Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

生涯イチ・エンジニア #とは - 正夢にしたあとの続きのはなし #devsumi 2020 / I want to be part of the Senior Engineer

生涯イチ・エンジニア #とは - 正夢にしたあとの続きのはなし #devsumi 2020 / I want to be part of the Senior Engineer

生涯イチ・エンジニアとして好きな技術でジャンプアップし続けよう - 夢のつづきはビッグデータで https://event.shoeisha.jp/devsumi/20200213/session/2420/

#devsumi #devsumiE #Career #Python #DataScience #Baseball #SABRmetrics #JXPress

Shinichi Nakagawa

February 14, 2020
Tweet

More Decks by Shinichi Nakagawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. I want to be part of the Senior Engineer. ੜ֔ΠνɾΤϯδχΞͱͯ͠޷͖ͳٕज़ͰδϟϯϓΞοϓ͠ଓ͚Α͏

  - ਖ਼ເ͔Βͷະདྷͷ࿩ Shinichi Nakagawa @shinyorkeʢJX Press Corporation Senior Engineerʣ Developers Summit2020 2/14 Talk Session(14-E-6)
 2. Who am I ?ʢ͓લ୭Αʣ • Shinichi Nakagawaʢத઒ɹ৳Ұʣ • JX Press

  Corporation/Senior Engineer • Python΋͘΋ࣗ͘शࣨΦʔΨφΠβʔ https://jisyupy.connpass.com/ • SNS౳͸@shinyorkeʢ͠ΜΑʔ͘ʣͱ͍͏໊લͰੜଉ • #Python #DataScience #Baseball⚾ #SABRmetrics #Agile
 3. JX௨৴ࣾͷValue • FOCuSʢϑΥʔΧεʣ • Future-oriented - ະདྷʹ޲͔ͬͯ௅ઓ͠Α͏ • Ownership -

  ౰ࣄऀҙࣝΛൃش͠Α͏ • Customer-first - ৗʹސ٬ࢤ޲Ͱ • Speed - εϐʔυײΛ࣋ͬͯऔΓ૊΋͏ • ؾʹͳΔํ͸Ask The SpeakerͳͲͰ͓੠ֻ͚͍ͩ͘͞m(_ _)m
 4. ؾʹͳΔબखɹ˞ϝδϟʔϦʔΨʔݶఆ • Ichiro Suzuki • Yoshitomo Tsutsugo • Shohei Ohtani

  ※౵߳બखͷΈ, ೔ຊ࣌୅ͷ࠷ऴ੒੷ͱൺֱʢ͋͘·Ͱࢀߟ஋ʣ
 5. झຯͰ৳͹ͨ͠”࢓ࣄ޲͚ͷ”ٕज़εΩϧ • ໺ٿΤϯδχΞϦϯά͸ʮ࣮ફతʹ࢖͑ΔϞϊʯ͔ͭʮ޷͖ͳٕज़ʯΛࢤ޲ ݴ͍ํΛม͑ΔͱʮҰਓR&DϓϩδΣΫτʯͰ͋Γʮझຯʯͩͬͨ • PythonϥΠϒϥϦ, Framework, Docker, σʔλαΠΤϯε, SPA,

  etc… ͦͷ࣌ʑͰࢼ͍ͨ͠ɾڵຯ͋Δ͜ͱΛ੯͠Ή͜ͱͳ͘࢖͏ࣄʹ • झຯϓϩδΣΫτͷܦݧ͕ͦͷ··࢓ࣄʹܨ͕ΔΑ͏ʹͳͬͨ ͍΍, ΋ͬͱݴ͑͹࢓ࣄʹ͢ΔΑ͏ʹΩϟϦΞΛาΜͩ
 6. ૂͬͯٯࢉͯ͠΍ͬͨʮ⽁΁ͷΩϟϦΞʯ • ʮ໺ٿͷ࢓ࣄΛ͢Δͧʂʯͱ͍͏໨ඪ͔Βٯࢉͯ͠ΩϟϦΞܗ੒ • ຊۀʢΤϯδχΞʣͱϏδωεϚϯͳྗʢΤϯδχΞҎ֎ʣΛຏ͍ͨ • WebΤϯδχΞϦϯάͱσʔλαΠΤϯε྆ํΛຏ͘ • ϝϯλϦϯάɾϚωδϝϯτͷ࢓ࣄ •

