Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ordk03-ninja-talk

takkanm
March 20, 2013

 ordk03-ninja-talk

大江戸 Ruby 会議 03 での Ninja Talk 資料

takkanm

March 20, 2013
Tweet

More Decks by takkanm

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ؾ෇͍ͨΒ͜͜ʹ
  ཱͬͯͨ Ծ

  UBLLBON

  View Slide

 2. NF
  ✓.FFUVQ΍ΔΑϝʔϧ͓ͩ͢͡͞Μ
  ✓ཕ໳ͷࣸਅ
  ✓Ӭ࿨γεςϜϚωδϝϯτͷ3VCZJTU
  ✓3BJMTษڧձɺΔͼ·FUDʜ

  View Slide

 3. View Slide

 4. େߐށ3VCZձٞ
  ςʔϚ

  View Slide

 5. lੜ׆ൃදձz

  View Slide

 6. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  ✓"TBLVTBSCʹࢀՃ͢Δલͷ࿩
  ✓"TBLVTBSCʹࢀՃͨ͠ޙͷ࿩
  ✓࠷ۙ΍͍ͬͯΔ͜ͱʹ͍ͭͯ

  View Slide

 7. Θͨ͠ͱ3VCZ

  View Slide

 8. 3VCZͱͷ͖͍ͭ͋
  ✓೥ͨͷ͍͠3VCZ ॳ൛
  ৽ن
  ✓೥झຯεΫϦϓςΟϯά
  ✓೥࢓ࣄͰ࢖͍ͩ͢

  View Slide

 9. "TBLVTBSCʹ
  ࢀՃ͢Δલͷ࿩

  View Slide

 10. ࣗ෼ͷͨΊʹ
  ॻ͘

  View Slide


 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide


 15. View Slide

 16. ࢓ࣄͰ3VCZΛ
  ॻ͚ͯͳ͔ͬͨͱ͖ʹɺ
  ϑϥετϨʔγϣϯ͕
  ஷ·ͬͯ

  View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. ࣗݾ׬݁ͯ͠
  ऴΘΓ
  http://www.flickr.com/photos/balzen/3662299/sizes/o/in/photostream/

  View Slide

 21. ɾɾ

  View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. ͪΌΜͱͨ͠044ͱͷ
  ؔΘΓͷҰา໨

  View Slide

 25. ✓3VCZ4QFDͰΘ͔ΔൣғͰमਖ਼ͱใࠂ
  ✓࢖ͬͯΔπʔϧͷෆຬΛ௚͢
  ✓CVHTSVCZMBOHPSHͷνέοτ
  ✓;ͩΜ࢖ͬͯΔ΋ͷΛUSVOLͰಈ͔ͯ͠
  ௚͢
  ΍ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 26. ಛผͳྗ͕ແͯ͘΋
  Ͱ͖Δ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 27. ࠷ۙͷ͜ͱ

  View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. $FMMVMPJE
  ✓5ISFBEΛ"DUPSͬΆ͘ॻͨ͘Ίͷ
  ϥΠϒϥϦ
  ✓طଘͷॲཧΛ؆୯ʹεϨουॲཧʹ͢
  Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. $FMMVMPJE
  ✓GVUVSFWBMVFʹΑΔɺඇಉظܭࢉ
  ✓.BJMCPYΛ࢖ͬͨඇಉظϝοηʔδ
  ϯά

  View Slide

 38. View Slide

 39. 4JEFLJR
  ✓3FTRVFͷΑ͏ͳόοΫάϥ΢ϯυ
  ͰॲཧΛ͢ΔͨΊͷϥΠϒϥϦ
  ✓3FTRVFͱҧ͍ɺεϨουͰඇಉظ
  ॲཧͤ͞ΔͨΊϝϞϦͷઅ໿͕Ͱ͖Δ
  ✓$FMMVMPJEΛ࢖༻

  View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide