Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Webサービスの初期開発とマイクロサービス・BFF

 Webサービスの初期開発とマイクロサービス・BFF

Webサービスの初期開発とマイクロサービス・BFF

Microservices Meetup vol.5 (API Gateway & BFF)
2017/3/30 @FiNC

Shimpei Takamatsu

March 30, 2017
Tweet

More Decks by Shimpei Takamatsu

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WebαʔϏεͷॳظ։ൃͱϚΠΫϩαʔϏεɾBFF
  Microservices Meetup vol.5 2017/3/30
  Akatsuki Inc.ɹߴদ ਅฏ

  View full-size slide


 2. ■ ߴদ ਅฏ (@shimpeiws)
  ■ WebΤϯδχΞ @ ΞΧπΩ LXࣄۀ෦
  ɹɾRailsͱJavaScriptΛ൒ʑ͘Β͍ॻ͍͍ͯΔ
  ■ LX(ϥΠϒΤΫεϖϦΤϯε)ࣄۀ෦
  ɹɾੈքதͷਓʑʹϥΠϒʢੜͷɺϦΞϧͳɺϫΫϫΫ͢Δʣ ɾΤΫεϖϦΤϯ
  εʢମݧʣΛఏڙ͢ΔࣄۀͰ͢ɻ
  ࢲ͸୭

  View full-size slide


 3. ໨࣍
  1. ཁ݅ͱΞʔΩςΫνϟ
  3. BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  2. ॳظ։ൃͰͷબ୒ͱूதͱෛ࠴

  View full-size slide


 4. 1. ཁ݅ͱΞʔΩςΫνϟ

  View full-size slide

 5. ৽ن։ൃதͷαʔϏεͷ࿩

  View full-size slide


 6. ■ ػೳཁ݅
  ɹɾWeb͔Βελʔτ͢Δ
  ɹɾޙ͔ΒωΠςΟϒΞϓϦ͕ग़ΔՄೳੑ͸ߴ͍
  ɹɾtoC෦෼͸εϚʔτϑΥϯϢʔβ͕ଟ਺ͱ༧૝͞ΕΔ
  ɹɾϢʔβΠϯλϥΫγϣϯ͕ଟ͍UI
  ɹɾSEOʹڧ͍ૣͯ͘ߏ଄Խ͞ΕͨϚʔΫΞοϓ
  ɹɾݕࡧ͔Βͷྲྀೖͷൺॏ͕େ͖͍
  ɹɾ௕ظతͳӡ༻ʹͳΔݟࠐΈ
  ɹɾߴ͍อकੑͱ(কདྷతͳ)εέʔϥϏϦςΟ͕ඞཁ
  ཁ݅ͱΞʔΩςΫνϟ

  View full-size slide


 7. ■ ΞʔΩςΫνϟ
  ɹɾWebϑϩϯτΤϯυ
  ɹɾSingle Page Applicationͱͯ͠ߏங
  ɹɾReact + Redux
  ɹɾIsomorphic JavaScript ͷߏ੒ͰɺαʔόαΠυϨϯμϦϯά
  ɹɾαʔόαΠυ
  ɹɾRails
  ɹɾMySQL
  ɹɾΠϯϑϥ
  ɹɾ Google Cloud Platform (Google Container Engine)
  ɹɾ KubernetesͰίϯςφӡ༻
  ཁ݅ͱΞʔΩςΫνϟ

