Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2024年のRailsと自由について考える

 2024年のRailsと自由について考える

えにしテック15周年記念カンファレンスの発表資料です。
https://enishi-tech-15th-anniv-conf.peatix.com/

資料中で参照しているURLは以下です:
https://github.com/rails/rails/milestone/87
https://world.hey.com/dhh/modern-web-apps-without-javascript-bundling-or-transpiling-a20f2755
https://github.com/rails/rails/issues/50444
https://world.hey.com/dhh/turbo-8-is-dropping-typescript-70165c01
https://world.hey.com/dhh/open-source-hooliganism-and-the-typescript-meltdown-a474bfda
https://dev.37signals.com/solid-cache/
https://dev.37signals.com/introducing-solid-queue/
https://basecamp.com/cloud-exit
https://deft.com/case-study-37signals/
https://kamal-deploy.org/
https://x.com/dhh/status/1782036123243720707
https://rubyonrails.org/world/2024/session/kevin-mcconnell
https://world.hey.com/dhh/the-one-person-framework-711e6318
https://world.hey.com/dhh/you-can-t-get-faster-than-no-build-7a44131c
https://signalvnoise.com/svn3/conceptual-compression-means-beginners-dont-need-to-know-sql-hallelujah/
https://world.hey.com/dhh/conceptual-compression-is-lossy-and-loss-hurts-c62d027a
https://world.hey.com/dhh/happiness-is-never-having-to-ask-for-permission-20962d41
https://www.gnu.org/philosophy/floss-and-foss.html
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ja.html
https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.ja.html
https://opensource.com/article/18/2/coining-term-open-source-software
https://orangestar.hatenadiary.jp/entry/2015/04/11/080000
https://ethicalsource.dev/
https://shujisado.com/2024/01/19/ethical-licensing/
https://wirelesswire.jp/2022/05/82359/
https://a16z.com/why-software-is-eating-the-world/
https://github.com/omo/t9n/blob/master/why_nerd_culture_must_die.md
https://world.hey.com/dhh/apple-rejects-the-hey-calendar-from-their-app-store-4316dc03
https://frame.work/
https://omakub.org/
https://x.com/dhh/status/1687385628214788096

Masayoshi Takahashi

June 29, 2024
Tweet

More Decks by Masayoshi Takahashi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ೥ͷ3VCZ ‣ 3VCZϦϦʔε  ‣ ܥྻͷॳͷ҆ఆ൛ ‣ Ͱόʔδϣϯ൪߸ͷϧʔϧ͕มߋʹͳͬͨ ‣

  ·Ͱ͸ϚΠφʔόʔδϣϯ͕ۮ਺ͷ΋ͷ͕҆ఆ൛ɺح਺ͷ ΋ͷ͕։ൃ൛ͱ͍͏ѻ͍ ‣ ྫY͕։ൃ൛ɺY͕҆ఆ൛
 2. ೥ͷ3BJMT ‣ 3BJMTͱ.FSCͱͷ౷߹ ೥݄ൃද ‣ .FSC͸3BJMTͷϥΠόϧͷϑϨʔϜϫʔΫ ‣ ࠓͰݴ͏ͳΒ3BJMTͱ)BOBNJΛ౷߹ͨ͠Α͏ͳ΋ͷ ‣

  .FSCͷ࡞ऀ͸:FIVEB,BU[ ‣ #VOEMFSͱ͔$BSHP 3VTU Λ࡞ͬͨͻͱ ‣ ౷߹͕׬ྃͯ͠3BJMT͕ϦϦʔε͞Εͨͷ͕೥݄
 3. ࠓʹͯ͠ࢥ͏3VCZͱ3BJMT͕ྲྀߦͬͨཧ༝ ‣ ॆ࣮ͨ͠ඪ४ϥΠϒϥϦʴద౓ʹॊೈͳ3VCZ(FNT ‣ Ұ͔Β։ൃ͠ͳͯ͘ࡁΉ ‣ ߹Θͳ͍ͱ͜Ζ΋దٓमਖ਼ͯ͠࠶ར༻Մೳ ‣ ͍͟ͱͳͬͨΒͳΜͰ΋্ॻ͖Ͱ͖Δ ‣

