$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

200万ドメインを超えるレンタルサーバのコンテンツキャッシュ機能の裏側/2_million_more_than_the_domain_the_back_of_the_rental_server_content_cache

 200万ドメインを超えるレンタルサーバのコンテンツキャッシュ機能の裏側/2_million_more_than_the_domain_the_back_of_the_rental_server_content_cache

July Tech Festa 2018 (https://2018.techfesta.jp/)

Takuma Kume

July 29, 2018
Tweet

More Decks by Takuma Kume

Other Decks in Technology

Transcript

 1. !UBLVNBLVNF(.01FQBCP *OD
  +VMZ5FDI'FTUB
  ສυϝΠϯΛ௒͑ΔϨϯλϧαʔόͷ
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷཪଆ

  View Slide

 2. (.0ϖύϘϗεςΟϯάࣄۀ෦
  ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  ٱถ୓അ!UBLVNBLVNF

  View Slide

 3. View Slide

 4. ֹ݄ԁ͔Βར༻Ͱ͖Δʂ

  View Slide

 5. ֹ݄ԁ͔Βར༻Ͱ͖Δʂ
  ඵؒ໿ສઍϦΫΤετΛॲཧʂ

  View Slide

 6. ֹ݄ԁ͔Βར༻Ͱ͖Δʂ
  ສαΠτҎ্ӡ༻தʂ
  ඵؒ໿ສઍϦΫΤετΛॲཧʂ

  View Slide

 7. View Slide

 8. ίϯςϯπΩϟογϡػೳ
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  ௨ৗ

  View Slide

 9. ίϯςϯπΩϟογϡػೳ
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  Ωϟογϡ
  ίϯςϯπΩϟογϡ͋Γ

  View Slide

 10. ίϯςϯπΩϟογϡػೳ
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  Ωϟογϡ
  ίϯςϯπΩϟογϡ͋Γ
  84FSWFSͷલஈͰΩϟογϡͯ͠
  ߴ଎ʹԠ౴͢Δɻ

  View Slide

 11. ίϯςϯπΩϟογϡػೳ
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  Ωϟογϡ
  ίϯςϯπΩϟογϡ͋Γ
  OHJOY
  IUUQE
  ύϑΥʔϚϯεͷߴ͍OHJOYͰϦΫΤετ
  Λॲཧ͢Δɻ
  84FSWFSͷલஈͰΩϟογϡͯ͠
  ߴ଎ʹԠ౴͢Δɻ

  View Slide

 12. ίϯςϯπΩϟογϡػೳ
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  Ωϟογϡ
  ίϯςϯπΩϟογϡ͋Γ
  OHJOY
  IUUQE
  ύϑΥʔϚϯεͷߴ͍OHJOYͰϦΫΤετ
  Λॲཧ͢Δɻ
  1)1౳ͷॲཧͰߴෛՙʹͳΓ΍͍͢
  8αʔόͷෛՙ௿ݮ
  84FSWFSͷલஈͰΩϟογϡͯ͠
  ߴ଎ʹԠ౴͢Δɻ

  View Slide

 13. ฒྻສϦΫΤετ
  #FODI.BSLFS "QBDIF#FODI

  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  Ωϟογϡ
  8PSE1SFTTαΠτ 8PSE1SFTTαΠτ

  View Slide

 14. 3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  Ωϟογϡ
  8PSE1SFTTαΠτ 8PSE1SFTTαΠτ
  ύϑΥʔϚϯεഒʂ

  View Slide

 15. 3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  Ωϟογϡ
  8PSE1SFTTαΠτ 8PSE1SFTTαΠτ
  ύϑΥʔϚϯεഒʂ
  ແྉఏڙ

  View Slide

 16. ͳͥ࡞ͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 17. ࠃ಺࠷଎
  Ϩϯαό
  ࠷଎

  View Slide

 18. ੈͷதʹ͸ଟ͘ͷ
  $%/ࣄۀऀ͕ଘࡏ͢Δ
  ίϯςϯπΩϟογϡͱ͍͑͹$%/

  View Slide

 19. ϩϦϙοϓʂͰ֎෦$%/αʔϏε࢖͏
  *OUFSOFU
  3FWFSTF1SPYZ $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  $%/ࣄۀऀ%$
  ΞΫηε
  ϩϦϙοϓʂ

  View Slide

 20. *OUFSOFU
  3FWFSTF1SPYZ $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  $%/ࣄۀऀ%$
  ΞΫηε
  ΦϦδϯͷαʔόʹΞΫηε
  Ωϟογϡର৅֎ͷίϯςϯπ
  Ωϟογϡظݶ੾Ε
  ϩϦϙοϓʂ
  ϩϦϙοϓʂͰ֎෦$%/αʔϏε࢖͏

  View Slide

 21. *OUFSOFU
  3FWFSTF1SPYZ $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  $%/ࣄۀऀ%$
  ΞΫηε
  ϩϦϙοϓʂ
  ΠϯλʔωοτΛߦ͖དྷ͢Δඞཁ͕͋Δ
  ϩϦϙοϓʂͰ֎෦$%/αʔϏε࢖͏

  View Slide

 22. ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷ৔߹
  *OUFSOFU
  3FWFSTF1SPYZ $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  ΞΫηε
  ϩϦϙοϓʂ

  View Slide

 23. ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷ৔߹
  *OUFSOFU
  3FWFSTF1SPYZ $BDIF4FSWFS
  84FSWFS
  ΞΫηε
  ໢಺ߴ଎
  ϩϦϙοϓʂ

  View Slide

 24. $%/͸োน͕ߴ͍

  View Slide

 25. $%/͸োน͕ߴ͍
  υϝΠϯΛ$%/ʹ޲͚ΔͨΊͷ%/4ͷઃఆ
  ͦ΋ͦ΋%/4ͱ͸ʁ
  $%/͸ػೳ͕ଟ͘ઃఆ͕ෳࡶ
  ඇΤϯδχΞͷํʹͱͬͯ͸೉͍͠
  αʔϏεʹΑͬͯ͸ར༻ྉ͕ۚൃੜ͢Δ
  ϩϦϙοϓʂ͸ΤϯδχΞҎ֎ͷํʑ͔Β΋
  ଟ͘͝ར༻௖͍͍ͯΔ

  View Slide

 26. ίϯςϯπΩϟογϡػೳ͸ʁ

  View Slide

 27. View Slide

 28. Άͪͬ

  View Slide

 29. Άͪͬ
  ଟػೳΑΓ؆୯Λ༏ઌ

  View Slide

 30. ͜͜·Ͱͷ͓͞Β͍
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳΛϦϦʔε
  ࠃ಺࠷଎ϨϯαόΛ໨ࢦ͢ʂ
  ֎෦$%/Λซ༻͢ΔΑΓɺ໢಺ંฦ͠
  ͷ௨৴Ͱ׬݁͢Δɻ
  ୭Ͱ΋؆୯ʹઃఆͰ͖Δʂ
  $%/͕೉͍͠ͱײ͡Δ͓٬༷Ͱ΋؆୯
  ʹઃఆ͕Մೳɻ

