$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

クロスプラットフォーム開発3種の神器 React Native / TypeScript / GraphQL

クロスプラットフォーム開発3種の神器 React Native / TypeScript / GraphQL

Takuji Nishibayashi

February 07, 2019
Tweet

More Decks by Takuji Nishibayashi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΫϩεϓϥοτϑΥʔϜ։ൃ
  ࡾछͷਆث
  React Na(ve / TypeScript / GraphQL
  Takuji Nishibayashi, Ryo Kitamura
  DroidKaigi 2019, day 1, 16:30-17:20

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • Takuji Nishibayashi
  • takuji31
  • Hatena Co., Ltd. (2016/01 ~)
  • Android (2009~)
  • Kotlin

  !
  hFps:/
  /blog.takuji31.jp

  "
  hFps:/
  /nazuna.takuji31.jp

  # $
  hFps:/
  /photo.takuji31.jp

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  • Ryo Kitamura
  • @experopero id:funnelbit
  • Hatena Co., Ltd.
  • Android
  • iOS
  • React NaAve

  !
  hDp:/
  /funnelbit.hatenablog.com/

  "
  hDps:/
  /www.instagram.com/
  experopero/

  View Slide

 5. AGENDA
  • ΧΫϤϜͱΞϓϦϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ
  • ΫϩεϓϥοτϑΥʔϜ։ൃࡾछͷਆث
  • React Na)veΛ༻͍ͨ։ൃ
  • ಋೖͯ͠Ͳ͏͔ͩͬͨ
  • ࠔͬͨ͜ͱ

  View Slide

 6. ΧΫϤϜ

  View Slide

 7. KADOKAWA×͸ͯͳ͕͓͘Δ
  ʮॻ͚ΔɺಡΊΔɺ఻͑ΒΕΔʯ
  Webখઆ౤ߘαΠτ

  View Slide

 8. ΧΫϤϜ
  • KADOKAWA༷ͱ͸ͯͳͷڞಉ։ൃ
  • ެࣜ࡞඼΋ಡΊ·͢
  • ॻ੶Խ࡞඼ଓʑग़ͯ·͢
  • ΞχϝԽ࡞඼΋ܾఆ͠·ͨ͠
  • ॎ૊ΈରԠ
  • ެࣜϏϡʔϫʔΞϓϦ (Android, iOS)

  View Slide

 9. kakuyomu.jp

  View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. ΞϓϦϦχϡʔΞϧʹ
  ͍ͭͯ

  View Slide

 13. ΞϓϦ͸ΧΫϤϜͷϤϜ෦෼Λ
  ୲͍ͬͯΔ

  View Slide

 14. ࠓճΧΫϤϜViewerͱͯ͠
  ϦχϡʔΞϧ

  View Slide

 15. δϟϯϧؒΛεϫΠϓͰαΫαΫҠಈͯ͠ɺ
  ͓໨౰ͯͷখઆΛܰշʹ୳͠΍͘͢

  View Slide

 16. View Slide

 17. ϝσΟΞը໘ͷωΠςΟϒԽ
  ʴ
  طଘը໘ͷվम

  View Slide

 18. ৽نը໘͸
  ΫϩεϓϥοτϑΥʔϜͰ
  → React Na)veΛ࠾༻

  View Slide

 19. طଘը໘ͷվम͸ैདྷ௨Γ
  → Java(్த͔ΒKotlinԽ)/ Swi1

  View Slide

 20. React Na(ve + ωΠςΟϒͷ
  ϋΠϒϦουΞϓϦʹ

  View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. Ϋϩε
  ϓϥοτϑΥʔϜ
  ։ൃࡾछͷਆث

  View Slide

 24. ΫϩεϓϥοτϑΥʔϜ։ൃࡾछͷਆث
  • React Na)ve
  • GraphQL
  • (TypeScript)

  View Slide

 25. React Na(ve

  View Slide

 26. React Na(ve
  • ReactΛར༻ͯ͠ϞόΠϧΞϓϦΛ։ൃͰ͖ΔϑϨʔϜϫʔΫ
  • github.com/facebook/react-na5ve
  • Android, iOSରԠ
  • طଘͷωΠςΟϒΞϓϦʹ௥ՃͰಋೖՄೳ

