Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20180220_iOSLT_Swiftとオブジェクト間の通知のパターン

shtnkgm
February 20, 2018

 20180220_iOSLT_Swiftとオブジェクト間の通知のパターン

shtnkgm

February 20, 2018
Tweet

More Decks by shtnkgm

Other Decks in Programming

Transcript

 1. SwiftͱΦϒδΣΫτؒͷ௨஌ͷύλʔϯ
  2018/2/20 @shtnkgm

  View Slide

 2. ࿩͢͜ͱ
  SwiftͱΦϒδΣΫτؒͷ௨஌ͷύλʔϯʹ͍ͭͯߟ͑·͢
  1. ௨஌ํ๏ͷઃܭʹ͍ͭͯ
  2. ΞϯνύλʔϯΛؚΊͨҎԼͷ5ͭͷ௨஌ύλʔϯ
  3. ύλʔϯͷൺֱͱ࢖͍෼͚ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 3. ௨஌ͱ͸
  ΦϒδΣΫτؒͷʮ௨஌ʯͱ͸ΦϒδΣΫτؒͷϝοηʔδͷ΍
  ΓͱΓΛҙຯ͠·͢ɻ

  View Slide

 4. ͳͥ௨஌ํ๏ͷઃܭ͕ඞཁ͔
  • ৑௕ͳίʔυͷഉআɺ࠶ར༻ੑ޲্͍ͤͨ͞
  • ίʔυΛ੹຿ʹԠͯ͡ෳ਺ͷΦϒδΣΫτ΁෼ׂ͍ͨ͠
  • ෳ਺ͷΦϒδΣΫτΛѻ͏ͨΊɺͦͷ௨஌ํ๏ͷઃܭ͕ඞཁ

  View Slide

 5. ྫ୊ɿViewͱModel
  Modelͷσʔλߋ৽ͷ׬ྃΛView΁ͲͷΑ͏ʹ௨஌͢Δʁ
  ※Prensenter΍ViewModelͳͲΞʔΩςΫνϟͷ࿩͸͜͜Ͱ͸ߟ͑ͳ͍΋ͷͱ͠·͢ɻ

  View Slide

 6. 5ͭͷ௨஌ύλʔϯ
  1. ॥؀ࢀরύλʔϯʢΞϯνύλʔϯʣ
  2. Delegateύλʔϯʢऑࢀর+ϙϦϞʔϑΟζϜʣ
  3. NotificationCenterύλʔϯ
  4. KVOύλʔϯʢKey-Value Observing: Ωʔ஋؂ࢹʣ
  5. Closure Callbackύλʔϯ
  ※SwiftͰඪ४αϙʔτ͞Ε͍ͯͳ͍ɺRxSwift΍BondͳͲͷσʔλόΠϯσΟϯάύλʔϯ͸ର৅֎

  View Slide

 7. 5ͭͷ௨஌ύλʔϯ
  1. ॥؀ࢀরύλʔϯʢΞϯνύλʔϯʣ
  2. Delegateύλʔϯʢऑࢀর+ϙϦϞʔϑΟζϜʣ
  3. NotificationCenterύλʔϯ
  4. KVOύλʔϯʢKey-Value Observing: Ωʔ஋؂ࢹʣ
  5. Closure Callbackύλʔϯ

  View Slide

 8. 1. ॥؀ࢀরύλʔϯʢΞϯνύλʔϯʣ
  • ผΦϒδΣΫτͷϝιουΛ࣮ߦ͢Δʹ͸ɺͦͷΦϒδΣΫτ
  ͷࢀরΛ͍࣋ͬͯΕ͹ྑ͍
  • ͭ·ΓΦϒδΣΫτؒͰ૬ޓʹ௨஌Λ͢Δʹ͸͓ޓ͍ͷࢀরΛ
  ͍࣋ͬͯΕ͹ྑ͍

  View Slide

 9. class View {
  // ˒ ModelΦϒδΣΫτ΁ͷࢀর
  var model: Model = Model()
  func receiveUIEvent() {
  // ModelͷviewϓϩύςΟʹࣗ਎Ληοτ
  model.view = self
  // 2. σʔλͷߋ৽ΛModelʹ௨஌
  model.updateData()
  }
  // 5. UIͷߋ৽
  func updateUI() {
  print("\(model.data)")
  }
  }

  View Slide

 10. class Model {
  // ˒ ViewΦϒδΣΫτ΁ͷࢀর
  var view: View?
  var data: Int = 0
  // 3. σʔλͷߋ৽
  func updateData() {
  data += 1
  // 4. View΁σʔλͷߋ৽׬ྃΛ௨஌
  view?.updateUI()
  }
  }

  View Slide

 11. ͜ͷίʔυ͸ಈ͚͘Ͳ...

