Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Do You Believe In Magic

Do You Believe In Magic

Koji SHIMADA
PRO

August 25, 2013
Tweet

More Decks by Koji SHIMADA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Do You Believe In Magic

  View Slide

 2. View Slide

 3. @snoozer05
  Taken photo by @kakutani

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. ࠓͲΜͳײ͡ʁ

  View Slide

 7. :-)

  View Slide

 8. ͨͬͨҰͭͷ
  େࣄͳ͜ͱ

  View Slide

 9. શྗͰɺ͋ͦ΅͏ɻ

  View Slide

 10. ࠓ೔ͷ࿩
  ຐ๏࢖͍ʹͳΖ͏ʂ
  ϜζΧ͍͠ɺ͕େ੾

  View Slide

 11. ࠓ೔ͷ࿩
  ຐ๏࢖͍ʹͳΖ͏ʂ
  ϜζΧ͍͠ɺ͕େ੾

  View Slide

 12. ٕज़͕࢖͑Δͱͨͷ͍͠

  View Slide

 13. ຐ๏͕࢖͑Δͱͨͷ͍͠

  View Slide

 14. ؆୯ʹ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱͬͯ
  ·ΔͰຐ๏Έ͍ͨ

  View Slide

 15. ؆୯ʹ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱͬͯ
  ·ΔͰຐ๏Έ͍ͨ
  :PVUVCF

  View Slide

 16. ؆୯ʹ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱͬͯ
  ·ΔͰຐ๏Έ͍ͨ
  :PVUVCF
  (PPHMF.BQ

  View Slide

 17. ؆୯ʹ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱͬͯ
  ·ΔͰຐ๏Έ͍ͨ
  :PVUVCF
  (PPHMF.BQ
  ϫʔϓϩ

  View Slide

 18. ؆୯ʹ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱͬͯ
  ·ΔͰຐ๏Έ͍ͨ
  :PVUVCF
  (PPHMF.BQ
  ϫʔϓϩ
  ిࢠָث

  View Slide

 19. ؆୯ʹ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱͬͯ
  ·ΔͰຐ๏Έ͍ͨ
  :PVUVCF
  (PPHMF.BQ
  ϫʔϓϩ
  ిࢠָث
  ԻָϓϨʔϠ

  View Slide

 20. ؆୯ʹ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱͬͯ
  ·ΔͰຐ๏Έ͍ͨ
  :PVUVCF
  (PPHMF.BQ
  ϫʔϓϩ
  ిࢠָث
  ԻָϓϨʔϠ


  Ξ
  ϧ
  ό
  Ϝ

  View Slide

 21. ؆୯ʹ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱͬͯ
  ·ΔͰຐ๏Έ͍ͨ

  View Slide

 22. ϓϩάϥϛϯάͬͯ
  ·ΔͰຐ๏Έ͍ͨ

  View Slide

 23. lे෼ʹൃୡͨ͠Պֶٕज़͸ɺ
  ຐ๏ͱݟ෼͚͕͔ͭͳ͍
  ʰΫϥʔΫͷࡾ๏ଇʱΑΓ

  View Slide

 24. ϓϩάϥϛϯά͸
  ίϯϐϡʔλʔΛ৭Μͳ΋ͷʹ
  ม਎ͤ͞Δຐ๏

  View Slide

 25. ຐ๏࢖͍ͷੈքʹΑ͏ͦ͜ʂ

  View Slide

 26. ຐ๏࢖͍ͷͨΊͷੈք

  View Slide

 27. (Demo)

  View Slide

 28. Ͳ͏ͩͬͨʁ

  View Slide

 29. ຐ๏࢖͍ʹͳΔ

  View Slide

 30. View Slide

 31. ʮ͋ͨ͠ɺඈΜͰΔʂʯ
  ΩΩ͸ࢥΘ͚ͣ͞ΜͰ͍·ͨ͠ɻͦΕ͸԰ࠜΑΓͨͬ
  ͨࡾϝʔτϧ͹͔Γͷߴ͞Ͱ͕ͨ͠ɺͱͯ΋͍͍ؾ࣋
  ͪͰͨ͠ɻۭؾ΋΄Μͷ͢͜͠੨͍ײ͡Ͱͨ͠ɻͦΕ
  ʹɺ΋ͬͱߴ͍ͱ͜ΖΛඈΜͰΈΑ͏ɺ΋ͬͱɺ΋ͬ
  ͱͦͨ͠ΒԿ͕ݟ͑Δ͔ͳɺԿ͕͋Δ͔ͳɺ΋ͬ
  ͱɺ΋ͬͱͱ·ΔͰମͱ৺Λ΋ͪ͋͛ΔΑ͏ͳෆ
  ࢥٞͳڵຯ͕Θ͍͖ͯͯɺͨͪ·ͪඈͿ͜ͱ͕͍ͩ͢
  ͖ʹͳͬͯ͠·͍·ͨ͠ɻ
  ֯໺ӫࢠʰຐঁͷ୐ٸศʱΑΓ

  View Slide

 32. ָ͍͠ɺΛେࣄʹ

  View Slide

 33. େຐ๏࢖͍ͷ͓࿩

  View Slide

 34. @matz
  Taken photo by @kakutani

  View Slide

 35. ΈΜͳʹͱͬͯͷ
  ʮ΄͏͖ͰۭΛඈͿʯΑ͏ͳ
  ຐ๏Λݟ͚ͭΑ͏

  View Slide

 36. View Slide

 37. ͭ͘Δͬͯɺ;͗͠Αɻࣗ෼͕ͭͬͯ͘΋ɺ
  ࣗ෼͕͍ͭͬͯ͘ͳ͍ͷΑ
  ֯໺ӫࢠʰຐঁͷ୐ٸศΩΩͱ৽͍͠ຐ๏ʱ

  View Slide

 38. ͍ΖΜͳਓͱͷؔΘΓͷதͰ
  ຐ๏ͷྗΛҭ͍ͯͯ͜͏

  View Slide

 39. ຐ๏࢖͍ʹͳΖ͏ʂ

  View Slide

 40. ࠓ೔ͷ࿩
  ຐ๏࢖͍ʹͳΖ͏ʂ
  ϜζΧ͍͠ɺ͕େ੾

  View Slide

 41. ࠓ೔ͷ࿩
  ຐ๏࢖͍ʹͳΖ͏ʂ
  ϜζΧ͍͠ɺ͕େ੾

  View Slide

 42. ೤த

  View Slide

 43. ೤த͸Ͳ͔͜Β͘Δ͔

  View Slide

 44. ϜζΧ͍͔͠Βɺ೤த͢Δ

  View Slide

 45. ೤தͯ͠ΫϦΞͰ͖Δͱ
  ָ͍͠

  View Slide

 46. ʲΫϦΞ͢Δʳো֐΍՝୊Λ৐Γӽ͑Δ͜ͱ

  View Slide

 47. ೤தͯ͠
  Կ͔ΛΫϦΞ͍ͯ͘͜͠ͱ͸ָ͍͠

  View Slide

 48. ϜζΧ͍͜͠ͱ͕
  ΅͘ΒΛָͤ͘͠͞Δ

  View Slide

 49. ϜζΧ͍͠ͷΫϦΞͷ࢓ํ

  View Slide

 50. ʮίπʯΛ௫Ή͜ͱ

  View Slide

 51. ʮίπʯΛ௫ΉͨΊͷίπ

  View Slide

 52. ྑ͍࿅शΛ͢Δ

  View Slide


 53. ΫϦΞ͍ͨ͜͠ͱΛ
  ͬ͘͡Γͱ؍࡯͢Δ

  View Slide


 54. ࣗ෼ͱΫϦΞ͍ͨ͜͠ͱͷ
  ؒʹ͋Δڑ཭Λ஌Δ

  View Slide


 55. ҰఆҎ্ͷؾ࣋ͪͱ࣌ؒΛ
  ͔͚ͯશྗͰ࿅शΛ͢Δ

  View Slide


 56. ҰఆҎ্ͷؾ࣋ͪͱ࣌ؒΛ
  ͔͚ͯશྗͰ࿅शΛ͢Δ

  View Slide

 57. ؾ࣋ͪɺΛେࣄʹ

  View Slide

 58. ϜζΧ͍͠Λͻͱͭͣͭ
  ΫϦΞ͍͚ͯͨ͠Β

  View Slide

 59. ͱͬͯ΋ϜζΧ͍͠ຐ๏΋؆୯ʹ࡞ΕΔ
  ͔͍͍ͬ͜ຐ๏࢖͍ʹͩͬͯͳΕΔ͸ͣ

  View Slide

 60. ͔͍͍ͬ͜ຐ๏࢖͍Λ໨ࢦͦ͏ʂ

  View Slide

 61. ࠓΈΜͳͷલʹ͋ΔϜζΧ͍͕͠
  ͦͷ࠷ॳͷೖΓޱ

  View Slide

 62. ϜζΧ͍͠ɺ͕େ੾

  View Slide

 63. ࠓ೔ͷ࿩
  ຐ๏࢖͍ʹͳΖ͏ʂ
  ϜζΧ͍͠ɺ͕େ੾

  View Slide

 64. ͜Ε͔Β

  View Slide

 65. View Slide

 66. େձʹग़ͯ
  ࿹ࢼ͠Λ͢Δ

  View Slide

 67. ࡞඼Λެ։ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 68. मۀʹͰͯΈΔ

  View Slide

 69. ԿΑΓ΋༑ୡͱ
  શྗͰ͋ͦ΅͏

  View Slide

 70. ʮ͋ͨ͠ɺඈΜͰΔʂʯ
  ΩΩ͸ࢥΘ͚ͣ͞ΜͰ͍·ͨ͠ɻͦΕ͸԰ࠜΑΓͨͬ
  ͨࡾϝʔτϧ͹͔Γͷߴ͞Ͱ͕ͨ͠ɺͱͯ΋͍͍ؾ࣋
  ͪͰͨ͠ɻۭؾ΋΄Μͷ͢͜͠੨͍ײ͡Ͱͨ͠ɻͦΕ
  ʹɺ΋ͬͱߴ͍ͱ͜ΖΛඈΜͰΈΑ͏ɺ΋ͬͱɺ΋ͬ
  ͱͦͨ͠ΒԿ͕ݟ͑Δ͔ͳɺԿ͕͋Δ͔ͳɺ΋ͬ
  ͱɺ΋ͬͱͱ·ΔͰମͱ৺Λ΋ͪ͋͛ΔΑ͏ͳෆ
  ࢥٞͳڵຯ͕Θ͍͖ͯͯɺͨͪ·ͪඈͿ͜ͱ͕͍ͩ͢
  ͖ʹͳͬͯ͠·͍·ͨ͠ɻ
  ֯໺ӫࢠʰຐঁͷ୐ٸศʱΑΓ

  View Slide

 71. Do You Believe In Magic

  View Slide