  View Slide

 27. React Na(ve
  • JavaScriptʹXMLͷλάͷΑ͏ͳه๏͕௥Ճ͞Εͨ
  JSXΛ࢖ͬͯهड़
  • TypeScriptʹ΋ରԠ
  • ܕͷԸܙΛड͚ΒΕΔ
  • ωΠςΟϒͷView(≠ ϑϨʔϜϫʔΫඪ४ͷView)

  View Slide

 28. View Slide

 29. GraphQL

  View Slide

 30. GraphQL is a query language for
  your API
  — h$ps://graphql.org/learn/

  View Slide

 31. ୯ҰͷΤϯυϙΠϯτʹ
  ಠࣗܗࣜͷΫΤϦʔΛ౤͛ͯ
  ϨεϙϯεΛड͚औΔ

  View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. graphql.org

  View Slide

 35. ։ൃͷྲྀΕ

  View Slide

 36. ։ൃͷྲྀΕ
  1. ϦϙδτϦͱϦϦʔεઓུ
  2. ࡞੒͢Δը໘Λ෼ੳ
  3. ComponentΛ࡞੒
  4. ωΠςΟϒͷը໘ʹ React Na2ve ୯ಠදࣔ͢Δը໘Λ࡞੒
  5. Apollo Ͱ௨৴
  6. ࡞ͬͨ Component Λ࢖ͬͯϦετΛදࣔ͢Δ

  View Slide

 37. 1. ϦϙδτϦͱϦϦʔεઓུ

  View Slide

 38. Monorepo ʹ͢Δ
  • ैདྷ͸෼͔Ε͍ͯͨ Android ͱ iOS ͷ
  ϦϙδτϦΛҰͭʹ
  • h,p:/
  /engineering.khanacademy.org/
  posts/react-na;ve-monorepo.html

  View Slide

 39. Android ͱ iOS ͰผʑʹϦϦʔε͢Δ

  View Slide

 40. 2. ࡞੒͢Δը໘Λ෼ੳ

  View Slide

 41. ࡞੒͢Δը໘Λ෼ੳ
  • Ͳ͔͜ΒΛωΠςΟϒɺͲ͔͜ΒΛ
  React Na)ve ʹ͢Δͷ͔Λߟ͑Δ
  • Component ͷࡉ෼Խʹ͍ͭͯߟ͑Δ

  View Slide

 42. Ͳ͔͜ΒΛωΠςΟϒɺͲ͜
  ͔ΒΛ React Na(ve ʹ͢Δͷ
  ͔Λߟ͑Δ
  • Ϧετ෦෼͕༷ʑͳηϧ͕͍ࠞͬͯ͡
  ͯߴίετ
  • Ϧετ෦෼͸ GraphQL ͱ૬ੑ͕͍͍

  View Slide

 43. Ͳ͔͜ΒΛωΠςΟϒɺͲ͜
  ͔ΒΛ React Na(ve ʹ͢Δͷ
  ͔Λߟ͑Δ
  • φϏήʔγϣϯ෦෼͸શͯωΠςΟϒ
  ʹ͢Δ΄͏͕ϝϦοτ͕େ͖͍
  • ͋ͱͰઆ໌͠·͢ʂ

  View Slide

 44. ࡞੒͢Δը໘Λ෼ੳ
  • ߏ੒ཁૉΛ Component ʹࡉ෼Խ

  View Slide

 45. ࡞੒͢Δը໘Λ෼ੳ
  • ؆୯ʹ֤ View Λ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ࠶ར༻Λੵۃతʹૂ͑Δ

  View Slide

 46. 3. ComponentΛ࡞੒

  View Slide

 47. ComponentΛ࡞੒
  • ࠷খ୯Ґ͔Β Component Λ࡞Δ
  • Storybook ͰҰͭͣͭ֬ೝ

  View Slide

 48. Storybook
  • h#ps:/
  /github.com/storybooks/
  storybook
  • UI ίϯϙʔωϯτ୯ମͰಈ͔͢͜ͱͷ
  Ͱ͖Δ؀ڥ
  • ը໘Λ࡞Βͳͯ͘΋ίϯϙʔωϯτ୯
  ҐͰ֬ೝͰ͖Δ
  • View ͷଟ༷ͳঢ়ଶΛ֬ೝͰ͖Δ

