Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Japan.R 2015: {purrr} による非テーブルデータの処理

Sinhrks
December 05, 2015

Japan.R 2015: {purrr} による非テーブルデータの処理

Sinhrks

December 05, 2015
Tweet

More Decks by Sinhrks

Other Decks in Technology

Transcript

 1. {purrr} ʹΑΔ

  ඇςʔϒϧσʔλͷॲཧ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @sinhrks

  • ۀ຿: σʔλ෼ੳ (ϝʔΧʔ)

  • ར༻ݴޠ: Python, Rͱ͔

  • झຯ: OSS ׆ಈ

  • pandas ※ ίϛολ (Python ύοέʔδ)

  ※ R ͷ data.frame + dplyr + tidyr + readr + haven + lubridate + stringr
  + ggplot2… (ҎԼུ ͷΑ͏ͳ΋ͷ

  View Slide

 3. ຊ೔͸
  Θ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜ
  Λ dis Γʹདྷͨ

  View Slide

 4. ͳͥ Japan.R ʹ?
  • Rͷύοέʔδ࡞ͬͨ
  (JU)VC"XBSET
  ݱࡏ
  • ͜ͷR։ൃऀ͕͍͢͝ (2015) by @u_ribo બग़

  • http://uribo.hatenablog.com/entry/2015/12/02/180004

  View Slide

 5. ͳͥ Λʁ

  View Slide

 6. ͳͥRΛ?
  • ϓϩάϥϛϯά͕ઐ໳Ͱ͸ͳ͍͕ɺઐ໳෼໺Ͱ
  ౷ܭ/ػցֶश͕ඞཁͩͬͨͷͰ

  • ΤϯδχΞ͕ͩɺ౷ܭ/ػցֶश͕ඞཁʹͳͬͨ
  ͷͰ

  View Slide

 7. ૝ఆ͢ΔϨϕϧͱΰʔϧ
  • લఏ: dplyr, ggplot2 ͸গ͠࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δ

  • ΰʔϧ: {purrr} ͷجຊతͳ࢖͍ํΛ஌Δ

  • ͜ΜͳίʔυΛॻ͔ͳͯ͘΋Α͘ͳΔ
  glm.fit1 glm.fit2 …
  predict(glm.fit1, newdata = newdata)
  predict(glm.fit2, newdata = newdata)

  View Slide

 8. ຊ೔ͷ಺༰

  {purrr} Ͱσʔλॲཧ

  View Slide

 9. σʔλॲཧͷྲྀΕ
  σʔλͷ४උ ϞσϦϯά ධՁ

  View Slide

 10. RʹΑΔσʔλॲཧ
  EBUBGSBNF
  ϦετϕΫτϧ
  Ϟσϧ
  HHQMPU
  UJEZS
  EQMZS
  SFBES
  SWFTU
  SMJTU
  QVSSS
  ֤छ౷ܭػցֶश
  ύοέʔδ
  CSPPN
  DBSFU
  HHGPSUJGZ

  View Slide

 11. data.frameͷॲཧ

  View Slide

 12. data.frameͷॲཧ
  • σʔλͷॲཧʹ͸ύλʔϯ͕͋Δ

  • ྫ: data.frame Λ ͋Δྻͷ஋ͰάϧʔϓΘ͚͠ɺ
  ྻ͝ͱʹฏۉ஋Λܭࢉ͠ɺ݁ՌΛ data.frame ʹ
  ͍ͨ͠ɻ
  ෼ׂ ద༻ ݁߹

  View Slide

 13. plyr
  • ૊ΈࠐΈ:
  library(plyr)
  plyr::ddply(iris, .(Species), plyr::colwise(mean))
  ## Species Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
  ## 1 setosa 5.006 3.428 1.462 0.246
  ## 2 versicolor 5.936 2.770 4.260 1.326
  ## 3 virginica 6.588 2.974 5.552 2.026
  iris_group res as.data.frame(t(res))
  ## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
  ## setosa 5.006 3.428 1.462 0.246
  ## versicolor 5.936 2.770 4.260 1.326
  ## virginica 6.588 2.974 5.552 2.026
  • plyr: ෼ׂ - ద༻ - ݁߹ΛҰͭͷؔ਺Ͱ

  View Slide

 14. dplyr
  • plyr: ෼ׂ - ద༻ - ݁߹ΛҰͭͷؔ਺Ͱ
  library(plyr)
  plyr::ddply(iris, .(Species), plyr::colwise(mean))
  ## Species Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
  ## 1 setosa 5.006 3.428 1.462 0.246
  ## 2 versicolor 5.936 2.770 4.260 1.326
  ## 3 virginica 6.588 2.974 5.552 2.026
  library(dplyr)
  dplyr::summarise_each(dplyr::group_by(iris, Species),
  dplyr::funs(mean))
  ## Source: local data frame [3 x 5]
  ##
  ## Species Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
  ## (fctr) (dbl) (dbl) (dbl) (dbl)
  ## 1 setosa 5.006 3.428 1.462 0.246
  ## 2 versicolor 5.936 2.770 4.260 1.326
  ## 3 virginica 6.588 2.974 5.552 2.026
  • dplyr: ॲཧ͝ͱʹؔ਺Λద༻

  View Slide

 15. ύΠϓԋࢉࢠ %>%
  • magrittr

  iris %>%
  dplyr::group_by(Species) %>%
  dplyr::summarise_each(dplyr::funs(mean))
  ## Source: local data frame [3 x 5]
  ##
  ## Species Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
  ## (fctr) (dbl) (dbl) (dbl) (dbl)
  ## 1 setosa 5.006 3.428 1.462 0.246
  ## 2 versicolor 5.936 2.770 4.260 1.326
  ## 3 virginica 6.588 2.974 5.552 2.026
  x %>% f(…) == f(x, …)

  View Slide

 16. data.frameͷॲཧ
  • ߟ͑ํ

  • ॲཧΛγϯϓϧͳؔ਺ͷ૊Έ߹ΘͤͰهड़

  • ؔ਺͸ύΠϓԋࢉࢠ %>% Ͱ઀ଓ

  • ಉ͜͡ͱΛ data.frame Ҏ֎Ͱ΋΍Γ͍ͨ

  View Slide

 17. data.frame Ҏ֎ͷॲཧ

  View Slide

 18. ͜Μͳ͜ͱ͋Γ·ͤΜ͔ʁ
  • ͋ΔॲཧΛɺ

  • ܁Γฦ͍ͨ͠

  • ෳ਺ͷର৅ʹߦ͍͍ͨ

  • ͦͷ··Ͱ͸ data.frame ʹͰ͖ͳ͍σʔλ
  (JSON / XMLͳͲ) Λѻ͍͍ͨ

  View Slide

 19. ྫ͑͹
  σʔλΛ8FC"1*͔Β+40/Ͱऔಘͯ͠੔ܗ
  ͋Δ৚݅ʹ߹க͠ͳ͍σʔλ͸আ֎
  EBUBGSBNFΛ࡞੒
  ෳ਺ͷϞσϧΛ࡞੒ൺֱϓϩοτ

  View Slide

 20. ૊ΈࠐΈؔ਺Ͱ΍Δͱ…
  • Apply ؔ਺܈

  • ߴ֊ؔ਺ ※ ܈
  BQQMZ
  lapply(list(1, 2, 3), function (x) { x + 1 })
  Map(function (x) { x + 1 }, list(1, 2, 3))
  MBQQMZ TBQQMZ UBQQMZ NBQQMZ
  3FEVDF 'JMUFS 'JOE .BQ /FHBUF 1PTJUJPO
  ແ໊ؔ਺ͷఆ͕ٛΊΜͲ͏
  ؔ਺ͷద༻Ҏ֎ͷॲཧ͸Ͱ͖ͳ͍
  ؔ਺͕ୈҰҾ਺ͷͨΊύΠϓԋࢉࢠ͕࢖͍ʹ͍͘
  ֮͑ΒΕͳ͍
  ※ ؔ਺ΛҾ਺΍ฦΓ஋ʹ͢Δؔ਺

