$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

はじめてのGit #gitkyoto

はじめてのGit #gitkyoto

Gitのゆるめな勉強会
ワークショップ進行スライド

Hisateru Tanaka

February 16, 2013
Tweet

More Decks by Hisateru Tanaka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͸͡ΊͯͷGit
  ͨͿΜؔ੢Ͱ͍ͪ͹ΜΏΔ͍Gitೖ໳

  View Slide

 2. ͨͳ͔ͻͯ͞Δ
  @tanakahisateru
  Pinoco developer
  js-markdown-extra maintainer
  PHPTAL contributor
  Firebug translation contributor
  Yii framework user
  ...and more OSS experienced

  View Slide

 3. Կऀ͔ͱ͍͏࿩ΛΘ
  ͔Γ΍͍͢ͱ͜Ͱ
  ͸͍͜ΕͰࠓ೔஻ͬͨਓ͕୭ͩͬ
  ͔ͨ๨Εͳ͘ͳΓ·ͨ͠

  View Slide

 4. ๻͸ͦΜͳGitͷ͍͢͝ਓ͡Όͳ͍Ͱ͢ɻ
  GitHubͰඞཁͳ࠷௿ݶͷ஌͔ࣝ͋͠Γ·ͤΜɻ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͸͙͢άάΓ·͢ɻ
  Git͸ଞਓͱ࢖ͬͯφϯϘͰ͠ΐͬͯࢥ͍·͢ɻ
  Θͨ͠ͱGit

  View Slide

 5. ਓʹGitΛڭ͑Δͱ͜͏ͳͬͨ
  લ৬Ͱ͸ɺσβΠφʔ(ίʔμʔ)ͷಉ྅΍ΫϥΠΞϯτʹGit
  Λڭ͑ͯ࢖ͬͯ΋Βͬͯ·ͨ͠ɻ
  σβΠφʔ͸ʮ͜Εͳ͔ͬͨΒ࢓ࣄͰ͖ͳ͍ʯͬͯதಟʹͳ
  Γ·ͨ͠ɻ
  ΫϥΠΞϯτͱͷ΍ΓͱΓ͕௒εϜʔζʹͳΓ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 6. ڭ͑ͳ͖ΌଛͩΑ͜Ε

  View Slide

 7. ͜ͷηογϣϯͰ͸
  ϗϯτͷೖ໳͔Βͪΐͬͱ͚ͩ౿ΈࠐΜͰ࢝Ί·͢ɻ
  Έͳ͞Μ͕৬৔ͳΓऔҾઌͳΓͰɺ෍ڭ͢ΔଆͷਓʹͳΔ͙
  Β͍ͷதಟʹ͢Δͷ͕໨ඪͰ͢ɻ(ॳ৺ऀͱ͔ؔ܎ͳ͍Ͱ͢)
  ڭΘΒͳͯ͘΋Θ͔ͬͯΔਓ͸ɺڭ͑ํͷώϯτΛύΫͬͯ
  ͍ͩ͘͞ɻGit͸ଞਓͱ࢖ͬͯφϯϘͰ͢ɻ

  View Slide

 8. όʔδϣϯ؅ཧͬͯ?
  ࣮͸Έͳ͞ΜɺͨͿΜ͢Ͱʹόʔδϣϯ؅ཧΛ΍͍ͬͯΔͱ
  ࢥ͍·͢Αɻ
  ೔෇໊Λ͚ͭͯϑΥϧμΛόοΫΞοϓ͢ΔΞϨɻ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ͜ͷ΁Μ·ͩ΍Δؾ͋Δ

  View Slide

 11. ʮͪΐͬͱෳ਺ҊݟͤͯΑʯ
  ʮ͑ͬ...ʯ

  View Slide

 12. ʮ΍ͬͺΓલͷલͷ͕ྑ͔ͬͨʯ
  (΍Δؾͳ͘ͳ͖ͬͯͯΔײ)

  View Slide

 13. ʮ΍ͬͱϑΟοΫεҊͰ͖ͨ...όλοʯ

  View Slide

 14. ʮͬͦ͘͞Ͱѱ͍Μ͚ͩͲ௚͕͠...ʯ
  (นυϯͰ͢ΑͶ)

  View Slide

 15. ਺೔ޙ

  View Slide

 16. Ͳͷࢠ͕Ͳͷࢠ͔͠Β...?