  View full-size slide

 8. ■ WebɺServerͷ2αʔϏεͰՔಇ͍ͯ͠Δ

  ཁ݅ͱΞʔΩςΫνϟ
  ReactͰSSR
  ಉҰιʔεͰΫϥΠΞϯτͰ΋ಈ࡞
  ॳճΞΫηε͸HTTP

  View full-size slide

 9. ■ WebɺServerͷ2αʔϏεͰՔಇ͍ͯ͠Δ

  ཁ݅ͱΞʔΩςΫνϟ
  ௨৴͕ඞཁͳλΠϛϯάͰ
  XHR
  SPAͱͯ͠ಈ࡞

  View full-size slide


 10. 2. ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊

  View full-size slide

 11. ■ ͜͜·Ͱͷ։ൃͷνʔϜɾ։ൃ಺༰ɾϋΠϥΠτ

  ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊
  2016/9~2016/11
  (্ཱͪ͛ظ)
  2016/12~2017/3
  (։ൃॳظ)
  2017/4~
  (։ൃதظ)
  νʔϜ
  - 1νʔϜ
  - αʔό + Web 4໊
  - 1νʔϜ
  - αʔό + Web 5໊
  - ϛογϣϯຖʹ4νʔϜ
  ʹ෼ׂ
  - ϢʔβܥɺαʔϏεج
  ൫ܥɺΠϯϑϥܥ…
  ։ൃ಺༰
  - ։ൃϑϩʔ੔උ
  - QAɾProduction؀ڥߏங
  - جຊػೳΛҰ௨Γ
  - ΞΠςϜλΠϓͷ௥Ճ
  - ޱίϛͷ࣮૷
  - શจݕࡧ(Elasticsearch)
  - όάɾෛ࠴Λएׯฦࡁ
  - άϩʔεϋοΫࢪࡦ
  - αʔϏεͷج൫ͱͳΔ
  ػೳͷ։ൃ
  - Πϯϑϥɾϛυϧ΢Σ
  ΞɾσϓϩΠͷ੔උ
  ϋΠϥΠτ
  - ΞʔΩςΫνϟɾઃܭ
  ࢦ਑ܾఆ
  - ։ൃϘϦϡʔϜ཈͖͑
  Εͣࠞཚ
  - ΞʔΩςΫνϟʹେ͖
  ͘ख͸ೖΕ͍ͯͳ͍
  - εΫϥϜ։ൃͷӡ༻Λ
  ख୳Γ
  - νʔϜͷ෼ׂ
  - ϚΠΫϩαʔϏεԽͷ
  ਪਐ
  - த௕ظతͳӡ༻ͷ։࢝

  View full-size slide


 12. ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊
  ■ ͜͜·Ͱͷ։ൃͷ෼ྔ (ςετίʔυ͸আ͘)
  ݁ߏͳεϐʔυͰ։ൃΛਐΊͯདྷͨ
  15,000ߦ(Ϟσϧ਺ 100ऑ)
  60,000ߦ
  25,000ߦ

  View full-size slide


 13. ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊
  ■ ্ཱͪ͛ظ ~ ։ൃॳظʹΞʔΩςΫνϟɾઃܭ্ߟ͍͑ͨ͜ͱ
  https://twitter.com/joker1007/status/831371523818614789

  View full-size slide


 14. ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊
  ■ ্ཱͪ͛ظ ~ ։ൃॳظͷબ୒ͱूத
  ɹɾશ໘తʹSingle Page Application + SSRͷߏ੒ʹ͢Δ
  ɹɾWhy
  ɹɾෳࡶͳϢʔβΠϯλϥΫγϣϯΛ࣮ݱ͍ͨ͠
  ɹɾΠχγϟϧϏϡʔͷදࣔΛૣ͍ͨ͘͠
  ɹɾWhat
  ɹɾSingle Page Application + SSRͷ࣮ݱ
  ɹɾHow
  ɹɾReact + Redux (on Isomorphic Javascript) ͷ࠾༻

  View full-size slide


 15. ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊
  ■ ্ཱͪ͛ظ ~ ։ൃॳظͷબ୒ͱूத
  ɹɾશ໘తʹSingle Page Application + SSRͷߏ੒ʹ͢Δ
  ɹɾPros
  ɹɾμΠφϛοΫͳWebϑϩϯτΤϯυΛ࡞Γ΍͍͢
  ɹɾSPAͷߏ੒ͰҰຊԽͰ͖Δ(ϧʔςΟϯάɺState؅ཧ…)
  ɹɾCons
  ɹɾ։ൃ޻਺͕͔͔Δ (ྫ͑͹Rails(ERBͳͲ) + jQueryʹൺ΂ͯ)
  ɹɾNode.jsͷϑϩϯταʔό͕Ұ୆૿͑ɺσϓϩΠɾ؅ཧ͕ෳࡶԽͨ͠

