LINE Bot 開発 基本編

LINE Bot 開発 基本編

LINE Developer Group Kansai 勉強会 vol.1 でのLINE Bot 開発ハンズオン資料
https://ldgk.connpass.com/event/135165/

55c9804c185f493816433678393cbe92?s=128

sumihiro3

June 22, 2019
Tweet

Transcript

 1. 5.

  Ճ઒ ੅ኍʢ͔͕Θ ͢ΈͻΖʣ n ॴଐ l ג $PNQBTT $50 l

  ϐʔεϛʔϧɾςΫϊϩδʔ ג γχΞۀ຿ΞφϦετ n ड৆ྺͳͲ l -*/&"1*&YQFSU l -*/&$MPWB 4LJMM"XBSETʮࢠͲ΋͕࢖͍ͨ͘ͳΔεΩϧʯ࠷༏ल৆ l -*/&%FWFMPQFSPGUIF.POUI l -*/&#005"8"3%4ϑΝϛϦʔ෦໳৆ l -*/&5IJOHTϋοΧιϯ -*/&৆ ଞ 
 2. 11.

  A B O U T M E Takuya Kanatani @torisankanasan

  KDL Inc. ৽ٕज़׆༻ਪਐ൝ Ϧʔμʔ Honde Next ڞಉ୅ද LINE API Expert (‘19~)
 3. 13.

  MEHL ࠓޙͷษڧձ༧ఆ ೔ఔ ಺༰ ৔ॴ ʢ໦ʣ ʙ -*''ʢ-*/&'SPOUFOE'SBNFXPSLʣ Ͱ#PU

  ͷ6* ΛϦονʹ͢Δ ʙ7VFKT Ͱ-*'' Λ։ൃ͠Α͏ʂʙ ͘͞ΒΠϯλʔωοτ ʢ౔ʣ -*/&#PU։ൃ جૅฤ ʢ ճͷ࠶ԋʣ େࡕ"5$ ϝΠΧʔζόβʔϧಛઃձ৔ ʢ೔ʣ $MPWB ։ൃ େࡕ"5$ ϝΠΧʔζόβʔϧಛઃձ৔ ݄༧ఆ -*/&1BZ"1* ௐ੔த ݄༧ఆ -5େձ ˞߽՚ήετ͕དྷΔ͔΋ ௐ੔த
 4. 15.

  / % 1 ), + % ), + ( ˞ʰ೥݄ߋ৽ʂ

  ͷιʔγϟϧϝσΟΞ࠷৽ಈ޲σʔλ·ͱΊʱΑΓҾ༻ IUUQTHBJBYTPDJBMNFEJBMBCKQQPTU GCDMJE*X"3-BHE0*O%X$V487F991PXM75;:0L1N8SI2-3@&P9$@F$H
 5. 26.

  ։ൃ؀ڥɿ-*/& "1*T n LINE Messaging API l 2 Ø 

   Ø Push Message Ø FlexMessage Ø LIFF-*NE 'rontend 'ramework UI/UX n LINE Login l 6 n LINE Pay l ˞ #PU ։ൃͰΑ͘࢖ΘΕΔ"1* Λൈਮ
 6. 27.

  ։ൃ؀ڥɿαʔόʔˍ4%,T n 7 2 l Ø https 4'0- - ,#.

  * 1% - $! ngrok (&PC6" l Ø /5)2 Messaging API & SDK - Java, PHP, Go, Perl, Ruby, Python, Node.js - +3 SDK  ˞ࢀߟɿIUUQTEFWFMPQFSTMJOFCJ[KBEPDTNFTTBHJOHBQJMJOFCPUTEL
 7. 32.

  αϯϓϧϓϩάϥϜͷμ΢ϯϩʔυ n Github   l Mac/Linux l

  Windows 31 .1 / .1 / . - / & . /: 3 :3 / - / $ . - / $ 31 & 3 .1 / .1 / . - / & . /: 3 :3 / - / $ . - / $ ΫϩʔϯઌͷσΟϨΫτϦ͸೚ҙ 
 8. 34.

  OHSPL ͷىಈ n ngrok l 4 3 Ø Ngrok 

   3 - /0$ 00-
 9. 35.