  View Slide

 31. ͜͜·Ͱ໘ന͘ͳ͍Ͷʁ

  View Slide

 32. ຊ೔͸
  େن໛ϗεςΟϯάͳΒͰ͸ͷ
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳΛ
  ࢧ͑ΔΠϯϑϥٕज़ʹ͍ͭͯ
  ͓࿩͠·͢ʂ

  View Slide

 33. ઃܭ
  લఏ
  ࣮૷
  ·ͱΊ
  ຊ೔ͷྲྀΕ
  ίϯςϯπΩϟογϡͷ֓ཁɾ։ൃܦҢ
  ࠓίί
  ίϯςϯπΩϟογϡͷػೳͱΠϯϑϥʹٻΊͨ͜ͱ

  View Slide

 34. ઃܭ
  લఏ ࣮૷ ·ͱΊ
  ίϯςϯπΩϟογϡͷػೳͱ
  ΠϯϑϥʹٻΊͨ͜ͱ

  View Slide

 35. ΩϟογϡϞʔυ

  View Slide

 36. ΩϟογϡϞʔυ
  81Ωϟογϡػೳ
  ੩తΩϟογϡػೳ

  View Slide

 37. 81Ωϟογϡػೳ
  8PSE1SFTT༻ʹ࠷దԽͨ͠Ωϟογϡػೳ
  ϩϦϙοϓʂͷ͓٬༷ͷଟ͘͸8PSE1SFTTΛ
  ར༻͍ͯ͠Δ
  ੩తΩϟογϡػೳ
  ը૾΍+4 $44ͳͲͷ੩తίϯςϯπΛର৅ʹ
  ͨ͠Ωϟογϡػೳ
  8PSE1SFTTҎ֎Λར༻͍ͯ͠Δํ޲͚
  ҆ఆͨ͠αΠτදࣔʹد༩
  ΩϟογϡϞʔυ

  View Slide

 38. ͢΂ͯͷίϯςϯπΛΩϟογϡͨ͠৔߹ɿ
  8PSE1SFTTͷϩάΠϯޙͷ؅ཧը໘͕Ωϟο
  γϡ͞Εͨ৔߹ʹҙਤ͠ͳ͍৘ใ͕࿙ΕΔ
  ಠࣗձһ੍8ΞϓϦέʔγϣϯͰɺผͷ
  ձһͷϖʔδ͕ݟ͑ͯ͠·͏
  ϚωʔδυͳΩϟογϡػೳΛఏڙ
  ΩϟογϡϞʔυ
  ͳͥΩϟογϡϞʔυΛ෼͚Δඞཁ͕͋Δʁ

  View Slide

 39. υϝΠϯͷઃఆʹԠͨ͡
  ػೳͷϋϯυϦϯά

  View Slide

 40. طଘͷߏ੒
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ


  View Slide

 41. طଘͷߏ੒
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ


  ໿ສαΠτ

  View Slide

 42. υϝΠϯͷઃఆʹԠͯ͡ϓϩΩγઌΛมߋ͍ͨ͠
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  PS
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳ͸
  0/ʁ0''ʁ

  View Slide

 43. 3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  PS
  ΩϟογϡͷϞʔυ͸
  81Ωϟογϡʁ
  ੩తΩϟογϡʁ

  υϝΠϯͷઃఆʹԠͯ͡ৼΔ෣͍Λ੍ޚ͍ͨ͠

  View Slide

 44. εέʔϥϏϦςΟ

  View Slide

 45. εέʔϥϏϦςΟ
  αʔόΛ௥Ճ͚ͨͩ͠Ͱউखʹػೳ͕εέʔϧ
  ͢ΔΠϯϑϥΞʔΩςΫνϟʹ͍ͨ͠
  $BDIF4FSWFS $BDIF4FSWFS $BDIF4FSWFS

  3FWFSTF1SPYZ

  View Slide

 46. ߴՄ༻ੑ

  View Slide

 47. ߴՄ༻ੑ
  αʔό͸յΕΔ
  յΕͯ΋શࣗಈͰαʔϏεͷঢ়ଶ͕෮چ͢Δ
  ΠϯϑϥΞʔΩςΫνϟʹ͍ͨ͠
  $BDIF4FSWFS $BDIF4FSWFS $BDIF4FSWFS
  3FWFSTF1SPYZ

  View Slide

 48. ޮ཰తͳΩϟογϡ

  View Slide

 49. ޮ཰తͳΩϟογϡ
  ୯७ʹ$BDIF4FSWFSΛฒ΂ͯ෼ࢄ͢Δͱ
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS

  84FSWFS
  Ωϟογϡώοτ཰௿Լ
  σΟεΫྖҬͷফඅ
  FYBNQMFDPN
  FYBNQMFDPN

  View Slide

 50. ޮ཰తͳΩϟογϡ
  υϝΠϯຖʹॲཧ͢Δ$BDIF4FSWFSΛݶఆ͍ͨ͠
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS

  84FSWFS
  Ωϟογϡώοτ཰޲্
  σΟεΫྖҬͷઅ໿
  FYBNQMFDPN
  FYBNQMFDPN

  View Slide

 51. ͜͜·Ͱͷ͓͞Β͍
  ΩϟογϡϞʔυ 81 ੩తΩϟογϡ

  υϝΠϯͷઃఆʹԠͨ͡ػೳͷϋϯυϦϯά
  εέʔϥϏϦςΟ
  ߴՄ༻ੑ
  ޮ཰తͳΩϟογϡ
  ίϯςϯπΩϟογϡͷػೳͱ
  ɹɹɹɹɹɹɹɹΠϯϑϥʹٻΊͨ͜ͱ

  View Slide

 52. ͜ΕΒΛಉ࣌ʹຬͨ͢
  ج൫Λ࣮૷͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 53. ࣮૷
  લఏ ઃܭ ·ͱΊ
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷ࣮૷

  View Slide

 54. ͜͜Ͱ#FFS
  څਫ

  View Slide

 55. ΩϟογϡϞʔυͷ࣮૷

  View Slide

 56. ΩϟογϡϞʔυͷ࣮૷
  http {
  :
  proxy_cache_path /var/cache/nginx/cache levels=1:2 \
  keys_zone=zone1:1024m inactive=10m;
  proxy_cache_valid 200 10m;
  proxy_cache_valid 404 1m;
  server {
  :
  proxy_cache zone1;
  proxy_cache_key $proxy_scheme://$host$ $is_args$args;
  proxy_pass $proxy_scheme://${Origin Server};
  }
  }
  OHJOYඪ४ͷOHY@IUUQ@QSPYZ@NPEVMFΛར༻

  View Slide

 57. http {
  :
  proxy_cache_path /var/cache/nginx/cache levels=1:2 \
  keys_zone=zone1:1024m inactive=10m;
  proxy_cache_valid 200 10m;
  proxy_cache_valid 404 1m;
  server {
  :
  proxy_cache zone1;
  proxy_cache_key $proxy_scheme://$host$request_uri$is_args$args;
  proxy_pass $proxy_scheme://${Origin Server};
  }
  }
  OHJOYඪ४ͷOHY@IUUQ@QSPYZ@NPEVMFΛར༻
  DBDIFͷอଘઌ΍αΠζɺ༗ޮظؒ
  ΩϟογϡϞʔυͷ࣮૷