  ద౓ͳڞ௨ੑɾڞ༗ੑͷߴ͞ͱΧελϚΠζͰ͖Δ෯ͷ޿͞ ‣ ա౓ͷΧελϚΠζ͸ෛ࠴ͱͯ͠ڧ྽ʹ࢒Δͱ͍͏σϝϦοτ΋͋Δ͕ɺͦ΋ͦ ΋౰ͨΒͳ͚Ε͹ແՁ஋ͳͷͰ࢓ํͳ͍ ‣ ޙʹ৮Δਓ͔Β͸ݏΘΕ΍͍͢ཧ༝Ͱ΋͋Δ
 4. ୤/PEF ‣ &4Ҏ߱ͷීٴ ‣ )551ͷීٴ ‣ JNQPSUNBQTͷඪ४ԽɺJNQPSUNBQSBJMT 3BJMT ‣

  ˠτϥϯεύΠϧɾόϯυϧ͠ͳͯ͘΋͍͍ͷͰ͸ʁ IUUQT XPSMEIFZDPNEIINPEFSOXFCBQQTXJUIPVUKBWBTDSJQU CVOEMJOHPSUSBOTQJMJOHBG
 5. 5ZQF4DSJQU͸ʁ ‣ ݁ہϒϥ΢βͰಈ͔ͳ͍ݶΓݫ͍͠ ‣ Ͳ͔͜ͰτϥϯεύΠϧ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͘ͳΔ ‣ ͦΕΛආ͚Δͷ͕໨తͳͷͰʜ ‣ ʮ͖͋ΒΊͯ+4Ͱॻ͚͹͍͍ͷͰ͸ʁʁʯ ‣

  5VSCP΍4UJNVMVT͸+BWB4DSJQUʹมߋˠԌ্ IUUQT XPSMEIFZDPNEIIPQFOTPVSDFIPPMJHBOJTNBOEUIF UZQFTDSJQUNFMUEPXOBCGEB
 6. ୤3FEJT ‣ 3FEJT͕ͳͯ͘΋ಈ͔ͤΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊͷಓ۩ཱͯΛ௥Ճ ‣ ؅ཧର৅Λ࠷খԽ͢ΔͨΊ ‣ 8FC αʔό %# αʔό

  ͕͋Ε͹ͳΜͱ͔ͳΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ ‣ 3FEJTΛ࢖͍͍ͨਓ͸ࠓ·Ͱ௨Γ࢖͑Δ ‣ 42-తʹ͸SKIP LOCKEDͰ଴ͪΛݮΒ͢
 7. ୤3FEJT ‣ 4PMJE$BDIF IUUQTHJUIVCDPNSBJMTTPMJE@DBDIF ‣ %#Λ࢖ͬͨΩϟογϡετΞ ‣ 4PMJE2VFVF IUUQTHJUIVCDPNSBJMTTPMJE@RVFVF

   ‣ %#Λ࢖ͬͨ"DUJWF+PCόοΫΤϯυ ‣ %#Λ࢖ͬͨ"DUJPO$BCMFΞμϓλʔ ‣ 4PMJE$BCMF IUUQTHJUIVCDPNOQF[[BTPMJE@DBCMF Ͱݕূத
 8. ,BNBM ‣ ίϯςφલఏͷσϓϩΠπʔϧ IUUQTLBNBMEFQMPZPSH ‣ ૉͷ-JOVYαʔόΛ)FSPLVΆ͘࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δ ‣ ίϯςφ࣌୅ͷ$BQJTUSBOP "Kamal

  basically is Capistrano for Containers" ‣ ΦϯϓϨͰ΋%JHJUBM0DFBOɾ-JOPEFͱ͔Ͱ΋714Ͱ΋ಈ͘ ‣ ΋ͪΖΜ"84ͱ͔Ͱ΋ಈ͘ ‣ ͚ͲͦΕͳΒී௨ʹ$%,ͱ͔Λ࢖ͬͨํ͕Αͦ͞͏ͳ
 9. 3BJMTશମ΁ͷӨڹ ‣ 0OF1FSTPO'SBNFXPSL͸ࠓޙͷ3BJMTͷओྲྀʹͳΔͷ͔ʁ ‣ ͦ͏Ͱ΋ͳͦ͞͏ ‣ ͋͘·Ͱʮେ͖ͳࡿʯ BCJHUFOU ͷதͷͻͱͭ ‣