  View Slide

 17. ख࡞ۀͷ᠘
  ਓؒ͸αϘΔ/যΔ/ؒҧ͑Δɻ
  ϑΥϧμͷલޙؔ܎ʹอূ͕ͳ͍ɻ
  ୭͕ԿΛͨ݁͠Ռͳͷ͔Θ͔Βͳ͍ɻ
  ϋʔυσΟεΫʹ΄ͱΜͲಉ͡಺༰ͷϑΥϧμͰ͖ͯɺ
  ͍͢͝ૣ͞Ͱ༰ྔΛѹഭͯ͘͠Δɻ

  View Slide

 18. ͦΜͳ͋ͳͨ΋
  GitΛ࢖͏ͱ

  View Slide

 19. ͜͏ͳΓ·͢

  View Slide

 20. ͞Βʹ͜͏ͳΓ·͢

  View Slide

 21. ೔෇ϑΥϧμͱͷ͕͍ͪ
  ୭͕ɺ͍ͭɺԿΛมߋͨ͠ͷ͔ཤྺʹ࢒Δɻ
  Ͳͷมߋ͕ͲΕΛݩʹͨ͠ͷ͔ɺॱ൪Λؒҧ͑ͳ͍ɻ
  ਖ਼ࣜͳ࠷৽൛͕Θ͔Δͱ͍͏େࣄ͞ɻ
  มߋ৘ใ͚ͩΛอଘ → ϋʔυσΟεΫΛѹഭ͠ͳ͍ɻ
  (ͳͷͰԕྀͳ͘όοΫΞοϓͰ͖Δ)

  View Slide

 22. Subversion < Git
  ॳ৺ऀʹ͸(ͦͯ͠ଟ෼কདྷͣͬͱ)Git͕Φεεϝɻ
  αʔόͷ४උ͕·ͩͰ΋࡞ۀΛ࢝ΊΒΕΔɻ
  FinderͰউखʹҠಈ/࡟আ/໊લมߋΛͯ͠΋յΕͳ͍ɻ
  มߋཤྺͷࢀর͕ͱͯ΋଎͍ɻ
  ϓϥάΠϯ͕ͳ͍ͷͰਓʹΑͬͯػೳͷ͕ࠩग़ͳ͍ɻ
  (͜Ε͸Mercurialʹର͢ΔϝϦοτ)

  View Slide

 23. Ͳ͏ͤGit͸ඞཁ

  View Slide

 24. ΈΜͳGitHub
  ΋ͬͱ͋ΔΑ

  View Slide

 25. ΍ͬͯΈΑ͏

  View Slide

 26. Πϯετʔϧ
  ࠷৽ͷXcodeΛ࢖͍ͬͯΔ
  ਓ͸΋͏ೖ͍ͬͯ·͢ɻ
  ͳ͍ਓ͸ͪ͜Β
  http://git-scm.com/

  View Slide

 27. Ͱɺ࣍͸...

  View Slide

 28. View Slide

 29. ଴ͬͯɺ͜Θ͘ͳ͍͔Β

  View Slide

 30. ͜Ε͔Β΍Ζ͏ͱͯ͠Δ͜ͱ
  ʮGit͸ίϚϯυͩʯͱ͍͏͜ͱΛ஌ͬͯ΋Β͍·͢ɻ
  ίϚϯυΛଧͪࠐΈͳ͕Β༻ޠΛ͓΅͑·͠ΐ͏ɻ
  ࣦഊͯ͠΋େৎ෉ɺ໨త͸ૢ࡞͡Όͳͯ͘ཧղͰ͢ɻ
  ֓೦Λཧղ͔ͯ͠ΒGUI΁ɻ
  ͦͷͱ͖͸΋͏ɺίϚϯυ͸๨Ε͍͍ͯͯɻ

  View Slide

 31. <
  \コワクナイカラ/

  View Slide

 32. ͏͖͝·͔͢

  View Slide

 33. ࣗ෼ͷ໊લΛઃఆ͠Α͏

  View Slide

 34. ࡞ۀऀͷ໊લ͸ࣗݾਃࠂͰ͢ɻ
  Git͸ࣗ෼Ͱউखʹ࢝ΊͨΓผͷαʔόʹҾӽͨ͠ΓͰ͖ΔͷͰɺ
  ୭͕࡞ۀ͔ͨ͠ͱ͍͏໊લ͸αʔόͷೝূͱ͸׬શʹผͳͷͰ͢ɻ

  View Slide

 35. ͜ͷ࿅शͰ࢖͏
  ιʔείʔυΛ...