  View Slide

 58. http {
  :
  proxy_cache_path /var/cache/nginx/cache levels=1:2 \
  keys_zone=zone1:1024m inactive=10m;
  proxy_cache_valid 200 10m;
  proxy_cache_valid 404 1m;
  server {
  :
  proxy_cache zone1;
  proxy_cache_key $proxy_scheme://$host$request_uri$is_args$args;
  proxy_pass $proxy_scheme://${Origin Server};
  }
  }
  OHJOYඪ४ͷOHY@IUUQ@QSPYZ@NPEVMFΛར༻
  εςʔλείʔυʹ
  ΑͬͯอଘظؒΛม͑Δ
  ΩϟογϡϞʔυͷ࣮૷

  View Slide

 59. http {
  :
  proxy_cache_path /var/cache/nginx/cache levels=1:2 \
  keys_zone=zone1:1024m inactive=10m;
  proxy_cache_valid 200 10m;
  proxy_cache_valid 404 1m;
  server {
  :
  proxy_cache zone1;
  proxy_cache_key $proxy_scheme://$host$request_uri$is_args$args;
  proxy_pass $proxy_scheme://${Origin Server};
  }
  }
  OHJOYඪ४ͷOHY@IUUQ@QSPYZ@NPEVMFΛར༻
  [POFΛ࢖ͬͯΩϟογϡ͢Δ
  ΩϟογϡϞʔυͷ࣮૷

  View Slide

 60. http {
  :
  proxy_cache_path /var/cache/nginx/cache levels=1:2 \
  keys_zone=zone1:1024m inactive=10m;
  proxy_cache_valid 200 10m;
  proxy_cache_valid 404 1m;
  server {
  :
  proxy_cache zone1;
  proxy_cache_key $proxy_scheme://$host$request_uri$is_args$args;
  proxy_pass $proxy_scheme://${Origin Server};
  }
  }
  OHJOYඪ४ͷOHY@IUUQ@QSPYZ@NPEVMFΛར༻
  Ωϟογϡͷอଘɾ୳ࡧͷΩʔ
  ΩϟογϡϞʔυͷ࣮૷

  View Slide

 61. ΩϟογϡϞʔυͷ࣮૷
  http {
  :
  proxy_cache_path /var/cache/nginx/cache levels=1:2 \
  keys_zone=zone1:1024m inactive=10m;
  proxy_cache_valid 200 10m;
  proxy_cache_valid 404 1m;
  server {
  :
  proxy_cache zone1;
  proxy_cache_key $proxy_scheme://$host$request_uri$is_args$args;
  proxy_pass $proxy_scheme://${Origin Server};
  }
  }
  OHJOYඪ४ͷOHY@IUUQ@QSPYZ@NPEVMFΛར༻
  Ωϟογϡ͕ͳ͍৔߹ɾ༗ޮظݶ੾Εͷ৔߹ʹ
  ΞΫηε͢ΔΦϦδϯαʔό

  View Slide

 62. ΩϟογϡϞʔυͷ࣮૷
  http {
  :
  server {
  :
  location /login {
  proxy_no_cache 1;
  proxy_cache_bypass 1;
  }
  }
  }
  OHJOYඪ४ͷOHY@IUUQ@QSPYZ@NPEVMFΛར༻
  Ωϟογϡ͠ͳ͍
  ΩϟογϡΛ୳ࡧ͠ͳ͍

  View Slide

 63. Ωϟογϡػೳ
  :
  location / {
  :
  set $do_not_cache 0;
  if ($http_cookie ~ '(wordpress_|comment_author|wp-postpass)') {
  set $do_not_cache 1;
  }
  proxy_no_cache $do_not_cache;
  proxy_cache_bypass $do_not_cache;
  proxy_cache zone1;
  proxy_cache_key "$proxy_scheme://$host$request_uri$is_args$args";
  proxy_pass $proxy_scheme://${Origin Server};
  }
  DPPLJFʹಛఆͷจࣈྻ͕
  ͋Δ࣌͸Ωϟογϡ͠ͳ͍
  81Ωϟογϡػೳͷྫ Ұ෦
  ɿ

  View Slide

 64. ஌ͬͯΔ͠
  ͋Μ·໘ന͘ͳ͍Ͱ͢ΑͶʂ

  View Slide

 65. Ҏ߱ͰɺϨϯαόʹ͓͚Δ
  ՝୊Λόʔϯͱղܾ͢Δ
  ιϑτ΢ΣΞͷ࿩Λ
  ͍͖ͯ͠·͢

  View Slide

 66. υϝΠϯʹԠͨ͡
  ػೳͷϋϯυϦϯάͷ࣮૷

  View Slide

 67. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  PS

  ίϯςϯπΩϟογϡػೳ͸
  0/ʁ0''ʁ
  ΩϟογϡͷϞʔυ͸
  81Ωϟογϡʁ
  ੩తΩϟογϡʁ

  View Slide

 68. ͲͷΑ͏ʹ࣮૷͢Δ͔ʁ

  View Slide

 69. طଘͷߏ੒Λ΋͏গ͠ৄ͘͠
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ


  View Slide

 70. 3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ


  ਺ඦ୆
  طଘͷߏ੒Λ΋͏গ͠ৄ͘͠

  View Slide

 71. 3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ


  ໿ສαΠτ
  طଘͷߏ੒Λ΋͏গ͠ৄ͘͠

  View Slide

 72. 3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ


  සൟʹ૿ݮ͢Δ
  طଘͷߏ੒Λ΋͏গ͠ৄ͘͠

  View Slide

 73. Ϩϯλϧαʔόͷ৔߹
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%


  େྔͷ૿ݮ͢ΔυϝΠϯΛ
  ͲͷΑ͏ʹϓϩΩγ͍ͯ͠Δ͔ʁ

  View Slide

 74. େྔυϝΠϯͷϓϩΩγ
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  ສαΠτҎ্ͷ
  ϓϩΩγͷઃఆΛ
  ॻ͘ͷ͸ݱ࣮తͰ͸ͳ͍

  View Slide

 75. େྔυϝΠϯͷಈతͳϓϩΩγ
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  OHJOY

  OHY@NSVCZ

  View Slide

 76. ฐࣾͷ!NBUTVNPUPSZ͕։ൃ͍ͯ͠Δ
  OHJOYʹ૊ΈࠐΉ͜ͱͰϓϩηεͷىಈ΍
  ϦΫΤετͷλΠϛϯάͰNSVCZͷεΫϦ
  ϓτΛ࣮ߦͰ͖Δ
  NSVCZ૊ΈࠐΈ޲͚ͷܰྔ3VCZ࣮૷
  OHY@NSVCZ

  View Slide

 77. େྔυϝΠϯͷಈతͳϓϩΩγ
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  OHJOY

  OHY@NSVCZ

  View Slide

 78. େྔυϝΠϯͷಈతͳϓϩΩγ
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  υϝΠϯͱ84FSWFSͷඥ͚ͮ
  σʔλϕʔε
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  OHJOY

  OHY@NSVCZ

  View Slide

 79. େྔυϝΠϯͷಈతͳϓϩΩγ
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  υϝΠϯͱ84FSWFSͷඥ͚ͮ
  σʔλϕʔε
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  OHJOY

