$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

パフォーマンス改善とユニットテスト

shtnkgm
March 26, 2019

 パフォーマンス改善とユニットテスト

Bonfire iOS #5 発表資料

shtnkgm

March 26, 2019
Tweet

More Decks by shtnkgm

Other Decks in Programming

Transcript

 1. #POpSFJ04ʛ!TIUOLHN
  ύϑΥʔϚϯεվળͱϢχοτςετ

  View Slide

 2. 4IPUB/BLBHBNJ
  ϠϑʔגࣜձࣾʛΤϯδχΞ
  !TIUOLHN

  View Slide

 3. :BIPPγϣοϐϯά

  View Slide

 4. wJ04ΞϓϦϦϦʔε
  wίʔυن໛
  wϢχοτςετ
  w୲౰J04ΤϯδχΞ
  ɿʙ
  ɿສߦʢ0CKFDUJWF$ɿʣ
  ɿ݅ʢΧόϨοδɿʣ
  ɿ໊ʢЋʣ

  View Slide

 5. ݱࡏͷ໾ׂ
  w ύϑΥʔϚϯεվળ
  w ٕज़తෛ࠴ͷղফ
  w ։ൃޮ཰ͷվળ

  ʢGBTUMBOFɺ4XJGU-JOUɺ%BOHFSɺ4XJGU(FOɺ4DSFXESJWFSDEɺ1FSJQIFSZʣ
  ػೳ։ൃ
  νʔϜ
  ٕज़վળ
  νʔϜ

  View Slide

 6. ࠓ೔࿩͍ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 7. :BIPPγϣοϐϯάΞϓϦͷ
  ύϑΥʔϚϯεվળͱ
  Ϣχοτςετ׆༻ͷ࿩

  View Slide

 8. ˞ܭଌ஋͸ࣗࣾௐ΂
  501ը໘
  ΞϓϦىಈʙදࣔ·Ͱͷ଎౓վળ
  #FGPSFɿฏۉඵ

  View Slide

 9. ΞϓϦىಈʙදࣔ·Ͱͷ଎౓վળ
  #FGPSFɿฏۉඵ
  ˞ܭଌ஋͸ࣗࣾௐ΂
  ࡟ݮ
  501ը໘
  "GUFSɿฏۉඵ

  View Slide

 10. View Slide

 11. ϘτϧωοΫՕॴͷௐࠪ

  View Slide

 12. "1*௨৴Ͱ

  ಈతʹมΘΔλϒϝχϡʔ

  View Slide

 13. ىಈ͔Β501දࣔ·ͰͷྲྀΕ

  View Slide

 14. ىಈ
  "1*௨৴
  "1*௨৴
  λϒදࣔ
  501දࣔ

  View Slide

 15. ىಈ
  "1*௨৴
  "1*௨৴
  λϒදࣔ
  501දࣔ

  View Slide

 16. ىಈ
  "1*௨৴
  "1*௨৴
  λϒදࣔ
  501දࣔ
  λϒ௥Ճ

  View Slide

 17. ํ਑͸0,ɺͰ΋

  View Slide

 18. ϓϩάϥϜͷෳࡶ౓͕૿͢
  ฒྻԽඇಉظԽʹΑΓ

  View Slide

 19. վमର৅ͷΫϥε͕طʹෳࡶ

  View Slide

 20. վमର৅ͷΫϥεΛͳ͕ΊΔ
  w ॳظ࣮૷͔Β਺೥ܦ͍ͬͯΔ
  w मਖ਼ͷܧ͗଍͠ʹΑΔ'BU7$ʢߦPWFSʣ
  w 7JFX΍ϏδωεϩδοΫ͕ࠞࡏ͠ɺ੹຿աଟ
  w Ϣχοτςετ΄΅ͳ͠

  View Slide

 21. Ͳ͏͢Δʁ

  View Slide

 22. طଘΫϥε
  'BU7$

  View Slide

 23. طଘΫϥε ௥Ճ
  ❌͞ΒʹංେԽ
  ௥Ճ

  View Slide

 24. طଘΫϥε
  Ϋϥε Ϋϥε Ϋϥε
  খ͘͞੾Γग़͠

  View Slide

 25. طଘΫϥε
  Ϋϥε Ϋϥε Ϋϥε
  ฒྻԽॲཧ ඇಉظԽॲཧ

  View Slide

 26. Ϋϥε Ϋϥε Ϋϥε
  طଘΫϥε
  ✅ ✅ ✅
  Ϣχοτςετ

  View Slide

 27. Ϋϥε Ϋϥε Ϋϥε
  طଘΫϥε
  ✅ ✅ ✅
  ґଘΫϥεΛ֎෦͔Βઃఆ
  ʢ%FQFOEFODZ*OKFDUJPOʣ
  *OKFDU
  *OKFDU

