Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

突然ですが「生涯成績」占ってもいいですか? - プロ野球選手成績予測2022

突然ですが「生涯成績」占ってもいいですか? - プロ野球選手成績予測2022

とあるLT会で雑に話したプロ野球選手成績予測ネタ

#機械学習 #BigQuery #Python #BIGBOSS #北海道日本ハムファイターズ

Shinichi Nakagawa

April 02, 2022
Tweet

More Decks by Shinichi Nakagawa

Other Decks in Research

Transcript

 1. ಥવͰ͕͢ʮੜ֔੒੷ʯ઎ͬͯ΋͍͍Ͱ͔͢?
  Shinichi Nakagawa(@shinyorke)

  View Slide

 2. ͋ɺ໺ٿબखͷʮੜ֔੒੷ʯͰ͢Α

  View Slide

 3. ຊ೔ͷࢼ߹
  • Python + BigQueryͰͪΐͬͱͨ͠ػցֶशΛ΍Δํ๏


  • ࠓ೥ϓϩ໺ٿͰ஫໨͍ͨ͠एखબखͷ਺೥ઌΛ઎͏


  • BIG BOSSͱ(ry

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  • Shinichi Nakagawaʢத઒ ৳Ұʣ


  • WebܥϑϧαΠΫϧɾΤϯδχΞʢML, Backend, SRE, Frontendʣ


  • झຯ͓Αͼݩͷ࢓ࣄ͸ʮ໺ٿΤϯδχΞ݉σʔλαΠΤϯςΟετʯ


  • Python, Google Cloud, ໺ٿ౷ܭֶͷਓ


  • ৽ঙ߶ࢤͷϓϨʔΛ͖͔͚ͬʹ໺ٿϑΝϯʹͳͬͨ

  View Slide

 5. ϓϩ໺ٿબखͷ੒੷༧ଌΛ


  ͍͍ײ͡ʹߦ͏ํ๏ʢμΠδΣετʣ

  View Slide

 6. ΞʔΩςΫνϟʢ֓ཁʣ
  σʔλΛͱΓ͋͑ͣBigQueryʹೖΕΔ, ෼ੳ͸JupyterLab


  WebΞϓϦʹ͢ΔͳΒStreamlitͰ͍͍ײ͡ʹग़དྷ·͢

  View Slide

 7. ϓϩ໺ٿબखͷ੒੷༧ଌϞσϧ
  1.༧ଌ͍ͨ͠બखʹࣅ͍ͯΔબखΛۙࣅ࠷ۙ๣୳ࡧͰநग़

  ʢ௨ࢉ੒੷Λಛ௃ྔʹ͍ͯۙ͠͠બखΛϐοΫΞοϓʣ


  2.↑Ͱग़ͨ͠ࣅ͍ͯΔબखͷ೥ྸຖͷ੒੷Λग़͢


  3.↑ͷ೥ྸຖ੒੷ฏۉΛ༧ଌ੒੷ͱͯ͠ѻ͏


  ϝδϟʔϦʔάͷެ։σʔληοτΛར༻ʢ͢΂ͯӳޠʣ

  View Slide

 8. ֆʹ͢Δͱ͜͏͍͏ྲྀΕ.
  ۩ମతͳߟ͑ํɾΞϓϩʔν͸PyCon JP 2020Ͱ͓࿩Λͨ͠ͷͰͦͪΒΛ͝ཡ͍ͩ͘͞.


  https://shinyorke.hatenablog.com/entry/baseball-and-ml-with-python

  View Slide

 9. ඵͰղઆʮ2022೥ϓϩ໺ٿͷݟͲ͜Ζʯ
  • BIG BOSSര஀


  • ࡳຈυʔϜ, ࠷ޙͷγʔζϯʢຊڌ஍ͱͯ͠ʣ


  • ݱ໾બखυϥϑτɹ˞ະఆͰ͕͢ಋೖͷՄೳੑ͋Γ㽂


  • ϑϨογϡͳएखબखͷ׆༂ʢ༧ఆʣ

  View Slide

 10. ϑϨογϡͳएखબखͷ׆༂Λ༧૝
  • ࢲ͕ਪ͍ͯ͠Δ๺ւಓ೔ຊϋϜϑΝΠλʔζͷएखબख


  • ਎ͷճΓͷಉ྅΍Β༑ਓ΍Β͔ΒϦΫΤετ͕͋ͬͨएखબख


  • ͜ΕΒΛݩʹ, ʮएͯ͘কདྷ׆༂ͦ͠͏ʯͳબखͷ੒੷Λ༧૝

  View Slide

 11. AIͰ઎͏ʮظ଴ͷएखϓϩ໺ٿબखʯ
  • ԣ඿DeNAϕΠελʔζظ଴ͷγϣʔτʮ৿ ܟేʯ


  • ޿ౡ౦༸Χʔϓظ଴ͷεϐʔυελʔʮӉ૲ ޸جʯ


  • BIG BOSSʹ࠷΋͍ۙ๺ͷϑΟδΧϧϞϯελʔʮສ೾ தਖ਼ʯ


  5೥ઌͷଧ཰ɾώοτ਺ɾຊྥଧɾଧ఺Λ༧ଌ͠·ͨ͠

  View Slide

 12. Ұਓ໨ʮ৿ ܟేʢ΋Γ ͚͍ͱʣʯ
  • ԣ඿DeNAϕΠελʔζɾ಺໺ख


  • 2019೥υϥϑτ1ҐʢۅӂֶԂߴʣ


  • ਎ମೳྗൈ܈ͷγϣʔτ, ԣ඿ظ଴ͷ੕

  View Slide

 13. 5೥଴ͨͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͬΆ͍ʢখ੠ʣ

  View Slide

 14. ৿ ܟేͷ༧ଌ੒੷
  • ࠓ೥ͷ༧૝ʮଧ཰.211 ຊྥଧ6ຊ ଧ఺37ʯ


  • ଧ཰͕͜ΕͰ6ຊϗʔϜϥϯଧͯͨΒٯʹظ଴Ͱ͖ͦ͏


  • 5೥ޙ͸ʮଧ཰.286 ຊྥଧ6ຊ ଧ఺50ʯͳͷͰϙδΕͦ͏

  View Slide

 15. ೋਓ໨ʮӉ૲ ޸جʢ͏͙͞ ͜͏͖ʣʯ
  • ޿ౡ౦༸Χʔϓɾ֎໺ख


  • 2019೥υϥϑτ2Ґʢ๏੓େֶʣ


  • εϐʔυ͕ചΓͷ֎໺ख, MLBʹҠ੶ͨ͠ླ໦੣໵ͷޙ佂ީิ

  View Slide

 16. ͜ͷ੒੷, Ϡό͘ͳ͍Ͱ͔͢ʢ਒͑ʣ

  View Slide

 17. Ӊ૲ ޸جͷ༧ଌ੒੷
  • ࠓ೥ͷ༧૝ʮଧ཰.262 ຊྥଧ33ຊ ଧ఺87ʯ


  • ͜Ε͸ྲྀੴʹग़དྷ͗͢Ͱ͸🤔ϗϯτʹ࣮ݱͨ͠Β୅දϨϕϧ


  • 5೥ޙ͸ʮଧ཰.294 ຊྥଧ24ຊ ଧ఺86ʯϦΞϧʹग़ͦ͠͏

  View Slide

 18. ࡾਓ໨ʮສ೾ தਖ਼ʢ·ΜͳΈ ͪΎ͏͍ͤʣʯ
  • ๺ւಓ೔ຊϋϜϑΝΠλʔζɾ֎໺ख


  • 2018೥υϥϑτ4Ґʢԣ඿ߴߍʣ


  • ύϫʔͱεϐʔυ, ࡶ͞Λ݉Ͷἧ͑ͨϑΟδΧϧϞϯελʔ

  ϓϨʔελΠϧ͸ݱ໾࣌୅ͷBIG BOSSʹඇৗʹ͍ۙ

  View Slide

 19. ͜Ε͸ϦΞϦςΟᷓΕΔ੒੷

  View Slide

 20. ສ೾ தਖ਼ͷ༧ଌ੒੷
  • ࠓ೥ͷ༧૝ʮଧ཰.250 ຊྥଧ26ຊ ଧ఺66ʯ


  • ελϝϯػձ૿͑ͨΒ΍Γͦ͏ͳ਺ࣈ


  • 5೥ޙ͸ʮଧ཰.254 ຊྥଧ23ຊ ଧ఺77ʯ

  BIG BOSSͷݱ໾࣌୅੒੷ͬΆ͍਺ࣈͳΜͰ͢Α͜ͷงғؾ

  View Slide

 21. ສ೾ தਖ਼ͱBIG BOSS
  ଧ཰ ຊྥଧ ଧ఺
  #*(#044ࡀ

  ʢ೥ࡕਆ࣌୅ʣ
  ຊ ଧ఺
  ສ೾தਖ਼ࡀ
  ʢ೥ͷ༧ଌ੒੷ʣ
  ຊ ଧ఺
  ΊͬͪΌࣅͯ·ͤΜ͔?

  View Slide

 22. ΍͖͏AIͰBIG BOSSͷޙܧऀ, ݟ͚ͭ·ͨ͠ʢ͜ͳΈʣ

  View Slide

 23. ήʔϜηοτ⚾
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠.


  Shinichi Nakagawa(Twitter/Facebook/etc… @shinyorke)

  View Slide