Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ゆるWeb勉強会@札幌 #5 #ゆるWeb札幌

ゆるWeb勉強会@札幌 #5 #ゆるWeb札幌

ゆるWeb勉強会@札幌 第5回の挨拶スライド。
https://mild-web-sap.connpass.com/event/128925/

13725f35541aa680ed5f85d16b85947a?s=128

Kihara, Takuya

May 17, 2019
Tweet

More Decks by Kihara, Takuya

Other Decks in Technology

Transcript

 1. @tacck ΏΔWebษڧձ@ࡳຈ ୈ5ճ #ΏΔWebࡳຈ 2019/05/17

 2. ͝ѫࡰ ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢! ΏΔ8FCࡳຈ

 3. ΏΔWebษڧձ #ͱ͸ • Webʹؔ͢Δ։ൃΛ΍͍ͬͯͯɺؾʹͳΔ͜ ͱ΍஌Γ͍ͨ͜ͱΛɺΏΔͬͱΈΜͳͰڞ༗ ͍ͨ͠ɻ ΏΔ8FCࡳຈ

 4. ༷ʑͳٕज़ɾ஌͕ࣝඞཁ! • ϑϩϯτΤϯυ • όοΫΤϯυ • Πϯϑϥ • ։ൃ؀ڥ΍ຊ൪؀ڥͷ࡞Γํ ΏΔ8FCࡳຈ

 5. ৭Μͳਓ͕͍ͨͪΔ! • WebʹڵຯΛ࣋ͪ࢝Ίͨਓ • ษڧΛͯ͠ϓϩάϥϜΛ֮͑࢝Ίͨਓ • ٸʹۀ຿Ͱඞཁʹͳͬͨਓ • ࢓ࣄͰ࢖͏Ҏ֎ʹ΋৽͍͜͠ͱΛ஌Γ͍ͨਓ ΏΔ8FCࡳຈ

 6. ౰ͨΓલͷ֬ೝΛ͍ͨ͠! • ࣗ෼ʹͱͬͯͷ౰ͨΓલ͸ɺຊ౰ʹ౰ͨΓલ? • ଞͷਓʹฉ͍ͯΈ͍ͨ • ଞͷਓʹ஌ͬͯཉ͍͠ ΏΔ8FCࡳຈ

 7. ͦ͏͍͏͜ͱΛ ΈΜͳͰΏΔͬͱ࿩͢৔ॴ ΏΔ8FCࡳຈ

 8. ࠓ೔ͷεέδϡʔϧ • ѫࡰ ←ΠϚίί • Ұݴࣗݾ঺հ • ʮLiveViewʯʢଟ෼ʣ/ kanchan1996͞Μ •

  ʮਓͷ଄Γ͠΋ͷʯ / noliaki͞Μ • ٳܜ / 10෼ • ʮॳ৺ऀ͕ͪΐͬͱͨࣗ͠ओ੍࡞ͯ͠ΈͨΒ৭ʑؾ෇͖͕͋ͬͨ ࿩ʯ / mt_satak͞Μ • ʮʹΌʔΜʯͱͳ͘WebΞϓϦΛ࡞ͬͨ࿩ / tacck • ΈΜͳͰΘ͍Θ͍ ΏΔ8FCࡳຈ
 9. ͥͻͭͿ΍͍͍ͯͩ͘͞! #ΏΔWebࡳຈ ΏΔ8FCࡳຈ

 10. Ұ͚͓ͭͩ໿ଋ ΏΔ8FCࡳຈ

 11. ࣭໰Λ͠Α͏! • ॳΊʹ࣭໰Λ͢Δਓ͸Ғ͍! • ଞͷਓ΋࣭໰͠΍͘͢ͳΔ • ૉ๿ͳ࣭໰Λ͢Δ͢Δਓ͸Ғ͍! • ࣭໰ͷϋʔυϧΛԼ͛Δ •

  ؔ܎ͳ͍࣭໰Λ͢Δ͢Δਓ͸Ғ͍! • ࿩͕޿͕Δ https://togetter.com/li/1116798 ΏΔ8FCࡳຈ
 12. ͱ͍͏Θ͚Ͱɺ ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢!! ΏΔ8FCࡳຈ