  OHY@NSVCZ
  NSVCZΛ࢖ͬͯ
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷ
  ϋϯυϦϯάΛߦ͏ʂ

  View Slide

 80. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  PS

  ίϯςϯπΩϟογϡػೳ͸
  0/ʁ0''ʁ
  ΩϟογϡͷϞʔυ͸
  81Ωϟογϡʁ
  ੩తΩϟογϡʁ
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳ͸
  0/ʁ0''ʁ
  ΩϟογϡͷϞʔυ͸
  81Ωϟογϡʁ
  ੩తΩϟογϡʁ
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  $BDIF4FSWFS

  View Slide

 81. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  σʔλϕʔε
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81

  View Slide

 82. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  σʔλϕʔε
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81
  ΩϟογϡͷϞʔυ͸
  81Ωϟογϡʁ
  ੩తΩϟογϡʁ
  ΩϟογϡͷϞʔυ͸
  81Ωϟογϡʁ
  ੩తΩϟογϡʁ

  View Slide

 83. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  σʔλϕʔε
  ΩϟογϡͷϞʔυ
  81PS੩త

  ʹΑͬͯڍಈΛม͍ͨ
  Ωϟογϡର৅֎΍
  ظݶ੾Εͷ৔߹ʹ
  ΞΫηε͢Δ
  ΦϦδϯαʔόͷ৘ใ
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81

  View Slide

 84. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  σʔλϕʔε
  OHY@NSVCZ
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81

  View Slide

 85. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  σʔλϕʔε
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81
  OHY@NSVCZ
  OHY@NSVCZΛ࢖͑͹
  ΋ͬͱεϚʔτʹͰ͖Δ

  View Slide

 86. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  σʔλϕʔε
  OHY@NSVCZ
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81
  3FWFSTF1SPYZ
  σʔλϕʔε
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81
  %#͔Βऔಘͨ͠σʔλΛ

  View Slide

 87. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  84FSWFS
  *OUFSOFU
  84FSWFS

  IUUQTTJUFBDPN
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  ͓٬༷ͷίϯςϯπ
  $BDIF4FSWFS
  σʔλϕʔε
  OHY@NSVCZ
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81
  σʔλϕʔε
  υϝΠϯTJUFBDPN
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF4FSWFS
  %#͔Βऔಘͨ͠σʔλΛ
  NSVCZͰ
  IUUQϔομʹ
  ෇༩ͯ͠఻ൖ
  )551ϔομ

  View Slide

 88. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  OHJOYOHY@NSVCZ

  84FSWFS 84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  $BDIF4FSWFS
  IUUQTTJUFBDPN
  σʔλϕʔε
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81

  View Slide

 89. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  OHJOYOHY@NSVCZ

  84FSWFS 84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  $BDIF4FSWFS
  IUUQTTJUFBDPN
  σʔλϕʔε
  IUUQϔομΛ௥Ճ
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81
  9-0-*10161453&".8FC4FSWFS
  9-0-*101$"$)&5:1&81
  h = Nginx::Headers_in.new
  h['X-LOLIPOP-UPSTREAM'] = 'Web Server1'
  h['X-LOLIPOP-CACHE-TYPE'] = 'WP'
  ࣮ࡍ͸%#͔Βऔಘͨ͠஋

  View Slide

 90. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  OHJOYOHY@NSVCZ

  84FSWFS 84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  $BDIF4FSWFS
  IUUQTTJUFBDPN
  σʔλϕʔε
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81
  9-0-*10161453&".8FC4FSWFS
  9-0-*101$"$)&5:1&81
  if ($http_x_lolipop_cache_type = "WP") {
  # WPΩϟογϡػೳͷڍಈ
  :
  }
  IUUQϔομΛ௥Ճ
  IUUQϔομΛ΋ͱʹ
  ΩϟογϡػೳͷڍಈΛมߋ

  View Slide

 91. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  OHJOYOHY@NSVCZ

  84FSWFS 84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  $BDIF4FSWFS
  IUUQTTJUFBDPN
  σʔλϕʔε
  IUUQϔομΛ΋ͱʹϓϩΩγ
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81
  9-0-*10161453&".8FC4FSWFS
  9-0-*101$"$)&5:1&81
  IUUQϔομΛ΋ͱʹ
  ΩϟογϡػೳͷڍಈΛมߋ
  proxy_pass $proxy_scheme://$http_x_lolipop_upstream;
  IUUQϔομΛ௥Ճ

  View Slide

 92. ػೳͷϋϯυϦϯά
  3FWFSTF1SPYZ
  OHJOYOHY@NSVCZ

  84FSWFS 84FSWFS
  4JUF" 4JUF# 4JUF$ 4JUF%
  $BDIF4FSWFS
  IUUQTTJUFBDPN
  σʔλϕʔε
  IUUQϦΫΤετϔομΛ௥Ճ
  IUUQϦΫΤετϔομΛ΋ͱʹϓϩΩγ
  αʔό84FSWFS
  ΩϟογϡPO
  ΩϟογϡλΠϓ81
  9-0-*10161453&".8FC4FSWFS
  9-0-*101$"$)&5:1&81
  IUUQϦΫΤετϔομΛ΋ͱ
  ʹΩϟογϡػೳͷڍಈΛมߋ
  proxy_pass $proxy_scheme://$http_x_lolipop_upstream;
  NSVCZͰσʔλϕʔε͔Βऔಘͨ͠஋ΛIUUQ
  ϔομʹຒΊࠐΉ
  $BDIF4FSWFSଆ͸ຒΊࠐ·ΕͨIUUQϔομΛ
  ࢀর͚ͩͰυϝΠϯຖͷৼΔ෣͍ͷ੍ޚ͕Մೳ
  IUUQϔομʹΑΔ৘ใͷ఻೻ͳͷͰɺ$BDIF
  4FSWFS͸௨ৗͷOHJOYͰΑ͍ͷͰγϯϓϧ

  View Slide

 93. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOYOHY@NSVCZ

  σʔλϕʔε
  ϦΫΤετ
  ύϑΥʔϚϯεେৎ෉ʁ

  View Slide

 94. ύϑΥʔϚϯεྼԽΛ࠷খݶʹ
  ཈͑ΔςΫχοΫΛ͝঺հ͠·͢ʂ

  View Slide

 95. Ωϟογϡͷಋೖ

  View Slide

 96. Ωϟογϡͷಋೖ
  3FWFSTF1SPYZ
  .Z42-
  ϦΫΤετ
  3FEJT
  OHJOYOHY@NSVCZ

  View Slide

 97. Ωϟογϡͷಋೖ
  3FWFSTF1SPYZ
  .Z42-
  ϦΫΤετ
  3FEJT
  OHJOYOHY@NSVCZ


  ᶃ3FEJT͔Β৘ใΛऔಘ

  View Slide

 98. Ωϟογϡͷಋೖ
  3FWFSTF1SPYZ
  .Z42-
  ϦΫΤετ
  3FEJT
  OHJOYOHY@NSVCZ  ᶃ3FEJT͔Β৘ใΛऔಘ
  ᶄᶃͰଘࡏ͠ͳ͚Ε͹.Z42-͔Β৘ใΛऔಘ

