Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

LINE Bot 開発 基本編

LINE Bot 開発 基本編

LINE Developer Group Kansai 勉強会 vol.1 でのLINE Bot 開発ハンズオン資料
https://ldgk.connpass.com/event/135165/

sumihiro3

June 22, 2019
Tweet

More Decks by sumihiro3

Other Decks in Programming

Transcript

 1. -*/&#PU։ൃ جຊฤ -*/&%FWFMPQFS(SPVQ,BOTBJ ษڧձ WPM BUؔ੢େֶϛϥΠζ 4VNJIJSP ,BHBXB

 2. ຊ೔ͷࢿྉ n  URL  IUUQCJUMZMEHLCPUIBOETPOWPM 

 3. ຊ೔ͷΞδΣϯμ n n LINE Developer Group Kansai l n l

  LINE l 1 3 Bot l 2 Bot
 4. ࣗݾ঺հ

 5. Ճ઒ ੅ኍʢ͔͕Θ ͢ΈͻΖʣ n ॴଐ l ג $PNQBTT $50 l

  ϐʔεϛʔϧɾςΫϊϩδʔ ג γχΞۀ຿ΞφϦετ n ड৆ྺͳͲ l -*/&"1*&YQFSU l -*/&$MPWB 4LJMM"XBSETʮࢠͲ΋͕࢖͍ͨ͘ͳΔεΩϧʯ࠷༏ल৆ l -*/&%FWFMPQFSPGUIF.POUI l -*/&#005"8"3%4ϑΝϛϦʔ෦໳৆ l -*/&5IJOHTϋοΧιϯ -*/&৆ ଞ 
 6. ͜Μͳਓ n ʮϓϦϯλʔͷਓʯ l 6

 7. ࢓ࣄͰ-*/&#PUͷ։ൃ΋͍ͯ͠·͢ 

 8. ʲ߽՚ʳ αϙʔτϝϯόʔ

 9. ࣗݾ঺հʢ͕͓·Δʣ ॴଐɿגࣜձࣾΞΠΤϯλʔɹେࡕࢧళ ɹɹɹ3%ɹ೥ೖࣾ ɹɹɹεϚʔτεϐʔΧʔΤόϯδΣϦετ ɹɹɹ-*/&"1*&YQFSU ۀ຿ɿΧʔϦϯάࢧԉπʔϧ։ൃ ɹɹɹεϚʔτεϐʔΧʔݚڀ։ൃ ɹɹɹ"84ݚڀ։ൃ ߴഅɹ޺య !HBPNBS

  ޷͖ͳݴ༿ɿͶ͐$MPWB ͔ͨ͏·ɹͻΖͷΓ
 10. εϚʔτεϐʔΧʔΞϓϦ։ൃೖ໳ େ޷ධൃചதʂ

 11. A B O U T M E Takuya Kanatani @torisankanasan

  KDL Inc. ৽ٕज़׆༻ਪਐ൝ Ϧʔμʔ Honde Next ڞಉ୅ද LINE API Expert (‘19~)
 12. -*/&%FWFMPQFS(SPVQ,BOTBJMEHL 

 13. MEHL ࠓޙͷษڧձ༧ఆ ೔ఔ ಺༰ ৔ॴ ʢ໦ʣ ʙ -*''ʢ-*/&'SPOUFOE'SBNFXPSLʣ Ͱ#PU

  ͷ6* ΛϦονʹ͢Δ ʙ7VFKT Ͱ-*'' Λ։ൃ͠Α͏ʂʙ ͘͞ΒΠϯλʔωοτ ʢ౔ʣ -*/&#PU։ൃ جૅฤ ʢ ճͷ࠶ԋʣ େࡕ"5$ ϝΠΧʔζόβʔϧಛઃձ৔ ʢ೔ʣ $MPWB ։ൃ େࡕ"5$ ϝΠΧʔζόβʔϧಛઃձ৔ ݄༧ఆ -*/&1BZ"1* ௐ੔த ݄༧ఆ -5େձ ˞߽՚ήετ͕དྷΔ͔΋ ௐ੔த
 14. -*/&Λ࢖͏ ϝϦοτ

