OTP Device)

  14
  • ೝূཁૉ : ॴ༗


  • Ϣʔβʔ/αʔϏεͰൿີ伴Λڞ༗ͯ͠ɺϞόΠϧΞϓϦͳͲ͕࣌ࠁϕʔεͰ
  ੜ੒ͨ͠OTPΛݕূ (RFC6238)


  • 2010೥Ҏ߱ɺGoogle͕2ஈ֊ೝূͱͯ͠Google Authenticatorͱͱ΋ʹTOTP
  ೝূΛఏڙ։࢝


  • ۚ༥ػؔͳͲͰ͸RSA/VerisignͳͲͷϋʔυ΢ΣΞτʔΫϯ͕࢖ΘΕ͍ͯ
  ͕ͨίετ໘ʹ՝୊͕͋ͬͨ

  View full-size slide

 15. ϞόΠϧΞϓϦ΍୺຤΁ͷpush௨஌

  (ܦ࿏֎ೝূ, Out-of-Band Devices)

  15
  • ೝূཁૉ : ॴ༗


  • ϞόΠϧΞϓϦʹ௨஌ΛૹͬͯϢʔβʔ͕֬ೝͨ͠ΒOK


  • Ϣʔβʔ͕ར༻͍ͯ͠Δ୺຤΁ͷ௨஌ (Apple, Google)


  • ܦ࿏ͷ҆શੑ͕ΩϞ


  • ϞόΠϧΞϓϦ/ݸผ୺຤΁ͷ௨஌ͷํ͕SMS΍EϝʔϧΑΓ҆શ?


  • Push௨஌ΛૹΓ·ͬͯ͘Ͳ͏ʹ͔͠Α͏ͱ͢Δ߈ܸ΋ൃੜ

  View full-size slide

 16. όοΫΞοϓίʔυ

  (ϧοΫΞοϓγʔΫϨοτ, Look-Up Secrets)

  16
  • ೝূཁૉ : ॴ༗


  • Ϣʔβʔʹ୯Ұ͋Δ͍͸ෳ਺ͷจࣈྻΛൃߦ͓͖ͯ͠ɺͦͷ஋Λݕূ


  • TOTP͕࢖͑ͳ͍Α͏ͳέʔεͰ٧·ͳ͍ͨΊͷϢʔβʔ͕औΕΔϦ
  ΧόϦʔखஈͱͯ͠͠Εͬͱ࠾༻͞Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 17. ᶅϑΟογϯάʹڧ͍ೝূํࣜ


  ͦͯ͠ύεϫʔυϨε΁

  View full-size slide

 18. ύεϫʔυೝূʹ͓͚Δ


  ϢʔβʔɺαʔϏεͷݱঢ়

  18
  • Ϣʔβʔ


  • ઃఆͨ͠ύεϫʔυΛ๨Εͯ͠·͏


  • ෳ਺αʔϏεͰ࢖͍ճͨ͠ΓɺਪଌՄೳͳจࣈྻΛར༻͢Δ


  • ϑΟογϯάαΠτʹύεϫʔυͳͲΛೖྗͯ͠͠·͏


  • αʔϏε


  • ෮߸ՄೳͳܗࣜͰอଘ͠ɺ࠷ऴతʹ࿙Ӯͤͯ͞͠·͏


  • ෆਖ਼ϩάΠϯରࡦʹίετΛ͔͚ΒΕͳ͍

  View full-size slide

 19. ݱ࣮

  19
  • ৘ใηΩϡϦςΟ10େڴҖ 2022 ʹͯݸਓ޲͚1Ґʂ


  • B޲͚Ͱ͸Microsoft ͕ଟཁૉೝূΛճආ͢ΔϑΟογϯά߈ܸ
  ʮAdversary-in-the-MiddleʢAiTMʣʯʹ͍ͭͯൃද


  • 2021೥9݄Ҏ߱ɺ1ສҎ্ͷ૊৫͕ඪతʹ

  View full-size slide

 20. https://www.microsoft.com/security/blog/2022/07/12/from-cookie-theft-to-bec-attackers-use-aitm-phishing-sites-as-entry-point-to-further-
  fi
  nancial-fraud/
  !"#$%&'()*+,-./012

  View full-size slide

 21. https://www.microsoft.com/security/blog/2022/07/12/from-cookie-theft-to-bec-attackers-use-aitm-phishing-sites-as-entry-point-to-further-
  fi
  nancial-fraud/
  !"#$%&'()*+,-./012 345'()*+,-./6789:

  View full-size slide

 22. https://www.microsoft.com/security/blog/2022/07/12/from-cookie-theft-to-bec-attackers-use-aitm-phishing-sites-as-entry-point-to-further-
  fi
  nancial-fraud/
  !"#$%&'()*+,-./012 345'()*+,-./6789:
  ;<=>?@AB6CD89:

  View full-size slide

 23. https://www.microsoft.com/security/blog/2022/07/12/from-cookie-theft-to-bec-attackers-use-aitm-phishing-sites-as-entry-point-to-further-
  fi
  nancial-fraud/
  !"#$%&'()*+,-./012
  EFEGH!"#$%&'()*12


  JKLMNOL#$PQR*STU
  ;<=>?@AB6CD89:
  345'()*+,-./6789:

  View full-size slide

 24. https://www.microsoft.com/security/blog/2022/07/12/from-cookie-theft-to-bec-attackers-use-aitm-phishing-sites-as-entry-point-to-further-
  fi
  nancial-fraud/
  !"#$%&'()*+,-./012
  EFEGH!"#$%&'()*12


  JKLMNOL#$PQR*STU
  ;<=>?@AB6CD89:
  3VO'()*789:
  345'()*+,-./6789:

  View full-size slide

 25. https://www.microsoft.com/security/blog/2022/07/12/from-cookie-theft-to-bec-attackers-use-aitm-phishing-sites-as-entry-point-to-further-
  fi
  nancial-fraud/
  !"#$%&'()*+,-./012
  EFEGH!"#$%&'()*12


  JKLMNOL#$PQR*STU
  WXY9Z


  [#$\%]#^.0_`
  ;<=>?@AB6CD89:
  3VO'()*789:
  345'()*+,-./6789:

  View full-size slide

 26. ͜Ε·Ͱͷೝূํࣜ͸


  ϑΟογϯά଱ੑΛ࣋ͨͳ͍

  26
  • ͍ͣΕ΋ਓ͕ؒߦ͏൑அͷ෦෼͕ऑ఺ͱͳΔ


  • ύεϫʔυೝূ, TOTP, ϝʔϧ/SMSܦ༝ͷOTP: ࠷ॳͷURLΛ֬ೝͤ
  ͣೖྗ


  • ެࣜΞϓϦͳͲ΁ͷPush௨஌&ಉҙ : ࠷ॳͷURLΛ֬ೝͤͣʹಉҙ


  • ࣄલ֬ೝɺཤྺɺ௨஌ͱ͍ͬͨ࢓૊Έ͸͋Δ͕ࠜຊతͳରࡦͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 27. FIDOೝূ w/ UserPresense

  (୯Ұཁૉ҉߸σόΠε, Single-Factor Cryptographic Devices)

  27
  • ೝূཁૉ : ॴ༗


  • อޢ͞Εͨ҉߸伴Λ༻͍Δϋʔυ΢ΣΞσόΠεΛར༻


  • ηΩϡϦςΟΩʔ : PCʹ͚ࢗͩ͢ɺ৮ΕΔ(≠ੜମೝূ)͚ͩ

  View full-size slide

 28. https://www.microsoft.com/security/blog/2022/07/12/from-cookie-theft-to-bec-attackers-use-aitm-phishing-sites-as-entry-point-to-further-
  fi
  nancial-fraud/
  !"#$%&'()*+,-./012
  aabcdef6gh4i