  View Slide

 21. $SFBUJWF$PNNPOT$$GSPNUIF1JYBCBZ
  ͳΜͱ͔ͳΒͳ͍͔ʜ

  View Slide

 22. purrr !!!
  1IPUPCZԶ

  View Slide

 23. {purrr} ͱ͸

  View Slide

 24. {purrr} ͱ͸
  • RStudio BlogΑΓ

  • ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷͨΊͷπʔϧ

  • ॲཧΛγϯϓϧͳؔ਺ͷ૊Έ߹ΘͤͰهड़

  • ؔ਺͸ύΠϓԋࢉࢠͰ઀ଓ
  Purrr is a new package that fills in the missing
  pieces in R’s functional programming tools: it’s
  designed to make your pure functions purrr. Like
  many of my recent packages, it works with magrittr
  to allow you to express complex operations by
  combining simple pieces in a standard way.

  View Slide

 25. ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͱ͸?
  • (Ұҙͷఆ͕ٛ͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͕) ෳ਺ͷؔ਺ͷ
  ૊Έ߹ΘͤʹΑͬͯ࠷ऴతʹ΍Γ͍ͨॲཧΛه
  ड़͍ͯ͘͠ελΠϧɻ

  • ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάΛ૝ఆͨ͠ݴޠ͸ؔ਺
  ܕݴޠͱݺ͹ΕΔ

  View Slide

 26. R ͸ؔ਺ܕݴޠ͔?
  • Yes (by Hadley Wickham in “Advanced R”) .

  • ৄ͘͠͸ “Rݴޠపఈղઆ” (๜༁͕12/23ൃച)

  View Slide

 27. {purrr} ͷಛ௃
  • ϥϜμࣜ

  • ύΠϓԋࢉࢠͰ઀ଓͰ͖Δؔ਺܈

  • ஫ҙ఺

  • όʔδϣϯ͸0.1ɻࠓޙ ഁյతͳมߋ͕͋ΔՄೳੑ͕͋Δɻ

  • ຊ೔͸ओཁͳؔ਺ͷΈ͝঺հ (͜ΕͰ΄ͱΜͲͷ͜ͱ͸Ͱ͖Δ)ɻ

  View Slide

 28. ϥϜμࣜ
  • ໊લΛ΋ͨͳ͍ؔ਺ (ແ໊ؔ਺) Λγϯϓϧʹهड़

  • R ඪ४

  • {purrr} ͷϥϜμࣜ

  • {purrr} ͷؔ਺ͷதͰ࢖͏ (ߴ֊ؔ਺)
  function(x) { x + 1 }
  ~ . + 1
  map(x, ~ . + 1)
  υοτ
  ͕Ҿ਺ʹରԠ

  View Slide

 29. {purrr} ͷؔ਺܈ (Ұ෦)
  ඪ४ QVSSS
  BQQMZܥ NBQ
  'JMUFS LFFQ
  3FEVDF SFEVDF
  TQMJU [email protected]
  TPSU [email protected]

  View Slide

 30. map
  • ؔ਺Λ֤ཁૉʹద༻
  map(c(1, 2, 3), ~ . + 1)
  ## x = list 3 (216 bytes)
  ## . [[1]] = double 1= 2
  ## . [[2]] = double 1= 3
  ## . [[3]] = double 1= 4
  map(list(a = 1, b = 2, c = 3), ~ . + 1)
  ## x = list 3 (544 bytes)
  ## . a = double 1= 2
  ## . b = double 1= 3
  ## . c = double 1= 4
  map(c(1, 2, 3), ~ . + 1) == list(1 + 1, 2 + 1, 3 + 1)

  View Slide

 31. map2
  • 2ͭͷҾ਺ʹରͯؔ͠਺ద༻
  map2(c(1, 2, 3), c(4, 5, 6), ~ .x * .y)
  ## x = list 3 (216 bytes)
  ## . [[1]] = double 1= 4
  ## . [[2]] = double 1= 10
  ## . [[3]] = double 1= 18
  map2(c(1, 2, 3), c(4, 5, 6), ~ .x * .y)
  == list(1 * 4, 2 * 5, 3 * 6)
  ͻͱͭΊ͔ΒͷཁૉΛY
  ;ͨͭΊ͔ΒͷཁૉΛZͰࢀর