 15. / % 1 ), + % ), + ( ˞ʰ೥݄ߋ৽ʂ

  ͷιʔγϟϧϝσΟΞ࠷৽ಈ޲σʔλ·ͱΊʱΑΓҾ༻ IUUQTHBJBYTPDJBMNFEJBMBCKQQPTU GCDMJE*X"3-BHE0*O%X$V487F991PXM75;:0L1N8SI2-3@&P9$@F$H
 16. Πϯετʔϧ͞Εͳ͍໰୊؇࿨

 17. ϓογϡ௨஌

 18. σβΠϯ޻਺ݮ

 19. Φεεϝɾ֦ࢄ

 20. ຒ΋Εͳ͍

 21. ແྉͰଟ͘ͷػೳར༻Մೳ ௿ྉۚͰͷεϞʔϧελʔτ΋Մೳ

 22. • Πϯετʔϧোน͕௿͍ • ϝοηʔδ͕ಧ͖΍͍͢ • ಉ͡ػೳͰ΋։ൃ޻਺͕ஈҧ͍ • Φεεϝ֦ࢄͯ͠΋Β͍΍͍͢ • ͨ͘͞ΜೖΕͯ΋ຒ΋Εͳ͍

  • ແྉͰ΋ଟػೳˍ௿ྉ͔ۚΒ
 23. ୈ෦ Φ΢Ϝฦ͠#PU ͷ։ൃ 

 24. ୈ෦ͷྲྀΕ n LINE Bot n 2 2 4 n LINE

  Developers Bot n
 25. -*/& #PU ͷ։ൃ؀ڥ nLINE APIs n nSDKs 

 26. ։ൃ؀ڥɿ-*/& "1*T n LINE Messaging API l 2 Ø 

   Ø Push Message Ø FlexMessage Ø LIFF-*NE 'rontend 'ramework UI/UX n LINE Login l 6 n LINE Pay l ˞ #PU ։ൃͰΑ͘࢖ΘΕΔ"1* Λൈਮ
 27. ։ൃ؀ڥɿαʔόʔˍ4%,T n 7 2 l Ø https 4'0- - ,#.

  * 1% - $! ngrok (&PC6" l Ø /5)2 Messaging API & SDK - Java, PHP, Go, Perl, Ruby, Python, Node.js - +3 SDK  ˞ࢀߟɿIUUQTEFWFMPQFSTMJOFCJ[KBEPDTNFTTBHJOHBQJMJOFCPUTEL
 28. OHSPLʢΤψδʔϩοΫΤϯάϩοΫʣ ͱ͸ʁ n 8PC 2 8

 29. ຊϋϯζΦϯͰͷγεςϜߏ੒ਤ -*/&.FTTBHJOH"1*

 30. ୈ෦Ͱ࡞ΔΞϓϦ n 0 Bot l 3 Ø Ø 

  Ø Ø Ø
 31. ։ൃ؀ڥͷ֬ೝ n Node.js l 1 3 $

 32. αϯϓϧϓϩάϥϜͷμ΢ϯϩʔυ n Github   l Mac/Linux l

  Windows 31 .1 / .1 / . - / & . /: 3 :3 / - / $ . - / $ 31 & 3 .1 / .1 / . - / & . /: 3 :3 / - / $ . - / $ ΫϩʔϯઌͷσΟϨΫτϦ͸೚ҙ 
 33. ϓϩάϥϜʹඞཁͳϞδϡʔϧΛΠϯετʔϧ $ $ 

 34. OHSPL ͷىಈ n ngrok l 4 3 Ø Ngrok 

   3 - /0$ 00-
 35. OHSPL ͷىಈ n RS1C E 2 E 2 S

  C 7 C S7 SSSSSSSSSSSSSSSS EC SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 7 C S3 IC SSSSSSSSSSSSSSS,S S+.SFC SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8I> SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS I> S CE E S C S( ) (. S2 E 8S S I> 9 C SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS( ) -SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS C SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8 C >S7 S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS : S5 @ SSSSSSSSSSSSSSSSS I/ (, / SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 4 >C SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS I/ C 0S I/ E E /) S 4 >C SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS I / C 0S I/ E E /) 2 C SSSSSSSSSSSSSSSSSSS E I SSSSS +SSSSSI+ SSSSSI. SSSSSSS SSSSSSS SSSSSSS SSSS SSSS SSSS S 63-ΛϝϞ͓ͯ͘͠ 
 36. -*/&%FWFMPQFST΁ΞΫηε https://developers.line.biz/ja/services/messaging-api/ 