  View Slide

 99. Ωϟογϡͷಋೖ
  3FWFSTF1SPYZ
  .Z42-
  ϦΫΤετ
  3FEJT
  OHJOYOHY@NSVCZ
  ᶃ3FEJT͔Β৘ใΛऔಘ
  ᶄᶃͰଘࡏ͠ͳ͚Ε͹.Z42-͔Β৘ใΛऔಘ
  ᶅᶄͰऔಘͨ͠৘ใΛ࣍ճϦΫΤετͷͨΊʹ
  3FEJTʹॻ͖ࠐΈ

  View Slide

 100. ϖύϘͰ͸ɺσʔλετΞΛ
  ֊૚Խͯ͠Λ͍͍ײ͡ʹ͢Δ
  NSCHFNΛެ։͍ͯ͠·͢
  ֦ுػߏ 3VCZͰ͍͏HFN

  View Slide

 101. NSVCZNTE
  MPDBMNFNDBDIF
  ΠϯϝϞϦ,74

  3FEJT .Z42-
  ॲཧίετ͕௿͍ॱʹGFUDI
  ࣍ճҎ߱ͷGFUDIͷͨΊʹΩϟογϡ
  .VMUJ4UBHF%BUBTUPSF
  https://github.com/pepabo/mruby-msd
  NTE͕͍͍ײ͡ʹߴ଎ͳσʔλετΞ͔ΒGFUDI͢Δ

  View Slide

 102. NSVCZNTE
  redis = Msd::Store::Redis.new
  mysql = Msd::Store::MySQL.new(
  'SELECT host FROM table WHERE domain = ?',
  'localhost', 'root', 'password', 'DBName'
  )
  msd = Msd::Client.new
  msd.configure do |c|
  c.stores = [redis, mysql]
  end
  msd.fetch('site-a.com')
  # => "Web Server1"

  View Slide

 103. NSVCZNTE
  redis = Msd::Store::Redis.new
  mysql = Msd::Store::MySQL.new(
  'SELECT host FROM table WHERE domain = ?',
  'localhost', 'root', 'password', 'DBName'
  )
  msd = Msd::Client.new
  msd.configure do |c|
  c.stores = [redis, mysql]
  end
  msd.fetch('site-a.com')
  # => "Web Server1"
  ઀ଓ

  View Slide

 104. NSVCZNTE
  redis = Msd::Store::Redis.new
  mysql = Msd::Store::MySQL.new(
  'SELECT host FROM table WHERE domain = ?',
  'localhost', 'root', 'password', 'DBName'
  )
  msd = Msd::Client.new
  msd.configure do |c|
  c.stores = [redis, mysql]
  end
  msd.fetch('site-a.com')
  # => "Web Server1"
  ઀ଓ
  σʔλετΞΛొ࿥

  View Slide

 105. NSVCZNTE
  redis = Msd::Store::Redis.new
  mysql = Msd::Store::MySQL.new(
  'SELECT host FROM table WHERE domain = ?',
  'localhost', 'root', 'password', 'DBName'
  )
  msd = Msd::Client.new
  msd.configure do |c|
  c.stores = [redis, mysql]
  end
  msd.fetch('site-a.com')
  # => "Web Server1"
  ઀ଓ
  σʔλετΞΛొ࿥
  σʔλΛΩϟογϡͭͭ͠GFUDI͢Δ

  View Slide

 106. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOYOHY@NSVCZ

  .Z42-
  3FEJT
  ϦΫΤετ
  ϦΫΤετຖʹίωΫγϣϯΛ
  ுΔͷ͸ίετ͕ߴ͍
  ίωΫγϣϯ

  View Slide

 107. ίωΫγϣϯͷ࢖͍ճ͠

  View Slide

 108. OHY@NSVCZʹ͸NSVCZͷϑοΫϙΠϯτ͕ଘࡏ͢Δ
  https://github.com/matsumotory/ngx_mruby/tree/master/docs/directives
  mruby_init_worker /path/to/init.rb;
  mruby_init_worker_code "
  # ίʔυ
  ";
  mruby_set $variable /path/to/variable.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb cache;
  nginx.conf
  # Workerϓϩηεىಈ࣌
  # cacheΦϓγϣϯΛ͚ͭΔͱnginxىಈ࣌ʹmrubyΛόΠτίʔυ
  # _code ͷσΟϨΫςΟϒ͸ΠϯϥΠϯͰmrubyͷίʔυΛهड़Ͱ͖Δ
  # mrubyͷ࣮ߦ݁ՌΛnginxͷม਺ʹ֨ೲ͢Δ
  # ϦΫΤετ։࢝࣌ʹ࣮ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 109. OHY@NSVCZʹ͸NSVCZͷϑοΫϙΠϯτ͕ଘࡏ͢Δ
  https://github.com/matsumotory/ngx_mruby/tree/master/docs/directives
  mruby_init_worker /path/to/init.rb;
  mruby_init_worker_code "
  # ίʔυ
  ";
  mruby_set $variable /path/to/variable.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb cache;
  nginx.conf
  # Workerϓϩηεىಈ࣌
  # cacheΦϓγϣϯΛ͚ͭΔͱnginxىಈ࣌ʹmrubyΛόΠτίʔυ
  # _code ͷσΟϨΫςΟϒ͸ΠϯϥΠϯͰmrubyͷίʔυΛهड़Ͱ͖Δ
  # mrubyͷ࣮ߦ݁ՌΛnginxͷม਺ʹ֨ೲ͢Δ
  # ϦΫΤετ։࢝࣌ʹ࣮ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 110. OHY@NSVCZʹ͸NSVCZͷϑοΫϙΠϯτ͕ଘࡏ͢Δ
  https://github.com/matsumotory/ngx_mruby/tree/master/docs/directives
  mruby_init_worker /path/to/init.rb;
  mruby_init_worker_code "
  # ίʔυ
  ";
  mruby_set $variable /path/to/variable.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb cache;
  nginx.conf
  # Workerϓϩηεىಈ࣌
  # cacheΦϓγϣϯΛ͚ͭΔͱnginxىಈ࣌ʹmrubyΛόΠτίʔυ
  # _code ͷσΟϨΫςΟϒ͸ΠϯϥΠϯͰmrubyͷίʔυΛهड़Ͱ͖Δ
  # mrubyͷ࣮ߦ݁ՌΛnginxͷม਺ʹ֨ೲ͢Δ
  # ϦΫΤετ։࢝࣌ʹ࣮ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 111. OHY@NSVCZʹ͸NSVCZͷϑοΫϙΠϯτ͕ଘࡏ͢Δ
  https://github.com/matsumotory/ngx_mruby/tree/master/docs/directives
  mruby_init_worker /path/to/init.rb;
  mruby_init_worker_code "
  # ίʔυ
  ";
  mruby_set $variable /path/to/variable.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb cache;
  nginx.conf
  # Workerϓϩηεىಈ࣌
  # cacheΦϓγϣϯΛ͚ͭΔͱnginxىಈ࣌ʹmrubyΛόΠτίʔυ
  # _code ͷσΟϨΫςΟϒ͸ΠϯϥΠϯͰmrubyͷίʔυΛهड़Ͱ͖Δ
  # mrubyͷ࣮ߦ݁ՌΛnginxͷม਺ʹ֨ೲ͢Δ
  # ϦΫΤετ։࢝࣌ʹ࣮ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 112. OHY@NSVCZʹ͸NSVCZͷϑοΫϙΠϯτ͕ଘࡏ͢Δ
  https://github.com/matsumotory/ngx_mruby/tree/master/docs/directives
  mruby_init_worker /path/to/init.rb;
  mruby_init_worker_code "
  # ίʔυ
  ";
  mruby_set $variable /path/to/variable.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb cache;
  nginx.conf
  # Workerϓϩηεىಈ࣌
  # cacheΦϓγϣϯΛ͚ͭΔͱnginxىಈ࣌ʹmrubyΛόΠτίʔυ
  # _code ͷσΟϨΫςΟϒ͸ΠϯϥΠϯͰmrubyͷίʔυΛهड़Ͱ͖Δ
  # mrubyͷ࣮ߦ݁ՌΛnginxͷม਺ʹ֨ೲ͢Δ
  # ϦΫΤετ։࢝࣌ʹ࣮ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 113. ίωΫγϣϯΛ࢖͍ճ͢
  https://github.com/matsumotory/ngx_mruby/tree/master/docs/directives
  mruby_init_worker /path/to/init.rb;
  mruby_init_worker_code "
  # ίʔυ
  ";
  mruby_set $variable /path/to/variable.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb;
  mruby_access_handler /path/to/access.rb cache;
  nginx.conf
  # Workerϓϩηεىಈ࣌
  # cacheΦϓγϣϯΛ͚ͭΔͱnginxىಈ࣌ʹmrubyΛόΠτίʔυ
  # _code ͷσΟϨΫςΟϒ͸ΠϯϥΠϯͰmrubyͷίʔυΛهड़Ͱ͖Δ
  # mrubyͷ࣮ߦ݁ՌΛnginxͷม਺ʹ֨ೲ͢Δ
  # ϦΫΤετ։࢝࣌ʹ࣮ߦ͞ΕΔ
  mruby_init_worker /path/to/init.rb;
  # Workerϓϩηεىಈ࣌
  # ϦΫΤετ։࢝࣌ʹ࣮ߦ͞ΕΔ
  mruby_access_handler /path/to/access.rb;

  View Slide

 114. OHJOY
  3FEJT
  8PSLFSىಈ࣌ʹ3FEJTͱ઀ଓ͠ίωΫγϣϯΛอଘ͢Δ

  View Slide

 115. OHJOY
  XPSLFS
  3FEJT
  ίωΫγϣϯ
  8PSLFSىಈ࣌ʹ3FEJTͱ઀ଓ͠ίωΫγϣϯΛอଘ͢Δ
  8PSLFSϓϩηεͷ
  ىಈ

  View Slide

 116. OHJOY
  XPSLFS
  3FEJT
  mruby_init_worker_code "
  Userdata.new.redis = Redis.new('127.0.0.1', 6379)
  ";
  ίωΫγϣϯ
  8PSLFSىಈ࣌ʹ3FEJTͱ઀ଓ͠ίωΫγϣϯΛอଘ͢Δ
  8PSLFSϓϩηεͷ
  ىಈ
  NSVCZVTFSEBUBͱ͍͏NSCHFNΛ࢖ͬͯɺNSVCZεΫϦϓτ͔Β௚઀ࢀর
  Ͱ͖ͳ͍NSVCZͷάϩʔόϧม਺ʹ3FEJTͷίωΫγϣϯΛ֨ೲ
  ൺֱత҆શʹάϩʔόϧม਺ʹΦϒδΣΫτΛ֨ೲͰ͖Δ

  View Slide

 117. OHJOY
  XPSLFS
  3FEJT
  8PSLFSىಈ࣌ʹ઀ଓͨ͠3FEJTͷίωΫγϣϯΛ࢖͏

  View Slide

 118. OHJOY
  XPSLFS
  3FEJT
  8PSLFSىಈ࣌ʹ઀ଓͨ͠3FEJTͷίωΫγϣϯΛ࢖͏
  ϦΫΤετ
  ΞΫηε
  mruby_access_handler_code "
  Userdata.new.redis.get('hoge')
  ";

  View Slide

 119. OHJOY
  XPSLFS
  3FEJT
  8PSLFSىಈ࣌ʹ઀ଓͨ͠3FEJTͷίωΫγϣϯΛ࢖͏
  ϦΫΤετ
  ΞΫηε
  mruby_access_handler_code "
  Userdata.new.redis.get('hoge')
  ";
  8PSLFSىಈ࣌ʹ઀ଓͨ͠ίωΫγϣϯΛऔΓग़ͯ͠ɺར༻͢Δɻ
  NSVCZͷΠϯλϓϦλ͕8PSLFS಺Ͱ࢖͍ճ͞Ε͍ͯΔͨΊΞΫηε͕Մೳ
  ͦͷͨΊɺผͷ8PSLFS͔Β͸ผͷΠϯλϓϦλͳͷͰࢀরͰ͖ͳ͍

  View Slide

 120. OHJOY
  XPSLFS
  3FEJT
  8PSLFSىಈ࣌ʹ઀ଓͨ͠3FEJTͷίωΫγϣϯΛ࢖͏
  ϦΫΤετ
  ΞΫηε
  mruby_access_handler_code "
  Userdata.new.redis.get('hoge')
  ";
  ίωΫγϣϯΛுͬͨޙʹ3FEJT͕࠶ىಈ͞ΕΔͳͲɺ
  ίωΫγϣϯ͕੾அ͞ΕΔ͜ͱΛ૝ఆͯ͠࠶઀ଓॲཧͷ࣮૷͸ඞཁɻ
  NSVCZNTE͸࣮૷ࡁΈ

  View Slide

 121. εέʔϥϏϦςΟ
  ߴՄ༻ੑ

  View Slide

 122. εέʔϥϏϦςΟ
  ߴՄ༻ੑ
  ໘౗ͳखॱͳ͘؆୯ɺࣗಈʹ

  View Slide

 123. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  ϓϩΩγ͕ਖ਼ৗͳαʔόΛೝࣝͯ͠
  ಈతʹϓϩΩγઌΛܾΊΔ

  View Slide

 124. $POTVM
  OHY@NSVCZ
  CZ)BTIJ$PSQ

  View Slide

 125. )BTIJ$PSQ͕։ൃ͍ͯ͠Διϑτ΢ΣΞ
  ػೳɿ
  αʔϏεσ
  ΟεΧόϦ
  ϔϧενΣοΫ
  ͳͲͳͲ
  DPOTVM

  View Slide

 126. DPOTVMͷΠϕϯτʹൃՐͯ͠ɺ༧Ί༻ҙ͠
  ͨςϯϓϨʔτΛ࢖ͬͯϑΝΠϧΛੜ੒Ͱ
  ͖Δɻ
  αʔόͷ૿ݮ
  ϔϧενΣοΫͷ݁Ռ
  DPOTVMUFNQMBUF

  View Slide

 127. $POTVMΛ࢖͏ͱͲ͏ͳΔʁ

  View Slide

 128. 3FWFSTF1SPYZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  $POTVMΛ࢖͏ͱͲ͏ͳΔʁ

  View Slide

 129. 3FWFSTF1SPYZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  $POTVMͰTFSJWDFΛఆٛ
  ϔϧενΣοΫ
  TFSWJDFΛఆٛͯ͠ϔϧενΣοΫ͕Ͱ͖Δ
  {
  "service": {
  "name": "cache-server",
  "checks": [
  {
  "script": "ϔϧενΣοΫίϚϯυ",
  }
  ]
  }
  }

  View Slide

 130. 3FWFSTF1SPYZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  # curl -s http://localhost:8500/v1/health/service/ \
  cache-server | jq '.[].Node.Node'
  "cache-server-1"
  "cache-server-2"
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  ϔϧενΣοΫ
  DPOTVM"1*ʹΞΫηε͢ΔͱαʔϏεʹଐ͢Δ
  ϊʔυΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  ϔϧενΣοΫ݁Ռ΋ಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  αʔϏεʹଐ͢ΔϊʔυͷҰཡ΍ϔϧενΣοΫ݁ՌΛಘΒΕΔ

  View Slide

 131. DPOTVMUFNQMBUFΛ࢖ͬͯɺ
  ಈతʹϑΝΠϧΛੜ੒͢Δ

  View Slide

 132. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOY
  XJUIOHY@NSVCZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  DPOTVMUFNQMBUFΛ࢖ͬͯɺಈతʹϑΝΠϧΛੜ੒͢Δ
  DPOTVMUFNQMBUF

  View Slide

 133. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOY
  XJUIOHY@NSVCZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  DPOTVMUFNQMBUF
  {{ range service "cache-server|passing" }}
  - {{ .Address }}
  {{ end }}
  servers.yml.ctmpl
  DPOTVMUFNQMBUFΛ࢖ͬͯɺಈతʹϑΝΠϧΛੜ੒͢Δ
  ϩʔυ
  ςϯϓϨʔτϑΝΠϧ

  View Slide

 134. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOY
  XJUIOHY@NSVCZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  DPOTVMUFNQMBUF
  {{ range service "cache-server|passing" }}
  - {{ .Address }}
  {{ end }}
  servers.yml.ctmpl
  TFSWJDF ϔϧενΣοΫঢ়ଶ
  OPEFͷ*1ΞυϨε
  DPOTVMUFNQMBUFΛ࢖ͬͯɺಈతʹϑΝΠϧΛੜ੒͢Δ
  ϩʔυ
  ςϯϓϨʔτϑΝΠϧ

  View Slide

 135. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOY
  XJUIOHY@NSVCZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  DPOTVMUFNQMBUF
  {{ range service "cache-server|passing" }}
  - {{ .Address }}
  {{ end }}
  - cache-server-1ͷIPΞυϨε
  - cache-server-2ͷIPΞυϨε
  servers.yml.ctmpl
  servers.yml
  DPOTVMUFNQMBUFΛ࢖ͬͯɺಈతʹϑΝΠϧΛੜ੒͢Δ
  ϩʔυ
  औಘ
  ੜ੒
  ςϯϓϨʔτϑΝΠϧ

  View Slide

 136. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOY
  XJUIOHY@NSVCZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  DPOTVMUFNQMBUF
  {{ range service "cache-server|passing" }}
  - {{ .Address }}
  {{ end }}
  - cache-server-1ͷIPΞυϨε
  - cache-server-2ͷIPΞυϨε
  - cache-server-3ͷIPΞυϨε
  servers.yml.ctmpl
  servers.yml
  αʔόΛ૿ઃͨ͠ͱ͖
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  ςϯϓϨʔτϑΝΠϧ

  View Slide

 137. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOY
  XJUIOHY@NSVCZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  DPOTVMUFNQMBUF
  {{ range service "cache-server|passing" }}
  - {{ .Address }}
  {{ end }}
  - cache-server-1ͷIPΞυϨε
  - cache-server-2ͷIPΞυϨε
  servers.yml.ctmpl
  servers.yml
  αʔό͕μ΢ϯͨ͠ͱ͖
  ϔϧενΣοΫ
  ςϯϓϨʔτϑΝΠϧ

  View Slide

 138. αʔόͷ૿ݮ࣌ʹ
  ਖ਼ৗͳαʔόҰཡΛ
  ಈతੜ੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʂ

  View Slide

 139. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯ
  ಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ

  View Slide

 140. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOY
  XJUIOHY@NSVCZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  DPOTVMUFNQMBUF
  mruby_init_worker_code "
  servers = YAML.load(
  File.open('servers.yml').read
  )
  Userdata.new.servers = servers
  ";
  nginx.conf
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS

  View Slide

 141. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOY
  XJUIOHY@NSVCZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  DPOTVMUFNQMBUF
  mruby_init_worker_code "
  servers = YAML.load(
  File.open('servers.yml').read
  )
  Userdata.new.servers = servers
  ";
  nginx.conf
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  XPSLFSϓϩηεىಈ࣌ʹ
  ੜ੒͞Εͨ:".-Λϩʔυ
  *1ΞυϨεͷ഑ྻΛอଘ
  NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ

  View Slide

 142. 3FWFSTF1SPYZ
  OHJOY
  XJUIOHY@NSVCZ
  DPOTVM
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  TFSWJDFDBDIFTFSWFS
  DPOTVMUFNQMBUF
  mruby_init_worker_code "
  servers = YAML.load(
  File.open('servers.yml').read
  )
  Userdata.new.servers = servers
  ";
  nginx.conf
  DPOTVM
  DBDIFTFSWFS
  XPSLFSϓϩηεىಈ࣌ʹ
  ੜ੒͞Εͨ:".-Λϩʔυ
  *1ΞυϨεͷ഑ྻΛอଘ
  DPOTVMUFNQMBUFͰϑΝΠϧੜ੒ޙʹOHJOYSFMPBEΛ࣮ࢪͯ͠ϩʔυ͢Δʂ
  OHJOY
  SFMPBE
  NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ

  View Slide

 143. NSVCZͷੈքʹϓϩΩγઌͷ
  αʔόҰཡΛ౉͢͜ͱ͕Ͱ͖ͨʂ

  View Slide

 144. NSVCZͰಈతʹ6QTUSFBNΛ
  ܾఆ͢Δ

  View Slide

 145. NSVCZͰಈతʹ6QTUSFBNΛܾఆ͢Δ
  3FWFSTF1SPYZ
  DBDIFTFSWFS
  DBDIFTFSWFS DBDIFTFSWFS 8FC4FSWFS
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳແޮ࣌

  View Slide

 146. NSVCZͰಈతʹ6QTUSFBNΛܾఆ͢Δ
  3FWFSTF1SPYZ
  DBDIFTFSWFS
  DBDIFTFSWFS DBDIFTFSWFS 8FC4FSWFS
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳ༗ޮ࣌
  ͲΕ͔̍୆

  View Slide

 147. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  nginx.conf

  View Slide

 148. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  μϛʔͷ6QTUSFBN
  OHY@NSVCZͰॻ͖׵͑Δ
  nginx.conf

  View Slide

 149. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  OHJOYͷม਺ʹNSVCZͷ࣮ߦ݁ՌΛ֨ೲ͢Δ
  nginx.conf