  View full-size slide


 16. ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊
  ■ ্ཱͪ͛ظ ~ ։ൃॳظͷબ୒ͱूத
  ɹɾAPIઃܭͷ୯७Խ
  ɹɾWhy
  ɹɾνʔϜ։ൃ͕ͩɺυϝΠϯઃܭʹ͔͚Δ࣌ؒΛे෼ʹͱΕͳ͍
  ɹɾը໘ʹ΂ͬͨΓͦͬͨAPIͰอकੑΛԼ͛ͨ͘ͳ͍
  ɹɾWhat
  ɹɾ͔ͳΓࡉ͔ͳཻ౓ͰͷϦιʔεࢦ޲ઃܭͰ౷Ұ͢Δ
  ɹɾ(جຊతʹ)RESTful API
  ɹɾHow
  ɹɾ1Ϟσϧ = 1APIʹͳΔ͜ͱ͕ଟ͍ɺॏཁͳ(େ͖͍)΋ͷ͚ͩϦιʔε୯ҐΛઃܭ
  ɹɾॳظͷϨϏϡʔͰνʔϜ಺ͷҙࣝ౷ҰΛ͍ͯͬͨ͠

  View full-size slide


 17. ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊
  ■ ্ཱͪ͛ظ ~ ։ൃॳظͷબ୒ͱूத
  ɹɾAPIઃܭͷ୯७Խ
  ɹɾPros
  ɹɾը໘ʹ΂ͬͨΓͦͬͨAPI͸ආ͚ΒΕͨ
  ɹɾઃܭɾ࣮૷ָ͕Ͱόά΋গͳ͔ͬͨ
  ɹɾCons
  ɹɾΫϥΠΞϯταΠυͷ࣮૷ʹෛՙ͕Αͬͨ
  ɹ => ͜ͷ͋ͱͷ ”՝୊” ʹͮͮ͘

  View full-size slide


 18. ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊
  ■ ্ཱͪ͛ظ ~ ։ൃॳظͷબ୒ͱूதͷ݁Ռ࢒ͬͨ՝୊
  ɹɾΫϥΠΞϯταΠυͷϦΫΤετɾϋϯυϦϯά͕ෳࡶԽ͢Δ
  6ฒྻ
  ௚ྻ
  ௚ྻ
  ※͋Δৄࡉը໘ͷ࣮૷Πϝʔδ

  View full-size slide

 19. ΞʔΩςΫνϟ্ͷղܾ༨஍͸ͷ͍ͬͯ͜Δ
  ͦ͏ɺBFFͳΒͶ!!!

  View full-size slide


 20. ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊
  ■ BFF(Backend For Frontend)
  ɹɾݩSound CloudͷPhil Calçado͕ఏএ
  ɹɾΫϥΠΞϯτͷछผຖʹதؒϨΠϠΛ࡞Δ
  “Pattern: Backends For Frontends” Sam Newman
  http://samnewman.io/patterns/architectural/bff/

  View full-size slide

 21. ■ BFFಋೖޙͷΞʔΩςΫνϟ
  ɹɾ2017೥தʹ͸͜Μͳײ͡ʹͳΔ???

  ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊

  View full-size slide


 22. ։ൃॳظͰͷબ୒ͱूதͱ՝୊
  ■ ݁ہ։ൃॳظͰԿΛબ୒ͯ͠ɺࠓޙʹԿΛ࢒ͨ͠ͷ͔?
  ɹɾ։ൃॳظ
  ɹɾ্ཱͪ͛ظʹ΋ ”ΦʔέετϨʔγϣϯ૚Λ࡞Δ͔?” ͳͲͷ࿩͸ग़͍ͯͨ
  ɹɾ͕ɺܾΊ͖Εͳ͔ͬͨ & ࣮૷͢Δ༨ྗ͕ͳ͔ͬͨ
  ɹɾࠓޙͷΞʔΩςΫνϟɾ։ൃʹͲΜͳҙຯ͕͋ͬͨͷ͔???
  ɹɾޙ͔Βߟ͑ΒΕΔ༨஍Λ࢒͔ͨͬͨ͠
  ɹɾϨΠϠʔΛ1ຕ଍͢ߟ͑ํ͸͜͏͍͏৔߹ʹ౎߹͕ྑ͍
  ɹɾAPI GatewayɾBFF͸APIʹؔͯ͠ͷ “ϨΠϠʔΛ଍͢” ΞʔΩςΫνϟ
  ɹɾͦͷͨΊʹόοΫΤϯυͱϑϩϯτΤϯυ͕ີ݁߹͍ͯ͠Δͷ͸౎߹͕ѱ͍