 37. -*/&%FWFMPQFST΁ϩάΠϯ LINE  

 38. -*/&%FWFMPQFST΁ϩάΠϯ    

 39. ϓϩόΠμʔͷ࡞੒ 3

 40. νϟωϧͷొ࿥  

 41. νϟωϧͷొ࿥   

 42. νϟωϧͷొ࿥  

 43. νϟωϧͷొ࿥  

 44. ! νΣοΫϙΠϯτ Bot   Ͱ͖ͯͳ͍ํ͸ڍखʂ 

 45. νϟωϧͷجຊઃఆ 

 46. νϟωϧͷجຊઃఆ 

 47. $IBOOFM4FDSFU ΛϝϞ n 7 4

 48. ΞΫηετʔΫϯ ͷൃߦ n 4

 49. ΞΫηετʔΫϯΛϝϞ n   

 50. 8FCIPPL Λઃఆ n Webhook  

 51. 8FCIPPL 63-Λઃఆ n Webhook URL ngrok URL + “/linebot” 

  63-๯಄ͷ zIUUQTz͸ೖྗෆཁ 
 52. ࣗಈԠ౴ϝοηʔδΛ0'' ʹ͢Δ n LINE Official Account Manager 

 53. ࣗಈԠ౴ϝοηʔδΛ0'' ʹ͢Δ n LINE Official Account Manager 

 54. ϝϞ͓͍ͯͨ͠ઃఆΛɺઃఆϑΝΠϧʹهೖ͢Δ n .env   LNE HKC O

  // LNE / A / . BBBBBBBBBBBB =: E . / . AA #""BBBBBBB =: = 
 55. ϓϩάϥϜΛىಈ n    $ 

 56. #PUΛ༑ͩͪొ࿥͢Δ n QR  

 57. #PUʹϝοηʔδΛૹͬͯΈΑ͏ n   

 58. ! νΣοΫϙΠϯτ Bot  Ͱ͖ͯͳ͍ํ͸ڍखʂ 

 59. ٳܜ ʢ෼ʣ

 60. ୈ෦ ΫΠζ#PU ͷ։ൃ 

 61. ୈ෦ͷྲྀΕ n Bot n Bot n FlexMessage n 1 6

  n n FlexMessage
 62. ୈ෦Ͱ࡞ΔΞϓϦ n Bot l 3 5 l 6 l 6

  2 ˞ຊ#PU Ͱग़୊͢ΔΫΠζ໰୊͸ʮࡶֶ͔͔͠͡ʢIUUQTQFEBOUDPNʣʯΑΓҾ༻͍ͯ͠·͢
 63. ॲཧͷྲྀΕʢલ൒ʣ 

 64. ॲཧͷྲྀΕʢޙ൒ʣ 

 65. 'MFY.FTTBHF ͱ͸ n 6 5 l Ø PCLINE 

   ˞ৄ͘͠͸ެࣜ%PDΛࢀর ˞ IUUQTEFWFMPQFSTMJOFCJ[KBEPDTNFTTBHJOHBQJVTJOHGMFYNFTTBHFT
 66. 'MFY.FTTBHF 4JNVMBUPS n Simulator  l JSON OK 

  ˞ IUUQTEFWFMPQFSTMJOFCJ[DPOTPMFGY
 67. Ϧονϝχϡʔͷઃఆ n 6 l https://manager.line.biz/

 68. Ϧονϝχϡʔͷઃఆ n   

 69. Ϧονϝχϡʔͷઃఆ n  

 70. Ϧονϝχϡʔͷઃఆ n   

 71. Ϧονϝχϡʔͷઃఆ n  

 72. Ϧονϝχϡʔͷઃఆ n  

 73. Ϧονϝχϡʔͷઃఆ n 3 7 l 7 3 TextMessage

 74. Ϧονϝχϡʔͷઃఆ n  l  ”/static/quiz_rich_menu.png” 