  View Slide

 49. Storybook
  • ༷ʑͳঢ়ଶΛ࣋ͭ View
  • ؆୯ʹՄࢹԽͰ͖Δ

  View Slide

 50. View Slide

 51. 4. ωΠςΟϒͷը໘ʹ React Na*ve
  ୯ಠදࣔ͢Δը໘Λ࡞੒

  View Slide

 52. ωΠςΟϒͷը໘ʹ React Na(ve
  ୯ಠදࣔ͢Δը໘Λ࡞੒
  • React Na)ve ͷ Component Λදࣔ͢Δ Ac)vity Λ༻ҙ͢Δ
  • h4ps:/
  /facebook.github.io/react-na)ve/docs/integra)on-with-
  exis)ng-apps.html
  • ReactRootViewΛ࢖͏

  View Slide

 53. View Slide

 54. 5. Apollo Ͱ௨৴ͯ͠ɺϦετදࣔ

  View Slide

 55. Apollo
  Apollo is a complete pla-orm for implemen1ng a graph over your
  data. It includes two run1me libraries, Apollo Server and Apollo
  Client, for building and querying your graph’s API.
  — h$ps://www.apollographql.com/docs/tutorial/
  introduc8on.html#what-is-apollo

  View Slide

 56. Apollo Ͱ௨৴͢Δ
  ඞཁͳͷ͸
  • apollo schema:download
  • gql(graphql-tag) هड़
  • apollo codegen:generate
  • ͱ

  View Slide

 57. apollo schema:download
  • αʔό͔ΒεΩʔϚఆٛΛͱͬͯ͘Δ
  • apollo schema:download src/graphql/schema.json
  --endpoint=***

  View Slide

 58. Query

  View Slide

 59. View Slide

 60. Fragment

  View Slide

 61. h"ps:/
  /graphql.org/learn/queries/
  #fragments

  View Slide

 62. View Slide

 63. apollo codegen:generate
  • apollo codegen:generate --schema=src/graphql/
  schema.json --queries=src/**/*.tsx --
  target=typescript

  View Slide

 64. View Slide

 65. ௨৴

  View Slide

 66. View Slide

 67. ϩʔσΟϯάதͷॲཧΛॻ͖͍ͨͳ
  Β

  View Slide

 68. View Slide

 69. ΤϥʔϋϯυϦϯά͍ͨ͠ͳΒ

  View Slide

 70. View Slide

 71. Higher Order Component (HOC)
  • Λ࢖͏ʹ͸ ͰғΉඞཁ͕
  ͋Δ
  • ͍͍ͪͪॻ͘ͷ͸໘౗
  • HOC Λ࢖͏

  View Slide

 72. View Slide

 73. View Slide

 74. 6. ࡞ͬͨ Component Λ࢖ͬͯ
  ϦετΛදࣔ͢Δ

  View Slide

 75. ࡞ͬͨ Component Λ࢖ͬͯϦετΛදࣔ͢
  Δ

  View Slide

 76. View Slide

 77. ωΠςΟϒଆͱͷ࿈ܞ

  View Slide

 78. Na#ve Module

  View Slide

 79. ωΠςΟϒଆͷॲཧΛ
  React Na(veଆ͔Βݺ΂Δ

  View Slide

 80. React Na(veʹରԠ͍ͯ͠Δ
  Module͕ͳ͍࣌ʹ࡞Δ

  View Slide

 81. ྫ͑͹
  • DB΁ͷΞΫηε
  • طʹΞϓϦʹ͋ΔϩδοΫͷྲྀ༻
  • طଘͷωΠςΟϒΞϓϦ෦෼ͱͷ࿈ܞ
  • React Na+veଆ͔ΒAc+vityΛىಈ

  View Slide

 82. (ྫ)ը໘ભҠ

  View Slide

 83. React Na(ve Naviga(on౳ͷ
  ϥΠϒϥϦʔΛ࢖͏

  View Slide

 84. React Na(ve Naviga(on౳ͷ
  ϥΠϒϥϦʔΛ࢖͏
  →ը໘ભҠ͸ωΠςΟϒଆͰ࣮૷ͨ͠

  View Slide

 85. ͳͥʁ

  View Slide

 86. ϑϧReact Na(ve
  Ͱ͸ͳ͍͔Β

  View Slide

 87. ྫ͑͹
  • React Na)veͷը໘͔ΒωΠςΟϒͷը໘ʹભҠ͢Δ
  • ωΠςΟϒͷը໘͔ΒReact Na)veͷը໘ʹભҠ͢Δ
  • ViewPagerͷFragmentͷView͚ͩReact Na)veͩͬͨΓ

  View Slide

 88. ը໘ભҠ͸શͯωΠςΟϒଆͰ׬݁
  → ࣮૷͕γϯϓϧʹɺReact Na)veଆ͔Β͸
  Na)ve ModuleͷϝιουΛݺͿ

  View Slide

 89. ModuleΛ࡞੒

  View Slide

 90. View Slide

 91. View Slide

 92. ύϑΥʔϚϯε

  View Slide

 93. σόοάϏϧυ͕ॏ͍
  (iOS͸ͦΜͳʹมΘΒͳ͍)

  View Slide

 94. ϦϦʔεϏϧυͰ͸
  ໰୊ͳ͍

  View Slide

 95. → ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά͕
  ΍ΓͮΒ͍

  View Slide

 96. ஌ݟ͓࣋ͪͷํ͍ͨΒ
  ڭ͍͑ͯͩ͘͞

  View Slide

 97. ςετ

  View Slide

 98. jest ͷεφοϓγϣοτςετ

  View Slide

 99. ComponentͷπϦʔ͕ਖ਼͍͔͠Λ
  ͔֬Ί͍ͯΔ

  View Slide

 100. View Slide

 101. View Slide

 102. View Slide

 103. View Slide

 104. ҙਤ͠ͳ͍มߋΛݕ஌Ͱ͖Δ

  View Slide

 105. εφοϓγϣοτςετҎ֎͸
  ΍ͬͯͳ͍

  View Slide

 106. ϩδοΫ͕React Na(veଆʹͳ͍

  View Slide

 107. ωΠςΟϒଆͰUnit Test

  View Slide

 108. ೖΕͯΈͯ
  Ͳ͏͔ͩͬͨ

  View Slide

 109. ѹ౗తͳUIߏங଎౓

  View Slide

 110. Hot ReloadͰTry & Error͠΍͍͢

  View Slide

 111. ͦͷଞ
  • Webͱ࿈ܞͯ͠Ϧετදࣔ→ৄࡉը໘Έ͍ͨͳΞϓϦͰ͸࢖͑ͦ͏
  • ҰํͰΧελϜViewΛଟ༻͢ΔΑ͏ͳը໘͕ଟ͍ΞϓϦͷ։ൃʹ͸޲͔ͳ͍
  • ωΠςΟϒଆͰΧελϜViewΛ࡞ͬͯReact Na/veʹͭͳ͛Δͷ͸໘౗
  • React Na/veʹ͋Δίϯϙʔωϯτ͚ͩͰදݱͰ͖Δͱָ
  • ϋΠϒϦουΞϓϦΛݕ౼ͯ͠΋Αͦ͞͏
  • ύϑΥʔϚϯε͸ѱ͘ͳ͍͕νϡʔχϯά͸େมͦ͏
  • σόοάϏϧυͷύϑΥʔϚϯε͕ѱ͘ɺޮՌ͕֬ೝͮ͠Β͍

  View Slide

 112. ࠔͬͨ͜ͱ

  View Slide

 113. React Na(ve Ͱ ViewPager ϥΠΫͳ
  ը໘Λ࡞Δͱܹॏʹͳͬͨ

  View Slide

 114. React Na(ve Ͱ ViewPager
  • h#ps:/
  /github.com/react-na6ve-community/react-na6ve-tab-
  view
  • ૉ๿ʹ΍ΔͱҰ੪ʹશը໘͕ render
  • shouldComponentUpdate੍ޚɺදࣔதϖʔδͷ྆ྡ͚ͩ render
  ͢ΔͳͲɺ࠷దԽํ๏͸͋Δ͕ͦΕͰ΋஗͍
  • Ұ౓ಡΈࠐΈऴΘͬͨը໘͕࠶ͼਅͬനʹͳΔͳͲɺฐ֐͕
  େ͖͍