  View Slide

 12. ॥؀ࢀর໰୊͕͋Δ
  • ਖ਼ৗʹಈ࡞͢Δ͕ɺʮ॥؀ࢀরʯ(strong reference cycle)ͱ͍
  ͏໰୊͋Γ
  • ࢀরؔ܎͕॥؀͍ͯ͠Δ৔߹ɺΦϒδΣΫτ͸ϝϞϦ͔Βղ์
  ͞Εͳ͍ʢ=ϝϞϦϦʔΫʣ
  • ϝϞϦϦʔΫ͕૿͑ΔͱύϑΥʔϚϯε͕མͪɺ࠷ѱΞϓϦ͕
  Ϋϥογϡ͢Δ

  View Slide

 13. ิ଍: iOSͷϝϞϦ؅ཧํࣜʹ͍ͭͯʢ1/2ʣ
  • iOSͰ͸ϝϞϦ؅ཧΛࢀরΧ΢ϯλ(Reference Counting)ͱ͍͏
  ํࣜͰߦ͍ͬͯΔ
  • ࢀর͞ΕΔ͝ͱʹ+1ɺࢀর͕ͳ͘ͳͬͨ࣌఺Ͱ-1

  View Slide

 14. ิ଍: iOSͷϝϞϦ؅ཧํࣜʹ͍ͭͯʢ2/2ʣ
  • ࢀরΦϒδΣΫτ͕ͳ͍৔߹ɺࢀরΧ΢ϯλ͕0ʹͳΔ
  • OS͸ͦͷΦϒδΣΫτΛϝϞϦ͔Β։์ͯ͠΋ྑ͍ͱ൑அ

  View Slide

 15. ॥؀ࢀরύλʔϯΛվળ͍ͨ͠

  View Slide

 16. 5ͭͷ௨஌ύλʔϯ
  1. ॥؀ࢀরύλʔϯʢΞϯνύλʔϯʣ
  2. Delegateύλʔϯʢऑࢀর+ϙϦϞʔϑΟζϜʣ
  3. NotificationCenterύλʔϯ
  4. KVOύλʔϯʢKey-Value Observing: Ωʔ஋؂ࢹʣ
  5. Closure Callbackύλʔϯ

  View Slide

 17. 2. Delegateύλʔϯʢऑࢀর+ϙϦϞʔϑΟζϜʣ
  • weakΩʔϫʔυΛ͚ͭΔ͜ͱͰɺʮऑࢀরʯʢweak
  referenceʣ͢Δ
  • ௨ৗͷʮڧࢀরʯͱҟͳΓɺࢀরΧ΢ϯλ͕૿͑ͳ͍

  View Slide

 18. ऑࢀরͷϓϩύςΟͰ͸ࢀরઌͷΦϒδΣΫτ͕ղ์͞Εɺnil͕
  ୅ೖ͞ΕΔՄೳੑ͕͋ΔͨΊɺΦϓγϣφϧܕͰఆٛ
  // weakΩʔϫʔυͰऑࢀর
  weak var view: View?