  !"#$%&'()*j4ik
  lmnFAB6opbqr5
  ;<=>?@AB6CD89:
  345'()*+,-./6789:

  View full-size slide

 29. FIDOೝূ w/ UserVeri
  fi
  cation

  (ଟཁૉ҉߸σόΠε, Multi-Factor Cryptographic Devices)

  29
  • ೝূཁૉ : ॴ༗ + ஌ࣝ/ੜମ


  • ެ։伴҉߸ + ϩʔΧϧೝূ


  • อޢ͞Εͨ҉߸伴Λ༻͍Δϋʔυ΢ΣΞσόΠεΛॴ༗͠ɺΞΫςΟ
  ϕʔτͷͨΊʹ2ཁૉ໨ͷೝূΛඞཁͱ͢Δ΋ͷ


  • ηΩϡϦςΟΩʔ : PINʹΑΔೝূ


  • εϚʔτϑΥϯ : ϩʔΧϧೝূ(ը໘ϩοΫղআ૬౰)

  View full-size slide

 30. FIDOೝূͷ՝୊

  30
  • 伴؅ཧͷݎ࿚ੑΏ͑ͷϦΧόϦʔࠔ೉໰୊


  • Authenticator(ηΩϡϦςΟΩʔɺରԠ୺຤)͕յΕͨΓͳ͘ͳͬͨ
  Γɺަ׵ͨ͠ࡍʹ࠶ొ࿥͕ඞཁ


  • ରԠαʔϏε͕͜Ε·ͰͷύεϫʔυೝূͷΑ͏ʹ૿͑ͨΒ…?


  • ಉఔ౓ͷೝূڧ౓Λ࣋ͭೝূํࣜͱ͸???


  • ෳ਺ͷAuthenticatorΛొ࿥͓ͯ͘͠ඞཁੑ͕͋Δ

  View full-size slide

 31. Passkey - ”FIDO multi-device credentials”

  31
  • 伴৘ใ͕σόΠεͰ͸ͳ͘Ϣʔβʔʹඥ͚ͮΒΕΔΑ͏ʹͳΔ


  • ͜Ε·ͰFIDOͰਐΊ͖ͯͨݎ࿚ͳ伴؅ཧͱ͸ผ


  • ϓϥοτϑΥʔϚʔʹΑΔಉظʹΑΔϦΧόϦʔ໰୊ͷվળ


  • खݩͷεϚʔτϑΥϯΛར༻ͨ͠UXվળ (ޙ͔Β঺հ)

  View full-size slide

 32. Passkey - ”FIDO multi-device credentials”

  32
  • ୯ҰϓϥοτϑΥʔϜͷྗΛ༻͍ͯύεΩʔΛಉظ


  1. Mac ͷ TouchIDΛ༻͍ͯPassKeyΛొ࿥


  • iCloud KeychainʹΑΔಉظ -> AppleϢʔβʔʹ伴͕ඥ͚ͮΒΕΔ


  2. ϩάΞ΢τͯ͠΋ɺTouchIDͷΈͰϩάΠϯͰ͖Δ(͜Ε·Ͱ௨Γ)


  3. iPhone͔ΒΞΫηεͨ͠ࡍʹʮอଘࡁΈͷPassKeyͰϩάΠϯʯΛ
  બ୒͢ΔͱFaceIDͳͲΛ༻͍ͯϩάΠϯͰ͖Δ

  View full-size slide

 33. Passkey - ”FIDO multi-device credentials”

  33
  • ෳ਺ϓϥοτϑΥʔϜΛލ͙৔߹ͷUXվળ


  1. ࣄલʹAndroidͰύεΩʔΛొ࿥


  2. Mac͔ΒΞΫηε͠ɺQRίʔυΛಡΈࠐΜͰAndroidͰϩάΠϯ
  Մೳ (caBLEͱݺ͹ΕΔ઀ଓํ๏)


  3. ͦͷ௚ޙʹTouchID͕ཁٻ͞Εɺࠓޙ͸͜ͷ୺຤ͰTouchIDͷΈͰ
  ϩάΠϯՄೳʹͳΔ

  View full-size slide
 34. ೝূํࣜΛ࣋ͨͳ͍ͱ͍͏બ୒ࢶ

  View full-size slide

 35. ID࿈ܞʹΑΔϩάΠϯ

  35
  • Identity Provider(IdP)ͷϢʔβʔ৘ใΛར༻͢Δ


  • ୅දతͳϓϩτίϧ͕OpenID Connect, OAuth 2.0 + Ϣʔβʔ৘ใ
  APIͳͲ


  • Ϣʔβʔࣝผࢠͷඥ෇͚Λ؅ཧ͢Δ͜ͱͰϩάΠϯʹར༻


  • ଐੑ৘ใΛ׆༻ͯ͠UXΛ޲্


  • ֬ೝࡁΈϝʔϧΞυϨεɺి࿩൪߸ɺຊਓ֬ೝ৘ใͳͲ

  View full-size slide

 36. ID࿈ܞͷ՝୊

  36
  • IdPͱ৺த໰୊


  • ΞΧ΢ϯτBAN, ো֐࣌ʹ͸ͦΕΛར༻͢ΔαʔϏε΋࢖͑ͳ͘ͳ
  ΔՄೳੑ͕͋Δ


  • IdPͷΞΧ΢ϯτ͕৐ͬऔΒΕͯ͠·ͬͨΒαʔϏε΋ѱ༻͞ΕΔ

  View full-size slide

 37. Identity Wallet

  (ؔ࿈Ωʔϫʔυ: SSI, DID, Veri
  fi
  able Credentials)

  37
  • IdPʹґଘ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺݸਓ͕ࣗ෼ͷ৘ใΛ؅ཧ͢ΔελΠϧ


  • Ծ૝௨՟͋ͨΓͰ໨ʹ͢Δ໾ׂ෼୲


  • Issuer : Ϣʔβʔ৘ใͷఏڙɺূ໌ॻͷൃߦ


  • Holder(Wallet) : Ϣʔβʔ৘ใΛ؅ཧ͢ΔΞϓϦ΍ϒϥ΢βػೳ


  • Veri
  fi
  er : Holder ʹ৘ใΛཁٻ͠ɺऔಘͨ͠৘ใΛݕূͯ͠ར༻


  • Open Wallet Foundation͕ઃཱ͞Εͯ࣌୅͕ਐΜͰ͍͘ؾ഑

  View full-size slide

 38. ҆શੑɺརศੑΛߴΊΔ


  Ξϓϩʔν

  View full-size slide

 39. ՝୊ΛΧόʔ͢Δ࢓૊Έ͕ඞཁ

  39
  • Ϣʔβʔ͕Ͱ͖Δ΋ͷ


  • ύεϫʔυϚωʔδϟʔͷར༻


  • αʔϏε͕Ͱ͖Δ͜ͱ : खݩͷεϚʔτϑΥϯΛ༻͍ͯརศੑΛ͋͛
  Δ࢓૊ΈΛಋೖ


  • SMS OTP : WebOTP


  • WebAuthn

  View full-size slide

 40. ύεϫʔυϚωʔδϟʔͷར༻

  40
  • ύεϫʔυੜ੒ɺ؅ཧΛ೚ͤΔ = ೝূཁૉΛ”ॴ༗”ʹมߋ


  • TOTPରԠ΍όοΫΞοϓίʔυΛอଘͰ͖Δ΋ͷ΋͋Δ


  • Ϛελʔύεϫʔυ؅ཧ͕ॏཁʹͳΔ(SPOFͱ΋ݴ͑Δ)