  View Slide

 36. http://www.initializr.com/
  ύΫΓ·͢Ͷ

  View Slide

 37. IEͱ͔Faviconͱ͔ΦϑͰ

  View Slide

 38. μ΢ϯϩʔυ&ల։

  View Slide

 39. ͜Ε͕ॳ൛Ͱ͢

  View Slide

 40. View Slide

 41. ࡞ۀ͢ΔϑΥϧμΛ։͘
  cd[εϖʔε]ͷ͋ͱɺλʔϛφϧʹ
  ϑΥϧμΛυϩοϓ͠·͢ɻ

  View Slide

 42. ͍·։͖·ͨ͠

  View Slide

 43. ݱࡏλʔϛφϧͰ։͍͍ͯΔϑΥϧμΛʮΧ
  ϨϯτσΟϨΫτϦʯͱݴ͍·͢ɻ
  cd ͷޙʹύεΛࢦఆ͢ΔͱɺΧϨϯτσΟϨ
  ΫτϦΛม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  ΧϨϯτσΟϨΫτϦͷ֬ೝ͸ pwd Ͱ͢ɻ

  View Slide

 44. ϗϯτʹ߹ͬͯΔ?

  View Slide

 45. ͜ͷ΁Μେৎ෉Ͱ͔͢ʔ

  View Slide

 46. ͍Α͍ΑGitͰ͢Αʔ

  View Slide

 47. git init

  View Slide

 48. .git=ϩʔΧϧϦϙδτϦ

  View Slide

 49. ϦϙδτϦ=ೖΕ෺
  .git ͕ফ͑ΔͱԿ΋ͳ͔ͬͨ͜ͱʹͳΔɻ
  શ෦΍Γ௚͍ͨ͠ͱ͖͸ rm -rf .git
  (͋Δ͍͸ৄ͍͠ਓʹͬͦ͜Γฉ͖·͠ΐ͏)

  View Slide

 50. git status

  View Slide

 51. Untracked files = ·ͩ؅ཧ͍ͯ͠ͳ͍ϑΝΠ
  ϧ͕͜Ε͚ͩ͋Δͱ͍͏͜ͱɻ
  git add Λ࢖͑ͱݴΘΕ͍ͯ·͢Ͷɻ

  View Slide

 52. git add

  View Slide

 53. add = ίϛοτ(͋ͱͰݴ͍·͢)͢ΔϦετʹϑΝ
  Πϧ௥Ճ͢Δͱ͍͏ҙຯͰ add Ͱ͢ɻ
  ͜ͷૢ࡞Λεςʔδͱݴ͍·͢ɻ
  όʔδϣϯ؅ཧͰ΋ͬͱ΋େࣄͳૢ࡞ɺίϛοτ
  ͷ४උͰ͢ɻ
  ͪΐ͏ͲɺFinderͰγϑτΩʔΛԡ͠ͳ͕ΒϑΝΠ
  ϧΛϙνϙν͢ΔΑ͏ͳ΋ͷͰ͢ɻ

  View Slide

 54. ͔Βͷ→ git status

  View Slide

 55. git status ͷ݁Ռ͕ Changes to be committed:
  ͱ͍͏ϦετʹͳΓ·ͨ͠ɻ
  ͍Α͍Α͕࣍ॳΊͯͷίϛοτͰ͢ɻ

  View Slide

 56. git commit -m “...”

  View Slide

 57. ॳճίϛοτ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻίϛοτ
  ͸όʔδϣϯ؅ཧͰ΋ͬͱ΋ॏཁͳػೳͰ͢ɻ
  બΜͩϑΝΠϧΛ .git ϑΥϧμͷதʹόοΫΞ
  οϓίϐʔͨ͠ΠϝʔδͰ͢ɻ
  ֤ίϛοτʹ͸ɺ࡞ۀऀͷ໊લɺίϛοτͷ೔
  ࣌ɺϝοηʔδ͕ඞͣ࢒Γ·͢ɻ

  View Slide

 58. -m ͳ͠Ͱ git commit ͱͯ͠͠·͍ɺͳʹ͕
  ى͔ͬͨ͜Θ͔Βͳ͍ਓ͸ɺۙ͘ͷৄͦ͠͏
  ͳਓʹฉ͍͍ͯͩ͘͞ɻ
  Θ͔Δਓ͸ͦͷ··ଓ͚ɺ:wq Ͱऴྃͨ͠Β
  ͍͍ͱࢥ͍·͢ɻ
  Θ͔Βͳ͍ਓ͸GUIΛ࢖͏·Ͱ଴ͬͯͶɻ

  View Slide

 59. git status ...?
  → git log ...!

  View Slide

 60. git status ͸ nothing to commit (working
  directory id clean)ͱݴ͍ͬͯ·͢ɻ࠷ޙͷίϛ
  οτ͔Β·ͩมߋ͕ͳ͍ͱ͍͏ҙຯͰ͢ɻ
  git log ͰաڈͷίϛοτΛࢀরͰ͖·͢ɻ
  ίϛοτʹ 00e8ac1be367fb350... ͱ͍͏ID͕෇
  ͍͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Γ·͢ɻ͜ͷίϛοτͷϢ
  χʔΫͳ؅ཧ൪߸ͰɺΘΓͱॏཁͰ͢ɻ

  View Slide

 61. ৺഑ͳΒ git log --stat

  View Slide

 62. ΋͠ .DS_Store ͰάνάνݴΘΕΔਓ͸...