  View Slide

 32. map_xxx
  • ݁ՌΛϕΫτϧͰऔಘɺܕͷࢦఆ͕ඞཁ
  map_int(list(a = 1L, b = 2L, c = 3L), ~ . + 1L)
  ## a b c
  ## 2 3 4
  [email protected] ϕΫτϧͷܕ
  [email protected] MPHJDBM
  [email protected] DIBSBDUFS
  [email protected] JOUFHFS
  [email protected] OVNSJD

  View Slide

 33. keep
  • ؔ਺ͷ৚݅ʹ͋ͯ͸·ΔཁૉΛநग़
  keep(c(1, 2, 3), ~ . >= 2)
  ## [1] 2 3
  keep(list(a = 1, b = 2, c = 3), ~ . >= 2)
  ## x = list 2 (416 bytes)
  ## . b = double 1= 2
  ## . c = double 1= 3

  View Slide

 34. reduce
  • ͨͨΈࠐΈ
  reduce(c(1, 2, 3), `+`)
  ## [1] 6
  reduce(list(a = 1, b = 2, c = 3), `+`)
  ## [1] 6
  reduce(c(1, 2, 3), `+`) == ((1 + 2) + 3)

  View Slide

 35. split_by
  • base::split + ϥϜμࣜ
  split_by(c(1, 2, 3), ~ . %% 2)
  ## x = list 2 (424 bytes)
  ## . 0 = double 1= 2
  ## . 1 = double 2= 1 3
  split_by(list(a = 1, b = 2, c = 3), ~ . %% 2)
  ## x = list 2 (1040 bytes)
  ## . 0 = list 1
  ## . . b = double 1= 2
  ## . 1 = list 2
  ## . . a = double 1= 1
  ## . . c = double 1= 3

  View Slide

 36. sort_by
  • ιʔτ
  sort_by(c(2, -3, 1), ~ abs(.))
  ## [1] 1 2 -3
  sort_by(list(a = 2, b = - 3, c = 1), ~ abs(.))
  ## x = list 3 (544 bytes)
  ## . c = double 1= 1
  ## . a = double 1= 2
  ## . b = double 1= -3

  View Slide

 37. 2. αϯϓϧ

  View Slide

 38. {purrr}
  • 1. μϛʔσʔλͷ࡞੒

  • 2. Ϧετ͔Βͷσʔλબ୒

  • 3. ෳ਺Ϟσϧͷ࡞੒ͱൺֱ

  • 4. ϓϩοτ

  View Slide

 39. 1. μϛʔσʔλͷ࡞੒
  • ద౰ͳμϛʔσʔλΛ࡞Γ͍ͨ

  • ҎԼͷଐੑΛ΋ͭϦετͷϦετ

  • name: ໊લ

  • age: ೥ྸ

  • likes: ޷͖ͳਓ

  View Slide

 40. 1. μϛʔσʔλͷ࡞੒
  ndata dummies age = sample(25:35, size = 1),
  likes = sample(ndata, size = 2)))
  dummies
  ## x = list 5 (3632 bytes)
  ## . [[1]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-eros
  ## . . age = integer 1= 29
  ## . . likes = character 2= hoxo-um hoxo-uri
  ## . [[2]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-m
  ## . . age = integer 1= 34
  ## . . likes = character 2= hoxo-uri hoxo-eros
  ## . [[3]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-um
  ## . . age = integer 1= 25
  ## . . likes = character 2= hoxo-m hoxo-uri
  ## . [[4]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-um
  ## . . age = integer 1= 29
  ## . . likes = character 2= hoxo-uri hoxo-eros
  ## . [[5]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-um
  ## . . age = integer 1= 35
  ## . . likes = character 2= hoxo-eros hoxo-um
  ϦετΛฦ͢ϥϜμࣜ

  View Slide

 41. 1. μϛʔσʔλͷ࡞੒
  dummies ~ list(name = .,
  age = sample(30:35, size = 1),
  likes = sample(ndata[ndata != .],
  size = sample(1:(length(ndata) - 1),
  size = 1))))
  dummies
  ## x = list 4 (2896 bytes)
  ## . [[1]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-m
  ## . . age = integer 1= 31
  ## . . likes = character 2= hoxo-um hoxo-uri
  ## . [[2]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-eros
  ## . . age = integer 1= 31
  ## . . likes = character 3= hoxo-uri hoxo-um ...
  ## . [[3]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-um
  ## . . age = integer 1= 30
  ## . . likes = character 1= hoxo-m
  ## . [[4]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-uri
  ## . . age = integer 1= 34
  ## . . likes = character 2= hoxo-um hoxo-m