  • ϒϥ΢β / OS෇ਵͷ΋ͷ vs ಠཱͨ͠αʔϏε


  • ར༻ελΠϧʹԠͯ͡બ΂͹ྑͦ͞͏

  View full-size slide

 41. Android / Chrome

  Ͱ࣮ݱͰ͖ΔϩάΠϯUX

  View full-size slide

 42. ࠓճͷΩʔϫʔυ :


  “खݩͷεϚϗͰϩάΠϯ”


  (a.k.a Decoupled Authentication)

  View full-size slide

 43. WebOTP https://web.dev/web-otp/

  43
  • SMSͰૹΒΕͨϫϯλΠϜύεϫʔυΛ҆શʹऔಘ͢ΔͨΊͷ࢓૊Έ


  • υϝΠϯΛؚΉϫϯλΠϜύεϫʔυͷϝοηʔδϑΥʔϚοτ


  • JavaScript هड़ + input λά


  • Android ͷ SMS Retriever API ͱಉ౳

  View full-size slide

 44. WebOTP - Android Chrome


  ϒϥ΢βΛ։͍ͨ··OTPΛऔಘՄೳ

  44

  View full-size slide

 45. WebOTP - Android Chrome


  ϒϥ΢βΛ։͍ͨ··OTPΛऔಘՄೳ

  45

  View full-size slide

 46. WebOTP - (Desktop / Android) Chrome


  ಉظ͍ͯ͠ΔAndroid୺຤ͷ௨஌Ͱಉҙ->సૹ

  46

  View full-size slide

 47. WebOTP - (Desktop / Android) Chrome


  ಉظ͍ͯ͠ΔAndroid୺຤ͷ௨஌Ͱಉҙ->సૹ

  47

  View full-size slide

 48. WebOTP https://web.dev/web-otp/

  48
  • ϝοηʔδʹؚ·ΕΔυϝΠϯͱҰக͍ͯ͠Δ͔Λϒϥ΢β͕ݕূ


  • ”͜ͷ࢓૊ΈΛ࢖͏ͱ͖͸” ϑΟογϯά଱ੑΛ࣋ͭ


  • ؀ڥ͝ͱͷରԠ͸ෆཁɺඞཁͳͷ͸ϒϥ΢β͕WebOTPʹରԠ͍ͯ͠
  Δ͔Ͳ͏͔͚ͩ


  • ࢓༷௨Γ࣮૷͢Δ͚ͩͰChrome͕ରԠͯ͘͠ΕΔ

  View full-size slide

 49. WebAuthn https://www.w3.org/TR/webauthn-2/

  49
  • WebΞϓϦέʔγϣϯ͔ΒFIDOೝূΛར༻͢ΔͨΊͷϒϥ΢βAPI


  • ϒϥ΢β͕հೖ͠ɺ伴৘ใ͕originʹඥ͚ͮΒΕΔͨΊʹϑΟογϯά଱ੑΛ࣋ͭ


  • Platform Authenticator(εϚϗ/PCࣗମ) / Roaming Authenticator(ηΩϡϦςΟΩʔ)
  ͕ೝূثͱͯ͠ར༻Մೳ