  View Slide

 63. .gitignore ͱ͍͏ϑΝΠϧʹ

  View Slide

 64. .DS_Store ͱॻ͖·͢

  View Slide

 65. .gitignore = git + ignore (ແࢹ)
  ແࢹ͢ΔϑΝΠϧ໊΍ύεͷύλʔϯΛॻ͘

  View Slide

 66. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  git init
  git status
  git add <file/folder>
  git commit -m “message”
  git log
  .gitignore

  View Slide

 67. Ή͔͍ͣ͠ͻͱʔ

  View Slide

 68. ͦ͏Ͱ͢Ͷ...

  View Slide

 69. ༊͠੒෼ิॆ͠ͱ͖·͢

  View Slide

 70. ͔͜͜Β໘ന͘
  ͳΔΑɻ
  index.htmlʹ
  มߋൃੜɻ

  View Slide

 71. git status

  View Slide

 72. git diff

  View Slide

 73. git commit -a -m “...”

  View Slide

 74. git commit -a ͸มߋ͞ΕͨϑΝΠϧΛ͢΂ͯ
  add ͔ͯ͠Βίϛοτͱ͍͏ҙຯͰ͢ɻ
  git add Ͱεςʔδ͔ͯ͠Β git commit ͢Δ
  ͷͱಉ͡Ͱ͢ɻ

  View Slide

 75. git log

  View Slide

 76. ϩάͷ݁Ռ͕2ͭʹͳΓ·ͨ͠ɻ
  ʮιʔεΛมߋͯ֬͠ೝɾίϛοτʯΛࣗ༝
  ʹ΍ͬͯΈ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 77. ࡞ۀ͕۠੾ΕͨΒ͙͢ʹίϛοτ͠·͠ΐ
  ͏ɻ
  ࠩ෼อଘͳͷͰ༰ྔ͸৯͍·ͤΜɻԕྀͳ͘
  ͲΜͲΜ΍Γ·͠ΐ͏ɻ(※ Photoshop͸ผ)
  ස౓ͷ໨҆͸ɺ1ߦͷϝοηʔδͰҙຯΛද
  ͤΔఔ౓ͷมߋηοτͰ͢ɻ

  View Slide

 78. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  git status ΍ git diff Ͱঢ়ଶΛ֬ೝͭͭ͠...
  มߋ → ίϛοτ → มߋ → ίϛοτ → ...
  ͜͜͸೉͘͠ͳ͍Ͱ͢Ͷɻ

  View Slide

 79. ͭ͗ɺͪΐͬͱ೉͍͠࿩ʹͳΓ·͢ɻ

  View Slide

 80. <
  \コワクナイカラ/

  View Slide

 81. HTMLͷߋ৽Λ͠ͳ͕Β
  ཪͰίπίπCSSΛม͍͑ͨ

  View Slide

 82. ϒϥϯν

  View Slide

 83. git branch css-coding
  git checkout css-coding

  View Slide

 84. css-coding ͱ͍͏໊લͷϒϥϯνΛ࡞Γɺϒ
  ϥϯνΛ੾Γସ͑·ͨ͠ɻ
  ׳Ε͍ͯΔਓ͸
  git checkout -b css-coding
  Ͱɺ࡞੒ͱ੾Γସ͑Λಉ࣌ʹͰ͖·͢ɻ

  View Slide

 85. git branch (ύϥϝʔλͳ͠)

  View Slide

 86. ϒϥϯν͕2ͭ͋Δ͜ͱɺࠓͷϒϥϯν͕
  css-codingͩͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔Γ·͢ɻ
  master = ࠷ॳ͔Β͋ΔϝΠϯͷϒϥϯν

  View Slide

 87. css-coding
  ϒϥϯνͰɺ
  css/main.css
  Λॻ͖׵͑ɻ

  View Slide

 88. commit → log

  View Slide

 89. H1 HENKOU → CSS PINK ͱ͍͏มߋͷྲྀΕ
  Ͱͨ͠Ͷɻ͜ΕΛԱ͓͍͍͑ͯͯͩ͘͞ɻ
  (ਓʹΑͬͯ͸ҧ͏͔΋͠Ε·ͤΜ)
  ͜͜ͰɺCSSͷ࡞ۀΛ΍ΊͯɺHTML͚ͩม
  ߋ͢Δ࡞ۀͷྲྀΕʹ໭Γ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 90. git checkout master

  View Slide

 91. masterϒϥϯνͰ͸ɺ࠷ޙͷίϛοτ͕·ͩ
  H1 HENKOU ͷ··Ͱ͢ɻͭ·Γ...