  View Slide

 19. ॥؀ࢀর໰୊͸ղܾͨ͠

  View Slide

 20. ·ͩվྑͷ༨஍͋Γ
  • ViewͱModel͕ʮີ݁߹ʯ(tight coupling)Ͱ͋Δ
  • ີ݁߹ͳઃܭ͸มߋʹऑ͘ɺ࠶ར༻΋ͮ͠Β͍
  • ͜͜Ͱݴ͏มߋʹऑ͍ͱ͍͏ͷ͸ɺ࢓༷มߋ͕ೖͬͨ৔߹ʹม
  ߋՕॴ͕ଟ͘ͳΔͱ͍͏ҙຯ

  View Slide

 21. SecondView͕ModelΛ࢖͏࢓༷มߋΛ૝ఆ
  class Model {
  // View → SecondViewʹมߋ͕ඞཁʢModel͸Viewʹґଘ͍ͯ͠Δʣ
  weak var view: View?
  var data: Int = 0
  func updateData() {
  data += 1
  view?.updateUI()
  }
  }

  View Slide

 22. ີ݁߹໰୊ͷղܾ
  • Model͕Viewʹґଘ͠ͳ͍ॻ͖ํʹ͢Δ
  • ΑΓந৅తͳΠϯλϑΣʔεʹґଘͤ͞ΔΑ͏ʹ͢Δ
  • Model͕ඞཁͱ͢Δந৅తͳΠϯλϑΣʔεͱ͸Կ͔

  View Slide

 23. ந৅తͳΠϯλϑΣʔε
  • ʮupdateUIϝιου͕࣮ߦͰ͖Δ͜ͱʯͷΈ
  • updateUIϝιου͕࣮ߦͰ͖ΔΫϥεͰ͋Ε͹ͲΜͳΫϥεͰ
  ΋ྑ͍
  • ͜ͷந৅తͳΠϯλϑΣʔεΛද͢ํ๏ͷ1ͭͱͯ͠ɺSwiftͰ
  ͸ϓϩτίϧ͕͋Δ
  ʢJavaʹ͓͚Δinterfaceʹ͍ۙ֓೦ʣ

  View Slide

 24. updateUIϝιουΛ࣋ͭͱ͍͏֓೦ΛϓϩτίϧͰ࣮૷
  // ViewProtocolʹ४ڌ͢Δܕ͸updateUI()ͱ͍͏ϝιουΛ࣋ͭ
  protocol ViewProtocol {
  func updateUI()
  }

  View Slide

 25. ϓϩτίϧ͕ܕͱͯ͠ѻ͑Δ
  • ΠϯελϯεԽ͸Ͱ͖ͳ͍͕ɺܕͱͯ͠ѻ͑Δ
  protocol ViewProtocol: class {
  func updateUI()
  }
  class Model {
  // ViewͰͳ͘ViewProtocolʹґଘ
  weak var view: ViewProtocol?
  var data: Int = 0
  func updateData() {
  data += 1
  view?.updateUI()
  }
  }

  View Slide

 26. ۩৅ΫϥεΛϓϩτίϧʹ४ڌͤ͞Δ
  // ViewProtocolʹ४ڌ͢Δ͜ͱΛએݴ
  class View: ViewProtocol {
  var model: Model = Model()
  func receiveUIEvent() {
  model.view = self
  model.updateData()
  }
  // ViewProtocolʹ४ڌͨ͠ϝιου
  func updateUI() {
  print("\(model.data)")
  }
  }

  View Slide

 27. ิ଍: Class-Only Protocols
  protocol ViewProtocol: class {
  func updateUI()
  }
  ্هͷίʔυྫͰ͸ɺViewProtocol͸classΛܧঝ͍ͤͯ͞·͢ɻ
  classΛܧঝ͢Δͱɺͦͷϓϩτίϧ͸Ϋϥεʹ͔͠ద༻Ͱ͖ͳ͘
  ͳΓ·͢ɻ

  View Slide

 28. ͳͥclassܧঝ͕ඞཁ͔
  • ModelͷviewϓϩύςΟ͸weakʢऑࢀরʣͰఆٛ͞Ε͍ͯΔͨ
  ΊɺΫϥεʢࢀরܕʣͰ͋Δඞཁ͋Γ
  ʢߏ଄ମ΍ྻڍମ͸஋ܕͰ͋ΔͨΊNGʣ
  • ViewProtocol͕ΫϥεʢࢀরܕʣͰ͋Δ͜ͱΛ໌ࣔ͢ΔͨΊʹ
  classΛܧঝ͢Δ
  class Model {
  // weak͕͍͍ͭͯΔͷͰViewProtocol͸ࢀরܕͰ͋Δඞཁ͕͋Δ
  weak var view: ViewProtocol?