  • खݩͷεϚʔτϑΥϯΛ༻͍ͯ伴৘ใͷొ࿥/ೝূΛ࣮ݱ͢Δ࢓૊Έ͕͋Δ


  • caBLE (cloud-assisted BLE) : QRίʔυ + BLE


  • ChromeͰಉظ͞Ε͍ͯΔ୺຤ : Push௨஌ + BLE

  View full-size slide

 50. WebAuthn w/ caBLE


  QRίʔυ + BLE ͰϩάΠϯ

  50
  PC Android

  View full-size slide

 51. WebAuthn w/ caBLE


  Ұ౓ར༻ͨ͠୺຤͸Push௨஌Ͱར༻Մೳ

  51
  PC Android

  View full-size slide

 52. WebAuthn w/ (Desktop + Android) Chrome


  ಉظࡁΈͷ୺຤͸࠷ॳ͔ΒPush௨஌Ͱར༻Մೳ

  52
  PC Android

  View full-size slide

 53. WebAuthn

  53
  • ౰ॳ͸୺຤ͦͷ΋ͷ or USB/NFC/BLEͳͲͰηΩϡϦςΟΩʔͱͭͳ
  ͙ͱ͍͏ҹ৅͕ڧ͔͕ͬͨɺखݩͷεϚϗͱͭͳ͙࢓૊Έ΋͋Δ


  • ୯ͳΔQRίʔυ+ωοτϫʔΫΞΫηεΛ༻͍ͨϩάΠϯͰ͸ͳ͘ɺ
  BLEͰۙڑ཭ʹ͋ΔεϚϗͱ௨৴͢Δ͜ͱͰຊਓҎ֎ͷ୺຤Ͱ઀ଓ͞Ε
  Δ͜ͱΛ๷͙ߟྀ΋͞Ε͍ͯΔ


  • ChromeͰಉظ͍ͯ͠ΔεϚʔτϑΥϯͰ͋Ε͹Push௨஌ͰΑΓָʹར
  ༻Մೳ

  View full-size slide

 54. ·ͱΊ

  54
  • C޲͚αʔϏεͰ࢖ΘΕ͍ͯΔϢʔβʔೝূʹ͍ͭͯৼΓฦͬͨ


  • ͦΕͧΕͷೝূํࣜͰͷಛ௃Λཧղ͠Α͏


  • Android/ChromeΛ༻͍ͯ “खݩͷεϚϗͰϩάΠϯ” Λ࣮ݱ͢ΔͨΊ
  ͷ࢓૊ΈΛ঺հͨ͠


  • WebΞϓϦϕʔεͷೝূػೳΛఏڙ͍ͯ͠ΔαʔϏε͸ɺϩάΠϯ
  ͷUXΛߟ͑Δ࣌ʹҙࣝ͠Α͏

  View full-size slide

 55. ࢀߟϦϯΫ
  • ೝূʹ·ͭΘΔηΩϡϦςΟͷ৽ৗࣝ rev3


  • https://speakerdeck.com/kthrtty/ren-zheng-
  nimatuwarusekiyuriteifalsexin-chang-shi


  • NIST Special Publication 800-63B Digital Identity Guidelines (຋༁൛)


  • https://openid-foundation-japan.github.io/800-63-3-
  fi
  nal/
  sp800-63b.ja.html

  View full-size slide

 56. ࢀߟϦϯΫ

  56
  • GTA৽࡞ϦʔΫʹ࢖ΘΕͨ“ଟཁૉೝূർΕ”߈ܸͱ͸ɹ1࣌ؒҎ্௨
  ஌߈Ίɺैۀһͷࠜෛ͚ૂ͏


  • https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2209/28/news050.html


  • 2022೥൛Ϩϙʔτʮ2022 State of Secure Identity ReportʯΛެ։


  • https://www.okta.com/jp/press-room/press-releases/
  okta-2022ssir/

  View full-size slide

 57. ࢀߟϦϯΫ

  57
  • σδλϧ΢ΥϨοτͷ૬ޓӡ༻ੑΛ໨ࢦ͢ஂମɺThe Linux
  Foundation͕ઃཱ΁


  • https://japan.zdnet.com/article/35193346/

  View full-size slide

 58. ࢀߟϦϯΫ

  58
  • Our Take on Passkeys


  • https://auth0.com/blog/our-take-on-passkeys/


  • Cross-device WebOTP


  • https://docs.google.com/document/d/
  1SlIaRlH0WEvvLMtQJZMuwZbH5bRs6SCPlxXwwnJQHMU/
  edit#heading=h.xgjl2srtytjt

  View full-size slide

 59. ׬


  ࣭໰ɺҙݟɺײ૝Λ


  ͓଴͍ͪͯ͠·͢ɻ


  ฐࣾʹڵຯ͕͋Δํ΋ੋඇʂ

  View full-size slide