  View Slide

 92. ΋ͱͲ͓Γ

  View Slide

 93. Կࣄ΋ͳ͔ͬͨ
  ͔ͷΑ͏ʹ
  index.html
  Λॻ͖׵͑ͯ...

  View Slide

 94. commit → log

  View Slide

 95. H1 HENKOU → KIJI MIDASI ͱ͍͏ྲྀΕͰ
  ίϛοτ͕ͭͳ͕Γ·ͨ͠ɻ
  masterϒϥϯνͰ͸ɺCSSؔ܎ͷίϛοτ͕
  ͳ͔ͬͨ͜ͱʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 96. ผϑΥϧμ࡞ۀͷΠϝʔδ
  master css-coding

  View Slide

 97. branchͱ͸
  git branch css-coding
  css-coding

  View Slide

 98. checkoutͱ͸
  master
  git checkout master
  ࡞ۀϑΥϧμ

  View Slide

 99. git log --oneline --graph --all

  View Slide

 100. ͔ͨ͠ʹίϛοτͷཤྺ͕෼ذ͍ͯ͠·͢ɻ
  ϒϥϯν͸ผͷਓͱ࡞ۀ͢Δͱ͖༗ޮͰ͢ɻଞͷόʔδϣ
  ϯ؅ཧπʔϧͱGit͕ҧ͏ͷ͸ɺλάͳΜ͔ΑΓͣͬͱϒ
  ϥϯνͷ΄͏͕࢖༻ස౓ߴ͍ͱ͍͏఺Ͱ͢ɻ
  Ͱ΋ͪΐͬͱ೉͍͠ͷͰɺޓ͍ʹಉ࣌ʹ৮Βͳ͍Α͏੠
  Λ͔͚ͳ͕ΒͻͱͭͷϒϥϯνͰ΍ͬͯ΋͍͍Ͱ͢ɻ
  ͨͩ͠ɺ͜ͷʮίϛοτͷ෼ذʯͱ͍͏֓೦͸ɺGitΛཧ
  ղͯ͠࢖͏্Ͱઈରʹ๨Εͯ͸͍͚·ͤΜɻ

  View Slide

 101. git merge -m “...” css-coding

  View Slide

 102. ͨͬͨͻͱͭͷίϚϯυͰ
  ผͷϒϥϯνͷ࡞ۀ͕߹ମ!

  View Slide

 103. mergeͱ͸
  master css-coding
  git merge

  View Slide

 104. Ϛʔδ͸ɺ૬खͷϒϥϯν͔ΒมߋϑΝΠϧ
  ͚ͩΛऔΓग़ͯ͠ɺࣗ෼ͷϑΝΠϧΛ্ॻ͖
  ͢ΔΠϝʔδɻ
  ΋͠ϒϥϯνؒͰಉ͡ϑΝΠϧΛมߋͯͨ͠
  ΒɺͦΕΒ͕ڝ߹(ίϯϑϦΫτ)ͨ͠ঢ়ଶʹ
  ͳΓ·͢ɻ

  View Slide

 105. ͍·ίϯϑϦΫτʹ͍ͭͯઆ໌͢Δͷ͸େม
  ͳͷͰɺͳΔ΂͘ى͜͞ͳ͍Α͏ʹͯͩ͘͠
  ͍͞ɻ
  GitͰίϯϑϦΫτΛղফ͢Δͷ͸ɺ
  SubversionΑΓͣͬͱ؆୯ͳͷͰ҆͝৺Λɻ
  ΋͠ىͬͨ͜Βܦݧऀʹฉ͖·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 106. ࢀߟ: ௒Θ͔Γ΍͍͢ϒϥϯνͷ࿩
  http://www.slideshare.net/
  kotas/git-15276118

  View Slide

 107. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  git branch ϒϥϯν໊
  git checkout ϒϥϯν໊
  git branch
  git log --oneline --graph --all
  git merge ϒϥϯν໊