  View Slide

 42. 1. μϛʔσʔλͷ࡞੒
  gen age = sample(30:35, size = 1)
  size = sample(1:(length(ndata) - 1), size = 1)
  likes = sample(ndata[ndata != name], size = size)
  return (list(name = name, age = age, likes = likes))
  }
  dummies dummies
  ## x = list 4 (2896 bytes)
  ## . [[1]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-m
  ## . . age = integer 1= 31
  ## . . likes = character 2= hoxo-um hoxo-uri
  ## . [[2]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-eros
  ## . . age = integer 1= 31
  ## . . likes = character 3= hoxo-uri hoxo-um ...
  ## . [[3]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-um
  ## . . age = integer 1= 30
  ## . . likes = character 1= hoxo-m
  ## . [[4]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-uri
  ## . . age = integer 1= 34
  ## . . likes = character 2= hoxo-um hoxo-m
  ී௨ͷؔ਺Λ౉ͯ͠΋Α͍

  View Slide

 43. 1. μϛʔσʔλͷ࡞੒
  ndata %>%
  map(~ list(name = ., age = sample(30:35, size = 1))) %>%
  dplyr::bind_rows()
  EBUBGSBNFʹ͚ͨ͠Ε͹
  [email protected]

  ## Source: local data frame [4 x 2]
  ##
  ## name age
  ## (chr) (int)
  ## 1 hoxo-m 34
  ## 2 hoxo-eros 35
  ## 3 hoxo-um 32
  ## 4 hoxo-uri 34

  View Slide

 44. 2. Ϧετ͔Βͷσʔλબ୒
  • ؆୯ͳૢ࡞͸ {purrr} Ͱ΋Ͱ͖Δ

  • Ϩίʔυͷબ୒

  • ଐੑͷબ୒

  • ࢀߟ: {rlist} ͱͷൺֱ

  • {purrr} ͰϦετσʔλΛૢ࡞͢Δ <1>

  • {purrr} ͰϦετσʔλΛૢ࡞͢Δ <2>

  View Slide

 45. 2. Ϧετ͔Βͷσʔλબ୒
  keep(dummies, ~ .$name == 'hoxo-m')
  ## x = list 1 (752 bytes)
  ## . [[1]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-m
  ## . . age = integer 1= 31
  ## . . likes = character 2= hoxo-um hoxo-uri
  OBNFଐੑ͕bIPYPN`ͷ
  ϨίʔυΛબ୒

  View Slide

 46. 2. Ϧετ͔Βͷσʔλબ୒
  keep(dummies, ~ .$age > 30)
  ## x = list 3 (2256 bytes)
  ## . [[1]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-m
  ## . . age = integer 1= 31
  ## . . likes = character 2= hoxo-um hoxo-uri
  ## . [[2]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-eros
  ## . . age = integer 1= 31
  ## . . likes = character 3= hoxo-uri hoxo-um ...
  ## . [[3]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-uri
  ## . . age = integer 1= 34
  ## . . likes = character 2= hoxo-um hoxo-m
  BHFଐੑ͕ΑΓେ͖͍
  ͓͡͞ΜΛબ୒
  ˞࣮ࡍͷ೥ྸͱ͸ҟͳΔՄೳੑ͕͋Γ·͢

  View Slide

 47. 2. Ϧετ͔Βͷσʔλબ୒
  keep(dummies, ~ 'hoxo-m' %in% .$likes)
  ## x = list 3 (2192 bytes)
  ## . [[1]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-eros
  ## . . age = integer 1= 31
  ## . . likes = character 3= hoxo-uri hoxo-um ...
  ## . [[2]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-um
  ## . . age = integer 1= 30
  ## . . likes = character 1= hoxo-m
  ## . [[3]] = list 3
  ## . . name = character 1= hoxo-uri
  ## . . age = integer 1= 34
  ## . . likes = character 2= hoxo-um hoxo-m
  bIPYPN`͞Μͷ͜ͱ͕
  ޷͖ͳਓΛநग़
  ˞ࣄ࣮ͱ͸ҟͳΔՄೳੑ͕͋Γ·͢