   
 75. Ϧονϝχϡʔͷઃఆ n  

 76. Ϧονϝχϡʔͷઃఆ n  OK 

 77. ! νΣοΫϙΠϯτ  Ͱ͖ͯͳ͍ํ͸ڍखʂ 

 78. ϓϩάϥϜΛىಈ n l 8 7 $

 79. ΫΠζ#PU Λىಈ n    

 80. ! νΣοΫϙΠϯτ Bot  Ͱ͖ͯͳ͍ํ͸ڍखʂ 

 81. 'MFY.FTTBHF Λ࢖ͬͨϝοηʔδΛૹͬͯΈΑ͏ n 8 FlexMessage 1 l 1 Ø 

  &!$'% Ø  # Ø "SNS #
 82. 'MFY.FTTBHF Λ࢖ͬͨϝοηʔδΛૹͬͯΈΑ͏ n app.js 172 vru YvE QEvHFv!

  MQRBACI R E (((v ) / ; : = : v v gicl fmd CMLQR OSHW PEQS R (vOSHW ER SHWE EQS R.MP!SQEP HD ' ERvKEQQA Ev(v Y' HFv!OSHW PEQS R (vLS v v , v gicl f. EU EQQA E at] KEQQA Ev(v R E v REUR v REUR vOSHW PEQS R KEQQA E Y' YvE QEv vks pe_ Zb[_ qo KEQQA Ev(v ELEPARE LTA HD EPARHML EQQA E! ' Y PERSPLvC HELR PE EQQA E!PE MIEL vKEQQA E ' YvE QEv vnu 
 83. ։ൃͷϙΠϯτ

 84. -*/&#PU։ൃͷϙΠϯτ n LINE pf !' &$  l 

  &$ webhook #" Ø ) (&Postback n +( IDuserId &$ ) l userId *%+( Ø $ "$# *Bot ! $ userId '% 
 85. -*/&#PU։ൃͷϙΠϯτ n Session  # l $"

   userId  ! Ø  DBmemory-cache 
 86. એ఻ͳͲ

 87. େࡕ͕͓·Δक़ IUUQTPTBLBHBPNBSDPOOQBTTDPNFWFOU

 88. εϚʔτεϐʔΧʔϛʔςΟϯά IUUQTPTBLBESJWFOEFWDPOOQBTTDPNFWFOU

 89. એ఻ ܾࡁΛݸਓ։ൃͷ#PUʹ ૊ࠐΉهࣄΛ2JJUB Ͱެ։தʂ ͓͔͛͞·Ͱ ໿͍͍Ͷʂ 

 90. એ఻ ʰՈ଒ͷ͓ख఻͍ாʱεΩϧެ։த IUUQCJUMZPUFUTVEBJDIP ࢠҭͯੈ୅ʹ ϐολϦʂ 

 91. 4/4 ΞΧ΢ϯτͳͲ !TVNJIJSP 4VNJIJSP,BHBXB -*/&"1*&YQFSU 

 92. ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

 93. -*/&%FWFMPQFS(SPVQ,BOTBJ ࠓޙͷษڧձ༧ఆ ೔ఔ ಺༰ ৔ॴ ʢ໦ʣ ʙ -*''ʢ-*/&'SPOUFOE'SBNFXPSLʣ Ͱ#PU

  ͷ6* ΛϦονʹ͢Δ ʙ7VFKT Ͱ-*'' Λ։ൃ͠Α͏ʂʙ ͘͞ΒΠϯλʔωοτ ʢ౔ʣ -*/&#PU։ൃ جૅฤ ʢ ճͷ࠶ԋʣ େࡕ"5$ ϝΠΧʔζόβʔϧಛઃձ৔ ʢ೔ʣ $MPWB ։ൃ େࡕ"5$ ϝΠΧʔζόβʔϧಛઃձ৔ ݄༧ఆ -*/&1BZ"1* ௐ੔த ݄༧ఆ -5େձ ˞߽՚ήετ͕དྷΔ͔΋ ௐ੔த