  View Slide

 108. Ή͔͍ͣ͠ͻͱʔ

  View Slide

 109. ͦΖͦΖ·ͨ༊͠੒෼

  View Slide

 110. ͍͍ͪͪίϚϯυଧͭͷ͸
  ਖ਼௚͠ΜͲ͍

  View Slide

 111. http://gitx.frim.nl/

  View Slide

 112. ͋͑ͯ΋ͬͱ΋ݹ͍GitXΛ࢖͍·͢ɻ
  ͜͜·Ͱͷઆ໌ʹରԠ͢Δػೳ͔͠ͳ͍ͷ
  Ͱɺ͘͢͝Θ͔Γ΍͍͢ɻ
  ίϚϯυӡ༻ͱͷ૬ੑ͕͍͍Ͱ͢ɻ
  ίϚϯυ͕ۤखͳਓʹ͸ɺޙͰ΋ͬͱઌͷػ
  ೳ͕͋ΔπʔϧΛ঺հ͠·͢ɻ

  View Slide

 113. log, diff, branch

  View Slide

 114. branch -d(࡟আ), checkout

  View Slide

 115. status, diff

  View Slide

 116. add, checkout --(มߋΛ΍ΊΔػೳ)

  View Slide

 117. commit + ΤσΟλ

  View Slide

 118. ͓·͚: λʔϛφϧ޷͖ͳΒ tig

  View Slide

 119. վߦίʔυͷมߋ CRLF→LF
  จࣈίʔυͷมߋ SJIS→UTF-8
  Πϯσϯτํ਑ͷมߋ λϒ→εϖʔε
  ઈର్தͰ΍ͬͯ͸͍͚ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 120. ͜Ε΍ΔͱɺϑΝΠϧͷ͢΂ͯͷߦ͕ॻ͖׵Θͬͨͱೝࣝ͞
  Ε·͢ɻ
  ຊདྷͷมߋҙਤ͕Θ͔Βͳ͘ͳΓ·͢ɻ
  ΍ΔͳΒૣ͍ஈ֊ͰɺશιʔεͷϑΥʔϚοτΛҰؾʹมߋ
  ͢ΔίϛοτΛ͠·͠ΐ͏ɻ
  ઈର్தͰ΍ͬͯ͸͍͚ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 121. <
  \コワクナイカラ/

  View Slide

 122. ͍Α͍ΑGitHub΁

  View Slide

 123. https://github.com/

  View Slide

 124. ·ͩͷਓ͸αΠϯΞοϓ

  View Slide

 125. Welcome to social coding.

  View Slide

 126. ެ։伴Λొ࿥
  ެ։伴ೝূͱSSHͷઆ໌͸ল͖·͢ɻ
  ͣ͹Γɺ~/.ssh ͋Γ·͔͢?
  open ~/.ssh
  id_rsa.pub ͕͋Ε͹OKɺͦΕΛ࢖͍·͢ɻ
  ͳ͍ਓ͸͜ΕͰ࡞Γ·͢:
  ssh-keygen -t rsa -C "[email protected]"
  ͢Ͱʹ͍࣋ͬͯΔਓ͸ྡͷਓΛख఻ͬͯ͋͛·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 127. ͜͜ʹৄ͘͠ग़͍ͯ·͢:
  https://help.github.com/articles/
  generating-ssh-keys

  View Slide

 128. id_rsa.pub Ͱ͖ͨΒ...
  Ͱɺid_rsa.pubͷ಺༰Λ·Δ͝ͱίϐϖ͠·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 129. ϦϙδτϦΛ࡞Ζ͏
  ͜͜

  View Slide

 130. Ͱ͖ͨ

  View Slide

 131. ͸͡Ίͯͷpush

  View Slide

 132. ⌘+R

  View Slide

 133. git push origin master ͸originͷϦϞʔτϦ
  ϙδτϦʹmasterϒϥϯνΛΞοϓϩʔυ͢
  ΔΠϝʔδͰ͢ɻ
  -u Φϓγϣϯ͸ɺҎ߱masterϒϥϯνͰ git
  push ͚ͩͨ͠ͱ͖ɺσϑΥϧτͰoriginʹ
  push͢ΔΑ͏ʹͳΔͱ͍͏ඥ෇͚ɻ

  View Slide

 134. push
  push

  View Slide

 135. ͱ͜ΖͰ͜ͷEditͬͯ?

  View Slide

 136. ฤूͰ͖ͪΌ͏!

  View Slide

 137. ϝοηʔδ+ίϛοτ

  View Slide

 138. git pull

  View Slide

 139. git pull ͸ϦϞʔτͷϦϙδτϦ͔ΒϩʔΧϧ
  ʹμ΢ϯϩʔυ͢ΔΠϝʔδɻ
  ͋ɺGitHubͷαΠτͰฤू͢Δͱɺಈ࡞֬ೝ
  Ͱ͖ͯͳ͍ιʔεͰίϛοτΛੵΉ͜ͱʹͳ
  ΔͷͰɺී௨͸μϝͰ͢Αɻ

  View Slide

 140. pull
  pull

  View Slide

 141. ϦϞʔτ͔Βpull͢Δ=μ΢ϯϩʔυͨ͠΋ͷΛແ໊ϒϥϯνͱ
  Έͳͯ͠ɺϚʔδ→ίϛοτΛ΍͍ͬͯΔɻ
  μ΢ϯϩʔυͯ͠Ϛʔδ͠ͳ͍pullΛfetchͱݴ͏ɻ
  pull = fetch + merge
  ͱʹ͔͘ɺ͍͖ͳΓϩʔΧϧͥΜͿ্ॻ͖Ͱ͸ͳ͍ɻ
  FTPͰམͱ͖ͯͨ͠ϑΝΠϧΛ͍͖ͳΓ্ॻ͖ͯ͠ࠔͬͨ͜ͱ...
  ͋Γ·͢ΑͶɻ
  pullͷ஫ҙ఺

  View Slide

 142. ϦϞʔτͷ࠷৽ΑΓݹ͍ঢ়گʹੵΜͩίϛοτΛpush͢Δͷ
  ͸ېࢭ͞Ε·͢ɻ
  ͳͷͰɺ·ͣϩʔΧϧʹpull͔ͯ͠Βɺ࡞ۀ→ίϛοτ
  →pushͷॱংΛकΓ·͠ΐ͏ɻ
  ଞͷਓ্͕͛ͨαʔόͷ࠷৽Λݹ͍ϑΝΠϧͰFTP্ॻ͖͠
  ͯࠔͬͨ͜ͱ...͋Γ·͢ΑͶɻ
  pushͷ஫ҙ఺

  View Slide

 143. ΍΍͍͜͠ͷͰɺͱΓ͋͑ͣWeb੍࡞ͷݴ༿Ͱ͍͏ͱɺαʔ
  ό΁ͷΞοϓϩʔυͱαʔό͔Βͷμ΢ϯϩʔυͰOKͰ͢ɻ
  ͨͩɺಥવͷ্ॻ͖Ͱେࣦഊ͠ͳ͍૷ஔ͕෇͍ͯΔͱ͍͏͜
  ͱ͚ͩཧղ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  GitͰΤϥʔʹͳΔͱ͍͏ͱ͖͸ɺ΋ͦ͜͠Ͱࣦഊ͕ى͖ͳ͔
  ͬͨΒɺ΋ͬͱͻͲ͍͜ͱ͕ى͍ͬͯͨ͜ɺͱ͍͏ՄೳੑΛ
  ๷͍Ͱ͘Ε͍ͯΔͱࢥ͍·͠ΐ͏ɻ
  Ή͔͍ͣ͠ͻͱʔ

  View Slide

 144. ͱ͜ΖͰ͖ͬ͞ɺoriginʹʮmasterΛʯpush
  ͨ͠ͱݴ͍·ͨ͠ɻ

  View Slide

 145. ͭ·Γ...GitHubʹ͸·ͩ css-coding ϒϥϯν
  ͕ͳ͍!!

  View Slide

 146. git push origin css-coding

  View Slide

 147. ϒϥϯν΋pushͰ͖ͨ

  View Slide

 148. pushͱpull͸ϒϥϯν͝ͱʹݸผͰ͢ɻ
  ͲΕΛpush/pull͢Δ͔Λҙࣝ͠·͠ΐ͏ɻ
  ݸผ͔ͩΒͱ͍ͬͯ༰ྔ͕ഒʹͳΔΘ͚Ͱ͸͋Γ·ͤ
  Μɻফඅ͢Δͷ͸ࠩ෼ͷྔ͚ͩͰ͢ɻ

  View Slide

 149. ϩʔΧϧͷ࡞ۀσΟϨΫτϦΛ࡟আͯ͠΋ฏؾɻ
  ͜ΕͰαʔόʹશ෦͋ΔͷͰ

  View Slide

 150. GitHubͷ͔͜͜Β

  View Slide

 151. git clone ...

  View Slide

 152. ·͋ɺclone ͢Δͷ͸͍͍ͩͨଞਓͰ͢ɻ
  ్த͔Β࡞ۀʹࢀՃ͢Δਓ͸ɺgit init Ͱ͸ͳ
  ͘͜ͷ git clone ͔Βελʔτ͠·͢ɻ
  ͋ͱͰଞͷਓͱڞಉ࡞ۀͷ࿅श͠·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 153. ෮ݩͰ͖·ͨ͠

  View Slide

 154. ͍΍ʙΑ͔ͬͨΑ͔ͬ...

