Ecologist must use git

D12a80cab206033a820ccff8319f957b?s=47 Uryu Shinya
January 24, 2015

Ecologist must use git

2015年1月24日(土曜日)に東京大学で行われた日本生態学会関東地区会公開シンポジウム ライトニングトークで発表した内容

GitHub repository -> https://github.com/uribo/talk_150124elt

D12a80cab206033a820ccff8319f957b?s=128

Uryu Shinya

January 24, 2015
Tweet

Transcript

 1. ੜଶֶऀ͕  Λ ࢖͏΂͖ཧ༝ ӝੜਅ໵  ԣ඿ࠃཱେֶେֶӃɹ؀ڥ৘ใֶ෎ɹञҪݚڀࣨ January 24, 2015

  ೔ຊੜଶֶձؔ౦஍۠ձެ։γϯϙδ΢Ϝ
 2. \ ݚڀͷ࿩͸ͳ͠/ ࠙਌ձͷͱ͖ʹ

 3. LT ͷ಺༰ ݚڀͷ࠶ݱੑʹ ؔ͢Δ࿩

 4.  ࠶ݱੑ  ੲ͔ΒՊֶʹ͖ͭ·ͱ͏໰୊  ࿦จͷ಺༰Λୈࡾऀ͕࠶ݱͰ͖Δ͔  ࠶ݱੑͷߴ͍ݚڀ ≒ ྑ͍ݚڀ

 5. ͱ͜Ζ͕...

 6.  ݚڀதʹؕΔҋ ࿦จݪߘͷϑΝΠϧ໊Λ վగͷ౓ʹมߋ͢Δ manuscript_v0.1.tex manuscript_v1.0.tex manuscript_v2.2.tex manuscript_submit.tex ֤छࠞཚͷݩ...

 7.  ݚڀதʹؕΔҋ ࣗ෼Ͱॻ͍ͨ ղੳ༻ͷίʔυͷҙຯ͕ Θ͔Βͳ͍ ੲ͸Ͱ͖ͨͷʹ...

 8. ҋ͸ਂ͍  Ϟσϧ͝ͱʹϑΝΠϧΛ༻ҙ… ૿৩ͨ͠ϑΝΠϧ͕ࢄཚ  ҙຯෆ໌ͳϑΝΠϧ໊ʢex. ͋.R, temp.txtʣ  ࠶ݱੑͷ௿͍ΤΫηϧͰͷ࡞ۀ

   ࡟আͯ͠ྑ͍͔Θ͔Βͳ͍ϑΝΠϧ
 9. Ұےͷޫ໌

 10. ͗ͬͱ 

 11. ͱ͸ͳʹ͔  ෼ࢄܕόʔδϣϯ؅ཧγεςϜ  ίϯϐϡʔλͷιʔείʔυ։ൃɾ ؅ཧͷͨΊʹ࡞ΒΕͨ  ϦϙδτϦʹΑΔϩʔΧϧ؀ڥͰͷ ϑΝΠϧ؅ཧ 

  ෳ਺ਓͰͷ࡞ۀʹ΋ޮՌత
 12. ࡞ۀ಺༰ͷཤྺ

 13. ࠩ෼දࣔ

 14. ࠩ෼දࣔʢը૾ϑΝΠϧʣ https://github.com/cameronmcefee/Image-Diff-View-Modes/

 15. ͲΜͳʹ͔͢ΕͨΠϯΫͰ΋ɺ ࠷ߴͷهԱྗʹউΔ ௕͍࣌ؒΛ͔͚ͯݚڀ͸׬੒͢Δ  ͍ͭɺ୭͕ɺͳʹΛͨ͠ͷ͔Λه࿥͠ ͓ͯ͘͜ͱ͕େࣄ

 16. GitHub 

 17. GitHub ͱ͸ͳʹ͔  ϦϙδτϦͷϗεςΟϯάαΠτ  ެ։͞ΕͨϦϙδτϦͷ։ൃʹࢀՃ Ͱ͖Δ  ֶੜɺݚڀ૊৫Ͱ͋Ε͹ແྉͰඇެ ։ϦϙδτϦΛ࡞੒Մೳ

 18. GitHub ׆༻ࣄྫ: R ύοέʔδ ։ൃɺ഑෍͸ CRAN GitHub ͕ओྲྀʹ ྫ) taxize

  ύοέʔδ (https://github.com/ropensci/taxize) devtools::install_github("taxize", "ropensci")
 19. GitHub ׆༻ࣄྫ: BADD https://github.com/dfalster/baad  a Biomass And Allometry Database

  for woody plants  σʔλ͓Αͼ࢖༻ͨ͠ R ίʔυΛެ։  Ecology ʹ౤ߘதͱͷ͜ͱ
 20. GitHub ׆༻ࣄྫ: ୈ 35 ճؔ౦஍۠ੜଶֶؔ܎म࢜࿦จൃදձ https://github.com/esj-kantomaster/esj-kantomaster.github.io

 21. Reproducible Research ʹର͢Δػӡ Ram, K. (2013). Git can facilitate greater

  reproducibility and increased transparency in science. Source Code for Biology and Medicine Peng, R. D. (2011). Science Loman, N., & Watson, M. (2013). Nature Biotechnology http://www.nature.com/news/toolbox
 22. Try   ࣗ෼ͷͨΊɺ  ஥ؒͷͨΊɺ  ୭͔ͷͨΊ