  View Slide

 28. .PDL
  Ϋϥε
  .PDL
  Ϋϥε
  Ϋϥε
  طଘΫϥε
  ✅ ✅ ✅

  ্ҐϨΠϠʔ
  Ϣχοτςετ

  View Slide

 29. ΋͏গ͠۩ମతʹ
  w λϒϝχϡʔͷදࣔϩδοΫΛ੾Γग़͠ɺ

  4UBDL7JFXԽ
  w ঢ়ଶ؅ཧͱ௨৴ϩδοΫΛ੾Γग़͠
  w λϒͷछྨΛFOVNͰ࠶੔ཧʜͳͲ

  View Slide

 30. 7JFXϨΠϠʔͷϢχοτςετ

  View Slide

 31. ॻ͖ʹ͍͕͘ɺ
  ෆ͕҆͋Ε͹ॻ͘

  View Slide

 32. 7JFXͷςετ͕ॻ͖ʹ͍͘ཧ༝
  w νΣοΫର৅͕7JFXͷදࣔͱͳΔͨΊɺग़ྗΛऔಘͮ͠Β͍

  ʢ҉໧తͳग़ྗͷνΣοΫʣ

  w 6*,JUͷϥΠϑαΠΫϧʹԊͬͯදࣔ׬ྃΛ଴ͭ

  ʢඇಉظςετʣ

  View Slide

 33. // Tips: ΞΫηεम০ࢠΛมߋ͢Δ
  // before
  @IBOutlet private weak var titleLabel: UILabel!
  // after
  @IBOutlet private(set) weak var titleLabel: UILabel!

  View Slide

 34. // Tips: subviews͔ΒಛఆΫϥεViewͷΈΛऔಘ͢Δ
  let labels = view.findViews(subclassOf: UILabel.self)
  let tabViews = view.findViews(subclassOf: TabView.self)
  extension UIView {
  var recursiveSubviews: [UIView] {
  return subviews + subviews.flatMap { $0.recursiveSubviews }
  }
  func findViews(subclassOf: T.Type) -> [T] {
  return recursiveSubviews.compactMap { $0 as? T }
  }
  }

  View Slide

 35. // Tips: දࣔ׬ྃͷ଴ػ
  func waitUntil(condition: () -> Bool) {
  while !condition() {
  RunLoop.main.run(until: Date(timeIntervalSinceNow: 0.001))
  }
  }

  View Slide

 36. 7JFXͷϢχοτςετΛ
  ॻ͍ͯΑ͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 37. Ϣχοτςετ͕௨Βͳ͍
  λϒͷ਺͕ظ଴௨ΓʹͳΒͳ͍

  View Slide

 38. खಈςετͰ͸Ұݟਖ਼͍͠

  View Slide

 39. %FCVH7JFX)JFSBSDIZ

  View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. ݪҼ
  6*4UBDL7JFXͷαϒϏϡʔͷ࡟আͷ࢓ํ

  View Slide

 45. 6*4UBDL7JFXͰλϒΛ؅ཧ
  λϒͷ௥ՃɿBEE"SSBOHFE4VCWJFX @

  λϒͷ࡟আɿSFNPWF"SSBOHFE4VCWJFX @

  View Slide

 46. // arrangedSubviewsΛ࡟আ
  stackView.arrangedSubviews
  .forEach { stackView.removeArrangedSubview($0) }
  // subviewsΛ࡟আ
  stackView.subviews
  .forEach { $0.removeFromSuperview() }

  View Slide

 47. 7JFXͷϢχοτςετͰ
  खಈςετͰ͸ؾ͖ͮʹ͍͘
  ໰୊ʹؾ͚ͮͨ

  View Slide

 48. ৼΓฦΓ

  View Slide

 49. w ϢχοτςετΛॻ͖ͳ͕ΒϦϑΝΫλͯ͠

  ࠓޙ΋ϝϯς͠΍͍͢ίʔυʹ
  w खಈςετͰͷख໭Γ͕࠷খݶ

  ʢόάΛઌग़͠Ͱݕग़ʣ
  (

  View Slide

 50. w ϩάૹ৴͍ͯ͠Δσʔλͷத਎͕Ұ෦ܽଛ
  w ϢχοτςετɺखಈςετͰ΋ݕ஌Ͱ͖ͣ
  )

  View Slide

 51. ߴ଎Խ͗ͯ͢͠લఏ৚่͕݅ΕΔ
  w ߴ଎Խલ͸λΠϛϯά͕஗͔ͬͨͷͰɺਖ਼͘͠ಈ࡞
  w ϩάૹ৴ͷλΠϛϯά͕ૣ͘ͳΓɺ

  ඞཁͳσʔλ͕औΕͯͳ͍ͷʹϩάૹ৴
  ૹ৴σʔλͷऔಘ
  ϩάૹ৴˓
  ϩάૹ৴º
  ߴ଎Խ

  View Slide

 52. Ϟδϡʔϧؒͷ҉໧తͳґଘؔ܎͸

  ϢχοτςετͰ͸ؾ͖ͮʹ͍͘

  View Slide

 53. func sendLog() {
  assert(analyticsData.foo != nil, "foo͕औಘͰ͖͍ͯΔ͜ͱ")
  logger.sendLog()
  }

  View Slide

 54. ·ͱΊ

  View Slide

 55. ·ͱΊ
  w ύϑΥʔϚϯεվળͱϦϑΝΫλϦϯά͸

  Ͱ͖Ε͹ηοτͰ
  w खಈςετͰ͸ؾ͚ͮͳ͍ෆ۩߹ʹ

  7JFXͷςετͰؾ͚ͮͨ
  w Ϣχοτςετ͚ͩͰͳ͘"TTFSUJPO΋׆༻

  View Slide

 56. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  #POpSFJ04ʛ!TIUOLHN

  View Slide