$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

JP_Stripes Connect 2019 - 新卒エンジニアの苦悩

shimomo
March 21, 2019

JP_Stripes Connect 2019 - 新卒エンジニアの苦悩

shimomo

March 21, 2019
Tweet

More Decks by shimomo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ৽ଔΤϯδχΞͷۤ೰
  JP_Stripes Connect 2019

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ࢤໟ ༐Ұ
  • גࣜձࣾίϜɾΞϯυɾίϜ
  • ৽ଔ1೥໨ͷPHPer

  View Slide

 3. ࣗࣾαʔϏεʹܾࡁγεςϜΛ
  ૊ΈࠐΜͩ࿩͕͔ͨͬͨ͠

  View Slide

 4. ࿩Λ্ख͘·ͱΊΒΕͳ͔ͬͨ

  View Slide

 5. ͳͷͰࠓ೔͸
  Webhookͷ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 6. օ͞Μ

  View Slide

 7. Webhook࢖ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 8. Webhook ࢖༻ྫ
  • ੥ٻॻ͕࡞੒͞ΕͨΒඅ༻Λ௥Ճ
  • ࢧ෷͍͕੒ޭͨ͠ΒεςʔλεΛߋ৽
  • etc

  View Slide

 9. Մೳੑ͸ແݶେ

  View Slide

 10. ͱ͜ΖͰ

  View Slide

 11. ςετͲ͏ͯ͠·͢ʁ

  View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. ͜ΕͰ׬ᘳ

  View Slide

 17. ͦΜͳΘ͚ͳ͍

  View Slide

 18. ແྉϓϥϯͩͱ63-͸ϥϯμϜ

  View Slide

 19. OHSPLΛऴྃ͢Δͱ
  ΋͏࢖͑ͳ͍63-͕࢒Γଓ͚Δ

  View Slide

 20. ΋͏Ұ౓ςετ͢Δ৔߹͸
  ઃఆͷ΍Γ௚͕͠ඞཁ…

  View Slide

 21. ஍ຯʹ໘౗͍͘͞
  ☹☹☹

  View Slide

 22. ҆௚ͳղܾࡦͱͯ͠

  View Slide

 23. ͓ۚΛ෷͏

  View Slide

 24. ໿ԁ

  63-ͷݻఆ͕Մೳ

  View Slide

 25. ߴ͍ʁ͍҆ʁ

  View Slide

 26. $60͋ͬͨΒԿ͕ങ͑Δʁ

  View Slide

 27. View Slide

 28. ࢖͍ํ࣍ୈ͕ͩ$60͸ߴ͍

  View Slide

 29. ͓ۚΛ࢖Θͳ͍Ͱ
  ղܾ͠Α͏

  View Slide

 30. ίϚϯυ࡞Γ·ͨ͠

  View Slide

 31. shimomo/narikiri
  $ narikiri --key sk_test_************

  View Slide

 32. ԿΛ͢ΔίϚϯυ͔ʁ
  1. ngrokͷAPIܦ༝Ͱൃߦͨ͠URLΛऔಘ
  2. StripeͷAPIܦ༝ͰWebhookͷશͯͷ

  ΤϯυϙΠϯτURLΛஔ׵

  View Slide

 33. ஍ຯʹؾʹೖ͍ͬͯΔ

  View Slide

 34. Ͱ΋࡞ͬͨޙʹؾ͍ͮͨ

  View Slide

 35. ngrokΛ࢖͏ඞཁੑ͋Δʁ

  View Slide

 36. ΋ͬͱྑ͍αʔϏε͕
  ଘࡏ͢ΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 37. View Slide

 38. Serveoͷར఺
  • ແྉϓϥϯͰαϒυϝΠϯ͕ݻఆՄೳ
  • ඞཁͳͷ͸SSHίϚϯυͷΈ

  View Slide

 39. https://test.serveo.net
  $ ssh -R test:80:localhost:8080 serveo.net

  View Slide

 40. ΋͸΍Webhookͷςετʹ
  ngrok͸ඞཁͳ͍Ͱ͢

  View Slide

 41. WebhookΛ࢖͏ͱ͖͸
  ServeoͰςετͯ͠Έͯ͸ʁ

  View Slide

 42. ҆ఆੑ͸อূ͠·ͤΜ

  View Slide

 43. ͓͠·͍

  View Slide