  OHSPL ͷىಈ n RS1C E 2 E 2 S

  C 7 C S7 SSSSSSSSSSSSSSSS EC SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 7 C S3 IC SSSSSSSSSSSSSSS,S S+.SFC SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8I> SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS I> S CE E S C S( ) (. S2 E 8S S I> 9 C SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS( ) -SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS C SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8 C >S7 S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS : S5 @ SSSSSSSSSSSSSSSSS I/ (, / SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 4 >C SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS I/ C 0S I/ E E /) S 4 >C SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS I / C 0S I/ E E /) 2 C SSSSSSSSSSSSSSSSSSS E I SSSSS +SSSSSI+ SSSSSI. SSSSSSS SSSSSSS SSSSSSS SSSS SSSS SSSS S 63-ΛϝϞ͓ͯ͘͠ 
 10. 51.
 11. 54.

  ϝϞ͓͍ͯͨ͠ઃఆΛɺઃఆϑΝΠϧʹهೖ͢Δ n .env   LNE HKC O

  // LNE / A / . BBBBBBBBBBBB =: E . / . AA #""BBBBBBB =: = 
 12. 62.

  ୈ෦Ͱ࡞ΔΞϓϦ n Bot l 3 5 l 6 l 6

  2 ˞ຊ#PU Ͱग़୊͢ΔΫΠζ໰୊͸ʮࡶֶ͔͔͠͡ʢIUUQTQFEBOUDPNʣʯΑΓҾ༻͍ͯ͠·͢
 13. 65.

  'MFY.FTTBHF ͱ͸ n 6 5 l Ø PCLINE 

   ˞ৄ͘͠͸ެࣜ%PDΛࢀর ˞ IUUQTEFWFMPQFSTMJOFCJ[KBEPDTNFTTBHJOHBQJVTJOHGMFYNFTTBHFT
 14. 66.

  'MFY.FTTBHF 4JNVMBUPS n Simulator  l JSON OK 

  ˞ IUUQTEFWFMPQFSTMJOFCJ[DPOTPMFGY
 15. 81.

  'MFY.FTTBHF Λ࢖ͬͨϝοηʔδΛૹͬͯΈΑ͏ n 8 FlexMessage 1 l 1 Ø 

  &!$'% Ø  # Ø "SNS #
 16. 82.

  'MFY.FTTBHF Λ࢖ͬͨϝοηʔδΛૹͬͯΈΑ͏ n app.js 172 vru YvE QEvHFv!

  MQRBACI R E (((v ) / ; : = : v v gicl fmd CMLQR OSHW PEQS R (vOSHW ER SHWE EQS R.MP!SQEP HD ' ERvKEQQA Ev(v Y' HFv!OSHW PEQS R (vLS v v , v gicl f. EU EQQA E at] KEQQA Ev(v R E v REUR v REUR vOSHW PEQS R KEQQA E Y' YvE QEv vks pe_ Zb[_ qo KEQQA Ev(v ELEPARE LTA HD EPARHML EQQA E! ' Y PERSPLvC HELR PE EQQA E!PE MIEL vKEQQA E ' YvE QEv vnu 
 17. 84.

  -*/&#PU։ൃͷϙΠϯτ n LINE pf !' &$  l 

  &$ webhook #" Ø ) (&Postback n +( IDuserId &$ ) l userId *%+( Ø $ "$# *Bot ! $ userId '% 
 18. 85.

  -*/&#PU։ൃͷϙΠϯτ n Session  # l $"

   userId  ! Ø  DBmemory-cache 
 19. 93.

  -*/&%FWFMPQFS(SPVQ,BOTBJ ࠓޙͷษڧձ༧ఆ ೔ఔ ಺༰ ৔ॴ ʢ໦ʣ ʙ -*''ʢ-*/&'SPOUFOE'SBNFXPSLʣ Ͱ#PU

  ͷ6* ΛϦονʹ͢Δ ʙ7VFKT Ͱ-*'' Λ։ൃ͠Α͏ʂʙ ͘͞ΒΠϯλʔωοτ ʢ౔ʣ -*/&#PU։ൃ جૅฤ ʢ ճͷ࠶ԋʣ େࡕ"5$ ϝΠΧʔζόβʔϧಛઃձ৔ ʢ೔ʣ $MPWB ։ൃ େࡕ"5$ ϝΠΧʔζόβʔϧಛઃձ৔ ݄༧ఆ -*/&1BZ"1* ௐ੔த ݄༧ఆ -5େձ ˞߽՚ήετ͕དྷΔ͔΋ ௐ੔த