  View Slide

 155. ͓΍?
  img

  View Slide

 156. ஫: ۭϑΥϧμ͸μϝ
  Git͸ۭͷϑΥϧμΛ؅ཧͰ͖·ͤΜɻ͋͘·ͰϑΝΠϧͷมߋ
  ͷ؅ཧͳͷͰɻ
  ۭͬΆͷϑΥϧμΛҡ͍࣋ͨ͠৔߹ɺதʹԿ͔μϛʔͷϑΝΠ
  ϧΛೖΕ͍ͯͩ͘͞ɻ
  μϛʔϑΝΠϧ໊͸ empty, .gitkeep, .gitignore, .htaccess ͳͲ͍
  Ζ͍Ζͳश׳͕͋Γ·͢ɻ
  ͋·Γ৺഑͠ͳͯ͘΋࣮֐͕͋Δ͜ͱ͸·ΕͰ͢ɻ

  View Slide

 157. ͪͳΈʹmasterҎ֎ͷϦϞʔτϒϥϯνΛ
  ϩʔΧϧʹ࿈Εͯ͘ΔͳΒ...
  git branch css-coding origin/css-coding

  View Slide

 158. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  git remote add ϦϙδτϦ໊ ΞυϨε
  git push -u ϦϙδτϦ໊ ϒϥϯν໊
  git push (஫:ϒϥϯν͝ͱ)
  git pull
  git clone ΞυϨε
  ۭͷϑΥϧμ͸ແࢹ͞ΕΔ
  git branch ϒϥϯν໊ origin/ϒϥϯν໊

  View Slide

 159. ༊͠(ry

  View Slide

 160. ͓଴ͨͤ͠·ͨ͠
  GUIͰ͢Α

  View Slide

 161. http://rowanj.github.com/gitx/

  View Slide

 162. GitXͷ͍͢͝൛

  View Slide

 163. clone

  View Slide

 164. remote/fetch/pull/push

  View Slide

 165. ͜Μͳ͜ͱ·Ͱ
  git branch css-... origin/css-...

  View Slide

 166. GitX͸gitίϚϯυʹ஧࣮ͳUIͳͷͰɺίϚϯ
  υͰཧղͨ͠ਓ͕࢖͍΍͍͢Ͱ͢ɻ
  ͜ͷUIࣗମ͕ʮGitͰͰ͖Δ͜ͱू(؆қ൛)ʯ
  ͋Γ͕ͪͳૢ࡞͕ͻͱͱ͓Γ͋ΔͷͰɺ͞Β
  ʹษڧ͢ΔϙΠϯτ͕ݟ͖͑ͯ·͢ɻ

  View Slide

 167. ·ͩ͜Ε͡Ό࢖͍ʹ͍͘
  ͱࢥͬͨΒɺϝΠϯͰ࢖
  ͏πʔϧ͸΋ͬͱࣗ෼ʹ
  ߹͏ͷΛબͼ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 168. ͜ΕͰΑ͏΍͘
  ελʔτϥΠϯ

  View Slide

 169. Ή͔͍ͣ͠ͻͱʔ

  View Slide

 170. gitͷίϚϯυ
  Ή͔͍ͣ͠ͷ͸ʙ

  View Slide

 171. View Slide

 172. gitͷίϚϯυମܥ͸ʮ࢖͏ਓͷؾ࣋ͪʯͰ͸
  ͳ͘ʮ಺෦ઃܭͷࣄ৘ʯͰͰ͖͍ͯ·͢ɻ
  ࡞ͬͨਓͷؾ࣋ͪʹͳͬͨΒཧղͰ͖Δͱ͔
  ແཧήʔɻ
  ͳͷͰ...

  View Slide

 173. ࡉ͔͍ૢ࡞ํ๏͸๨Εͯ΋͔·͍·ͤΜɻ
  ༻ޠͱ֓೦ͱ࢓૊ΈͷجຊΛ๨Εͳ͍͜ͱ͕ॏཁͰ͢ɻ
  ཧղͯ͠͠·͑͹ɺGUIΛ࢖ͬͨ΄͏͕ޮ཰తͰ͢ɻ
  ίϚϯυΛ஌ΔͱɺGUIͷઆ໌ςΩετ͕ίϚϯυΦϓγϣ
  ϯͷԿΛࢦ͢ͷ͔ɺ૝૾Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻ
  ͔ͩΒͦ͜

  View Slide

 174. ͨͩ͠...
  ຊ౰ʹࠔͬͨͱ͖͸άάͬͯίϚϯυΛίϐϖͰ͖ΔΑ͏ʹ
  ͠ͱ͖·͠ΐ͏ɻ
  GUIͷૢ࡞खॱ͸ٕज़ϒϩάʹॻ͔Εʹ͍͘ɻ
  git͸άάΕΔ! ←͜͜ॏཁ

  View Slide

 175. ͓ർΕ༷Ͱͨ͠

  View Slide