  View Slide

 29. ґଘؔ܎ΛղফͰ͖ͨ
  • ͜ΕͰModel͕Viewʹґଘ͠ͳ͍ίʔυʹͳͬͨ
  • ͜Ε͸ʮϙϦϞʔϑΟζϜʯͷҰྫʹ΋ͳ͍ͬͯΔ
  ʢϓϩτίϧ͕ϙϦϞʔϑΟζϜͷ࣮ݱखஈͷͻͱͭʣ

  View Slide

 30. ϙϦϞʔϑΟζϜʢpolymorphism: ଟଶੑʣ
  ಈతʹϝιουʹΑͬͯݺͼग़͞ΕΔΦϒδΣΫτ͕มΘΓɺͦ
  ͷΦϒδΣΫτʹΑͬͯৼΔ෣͍͕มΘΔͱ͍͏ੑ࣭

  View Slide

 31. ࠓճͷྫͱϙϦϞʔϑΟζϜ
  • Model͸viewϓϩύςΟʹର͠updateUIϝιουΛ࣮ߦ
  • viewϓϩύςΟ͕Viewͳͷ͔SecondViewͳͷ͔͸஌Βͳ͍
  ʢviewϓϩύςΟ͕ෳ਺ͷܕʹͳΓ͏Δ:ϙϦϞʔϑΟζϜʣ
  • ࣮ߦΦϒδΣΫτʹΑͬͯupdateUIϝιουͷ࣮૷͕ҟͳΔ
  ʢViewΛߋ৽ or SecondViewΛߋ৽ʣ

  View Slide

 32. UIKitͱσϦήʔτύλʔϯ
  • UIKitϑϨʔϜϫʔΫͰ͸UITableViewDelegateɺ
  UIPickerViewDelegateͳͲ਺ଟ͘ͷΦϒδΣΫτͰ͜ͷύλʔ
  ϯΛ࠾༻
  • σϦήʔτύλʔϯʹ͓͚ΔϙϦϞʔϑΟζϜͷੑ࣭Λ׆͔͢
  ͜ͱͰɺ࠶ར༻ੑͷߴ͍UI෦඼Λఏڙ

  View Slide

 33. ϝϦσϝ
  • !ϓϩτίϧʹΑΓ࣮૷͢΂͖ϝιου͕໌֬
  • "௨৴׬ྃͷ௨஌ͷΈͳͲɺγϯϓϧͳ௨஌ͷ৔߹ʹ͸هड़ί
  ετͱݟ߹Θͳ͍
  (σϦήʔτϓϩύςΟͷ࣮૷ɺϓϩτίϧఆٛɺϓϩτίϧ΁
  ͷ४ڌ)
  • "Մಡੑ͕ൺֱత௿͍

  View Slide

 34. 5ͭͷ௨஌ύλʔϯ
  1. ॥؀ࢀরύλʔϯʢΞϯνύλʔϯʣ
  2. Delegateύλʔϯʢऑࢀর+ϙϦϞʔϑΟζϜʣ
  3. NotificationCenterύλʔϯ
  4. KVOύλʔϯʢKey-Value Observing: Ωʔ஋؂ࢹʣ
  5. Closure Callbackύλʔϯ

  View Slide

 35. 3. NotificationCenterύλʔϯ
  • NotificationCenterΫϥεΛར༻ͨ͠௨஌ͷύλʔϯ
  • NotificationCenter͸ड৴ొ࿥ͨ͠ΦϒδΣΫτʹର͠৘ใΛϒ
  ϩʔυΩϟετ͢Δ
  • ௨஌ΠϯλϑΣʔε͸௨஌໊ʢจࣈྻʣͷΈ
  • ಉ͡௨஌໊ΛผͷΦϒδΣΫτ͔Β΋ૹ৴Ͱ͖ΔͨΊɺଟରଟ
  ͷ௨஌Λ࣮ݱ

  View Slide

 36. NotificationCenterͷTips
  ௨஌໊͸Notification.NameΛextensionͰ֦ு͠ɺstaticϓϩύς
  ΟͰఆ͓ٛͯ͘͠ͱར༻͠΍͍͢
  // ௨஌໊Λొ࿥
  extension Notification.Name {
  static let updateDataNotification = Notification.Name("updateDataNotification")
  }

