Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ordk03-ninja-talk

8f39a252784d5a99589be6e20c4553fb?s=47 takkanm
March 20, 2013

 ordk03-ninja-talk

大江戸 Ruby 会議 03 での Ninja Talk 資料

8f39a252784d5a99589be6e20c4553fb?s=128

takkanm

March 20, 2013
Tweet

More Decks by takkanm

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ؾ෇͍ͨΒ͜͜ʹ ཱͬͯͨ Ծ UBLLBON

 2. NF ✓.FFUVQ΍ΔΑϝʔϧ͓ͩ͢͡͞Μ ✓ཕ໳ͷࣸਅ ✓Ӭ࿨γεςϜϚωδϝϯτͷ3VCZJTU ✓3BJMTษڧձɺΔͼ·FUDʜ

 3. None
 4. େߐށ3VCZձٞ ςʔϚ

 5. lੜ׆ൃදձz

 6. ࠓ೔࿩͢͜ͱ ✓"TBLVTBSCʹࢀՃ͢Δલͷ࿩ ✓"TBLVTBSCʹࢀՃͨ͠ޙͷ࿩ ✓࠷ۙ΍͍ͬͯΔ͜ͱʹ͍ͭͯ

 7. Θͨ͠ͱ3VCZ

 8. 3VCZͱͷ͖͍ͭ͋ ✓೥ͨͷ͍͠3VCZ ॳ൛ ৽ن ✓೥झຯεΫϦϓςΟϯά ✓೥࢓ࣄͰ࢖͍ͩ͢

 9. "TBLVTBSCʹ ࢀՃ͢Δલͷ࿩

 10. ࣗ෼ͷͨΊʹ ॻ͘

 11. ྫ

 12. None
 13. None
 14. None
 15. ྫ

 16. ࢓ࣄͰ3VCZΛ ॻ͚ͯͳ͔ͬͨͱ͖ʹɺ ϑϥετϨʔγϣϯ͕ ஷ·ͬͯ

 17. None
 18. None
 19. None
 20. ࣗݾ׬݁ͯ͠ ऴΘΓ http://www.flickr.com/photos/balzen/3662299/sizes/o/in/photostream/

 21. ɾɾ

 22. None
 23. None
 24. ͪΌΜͱͨ͠044ͱͷ ؔΘΓͷҰา໨

 25. ✓3VCZ4QFDͰΘ͔ΔൣғͰमਖ਼ͱใࠂ ✓࢖ͬͯΔπʔϧͷෆຬΛ௚͢ ✓CVHTSVCZMBOHPSHͷνέοτ ✓;ͩΜ࢖ͬͯΔ΋ͷΛUSVOLͰಈ͔ͯ͠ ௚͢ ΍ͬͨ͜ͱ

 26. ಛผͳྗ͕ແͯ͘΋ Ͱ͖Δ͜ͱ͕͋Δ

 27. ࠷ۙͷ͜ͱ

 28. None
 29. None
 30. $FMMVMPJE ✓5ISFBEΛ"DUPSͬΆ͘ॻͨ͘Ίͷ ϥΠϒϥϦ ✓طଘͷॲཧΛ؆୯ʹεϨουॲཧʹ͢ Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

 31. None
 32. None
 33. None
 34. None
 35. None
 36. None
 37. $FMMVMPJE ✓GVUVSFWBMVFʹΑΔɺඇಉظܭࢉ ✓.BJMCPYΛ࢖ͬͨඇಉظϝοηʔδ ϯά

 38. None
 39. 4JEFLJR ✓3FTRVFͷΑ͏ͳόοΫάϥ΢ϯυ ͰॲཧΛ͢ΔͨΊͷϥΠϒϥϦ ✓3FTRVFͱҧ͍ɺεϨουͰඇಉظ ॲཧͤ͞ΔͨΊϝϞϦͷઅ໿͕Ͱ͖Δ ✓$FMMVMPJEΛ࢖༻

 40. None
 41. None