Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

導入画面を実装したよ

takattata
August 07, 2018

 導入画面を実装したよ

@Connehito Marché #3~iOS市~

takattata

August 07, 2018
Tweet

More Decks by takattata

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 1
  ಋೖը໘Λ࣮૷ͨ͠Αʂ
  Takasy

  @takattata
  @Connehito Marché ˌ3ʙiOSࢢʙ

  View Slide

 2. 2
  ಋೖը໘͚ͭͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 3. 3
  ಋೖը໘͚ͭͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 4. 4
  ΞδΣϯμ
  ‣ ϥΠϒϥϦ͔ΒݟΔಋೖը໘ͷछྨ
  ‣ ϥΠϒϥϦҰཡ
  ‣ ฐࣾΞϓϦͰ͸Ͳ͏࣮૷͔ͨ͠

  View Slide

 5. 5
  https://github.com/vsouza/awesome-ios#walkthrough--intro--tutorial
  ˠܭϥΠϒϥϦ

  View Slide

 6. 6
  ϥΠϒϥϦ͔Βݟͨछྨ
  ΢ΥʔΫεϧʔ ίʔνϚʔΫ
  ϖϥΠν
  Ξϥʔτ

  ΦϯϘʔσΟϯά
  https://hajipion.com/1358.html https://goodpatch.com/blog/app-to-start-ux/

  View Slide

 7. 7
  ϥΠϒϥϦ͔Βݟͨछྨ
  ΢ΥʔΫεϧʔ ίʔνϚʔΫ
  ϖϥΠν
  Ξϥʔτ

  ΦϯϘʔσΟϯά

  View Slide

 8. 8
  ΞϓϦॳճىಈ௚ޙʹදࣔ͞ΕΔ

  ଟ͘ͷΞϓϦͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔҹ৅
  ΢ΥʔΫεϧʔ

  View Slide

 9. 9
  ΞϓϦॳճىಈ௚ޙʹදࣔ͞ΕΔ

  ଟ͘ͷΞϓϦͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔҹ৅
  ΢ΥʔΫεϧʔ

  View Slide

 10. 10
  ΞϓϦॳճىಈ௚ޙʹදࣔ͞ΕΔ

  ଟ͘ͷΞϓϦͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔҹ৅
  ΢ΥʔΫεϧʔ

  View Slide

 11. 11
  ΞϓϦॳճىಈ௚ޙʹදࣔ͞ΕΔ

  ଟ͘ͷΞϓϦͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔҹ৅
  ΢ΥʔΫεϧʔ

  View Slide

 12. 12
  Jazz

  Hands
  Onboard
  Razzle

  Dazzle
  Presentati
  on
  BWWalkt
  hrough
  Objective
  -C
  ⚪ ⚪ ✖ ✖ ⚪?
  Swift / 4 ✖ / ✖ ⚪ / ✖ ⚪ / ✖ ⚪ / ⚪ ⚪ / ⚪
  iOS 9?~ 8.0~ 8.0?~ 8.0?~ 9.0~
  ˑ 6443 6222 3003 2624 2598
  ࠷ऴϦ
  Ϧʔε೔
  2015

  07/23
  2018

  03/30
  2016

  11/16
  2018

  03/04
  2017

  10/19

  View Slide

 13. 13
  PaperOn
  boarding
  MyBlurIntro
  ductionView
  ICETutori
  al
  SwiftyOn
  board
  VideoSpl
  ashKit
  Objective
  -C
  ✖ ⚪ ⚪ ✖ ✖
  Swift / 4 ⚪ / ⚪ ✖ / ✖ ✖ / ✖ ⚪ / ⚪ ⚪ / ✖
  iOS 10.0~ 5.0~ 6.0~ 9.0~ 8.0~
  ˑ 2426 1549 818 703 1180
  ࠷ऴϦ
  Ϧʔε೔
  2018

  05/02
  2014

  02/07
  2014

  11/17
  2017

  12/07
  2017

  10/19

  View Slide

 14. 14
  ϥΠϒϥϦ͔Βݟͨछྨ
  ΢ΥʔΫεϧʔ ίʔνϚʔΫ
  ϖϥΠν
  Ξϥʔτ

  ΦϯϘʔσΟϯά

  View Slide

 15. 15
  ɾ͋·Γ࢖ΘΕͯͳͦ͞͏ʁ
  ɾ࠷ۙݟ͔͚ͳ͍ؾ͕͢Δ
  ίʔνϚʔΫ

  View Slide

 16. 16
  ͋·Γ࢖ΘΕͯͳͦ͞͏ʁ
  ࠷ۙݟ͔͚ͳ͍ؾ͕͢Δ
  ίʔνϚʔΫ

  View Slide

 17. 17
  Instructions AMPopTip EasyTipView Gecko
  Objective-C ✖ ✖ ✖ ✖
  Swift / 4 ⚪ / ⚪ ⚪ / ⚪ ⚪ / ✖ ⚪ / ⚪
  iOS 10.0~ 8.0?~ 8.0~ 8.0~
  ˑ 3492 2170 1977 1684
  ࠷ऴϦϦʔ
  ε೔
  2018

  06/04
  2018

  06/20
  2016

  09/15
  2016

  09/15

  View Slide

 18. 18
  SwiftyWalkt
  hrough
  Minano AwesomeSpotl
  ightView
  MaterialSho
  wcase
  Objective-C ✖ ✖ ✖ ⚪
  Swift / 4 ⚪ / ✖ ⚪ / ✖ ⚪ / ⚪ ⚪ / ✖
  iOS 8.0~ 8.0~ ? 8.0~
  ˑ 240 234 91 146
  ࠷ऴϦϦʔ
  ε೔
  2015

  11/27
  2016

  12/13
  2018

  02/12
  2018

  07/16

  View Slide

 19. 19
  ϥΠϒϥϦ͔Βݟͨछྨ
  ΢ΥʔΫεϧʔ ίʔνϚʔΫ
  ϖϥΠν
  Ξϥʔτ

  ΦϯϘʔσΟϯά

  View Slide

 20. 20
  ɾ"QQMFͷΞϓϦͰݟ
  ͔͚Δҹ৅
  ɾ ࣗ෼͸
  ࣮ࡍͷΞϓ
  ϦͰ͋·Γݟ͔͚ͨ͜
  ͱ͕ͳ͍
  ϖϥΠν

  View Slide

 21. 21
  WhatsNew
  Kit
  Objective-C ✖
  Swift / 4 ⚪ / ⚪
  iOS 10.0~
  ˑ 719
  ࠷ऴϦϦʔε೔
  2018

  06/12

  View Slide

 22. 22
  ϥΠϒϥϦ͔Βݟͨछྨ
  ΢ΥʔΫεϧʔ ίʔνϚʔΫ
  ϖϥΠν
  Ξϥʔτ

  ΦϯϘʔσΟϯά

  View Slide

 23. 23
  ɾϗʔϜը໘ͷ্ʹΞϥʔτ
  Ͱදࣔ͢Δ

  ɾ͜Ε΋͋·Γݟͳ͍ؾ͕͢
  Δ
  ΞϥʔτΦϯϘʔσΟϯά

  View Slide

 24. 24
  AlertOnboardi
  ng
  Objective-C ✖
  Swift / 4 ⚪ / ⚪
  iOS 9.0~
  ˑ 532
  ࠷ऴϦϦʔε೔
  2017 

  10/05

  View Slide

 25. 25
  ʮ··ͷͯʯͰ࣮૷͍ͨ͠࢓༷
  ɾ΢ΥʔΫεϧʔ
  ɾίʔνϚʔΫ

  ͷΑ͏ͳҰຕֆ

  ˠγϯϓϧͳ࢓༷

  View Slide

 26. 26
  Jazz

  Hands
  Onboard
  Razzle

  Dazzle
  Presentati
  on
  BWWalkt
  hrough
  Objective
  -C
  ⚪ ⚪ ✖ ✖ ⚪?
  Swift / 4 ✖ / ✖ ⚪ / ✖ ⚪ / ✖ ⚪ / ⚪ ⚪ / ⚪
  iOS 9?~ 8.0~ 8.0?~ 8.0?~ 9.0~
  ˑ 6443 6222 3003 2624 2598
  ࠷ऴϦ
  Ϧʔε೔
  2015

  07/23
  2018

  03/30
  2016

  11/16
  2018

  03/04
  2017

  10/19
  αϙʔτJ04Ҏ߱

  ࠓޙ4XJGUରԠ༧ఆ

  View Slide

 27. 27
  ΢ΥʔΫεϧʔ
  ϖϥΠν
  https://github.com/hyperoslo/Presentation
  ˠΞχϝʔγϣϯͷ
  ༧ఆ͸ͳ͍ͷͰ

  ࠓճ͸আ֎

  View Slide

 28. 28
  ΢ΥʔΫεϧʔ
  ϖϥΠν
  ˠΞχϝʔγϣϯͷ
  ༧ఆ͸ͳ͍ͷͰ

  ࠓճ͸আ֎
  https://github.com/ariok/BWWalkthrough

  View Slide

 29. 29
  ΢ΥʔΫεϧʔ
  ϖϥΠν
  ˠΞχϝʔγϣϯͷ
  ༧ఆ͸ͳ͍ͷͰ

  ࠓճ͸আ֎
  https://github.com/ariok/BWWalkthrough
  Α͠ʂࣗલ࣮૷ͩʂ

  View Slide

 30. 30
  ΢ΥʔΫεϧʔ࣮૷
  ‣ 7JFX$POUSPMMFS
  ‣ 6*1BHF$POUSPM
  ‣ 6*4DSPMM7JFX
  ‣ 6*#VUUPO
  BUTTON
  IMAGE
  TEXT

  CONTENT
  ANNOTATION
  TITLE
  addSubView

  View Slide

 31. 31

  View Slide

 32. 32

  View Slide

 33. 33
  http://hajihaji-lemon.com/smartphone/swift/uiscrollview_pagecontrol/
  ද͍ࣔͨ͠σʔλ

  View Slide

 34. 34
  ίʔνϚʔΫ࣮૷
  ‣ ϗʔϜը໘ͷ্ʹඃͤΔɺ

  ಁ໌ͳ7JFX$POUSPMMFS
  ‣ ΦʔόʔϨΠ༻ͷ6*7JFX
  ‣ 6**NBHF
  IMAGE
  ͘Γൈ͖

  View Slide

 35. 35
  https://github.com/ephread/Instructions

  View Slide

 36. 36
  ͓ΘΓʹ 㲈ײ૝

  ϥΠϒϥϦͷ਺ଟ͍ J04$PPLJFTͰ΋ݟ͔ͭΔ͔΋

  ˠݟൺ΂ͯ࠾༻͢Δ͔ࣗલʹ͢Δ͔೰Ή
  ͦ΋ͦ΋ಋೖը໘͕͍Δͷ͔ͱ͍͏؍఺΋େࣄ
  ͸͡Ίʹ৮Δͱ͜ΖͳͷͰΑ͘ߟ͍͖͍͑ͯͨ
  ࠓճͷ··ͷͯͰ͍͏ͳΒɺ
  ɾ࣍΁Ϙλϯԡͨ࣌͠ʹΞχϝʔγϣϯ͚ͭΔʁ
  ɹɹˠαΫαΫਐΊΔײͱͷτϨʔυΦϑ
  ɾίʔνϚʔΫͷࢦʹΞχϝʔγϣϯ͚ͭΔʁ
  ɹɹˠ͜Ε͸͋Γ͔΋͠Εͳ͍
  ͳͲߟ͑ΒΕΔ

  View Slide