  View Slide

 37. ड৴ొ࿥ / ૹ৴ͷ࢓ํ
  //ɹ௨஌ͷड৴ొ࿥ʢupdateDataNotificationͷ௨஌Λड৴ͨ͠ΒɺupdateUIϝιουΛ࣮ߦʣ
  NotificationCenter.default.addObserver(self,
  selector: #selector(updateUI),
  name: .updateDataNotification,
  object: nil)
  // ௨஌ͷૹ৴ʢupdateDataNotificationͷ௨஌Λૹ৴ʣ
  NotificationCenter.default.post(name: .updateDataNotification,
  object: nil)

  View Slide

 38. Model͔ΒView΁௨஌͢Δྫ
  class View {
  var model: Model = Model()
  init() {
  // ௨஌ͷड৴ొ࿥ʢupdateDataNotificationͷ௨஌Λड৴ͨ͠ΒɺupdateUIϝιουΛ࣮ߦʣ
  NotificationCenter.default.addObserver(self,
  selector: #selector(updateUI),
  name: .updateDataNotification,
  object: nil)
  }
  func receiveUIEvent() {
  model.updateData()
  }
  @objc func updateUI() {
  print("\(model.data)")
  }
  }

  View Slide

 39. class Model {
  var data: Int = 0
  func updateData() {
  data += 1
  // ௨஌ͷૹ৴ʢupdateDataNotificationͷ௨஌Λૹ৴ʣ
  NotificationCenter.default.post(name: .updateDataNotification,
  object: nil)
  }
  }

  View Slide

 40. ௨஌ͷड৴ղআʹ͍ͭͯʢremoveObserverʣ
  • ௨஌ͷड৴ղআΛద੾ʹߦΘͳ͍ͱ։์͞ΕͨΦϒδΣΫτʹ
  ௨஌Λૹͬͯ͠·͏ʢ࣮ߦ࣌Ϋϥογϡʣ
  • iOS9Ҏ߱Ͱ͸deinit࣌ʹࣗಈͰ࣮ߦ
  // deinitͰͷड৴ղআ͸ෆཁ
  deinit {
  NotificationCenter.default.removeObserver(self, name: .updateDataNotification, object: nil)
  }

  View Slide

 41. ิ଍:SelectorͰͷϝιου࣮ߦʹ͍ͭͯ
  Selector͸࣮ߦ࣌ʹݺͼग़͢ϝιου͕ܾఆ͢ΔɺObjective-Cํ
  ࣜͷಈతͳݺͼग़͠Λߦ͏ͨΊɺupdateUIϝιουʹ͸@objcଐੑ
  Λ͚ͭΔ
  @objc func updateUI() {
  print("\(model.data)")
  }

  View Slide

 42. ϝϦσϝ
  • !௨஌໊Ͱ؆୯ʹ௨஌Λ࣮૷Ͱ͖Δʢ௨஌จࣈྻͷΈ͕Πϯλ
  ϑΣʔεͰૄ݁߹ʣ
  • !NରNͷ௨஌͕ඞཁͳ৔߹΍௨஌͍ͨ͠ΦϒδΣΫτؒʹ௚઀
  ͷࢀরؔ܎͕ͳ͍৔߹ʹ༗ޮ
  • "ଟ༻͢ΔͱॲཧͷྲྀΕ͕௥͍ͮΒ͍ʢεύήοςΟϓϩάϥ
  ϜʹͳΔՄೳੑʣ

  View Slide

 43. 5ͭͷ௨஌ύλʔϯ
  1. ॥؀ࢀরύλʔϯʢΞϯνύλʔϯʣ
  2. Delegateύλʔϯʢऑࢀর+ϙϦϞʔϑΟζϜʣ
  3. NotificationCenterύλʔϯ
  4. KVOύλʔϯʢKey-Value Observing: Ωʔ஋؂ࢹʣ
  5. Closure Callbackύλʔϯ