  View Slide

 115. React Na(ve Ͱ ViewPager
  • h#ps:/
  /github.com/ptomasroos/react-na6ve-scrollable-tab-view
  • iOS ͩͱ஗͍
  • ͷ௨৴ΛࢭΊΔ͢΂͕ͳ͍
  • ͢͹΍͘εϫΠϓ͢Δͱը໘෼௨৴͞Εଓ͚Δ
  • λϒͷ਺ͰύϑΥʔϚϯε͕ࠨӈ͞ΕΔ

  View Slide

 116. → ωΠςΟϒͰViewPager +
  FragmentͰ࣮૷͢Δ͜ͱʹͳͬͨ

  View Slide

 117. Android Studio ͷόʔδϣϯΛ
  ࣗ༝ʹ্͛ΒΕͳ͍

  View Slide

 118. iOS ͱ Android Ͱ
  Component ʹػೳ͕ࠩ͋Δ

  View Slide

 119. ScrollView.snapToAlignment

  View Slide

 120. ScrollView.snapToAlignment
  • AndroidඇରԠ
  • ~ v0.55
  • ΧϧʔηϧͰεφοϓΛ࣮૷͢Δ࣌ʹ࢖͑ͳ͍
  • όʔδϣϯΛ্͍͕͙͛ͨ͢ʹ͸্͛ΒΕͳ͍
  • → εφοϓ͸ఘΊͨ

  View Slide

 121. WebView.onShouldStartLoadWithRe
  quest

  View Slide

 122. WebView.onShouldStartLoadWithRequest
  • AndroidඇରԠ
  • WebViewͰભҠ͠Α͏ͱ͍ͯ͠ΔϦϯΫʹରԠ͢ΔωΠςΟϒ
  ͷը໘͕͋Ε͹։͖͍ͨ
  • طʹωΠςΟϒଆʹಉ༷ͷ࣮૷͕͋Δ
  • → ωΠςΟϒͷWebViewΛ࢖͏͜ͱʹͨ͠

  View Slide

 123. ͨ·ʹωΠςΟϒΫϥογϡ͢Δ
  !

  View Slide

 124. ·ͱΊ

  View Slide

 125. ·ͱΊ
  • Monorepoʹ͢Δͱ؅ཧ͠΍͘͢ͳΔ
  • ϦϦʔεPR͸ผʑʹཱͯΔ
  • φϏήʔγϣϯ͸શ෦ωΠςΟϒଆͰ΍Δͱγϯϓϧʹͳͬͯ
  Α͍
  • Storybook΍Hot ReloadΛ༻͍Δͱૉૣ͘։ൃ͕Մೳ

  View Slide

 126. ·ͱΊ
  • ωΠςΟϒଆͷίʔυͱ࿈ܞ͍ͨ͠৔߹͸Na$ve ModuleΛ࡞Δ
  • ςετ͸·ͣεφοϓγϣοτςετ͔Β
  • ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά͸՝୊
  • React Na$ve͸ۜͷ஄ؙͰ͸ͳ͍
  • ಋೖ͢ΔՕॴΛ͔ͬ͠Γݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δ
  • GraphQL͸࠷ߴ

  View Slide

 127. Enjoy React Na-ve

  View Slide

 128. !
  ࠾༻৘ใ

  View Slide

 129. גࣜձࣾ͸ͯͳͰ͸ɺ
  ͱ΋ʹʮ௅ઓʯͰ͖Δ
  ஥ؒΛืू͍ͯ͠·͢

  View Slide

 130. ͜ΜͳਓΛ୳͍ͯ͠·͢
  • AndroidΞϓϦΛ࡞Γ͍ͨਓ
  • React Na/veͷΞϓϦ৮Γ͍ͨਓ
  • iOSΞϓϦ΋࡞Γ͍ͨਓ
  • αʔόʔαΠυ΋΍Γ͍ͨਓ

  View Slide

 131. h"p:/
  /hatenacorp.jp/recruit/

  View Slide