  %))ͷελϯε͸ݸਓ։ൃऀͷͦΕͬΆ͍ ‣ ࣮ࡍʹ3BJMTΛ࢖͍ͬͯΔਓ͸ͦ͏͡Όͳ͍ਓ͕ଟ͍͸ͣ ‣ ͩ͜ΘΓͷҰͭͰ͸͋Γͦ͏
 10. ֓೦ѹॖͱຊ࣭తɾۮ༗త ‣ ֓೦ѹॖͰ͸ຊ࣭తͳ೉͠͞Λ΋ѹॖ͢Δ ‣ ͦͷ݁ՌɺࣦΘΕΔɾଛͳΘΕΔ΋ͷ͕͋Δ ‣ $PODFQUVBMDPNQSFTTJPOJTMPTTZ BOEMPTTIVSUT IUUQT

  XPSMEIFZDPNEIIDPODFQUVBMDPNQSFTTJPOJTMPTTZBOEMPTTIVSUT DEB ‣ ݴ͍׵͑Δͱ೉͍͠໰୊͕ղܾͰ͖ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ ‣ ͭ·ΓສೳͰ͸ͳ͍ʢ౰વͳ͕Βʣ ‣ ͦΕͰ΋ҰਓͰ։ൃͰ͖Δ͜ͱͷར఺Λॏࢹ͢Δ
 11. ֓೦ѹॖ ‣ ศརͳ4BB41BB4Ϋϥ΢υʹ৐Ε͹ࢥߟ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍෦ ෼ΛѹॖͰ͖ΔͷͰ͸ʁ ‣ ݱ୅తʹ͸ͦ͏͍͏ྲྀΕͷํ͕ଟͦ͏ɾڧͦ͏ ‣ %))͸ͦ͏͍͏ͷ͸બ͹ͳ͍ ‣ "If

  there’s one value Jason and I put above all else in business, it's independence. The freedom to make our own choices, good or bad, without ever having to ask anyone for permission." ("Happiness is never having to ask for permission", https://world.hey.com/dhh/happiness-is-never-having-to-ask-for- permission-20962d41)
 12. ࣗ༝ͳιϑτ΢ΣΞͷഎܠ ‣ ΋ͱ΋ͱ ೥୅ ͸ιϑτ΢ΣΞ͸ڞ༗͞Ε͍ͯͨ ‣ ΞηϯϒϦͷιʔεΛར༻ऀ͕վྑͯ͠࢖͍ͬͯͨ ‣ ϋʔυ΢ΣΞ͕ओͰɺιϑτ΢ΣΞͷՁ஋͸௿͘ݟΒΕ͍ͯͨ ͱ͍͏എܠ΋͋Γ

  ‣ ৽͍͠ϋʔυ΢ΣΞ͸ιʔε͕ඇ։ࣔʹͳ͍ͬͯͬͨ ‣ ͦͷྲྀΕʹ߅͏΋ͷͱͯ͠ίϐʔϨϑτͳϥΠηϯε͕ੜ·Εͨ https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.ja.html
 13. %))ͷ୤"QQMF ‣ %))͕.BD͔Β཭ΕΔ ‣ 8JOEPXT΋ࢼ͍͕ͯͨ͠ɺ݁ہ%FTLUPQ-JOVYʹ ‣ Ϛγϯ͸'SBNFXPSL IUUQTGSBNFXPSL ‣

  5FYU.BUFΛࣺͯͯ /FPWJNʹ৐Γ׵͑ ‣ 4JHOBMTͷσϑΥϧτػ΋-JOVYʹͳΓɺ8JOEPXT.BD -JOVY͕ڞଘ͢Δձࣾʹ
 14. 0NBLVC ‣ 6CVOUVͷ8FC։ൃऀ޲͚ 㲈%))޲͚ νϡʔϯ IUUQTPNBLVCPSH ‣ ಠࣗσΟετϦϏϡʔγϣϯͰ͸ͳ͍ ‣ ૉͰΠϯετʔϧͨ͠ޙʹҰൃίϚϯυΛୟ͘ͱ΋Ζ΋ΖΠϯετʔ

  ϧ͞ΕΔɺͱ͍͏͘͠Έ ‣ ໊લ͸0NBLBTF 6CVOUVΑΓ ‣ 3VCZͷWFSTJPONBOBHFSʹ͸NJTFΛ࢖͏ IUUQTHJUIVCDPN CBTFDBNQPNBLVCQVMM