  View Slide

 44. 4. KVOύλʔϯʢKey-Value Observing: Ωʔ஋؂ࢹʣ
  • KVO͸ϓϩύςΟ஋ͷมԽΛ؂ࢹ͢Δ࢓૊Έ
  • Objective-CͷϥϯλΠϜػೳΛར༻͍ͯ͠ΔͨΊɺ؂ࢹର৅ͷ
  ΦϒδΣΫτ͸NSObjectΛཁܧঝ
  • Swift4Ͱ͸ɺϓϩύςΟมߋ࣌ͷॲཧΛΫϩʔδϟʔͰॻ͚Δ
  Α͏ʹͳΓɺΑΓ࢖͍΍͍͢

  View Slide

 45. class View {
  var model: Model = Model()
  // ؂ࢹ༻ΦϒδΣΫτΛอ࣋͢Δ
  var observation: NSKeyValueObservation?
  init() {
  // modelͷdataϓϩύςΟΛKVOͰ؂ࢹ͢Δ
  observation = model.observe(\.data, options: [.new]) { model, change in
  // model.data͕มԽͨ͠৔߹ʹ࣮ߦ͞ΕΔΫϩʔδϟʔ
  if let newValue = change.newValue {
  print(newValue)
  }
  }
  }
  func receiveUIEvent() {
  model.updateData()
  }
  }

  View Slide

 46. // NSObjectΛܧঝ
  class Model: NSObject {
  // @objcͱdynamicΛ͚ͭΔ
  @objc dynamic var data: Int = 0
  func updateData() {
  data += 1
  }
  }

  View Slide

 47. ิ଍:dynamicΩʔϫʔυ
  • KVO͸Objective-CͷϥϯλΠϜػೳͰ͋ΔಈతσΟεύον
  ʢdynamic dispatchʣΛར༻
  ʢ࣮ߦ࣌ʹಈతʹϓϩύςΟ͕ܾఆ͞ΕΔʣ
  • ΑͬͯϓϩύςΟʹ͸@objcͱdynamic͕ඞཁ
  @objc dynamic var data: Int = 0

  View Slide

 48. ϝϦσϝ
  • !WebKitͷWKWebViewͷϓϩύςΟͷதʹ͸ɺtitle΍urlɺ
  estimatedProgressͳͲɺKVOʹରԠͨ͠ϓϩύςΟ(key-value
  observing compliant)͕͋ΓɺKVOͱ૬ੑ͕ྑ͍
  • "ߏ଄ମʢstructʣ͸NSObjectΛܧঝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͨ
  ΊɺKVO͸ར༻Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 49. 5ͭͷ௨஌ύλʔϯ
  1. ॥؀ࢀরύλʔϯʢΞϯνύλʔϯʣ
  2. Delegateύλʔϯʢऑࢀর+ϙϦϞʔϑΟζϜʣ
  3. NotificationCenterύλʔϯ
  4. KVOύλʔϯʢKey-Value Observing: Ωʔ஋؂ࢹʣ
  5. Closure Callbackύλʔϯ

  View Slide

 50. 5. Closure Callbackύλʔϯ
  ׬ྃޙͷॲཧΛΫϩʔδϟʔͰड͚औΓɺͦͷίʔϧόοΫ༻ͷ
  ΫϩʔδϟʔΛ࣮ߦ͢Δ͜ͱͰ௨஌͢Δύλʔϯ

  View Slide

 51. Ϋϩʔδϟʔ͸ؔ਺ͷΦϒδΣΫτ
  // Ϋϩʔδϟʔͷྫ
  let isEqual: (_ a: Int, _ b: Int) -> Bool = { a, b in
  return a == b
  }
  // ()Ͱ࣮ߦ
  isEqual(1, 1) // true
  isEqual(1, 2) // false

  View Slide

 52. class View {
  var model: Model = Model()
  func receiveUIEvent() {
  // ׬ྃޙͷॲཧΛΫϩʔδϟʔͰࢦఆ͢Δ
  // ຤ඌͷΫϩʔδϟʔͷҾ਺໊͸লུͰ͖Δʢtrailing closureه๏ʣ
  model.updateData { data in
  print(data)
  }
  }
  }

  View Slide

 53. class Model {
  var data: Int = 0
  // ׬ྃޙͷॲཧΛҾ਺ͷΫϩʔδϟʔͰड͚औ࣮ͬͯߦ͢Δ
  func updateData(completion: (_ data: Int) -> Void) {
  data += 1
  completion(data)
  }
  }