  View Slide

 48. 2. Ϧετ͔Βͷσʔλબ୒
  keep(dummies, ~ 'hoxo-m' %in% .$likes) %>%
  map(~ .$name)
  ## x = list 3 (376 bytes)
  ## . [[1]] = character 1= hoxo-eros
  ## . [[2]] = character 1= hoxo-um
  ## . [[3]] = character 1= hoxo-uri
  ϑΟϧλ݁Ռ͔Β
  OBNFଐੑͷΈΛநग़
  keep(dummies, ~ 'hoxo-m' %in% .$likes) %>%
  map('name')
  ## x = list 3 (376 bytes)
  ## . [[1]] = character 1= hoxo-eros
  ## . [[2]] = character 1= hoxo-um
  ## . [[3]] = character 1= hoxo-uri
  NBQʹจࣈྻΛ
  ౉ͯ͠΋Α͍

  View Slide

 49. • σʔλղੳͷͨΊͷ౷ܭϞσϦϯάೖ໳

  • ୈ3ষΑΓ

  • y: छࢠ਺

  • x: ২෺ͷαΠζ

  • f: ࢪං͋Γ(T) / ͳ͠
  3. ෳ਺Ϟσϧͷ࡞੒ͱൺֱ
  df head(df)
  ## y x f
  ## 1 6 8.31 C
  ## 2 6 9.44 C
  ## 3 6 9.50 C
  ## 4 12 9.07 C
  ## 5 10 10.16 C
  ## 6 4 8.32 C

  View Slide

 50. 3. ෳ਺Ϟσϧͷ࡞੒ͱൺֱ
  formulas results ~ glm(formula = ., family = poisson, data =
  df))
  results[[1]]
  Call: glm(formula = .x, family = .y, data = df)
  Coefficients:
  (Intercept) x
  1.29172 0.07566
  Degrees of Freedom: 99 Total (i.e. Null); 98 Residual
  Null Deviance: 89.51
  Residual Deviance: 84.99 AIC: 474.8
  GPSNVMBͷϦετΛ࡞੒
  ֤GPSNVMBͰ
  ϞσϧΛ࡞੒

  View Slide

 51. 3. ෳ਺Ϟσϧͷ࡞੒ͱൺֱ
  map(results, logLik)
  ## x = list 3 (2128 bytes)
  ## . mod1 = double 1( logLik )= -235.39
  ## . A nobs = integer 1= 100
  ## . A df = integer 1= 2
  ## . mod2 = double 1( logLik )= -237.63
  ## . A nobs = integer 1= 100
  ## . A df = integer 1= 2
  ## . mod3 = double 1( logLik )= -235.29
  ## . A nobs = integer 1= 100
  ## . A df = integer 1= 3
  ݁Ռ͢΂ͯʹ
  MPH-JLؔ਺Λద༻

  View Slide

 52. 3. ෳ਺Ϟσϧͷ࡞੒ͱൺֱ
  map(results, AIC)
  ## x = list 3 (544 bytes)
  ## . mod1 = double 1= 474.77
  ## . mod2 = double 1= 479.25
  ## . mod3 = double 1= 476.59
  sort_by(results, AIC) %>% names()
  ## [1] "mod1" "mod3" "mod2"
  ݁Ռ͢΂ͯʹ
  "*$ؔ਺Λద༻
  "*$ͷॱʹฒ΂ସ͑ɺ
  Ϟσϧ໊Λදࣔ

  View Slide

 53. 3. ෳ਺Ϟσϧͷ࡞੒ͱൺֱ
  formulas families results2 ~ glm(formula = .x, family = .y, data = df))
  results2[[1]]
  Call: glm(formula = .x, family = .y, data = df)
  Coefficients:
  (Intercept) x
  1.29172 0.07566
  Degrees of Freedom: 99 Total (i.e. Null); 98 Residual
  Null Deviance: 89.51
  Residual Deviance: 84.99 AIC: 474.8
  ෳ਺ύϥϝʔλͷ৔߹͸
  NBQ

  View Slide

 54. 4. ϓϩοτ
  plot(results[[1]], which = 2)
  map(results, ~ plot(., which = 2))
  ݁Ռͷ͏ͪͻͱͭΛ
  22ϓϩοτ
  ͢΂ͯΛ22ϓϩοτ
  ॱ൪ʹදࣔ͞ΕΔ
  αϒϓϩοτ͚ͨ͠Ε͹QBS

  View Slide

 55. ͓·͚

  View Slide

 56. {purrr} ͱ૊Έ߹Θͤͯ
  ಛʹ͏Ε͍͠ύοέʔδ

  View Slide

 57. {caret}
  • ػցֶशશ෦ೖΓ
  library(mlbench)
  library(caret)
  data(PimaIndiansDiabetes)
  control methods trained %
  purrr::map(~ train(diabetes ~ ., data = PimaIndiansDiabetes,
  method = ., trControl = control))
  resampled summary(resampled)
  ## Call:
  ## summary.resamples(object = resampled)
  ##
  ## Models: Model1, Model2, Model3
  ## Number of resamples: 30
  ##
  ## Accuracy
  ## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
  ## Model1 0.6883 0.7435 0.7662 0.7682 0.7915 0.8442 0
  ## Model2 0.6711 0.7273 0.7451 0.7499 0.7785 0.8312 0
  ## Model3 0.6883 0.7403 0.7662 0.7678 0.7922 0.8312 0
  ##
  ## Kappa
  ## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
  ## Model1 0.3037 0.4297 0.4763 0.4711 0.5268 0.6578 0
  ## Model2 0.2339 0.3657 0.4078 0.4245 0.4733 0.6128 0
  ## Model3 0.2518 0.4043 0.4610 0.4607 0.5138 0.6165 0
  ൺֱ͍ͨ͠ϞσϧΛϦετʹ͠ɺ
  ֤ϞσϧΛUSBJO

  View Slide

 58. {broom}
  • ϞσϧΛ data.frame ʹม׵͢Δ
  library(broom)
  glance(results[[1]])
  ## null.deviance df.null logLik AIC BIC deviance df.residual
  ## 1 89.50694 99 -235.3863 474.7725 479.9828 84.993 98
  ؔ਺ ֓ཁ
  UJEZ Ϟσϧͷཁ໿
  BVHNFOU Ϟσϧͷ৘ใΛݩͷEBUBGSBNFʹ෇༩͢Δ
  HMBODF Ұߦͷཁ໿
  • 3. ෳ਺Ϟσϧͷ࡞੒ͱൺֱͷ݁ՌΛྲྀ༻

  View Slide

 59. {broom}
  • ϞσϧΛ data.frame ʹม׵͢Δ
  map(results, broom::glance) %>%
  dplyr::bind_rows()
  ## Source: local data frame [3 x 7]
  ##
  ## null.deviance df.null logLik AIC BIC deviance df.residual
  ## (dbl) (int) (dbl) (dbl) (dbl) (dbl) (int)
  ## 1 89.50694 99 -235.3863 474.7725 479.9828 84.99300 98
  ## 2 89.50694 99 -237.6273 479.2545 484.4649 89.47501 98
  ## 3 89.50694 99 -235.2937 476.5874 484.4029 84.80793 97
  ෳ਺ͷϞσϧͷཁ໿Λ
  EBUBGSBNFʹ

  View Slide

 60. {ggfortify}
  • ϞσϧΛ ggplot2::autoplot Λར༻ͯ͠ඳը͢Δ

  • {purrr} ͰϞσϧͷϦετΛ࡞Δ -> autoplot
  library(ggfortify)
  autoplot(results, which = 2)

  View Slide

 61. ·ͱΊ
  • {purrr} ͸ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷͨΊͷπʔϧ

  • ॲཧΛγϯϓϧͳؔ਺ͷ૊Έ߹ΘͤͰهड़

  • ؔ਺͸ύΠϓԋࢉࢠͰ઀ଓ

  View Slide

 62. Enjoy!

  View Slide