  View full-size slide

 23. ཁ͢Δʹ
  APIؔ࿈ͷΞʔΩςΫνϟܾఆΛϖϯσΟϯάͨ͠(Ͱ͖ͨ)

  View full-size slide


 24. 3. BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷

  View full-size slide


 25. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFʹٻΊΒΕΔཁ݅ (Why)
  ɹɾΫϥΠΞϯτ͔Βݟͯ
  ɹɾը໘දࣔʹඞཁͳσʔλΛ·ͱΊͯऔಘ͍ͨ͠
  ɹɾͰ΋ɺϨεϙϯε͕஗͘ͳΔͷ͸NG
  ɹɾઃܭɾΞʔΩςΫνϟͷ؍఺͔Β
  ɹɾήʔτ΢ΣΠͱͯ͠όοΫΤϯυͷલʹஔ͔ΕΔ
  ɹɾ஗͍ͱશମͷϨεϙϯεѱԽΛট͘
  ɹɾεέʔϥϏϦςΟ͕ཁٻ͞ΕΔ
  ɹɾϑϩϯτΤϯυͱີ݁߹͢ΔͷͰߋ৽ස౓͸ߴ͘ͳΔ
  ɹɾϑϩϯτΤϯυΛ৮ΔΤϯδχΞ͕ؾܰʹมߋͰ͖Δඞཁ͕͋Δ
  ɹɾϚΠΫϩαʔϏε๊͕͑Δ෼ࢄγεςϜͷ೉͠͞͸౰વ͋Δ
  ɹɾ෼ࢄτϨʔε΍਍அɾम෮ͷγεςϜԽ΋ߟ͍͑ͯ͘ඞཁੑ

  View full-size slide


 26. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷઃܭ (WhatɾHow)
  ɹɾWhat
  ɹɾཁ͸APIΫϥΠΞϯτΛ࡞Δ
  ɹɾHow
  ɹɾݴޠɾϑϨʔϜϫʔΫͷબఆ
  ɹɾεέʔϥϏϦςΟɾ଎౓ʹؔͯ͠༏Ґੑ͕͋Δ͜ͱ
  ɹɾϑϩϯτΤϯυΛ৮ΔΤϯδχΞ΋ֶश͕༻ҙͰ͋Δ͜ͱ
  ɹɾࣗ෼ͨͪͷνʔϜͩͱબ୒ࢶ͸ Go or Elixir͔…

  View full-size slide


 27. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷ [1: ࢓༷ͱERਤ]
  ɹɾ͜Μͳ࢓༷Λ૝ఆͯ͠ΈΔ
  ɹɾҰཡʹ঎඼ͱ঎඼ʹ͍ͭͨίϝϯτΛදࣔ͢Δ
  ɹɾ঎඼ʹ͸ΧςΰϦ͕ઃఆ͞Ε͍ͯΔ
  ɹɾձһઐ༻αʔϏεͳͷͰϩάΠϯࡁΈϢʔβͷΈӾཡՄೳ
  ɹɾAPIͷશͯͷΤϯυϙΠϯτʹϢʔβೝূ͕͋Δɺೝূ͸JWTͰߦ͏

  View full-size slide


 28. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷ [2: ߏ੒ਤ]
  ɹɾBEFORE
  ɹɾAFTER
  WebΫϥΠΞϯτ ೝূ(JWT)
  API(itemɾcategoryɾcomment)
  WebΫϥΠΞϯτ ೝূ(JWT)
  API(itemɾcategoryɾcomment)
  BFF
  labstack/echoͰαʔό࡞੒

  View full-size slide


 29. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷ [3: BEFORE] ※Web Client(JS)ͷίʔυ
  ϝΠϯͷऔಘॲཧ
  - itemͱcategory
  - comment
  itemͱcategoryऔಘॲཧ
  ฒྻͰऔಘ
  commentऔಘॲཧ
  itemͷcount෼ΛฒྻͰऔಘ

  View full-size slide


 30. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷ [3: BEFORE] ※Web Client(JS)ͷίʔυ
  APIΫϥΠΞϯτͷऔಘ
  ϔομʹJWTτʔΫϯ͕ೖΔ
  JWTτʔΫϯͷऔಘ
  /user_token ΁ͷPOST

  View full-size slide


 31. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷ [4: AFTER] ※ BFF(Go)ͷίʔυ
  labstack/echo ͰαʔόΛཱ͍ͯͯΔ
  ϝΠϯͷऔಘॲཧ
  - JWTͷτʔΫϯऔಘ
  - itemͱcategory
  - comment

  View full-size slide


 32. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷ [4: AFTER] ※ BFF(Go)ͷίʔυ
  JWTτʔΫϯͷऔಘ
  /user_token ΁ͷPOST GETϦΫΤετͷϥο
  ύʔ
  JWTτʔΫϯΛϔομʔ
  ʹηοτ͍ͯ͠Δ

  View full-size slide


 33. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷ [4: AFTER] ※ BFF(Go)ͷίʔυ
  ItemͷAPIϦΫΤετ෦෼
  Ϩεϙϯεͱಉ͡StructΛ࡞͍ͬͯΔ

  View full-size slide


 34. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷ [4: AFTER] ※ BFF(Go)ͷίʔυ
  ࠷ऴతʹϨεϙϯεΛฦ͢෦෼
  ϨεϙϯεͷܗͷStructΛtoJSON͢Δ

  View full-size slide


 35. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷ [4: AFTER] ※Web Client(JS)ͷίʔυ
  BFFͷΤϯυϙΠϯτΛίʔϧ
  API͸1ຊ͚ͩ!!!

  View full-size slide


 36. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ BFFͷϓϩτλΠϓ࣮૷ [5: Ͳ͏͔?]
  ɹɾϑϩϯτΤϯυ͔ΒBFFʹAPIϦΫΤετͷϋϯυϦϯά͕Ҡͬͨ
  ɹɾϑϩϯτΤϯυ͔ΒݟΔͱը໘ʹରԠ͢ΔAPIΛ1ຊ౤͛Δ͚ͩͰྑ͍
  ɹɾBFFͷ࣮૷͸୯७͚ͩͲͪΐͬͱ൥ࡶ
  ɹɾνʔϜͷϝϯόʔʹ”ΊΜͲ͍͘͞”ͱݴΘΕͦ͏…
  ɹɾϚοϐϯά෦෼͸generatorΛ༻ҙ͢ΔͳΓɺ޻෉ඞཁͦ͏

  View full-size slide


 37. #''ͷϓϩτλΠϓ࣮૷
  ■ ࠓճͷαϯϓϧίʔυ
  ɹɾWebΫϥΠΞϯτ: shimpeiws/simple-web-client
  ɹɾBFF(Go): shimpeiws/simple-go-api
  ɹɾRails API: shimpeiws/simple-rails-api

  View full-size slide


 38. ·ͱΊ
  ■ ·ͱΊ
  ɹɾ։ൃͷ͜Ε·Ͱ
  ɹɾ։ൃεϐʔυΛ্͛ͯॳظ։ൃΛ৐Γ੾͖ͬͯͨ
  ɹɾΞʔΩςΫνϟ͕ܾΊ͖ΕͣɺAPIؔ࿈ͷઃܭΛ୯७Խ͢͠Δ͜ͱʹͨ͠
  ɹɾ݁ՌɺϑϩϯτΤϯυʹॏ͕͞دͬͨ
  ɹɾ։ൃͷ͜Ε͔Β
  ɹɾBFF૚Λಋೖ͍͖͍ͯͨ͠
  ɹɾϑϩϯτΤϯυͷϋϯυϦϯάෳࡶԽͷճආ
  ɹɾϚΠΫϩαʔϏεԽ͔ΒϑϩϯτΤϯυΛकΔ
  ɹɾޙ͔Βߟ͑Δ༨஍ͷ͋ΔΞʔΩςΫνϟɾઃܭɺେࣄ

  View full-size slide