  View Slide

 54. ϝϦσϝ
  • !ݺͼग़͠ϝιουͷۙ͘ʹ׬ྃ࣌ͷॲཧΛॻ͚ΔͨΊɺίʔ
  υΛ௥͍΍͍͢
  • "ͨͩ͠ෳ਺ͷඇಉظॲཧΛஞ࣮࣍ߦ͢Δ৔߹͸ɺΫϩʔδϟ
  ʔͷωετ͕ਂ͘ͳΒͳ͍Α͏ʹ஫ҙ
  func receiveUIEvent() {
  model.updateData(completion: { data in
  model.updateData(completion: { data in
  model.updateData(completion: { data in
  print(data)
  })
  })
  })
  }

  View Slide

 55. UIKitͰͷར༻
  ྫ͑͹UIAlertControllerͷUIAlertAction͸μΠΞϩάλοϓ࣌ͷॲ
  ཧΛΫϩʔδϟʔͰࢦఆ
  let alertAction = UIAlertAction(title: "OK",
  style: .default) { handler in
  // OKϘλϯλοϓ࣌ͷॲཧ
  print("OK͕λοϓ͞Ε·ͨ͠")
  }

  View Slide

 56. ௨஌ύλʔϯͷൺֱͱ࢖͍෼͚
  • ௨஌ͷύλʔϯ͸͜Ε͕Ұ൪ྑ͍ͱ͍͏΋ͷ͸ͳ͍
  • ༻్ʹԠͯ͡ద੾ʹ௨஌ͷύλʔϯΛબ୒
  • ·ͣ͸௨஌ݩͱ௨஌ઌͷ਺ͷؔ܎ʹԠͯ͡௨஌ͷύλʔϯΛબ

  View Slide

 57. ·ͱΊ
  1. ॥؀ࢀরύλʔϯʢΞϯνύλʔϯʣ
  2. Delegateύλʔϯʢऑࢀর+ϙϦϞʔϑΟζϜʣ
  3. NotificationCenterύλʔϯ
  4. KVOύλʔϯʢKey-Value Observing: Ωʔ஋؂ࢹʣ
  5. Closure Callbackύλʔϯ

  View Slide

 58. ௨஌ͷύλʔϯ ௨஌ݩͱ௨஌ઌͷ਺ ϝϦοτ σϝϦοτ
  Delegate 1ɿ1 ϓϩτίϧʹΑΓ࣮૷͢΂͖
  ௨஌ΠϯλϑΣʔε͕໌֬ɻ
  ௨஌͢Δϝιου͕1ͭͷ৔
  ߹͸ɺهड़ྔʹݟ߹Θͳ
  ͍ɻ
  Notification NɿN ௚઀ͷࢀর͕ͳ͍ΦϒδΣΫ
  τؒͰ΋௨஌͕ՄೳɻΦϒδ
  ΣΫτ͕ؒૄ݁߹ɻ
  ଟ༻͢Δͱॲཧ͕௥͍ͮΒ
  ͘ͳΔɻάϩʔόϧͳείʔ
  ϓͰ௨஌Λߦ͏ͨΊɺϓϩ
  άϥϚ͕ҙਤ͠ͳ͍ॲཧ͕
  ಈ͍ͯ͠·͏Մೳੑ͕͋Δɻ
  KVO 1ɿN WKWebViewͳͲKVOʹରԠ
  ͨ͠Ϋϥεͱ૬ੑ͕ྑ͍ɻ
  Objective-CͷϥϯλΠϜ͕ඞ
  ཁɻߏ଄ମͰ͸ར༻Ͱ͖ͳ
  ͍ɻ
  Closure Callback 1ɿ1 ॲཧͷґཔ෦෼ͱ׬ྃޙͷ
  ॲཧΛۙ͘ʹॻ͘͜ͱ͕Ͱ
  ͖ɺՄಡੑ͕ߴ͍ɻ
  ωετ૿͑͗͢΍callbackϝ
  ιουଟ͗͢ͰՄಡੑ☓ɻ

  View Slide

 59. SwiftͱΦϒδΣΫτؒͷ௨஌ͷύλʔϯ
  ͓ΘΓ

  View Slide