  View Slide

 150. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  mruby_init_worker_code "
  servers = YAML.load(
  File.open('servers.yml').read
  )
  Userdata.new.servers = servers
  ";
  ىಈ࣌ʹऔಘͨ͠$BDIF4FSWFSҰཡ
  nginx.conf

  View Slide

 151. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  ઀ଓઌͷϙʔτ൪߸
  nginx.conf

  View Slide

 152. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  μϛʔͰఆٛͨ͠6QTUSFBN
  nginx.conf

  View Slide

 153. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  6QTUSFBNͷαʔόΛॻ͖׵͑Δ
  nginx.conf

  View Slide

 154. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  6QTUSFBNͷαʔόΛॻ͖׵͑Δ
  ϥϯμϜʹΩϟογϡαʔόΛ1୆ฦ͢
  nginx.conf

  View Slide

 155. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  ࠷ޙʹࢀরͨ͠΋ͷ͕ม਺ʹ֨ೲ͞ΕΔ
  nginx.conf

  View Slide

 156. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  ࠷ޙʹࢀরͨ͠΋ͷ͕ม਺ʹ֨ೲ͞ΕΔ
  ϓϩΩγ͢Δ
  nginx.conf

  View Slide

 157. NSVCZΛ૊Έ߹ͤͯಈతʹઃఆΛಡΈࠐΉ
  upstream dynamic_cache_server {
  server 127.0.0.1:80;
  mruby_upstream_keepalive 64;
  }
  mruby_set_code $upstream "
  :
  if result.enable_contents_cache?
  servers = Userdata.new.servers
  port = Nginx::Connection.new.local_port
  index = SecureRandom.random_number(servers.size)
  upstream = Nginx::Upstream.new("dynamic_cache_server")
  upstream.server = "#{servers[index]}:#{port}"
  "dynamic_cache_server"
  else
  result.upstream
  end
  ";
  proxy_pass $upstream;
  # DB͔Βऔಘͨ͠ίϯςϯπΩϟογϡػೳͷར༻༗ແ
  # DB͔Βऔಘͨ͠υϝΠϯʹඥͮ͘Web Server
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳ͕ແޮͷ৔߹͸
  %#͔Βऔಘͨ͠8FC4FSWFSΛฦ͢
  nginx.conf

  View Slide

 158. DPOTVMͱOHY@NSVCZͷ૊Έ߹ͤͰ
  αʔόͷ૿ݮʹ߹Θͤͯࣗಈతʹ
  ϓϩΩγઌΛܾఆ͢Δ࢓૊Έ͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 159. ޮ཰తͳΩϟογϡ

  View Slide

 160. ޮ཰తͳΩϟογϡ
  ୯७ʹ$BDIF4FSWFSΛฒ΂ͯ෼ࢄ͢Δͱ
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS

  84FSWFS
  Ωϟογϡώοτ཰௿Լ
  σΟεΫྖҬͷফඅ
  FYBNQMFDPN
  FYBNQMFDPN

  View Slide

 161. ޮ཰తͳΩϟογϡ
  υϝΠϯຖʹॲཧ͢Δ$BDIF4FSWFSΛݶఆ͍ͨ͠
  3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS

  84FSWFS
  Ωϟογϡώοτ཰޲্
  σΟεΫྖҬͷઅ໿
  FYBNQMFDPN
  FYBNQMFDPN

  View Slide

 162. υϝΠϯຖʹΩϟογϡαʔόΛ
  ݶఆ͍͚ͨͩ͠Ͱͳ͘
  ʴ
  αʔόͷεέʔϧʹࣗಈରԠ͍ͨ͠
  ʴ
  Մ༻ੑΛҡ͍࣋ͨ͠

  View Slide

 163. NSVCZͰ؆୯ͳΞϧΰϦζϜΛ࣮૷

  View Slide

 164. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  FYBNQMFDPN

  View Slide

 165. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  FYBNQMFDPN
  F Y B N Q M F D P N
  υϝΠϯͷઌ಄͔Β̑จࣈநग़

  View Slide

 166. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  FYBNQMFDPN
  F Y B N Q M F D P N

  ਐ਺ͷ"4$**ίʔυΛऔಘ
  υϝΠϯͷઌ಄͔Β̑จࣈநग़

  View Slide

 167. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  FYBNQMFDPN
  F Y B N Q M F D P N


  ਐ਺ͷ"4$**ίʔυΛ଍͢
  υϝΠϯͷઌ಄͔Β̑จࣈநग़

  View Slide

 168. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  FYBNQMFDPN
  F Y B N Q M F D P N


  <> <> <> <> <> <>
  "SSBZ
  DPOTVMUFNQMBUFʹΑΔ:".-ੜ੒ˠ:".-MPBE
  ˠ"SSBZ

  View Slide

 169. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  FYBNQMFDPN
  F Y B N Q M F D P N  <> <> <> <> <> <>
  "SSBZ
  MFOHUI

  View Slide

 170. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  FYBNQMFDPN
  F Y B N Q M F D P N  <> <> <> <> <> <>
  "SSBZ

  View Slide

 171. αʔόͷ૿ݮ͕ൃੜͨ͠৔߹

  View Slide

 172. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  FYBNQMFDPN
  F Y B N Q M F D P N  <> <> <> <> <> <>
  "SSBZ

  View Slide

 173. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  FYBNQMFDPN
  F Y B N Q M F D P N  <> <> <> <> <> <>
  "SSBZ
  MFOHUI
  DPOTVMUFNQMBUFͰઃఆϑΝΠϧ͕࠶ੜ੒
  OHJOYSFMPBE

  View Slide

 174. 3FWFSTF1SPYZ
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  $BDIF
  4FSWFS
  FYBNQMFDPN
  F Y B N Q M F D P N  <> <> <> <> <> <>
  "SSBZ

  View Slide

 175. NSVCZΛ࢖ͬͨ؆୯ͳΞϧΰϦζϜͷ
  ࣮૷ʹΑͬͯ
  ޮ཰తͳΩϟογϡΛ࣮ݱͨ͠ʂ

  View Slide

 176. ·ͱΊ

  View Slide

 177. ·ͱΊ
  ίϯςϯπΩϟογϡػೳΛϦϦʔεͨ͠
  ໢಺ંฦ͠Ͱߴ଎ɾઃఆ؆୯
  NSVCZΛ׆༻ͯ͠େن໛Ϩϯαό؀ڥʹඞཁͳཁ݅
  Λຬͨͨ͠
  NSVCZNTE NSVCZVTFSEBUBΛ༻͍ͨύϑΥʔϚ
  ϯε޲্5JQTΛ঺հͨ͠
  DPOTVMͱNSVCZΛ૊Έ߹ͤͯɺαʔόͷঢ়ଶʹ߹
  ΘͤͯಈతʹมԽ͢ΔΠϯϑϥΞʔΩςΫνϟΛ
  ࣮ݱͨ͠

  View Slide

 178. ܅΋ϖύϘͰಇ͔ͳ͍͔ʁ
  ࠷৽ͷ࠾༻৘ใΛνΣοΫˠ !QC@SFDSVJU

  View Slide

 179. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide