$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

アーキテクチャについて思っていること

sonatard
December 18, 2018

 アーキテクチャについて思っていること

sonatard

December 18, 2018
Tweet

More Decks by sonatard

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 1
  ΞʔΩςΫνϟʹ͍ͭͯࢥ͍ͬͯΔ͜ͱ
  !TPOBUBSE
  HPMBOHUPLZP๨೥-5େձ

  View Slide

 2. Server Side Engineer
  ͦͳͨ
  @sonatard
  2006 -
  • Linux Server and Network Engineer
  2010 -
  • Develop Wireless LAN Module Simulator with SystemC
  • Develop TCP/IP protocol stack on RTOS
  2014 -
  • Go in my free time
  Command-line utility for searching Github repository.
  https://github.com/sonatard/ghs
  LDAP authentication library
  https://github.com/sonatard/go-ldapc
  2017 -
  • Google App Engine Go Engineer

  View Slide

 3. 3
  ͦͷ
  %%%͸ΞʔΩςΫνϟͰ͸ͳ͍

  View Slide

 4. 4
  ϢϏΩλεݴޠ
  ϨΠϠʔυΞʔΩςΫνϟ
  ΤϯςΟςΟ
  όϦϡʔΦϒδΣΫτ
  ू໿
  ϑΝΫτϦ
  ϦϙδτϦ
  ڥք͚ͮΒΕͨίϯςΩετ

  View Slide

 5. 5
  ͦͷ
  ϦϙδτϦɺϑΝΫτϦɺυϝΠϯαʔϏε͸
  ϨΠϠʔͰ͸ͳ͍

  View Slide

 6. 6
  υϝΠϯ૚ͷҰཁૉ

  View Slide

 7. 7
  ͦͷ
  ґଘΛ͍ͯ͠ͳ͍ͱ͸ʁ

  View Slide

 8. 8
  ύοέʔδΛΠϯϙʔτ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱʁ
  ؔ਺Λ࣮ߦ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱʁ
  ΠϯλʔϑΣʔεͰؔ਺Λ࣮ߦ͍ͯ͠Δ৔߹͸ʁ

  View Slide

 9. 9

  View Slide

 10. 10
  ͦͷਤͷࣔ͢໼ҹ͸͍͍ͬͨʁ
  ґଘ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱʹΑΓͲ͏͍͏ϝϦοτ͕͋Δʁ

  View Slide

 11. 11
  ͪͳΈʹ
  40-*%ݪଇͷ%*1ͷจ຺Ͱ͸ɺ
  ௚઀ؔ਺Λ࣮ߦ͢Δ͜ͱΛґଘͱݴ͍ͬͯΔ

  View Slide

 12. 12
  ໌֬ʹ͔ͯ͠Βઆ໌͍ͨ͠

  View Slide

 13. 13
  ͦͷ
  ύοέʔδ෼ׂΞʔΩςΫνϟͷܾఆ

  View Slide

 14. 14
  ΞʔΩςΫνϟ͸ݴޠʹґଘ͠ͳ͍
  ˣ
  ύοέʔδ੍໿͸ݴޠʹґଘ͢Δ
  ˣ
  ύοέʔδ෼ׂΞʔΩςΫνϟͷܾఆ

  View Slide

 15. 15
  (Pͷύοέʔδ͸॥؀ࢀরېࢭ
  +BWBͷύοέʔδͷ॥؀ࢀর͸0,
  $ݴޠ͸ύοέʔδ͕ͳ͍

  View Slide

 16. 16
  ΞʔΩςΫνϟن֨ɺઃܭࢥ૝
  ύοέʔδ෼ׂͭͷ࣮૷ܗଶ

  View Slide

 17. 17
  ઃܭࢥ૝ΛकΔͨΊʹɺ
  ύοέʔδΛ෼ׂͯ͠΋͍͍
  ϑΝΠϧ໊ʹنଇΛઃ͚ͯ΋͍͍
  ίʔυϨϏϡʔͰ୲อͯ͠΋͍͍

  View Slide

 18. 18
  ΞʔΩςΫνϟΛදݱ͢ΔͨΊʹ
  ύοέʔδ੍໿Λ࢖͏͔Ͳ͏͔͸ຊ࣭Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 19. 19
  ͦͷ
  ΞʔΩςΫνϟ͸ഉଞؔ܎ʹ͋Δͱ͸ݶΒͳ͍

  View Slide

 20. 20
  .ͱ7ͱ$ʹύοέʔδ෼ׂΛ͢Δͷ͕.7$Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 21. 21
  ͜͜Λצҧ͍͢Δͱ
  $MFBO"SDIJUFDUVSFͱ.7$͕ഉଞతؔ܎ʹͳΔ

  View Slide

 22. 22
  ͦΜͳ͜ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 23. 23
  $MFBO"SDIJUFDUVSFͰ΋.7$͸൓өͰ͖Δ

  View Slide

 24. 24
  ͱ͍͏ΑΓɺ൓ө͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 25. 25
  (6*ͷ.7$ΞʔΩςΫνϟΛอ࣋͢Δͷ͸͜ͷϨΠϠʔʹͳΔ
  $MFBO"SDIJUFDUVSFୡਓʹֶͿιϑτ΢ΣΞߏ଄ͱઃܭ
  ୈষΫϦʔϯΞʔΩςΫνϟΠϯλʔϑΣʔεΞμϓλʔΑΓ

  View Slide

 26. 26
  ͳͥ$MFBO"SDIJUFDUVSFͱ.7$ͳͲ
  ҟͳΔΞʔΩςΫνϟཱ͕྆Ͱ͖ͳ͍ͱ
  צҧ͍ͯ͠͠·͏͔

  View Slide

 27. 27
  3VCZPO3BJMT΍+BWBTDSJQUͷϑϨʔϜϫʔΫͷ
  ࣮૷
  ʹࢥߟΛҾͬுΒΕΔ
  ࣮૷͕ѱ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 28. 28
  ࣮૷͸ࢥ૝΍ن֨ͷ̍ܗଶ

  View Slide

 29. 29
  ࢥ૝΍ن֨ͱ
  ࣮૷͸ผͩͱཧղ͢Δ͜ͱ͕େ੾

  View Slide

 30. 30
  ύοέʔδ෼ׂ͕ΞʔΩςΫνϟͱߟ͑Δͱ
  ʮ$MFBO"SDIJUFDUVSF͔ͩΒ.7$͸࠾༻Ͱ͖ͳ͍ʯ
  ͱͳΔ

  View Slide

 31. 31
  େࣄͳͷ͸ΞʔΩςΫνϟ͕ओு͢Δࢥ૝ͷཧղ
  צҧ͍͠ͳ͚Ε͹
  ʮ$MFBO"SDIJUFDUVSF͔ͩΒ.7$͸࠾༻Ͱ͖ͳ͍ʯ
  ͱ͸ͳΒͳ͍

  View Slide

 32. 32
  ࣮૷ΛΞʔΩςΫνϟͱצҧ͍͠ͳ͍͜ͱ͕େࣄ

  View Slide

 33. 33
  ͦ͏͢Ε͹
  ʮ.7$ϑϨʔϜϫʔΫͷ࢖͍ํΛ͚֮͑ͨͲɺ
  ࣍ͷϑϨʔϜϫʔΫ͕Ͱ͖ͯͯແବͳܦݧʹͳͬͨʯ
  ͱ͍͏͜ͱʹ͸ͳΒͳ͍

  View Slide

 34. 34
  1%4͔Β࢝·Γ.7$ɺ.71ɺ.77.ɺϨΠϠʔυΞʔΩςΫ
  νϟɺ$MFBO"SDIJUFDVUSFɺ'MVYɺ3FEVYͷཧղ·Ͱ͢΂͕ͯ
  ܧଓͯ͠ੵΈॏͳ͍ͬͯ͘