  ΤϯδχΞ࠾༻ʢͱ෇ਵ͢Δ޿ใʣͳͲ, ΤϯδχΞεΩϧҎ֎ • ࢓ࣄͷΈͳΒͣ, ίϛϡχςΟ׆ಈͱ͔ొஃʢओʹPythonʣ • ʮ޲͜͏ଆ⽁͔ΒΦϑΝʔΛ΋Β͏ʯͱ͍͏࠷ߴͷܗͰʮνϟϯεΛख܁Γدͤͨʯ
 7. ͪͳΈʹΩϟϦΞʢݱ৬Ҏલʣ • 2000/04 - 2003/11 খ͍͞ιϑτ΢ΣΞϋ΢εʢn࣍੥͚తͳSEۀʣɹ˞৽ଔೖࣾ • 2004/01 - 2014/08

  ϕΠΧϨϯτɾίϯαϧςΟϯά ʢۀ຿γεςϜܥͷSE -> R&DΤϯδχΞ -> ITίϯαϧʣ • 2014/09 - 2016/01 ϦΫϧʔτॅ·͍ΧϯύχʔʢࣄۀձࣾͷΤϯδχΞͱͯ͠ͷσϏϡʔʣ • 2016/02 - 2016/12 ϏβεΫʢΤϯδχΞʣ • 2017/01 - 2018/01 RettyʢΤϯδχΞϦϯάɾϚωʔδϟʔ, ࠾༻ɾٕज़޿ใʣ • 2018/02 - 2019/09 ωΫετϕʔεʢ໺ٿΤϯδχΞ݉CTOʣˡ͕͜͜໺ٿ
 8. ໺ٿΤϯδχΞۀ ≒ ఱ৬͕ͩͬͨ… • ໺ٿͷΤϯδχΞ͸͔֬ʹఱ৬ͩͬͨ. ௅ઓͰ͖ͨ͜ͱࣗମ͸େมײँͰ͋Δ. • ͕͔͠͠, ৭ʑͱࢥ͏ͱ͜Ζ͕Ͱ͖͖ͯͨ. •

  ࢲݸਓͷཧ૝૾ͱۀքͷཧ૝૾ͷDiff • ࢲݸਓͷՁ஋؍ͱձࣾɾϝϯόʔͷՁ஋؍ͷDiff • ௅ઓ͍ͨ͠ࣄͷมԽʢϏοάͰະ஌ͳσʔλͰϒΠϒΠݴΘ͍ͤͨͱ͔ʣ • ҰݴͰݴ͏ͱʮະ஌ͷISSUEͱσʔλͱ޲͖߹͏ΤϯδχΞϦϯάʯ͕ͨ͘͠ͳͬͨ
 9. ࠓɾ͜Ε͔Β΍Γ͍ͨ͜ͱ੔ཧˠస৬ • ͜Μͳ࢓ࣄ͕͍ͨ͠ʂͱݴޠԽͨ͠ • େ͖͍σʔλΛѻͬͯະདྷΛࣔࠦ͢Δ • ΤϯδχΞϦϯάͱϓϩηεͰʮັͤΔʯΧΠθϯ • ͜ΕΒͰνʔϜΛ૑Γ্͍͛ͯ͘ •

  ͜ΕΒ͕׎͍ͦ͏ͳ࢓ࣄʮσʔλج൫ΤϯδχΞʯʮCTOͱ͔VPEʯʮγχΞΤϯδχΞʯ Λத৺ʹ৬୳͠ʢϦϑΝϥϧɾస৬αʔϏεͳͲʣ • ʢ͍ͩͿলུ͠·͕͢ʣ৭ʑ͋ͬͯJX௨৴ࣾͱԑ͕ܨ͕Γೖࣾ
 10. ٕज़ྗΛຏ͖, ݁Ռʹίϛοτ • ʮ”Ͱ͖ͳ͍”ͱݴΘͳ͍ʯΤϯδχΞʹͳΔͨΊͷࣗ෼ຏ͖ ※HowతͳҙຯͰ͢, How muchͰ͸ͳ͍Ͱ͢ • ࢓ࣄ͚ͩͰͳ͘, ੜ׆श׳ͱٕͯ͠ज़Λ஁͑Δ

  ݸਓϓϩδΣΫτ, ϒϩάͳͲͷࣥච, झຯ⽁ݚڀetc… • ͻͨ͢Β௅ઓ͢Δ. ͨ͘͞Μ΍Δʢଧ੮ʹཱͭʣ. ࡾৼΛڪΕͳ͍.