  View Slide

 35. 35
  ݱࡏྲྀߦ͍ͯ͠ΔΞʔΩςΫνϟͰ
  1%4ɺ.7$͕
  ൓ө͞Ε͍ͯͳ͍΋ͷ͸ͳ͍

  View Slide

 36. 36
  ΞʔΩςΫνϟͷֶͼ͸࣍ʹܨ͕Δ

  View Slide

 37. 37
  ͦͷ
  ΞʔΩςΫνϟͰେࣄͳ͜ͱ

  View Slide

 38. 38
  ଟ͘ͷΞʔΩςΫνϟͷࢥ૝ͷத৺ͱͳΔͷ͸ɺ
  ؔ৺ࣄͷ෼཭

  View Slide

 39. 39
  ΞʔΩςΫνϟΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹେ੾ͳ͜ͱ͸ɺ

  View Slide

 40. 40
  ࢥ૝Λਖ਼͘͠ཧղ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 41. 41
  ϨΠϠʔ͕ͲͷΑ͏ͳ੹຿ʹ͍ͭͯ
  ؔ৺͍ͯ͠Δͷ͔Λఆٛ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 42. 42
  ͲͷΑ͏ʹ࣮૷͢Δ͔

  View Slide

 43. 43
  ؔ৺ࣄͷ෼཭͕େ੾ͱΘ͔͍ͬͯͯ΋
  ͜ͷͭ͸೉͍͠

  View Slide

 44. 44
  ྫ͑͹
  Ϣʔεέʔε͸ΞϓϦέʔγϣϯϩδοΫ
  ΤϯςΟςΟ͸ϏδωεϩδοΫ
  ͱݴͬͯ΋ɺνʔϜʹΑͬͯߟ͑Δ
  ΞϓϦέʔγϣϯϩδοΫͱϏδωεϩδοΫ
  ͕ҟͳΔ

  View Slide

 45. 45
  ϨΠϠʔυΞʔΩςΫνϟͷจ຺ͰΞϓϦέʔγϣϯ૚ʹ
  υϝΠϯ૚΍Πϯϑϥ૚ͷؔ৺ࣄ͕࿙Εग़͢
  ࠷ॳʹ΍Γ͕ͪͳࣦഊ

  View Slide

 46. 46
  υϝΠϯ૚Ͱදݱ͢Δ΂͖͜ͱΛ
  ʮ֎෦ʹؔ܎͢Δ΋ͷ͔ͩΒʯͱΠϯϑϥ૚ʹա౓ʹӅṭ
  ΋΍Γ͕ͪ

  View Slide

 47. 47
  ଞʹ΋
  %#ͷτϥϯβΫγϣϯΛ࣮ݱ͢Δͷ͸ͲͷϨΠϠʔʁ
  3FQPTJUPSZʹΞΫηε͢Δͷ͸ͲΕͷϨΠϠʔʁ
  3FQPTJUPSZ͸ͲͷϨΠϠʔʹ഑ஔ͢Δʁ
  ͳͥɾɾɾʁ

  View Slide

 48. 48
  ͜ΕΒΛߟ͑ൈ͘͜ͱ͕େ੾

  View Slide

 49. 49
  ͭͷਖ਼ղ͕͋Δͱ͸ݶΒͳ͍
  ࣗ෼ͷݴ༿Ͱઆ໌Ͱ͖Δ͜ͱ͕େ੾

  View Slide

 50. 50
  ݴޠԽ

  View Slide

 51. 51
  ؔ৺ࣄΛ෼཭͢Δͱ͍͏͜ͱΛ஌Δͷ͸ελʔτϥΠϯ

  View Slide

 52. 52
  ߟ͑ൈ͜͏

  View Slide

 53. 53
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide