Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

再演!1on1で使える コーチングスキルの活かし方 / How to make use of 1on1 coaching skills 2019-09-10

たにさん
September 10, 2019

再演!1on1で使える コーチングスキルの活かし方 / How to make use of 1on1 coaching skills 2019-09-10

2019/09/10 再演!エンジニアのためのコーチング入門 の登壇資料です
https://coaching.connpass.com/event/143926/

たにさん

September 10, 2019
Tweet

More Decks by たにさん

Other Decks in Programming

Transcript

 1. POͰ࢖͑Δ

  ίʔνϯάεΩϧͷ׆͔͠ํ
  ࠶ԋʂΤϯδχΞͷͨΊͷίʔνϯάೖ໳

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. !UBOZ@
  ୩಺ਅ༟ ͨʹ͞Μ

  .BTBIJSP5BOJVDIJ
  ͍·΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  ΍͖ͬͯͨ͜ͱ
  νʔϜϦʔμʔɾΤϯδχΞϦϯάϚωʔδϟʔ
  ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ
  डୗ։ൃɾݚڀ։ൃɾۚ༥γεςϜɾ໊ࢗ؅ཧαʔϏε
  ։ൃ෦໳Ͱҭ੒ɾධՁɾ࠾༻Λ୲౰
  $P"DUJWFš$PBDI
  झຯ͸ΞϓϦͮ͘Γ

  View Slide

 4. ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ

  View Slide

 5. ࡏΓํ ࣗݾ୳ٻͱࣗݾ؅ཧ

  ޲͖߹͍ํ
  #FJOH
  ৔ͮ͘Γ

  ίʔνϯάͷεΩϧ
  ΍Γํ
  %PJOH

  View Slide

 6. ࣗݾ୳ٻͱࣗݾ؅ཧ

  View Slide

 7. ͦͷਓ͢΂ͯʹয఺Λ͋ͯΔ

  'PDVTPOUIF8IPMF1FSTPO
  Photo by Ahmed Zayan on Unsplash

  View Slide

 8. POͷηογϣϯதʹ
  ҙਤͤͣʹ
  ΍ͬͯ͠·͍ͦ͏ͳྫ

  View Slide

 9. ࢲ΋ੲ͸˓Ͱ˚ͩͬͨʜ
  ͳͥʁ͍͔ͭΒʁ ෼ੳ

  ໰୊͸˓ͩͶɺ͔ͩΒʜ
  ಉௐͯ͠͠·͏
  ԕճ͠ʹ୳ΔΑ͏ʹ࣭໰
  ࿩୊͔Βಀ͛Δ
  ࿩ͷຊ࣭͕෼͔Βͳ͘ͳΔ
  ৄࡉΛ஌Γ͍ͨ
  ղܾํ๏Λ஌͍ͬͯΔ
  ੲͷࣗ෼ͷΑ͏ͩ
  ڞײ͠ͳ͚Ε͹
  ຊԻΛฉ͖ग़͞Ͷ͹
  ཧղͰ͖ͳͯ͘ࠔͬͨͧ
  ςΫχοΫΛ࢖Θͳ͚Ε͹

  View Slide

 10. ͙ͭΒ͍͸
  ৺౰ͨΓ͋Δ͔ͱࢥ͍·͢
  ʢͨͿΜʣ

  View Slide

 11. ૬खͷ࿩Λ͖͍͍ͯͳ͍

  View Slide

 12. Ͳ͏ͯ͠ʁ

  View Slide

 13. "GGBJSTʙग़དྷࣄ
  ɹ#FMJFGʙ৴೦ɾೝ஌ɾߟ͑ํ
  ɹɹ$POTFRVFODFʙؾ෼ɾײ৘ɾײ֮ɾߦಈ
  ୭΋͕#FMJFGͱ͍͏ϝΨωΛ͔͚͍ͯΔ
  Photo by Bud Helisson on Unsplash

  View Slide

 14. ࢲ͸͜ͷਓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠ɾͤͶ͹
  ࢲ͸͜ͷਓΑΓ΋༏Ε͍ͯΔɾҒ͍
  ࣗ৴͕ͳ͍ɾ͏·͘POग़དྷ͍ͯΔͩΖ͏͔
  ࣗ෼͕શͯڭ͑ͯɾ૬खΛٹΘͳ͚Ε͹
  POͰ͸૬खΛม͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 15. नΘΕ ͱΒΘΕ

  ײ৘΍ߟ͕͑͋Δ΋ͷʹ߆ଋ͞Εͯɺ

  ࣗ༝ͳൃ૝Λ๦͛ΒΕΔɻͩ͜ΘΔɻ


  ʮաڈͷҼशʹʵɾΕΔʯ

  ʮઌೖ؍ʹʵɾΕΔʯ
  weblioௐ΂

  View Slide

 16. Ͳ͏͢Ε͹͍͍͔ʁ

  View Slide

 17. Photo by Pablo García Saldaña on Unsplash
  ࣗݾ୳ٻ
  l಺ͳΔ੠zʹؾͮ͘
  ҉໧తͳ#FMJFGΛ୳ٻ͢Δ

  View Slide

 18. ࣗݾ؅ཧ
  ࣗݾ؅ཧ
  ࣗ෼ͷl಺ͳΔ੠zΛԣʹஔ͘

  View Slide

 19. ૬खͷ͢΂ͯʹয఺Λ͋ͯΒΕΔ
  ࣗݾ୳ٻͱࣗݾ؅ཧΛ͢Δ
  ࣗ෼ͷੑ֨ͱ#FMJFGΛ஌Δ
  l಺ͳΔ੠zʹؾͮ͘ηϯαʔΛ஁͑Δ
  l಺ͳΔ੠zʹؾͮ͘
  l಺ͳΔ੠zΛԣʹஔ͘
  ૬खʹ஫ҙΛ޲͚Δ
  ࣗݾ୳ٻ
  ࣗݾ؅ཧ

  View Slide

 20. ࣗݾ୳ٻͷϦιʔε

  View Slide

 21. ࣗ෼Λ஌Δ ର࿩ɾࡏΓํɾײ৘දݱ
  ϫʔΫϒοΫ
  https://www.lifehacker.jp/2016/06/160622journaling_templates.html
  δϟʔφϦϯά

  View Slide

 22. #FMJFG΍नΘΕʹ
  ؾͮ͘͜ͱ͔Β͸͡ΊΔ

  View Slide

 23. ޲͖߹͍ํ

  View Slide

 24. POΛ͍ͯͯ͠͏͚͍ͯͯ
  ҉໧తͳʰԿ͔ʱΛ
  ײ͡Δ͜ͱ͸͋Γ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 25. ݶఆత௅ઓPS௅ઓͤ͞ͳ͍
  ຊԻ͕ݴ͑ͳ͍
  ֩৺ͷͳ͍ձ࿩ɾແࢹ
  ԋઆɾઆڭɾҰํత఻ୡ
  ৺ͳ͍๙Ίɾଞऀͷ൷൑
  ωΫετΞΫγϣϯඞਢ
  ධՁɾ෼ੳ
  ڪාɾෆ৴ײ
  ݶքͷܾΊ͚ͭ
  ্Լؔ܎
  ༏ྼɾϨϕϧ
  ίϯτϩʔϧ
  ҉໧తͳʰԿ͔ʱ ͦΕ͕΋ͨΒ͢΋ͷ

  View Slide

 26. ͏ͦɾ͝·͔͠ɾڪΕʜ
  Ӆ͍ͯ͠Δͭ΋ΓͰ΋
  ఻Θͬͯ͠·͏

  View Slide

 27. ࣗ෼ͷࡏΓํ͕༩͑ΔӨڹΛ
  ೝࣝ͠Α͏

  View Slide

 28. ׬ᘳͳਓؒͰ͋Δඞཁ͸ͳ͍
  ͦΕͧΕͷݸੑΛ׆͔͢

  View Slide

 29. ਓ͸΋ͱ΋ͱ૑଄ྗͱ࠽஌ʹҲΕɺ
  ͚ܽΔͱ͜Ζͷͳ͍ଘࡏͰ͋Δ
  QFPQMFBSF/BUVSBMMZ$SFBUJWF 3FTPVSDFGVMBOE8IPMF
  Photo by Toa Heftiba on Unsplash

  View Slide

 30. ޷ح৺Λ࣋ͪ

  ՄೳੑΛ৴͡Δ

  View Slide

 31. ࣗ෼ͱ
  ૬खʹมԽΛى͖Δ
  ޲͖߹͍ํΛ੔͑Δ
  ·ͣ͸ࣗ෼Λ৴͡Δ
  ૬खΛ৴͡Δ
  ·ͣ͸ࣗ෼ͷ޷ح৺ΛҭΉ
  ௚ײͱ༡ͼ৺Λ࣋ͬͯ໰͍͔͚Δ
  ૬खͷม༰Λ৴ͯ͡ߦಈΛଅ͠ɺԠԉ͢Δ
  ৴͡Δ
  ޷ح৺
  ࣗݾ؅ཧ

  View Slide

 32. ૬खΛ৴͡Δ΄Ͳ

  ҙ֎ͱࣗ෼΋มΘ͍͖ͬͯ·͢

  View Slide

 33. ࣗ෼ͷࡏΓํ͕૬खʹ༩͑ΔӨڹΛೝࣝ͠Α͏
  ઌʹࣗ෼͕૬खΛ৴͡Δ

  View Slide

 34. ৔ͮ͘Γ

  View Slide

 35. POͷ೰Έͷେ൒͸

  ʮ৔ͮ͘ΓʯΛ͠ͳ͍͜ͱ͔Βੜ͡Δ

  View Slide

 36. PO͕ϑΣʔυΞ΢τ
  ϦεέɾεΩοϓ͢Δ
  ࿩͍ͨ͜͠ͱ͸͋Γ·ͤΜ
  ۪ஒΛಉௐͯ͠ฉ͘ձ
  ਐ௙ใࠂձ
  ࡶஊ͢Δձ
  ࢲ͕૬ख͕͍͕͍ͦ͠
  ॏཁੑ͕ෆ໌
  ࿩୊͕ͳ͍
  มԽ͕ͳ͍
  ໊͹͔ΓPO
  ΍͢Β͗ͷ࣌ؒ
  ৔ͮ͘Γ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰʜ ͜Μͳঢ়گΛ΋ͨΒ͢

  View Slide

 37. ಋೖηογϣϯͰ
  POΛσβΠϯ͢Δ

  View Slide

 38. ͜Μͳ΋ͷΛ࢖͍ͬͯ·͢
  https://scrapbox.io/tany3/1on1_Introduction_session

  View Slide

 39. ॳճ͡Όͳͯ͘΋0,
  ໌೔͔ΒͰ͖·͢

  View Slide

 40. ಋೖηογϣϯΛ
  ͍ͭ΍Γͳ͓ͯ͠΋0,
  ໌೔͔ΒͰ͖·͢

  View Slide

 41. ʜಥવͰ͕͢

  View Slide

 42. ਖ਼൓ରʹײ͡ΒΕΔ
  ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 43. ͜Μͳද৘ͷਓʹ
  ͔͚Δݴ༿͸ʁ
  Photo by Anh Nguyen on Unsplash

  View Slide

 44. ࠓ͜ͷॠ͔ؒΒ૑Δ
  %BODFJO5IJT.PNFOU
  Photo by Ardian Lumi on Unsplash

  View Slide

 45. ৔ͮ͘Γ͸
  ͍ͭͰ΋ͦͷॠ͔ؒΒ
  ૬खͱ࢝ΊΒΕΔ

  View Slide

 46. POͷఆٛ͸
  ૬खʹઆ໌͠ͳͯ͘΋͍͍

  View Slide

 47. POͷఆٛʹ
  ͱΒΘΕͳ͍͍ͯ͘

  View Slide

 48. ͨ·ʹ͸ࡶஊͨͬͯ͠

  ͍͍͡Όͳ͍

  View Slide

 49. ༡ͼ৺େࣄ

  View Slide

 50. ى͜Δ͜ͱ͢΂ͯ͸
  ૬ޓཧղͱ৴པؔ܎ͷ
  ͖͔͚ͬʹͰ͖Δ

  View Slide

 51. POΛ૑଄తͳ৔ʹ
  ৔ͮ͘ΓΛ͢Δ
  POͷ໨తΛઆ໌͢Δ
  ;ͨΓͷؔ܎ੑɾ໿ଋΛ߹ҙ͢Δ
  ߹ҙΛ΋ͱʹ
  ૬ޓʹ৔Λ૑Δؔ܎Λங͘
  ͦͷ৔͔Β͔͠ੜ·Εͳ͍΋ͷΛ૑Δ
  ಋೖͰ
  ॠ͔ؒΒ

  View Slide

 52. ಋೖηογϣϯΛ͠Α͏
  ͦͷॠ͔ؒΒl৔zΛ૑Ζ͏

  View Slide

 53. ίʔνϯάͷεΩϧ

  View Slide

 54. View Slide

 55. ͨ͘͞Μ͋Δ

  View Slide

 56. εΩϧͱ͸
  ૬खʹ༩͑ΔΠϯύΫτʹ
  ໊લΛ͚ͭͨ΋ͷ

  View Slide

 57. ൓өͱೝ஌
  ˔ ൓өʙ૬खͷڸʹͳΔ
  ˓ ݴΘΕͯؾͮ͘΋ͷ
  ˙ ʮද৘͕໌Δ͘ͳΓ·ͨ͠Ͷʯ
  ˙ ʮͪΐͬͱۤͦ͠͏ʹݟ͑·͢ʯ
  ˔ ೝ஌ʙ૬खͷຊདྷ͋ΔʮಛੑʯΛ఻͑Δ
  ˓ ࣗ৴Λ༩͑Δ΋ͷ
  ˙ ʮʙ͞Μ͸ɺϦεΫΛऔΔ༐ؾΛ͍࣋ͬͯΔΜͰ͢Ͷʯ
  ˙ ʮʙ͞Μ͸ɺͱͯ΋ࢥ͍΍Γ͕ਂ͍ਓͰ͢Ͷʯ

  View Slide

 58. ͲΜͳΠϯύΫτΛ
  ૬खʹ༩͑ΒΕΔ͔ʁ
  Λ஌ΔͨΊʹ
  ίʔνϯάͷεΩϧΛ஌Δ

  View Slide

 59. ؔ܎ͷجૅ͕ग़དྷͨ͋ͱͰ
  εΩϧΛ׆༻Ͱ͖Δ

  ؔ܎ͷجૅ͕ͳ͍ͱɺΠϯύΫτ͕༩͑ΒΕͳ͍

  View Slide

 60. ؔ܎ͷجૅΛங͘ͷ͕܏ௌ

  View Slide

 61. ܏ௌ͕Ͱ͖͍ͯΔ͔
  ֬ೝ͢Δํ๏͕͋Γ·͢

  View Slide

 62. ܏ௌͰ͖͍ͯΔ͔֬ೝ͢Δ

  ɾࣗ෼ͷ಺ͳΔ੠
  ɾࣗ෼ͷ਎ମײ֮
  ɾ૬खͷ੠΍ঢ়ଶ
  ɾͦͷ৔ͷ͢΂ͯ
  ҙࣝͷয఺͸
  Ͳ͜ʹ౰͍ͨͬͯΔʁ
  ͍·ͷࣗ෼͕

  ૬खʹ༩͑ΔӨڹ͸ʁ

  ɾࣗ෼ͷද৘
  ɾࣗ෼ͷৼΔ෣͍
  ɾ܏ௌͷ౓߹͍

  View Slide

 63. ܏ௌͷϨϕϧ
  ϨϕϧશํҐత܏ௌ
  Ϩϕϧूதత܏ௌ
  Ϩϕϧ಺త܏ௌ
  पғؚΊͨશମΛ
  ײ֮తʹ࡯஌͍ͯ͠Δ
  ૬खʹूத
  पΓ͕ฉ͑͜ͳ͍
  ࣗ෼ࣗ਎ʹूத
  पΓ͕ฉ͑͜ͳ͍

  View Slide

 64. ܏ௌͷϨϕϧʹ༏ྼ͸ແ͍
  ϨϕϧશํҐత܏ௌ
  Ϩϕϧूதత܏ௌ
  Ϩϕϧ಺త܏ௌ
  ײ֮తʹ࡯஌ͯ͠
  ͦͷ৔Λ࢖͏
  ࣗ෼͸Ͱ͖Δ͚ͩ
  ϨϕϧҎ্Λอͭ
  ૬ख͸ৗʹ
  ͜ͷঢ়ଶͳͷ͕ϕετ

  View Slide

 65. ࿅श͕࠷΋େ੾

  View Slide

 66. ෼ͰͰ͖Δ܏ௌͷ࿅श
  Ұݴ΋ൃ͠ͳ͍ ୹͍૬௤͚ͩ͢Δ ૬खͷද৘Λ఻͑Δ
  ౎౓Φ΢Ϝฦ͢͠Δ
  ͨ·ʹཁ໿
  എத߹ΘͤͰ࿩ͯ͠ΈΔ
  ࿹Λ૊Έɺ͋͝Λ্͛ͯௌ͘
  ࠲ΔҐஔΛม͑ͯΈΔ
  ΤσΟλΛݟଓ͚Δ
  ࿩Λ͢Δਓɾௌ͘ਓʹ෼͔Εͯ෼ؒ࿩Λ͢Δ
  ऴΘͬͨΒɺͲΜͳײ͕͔ͨ͡͠࿩͠߹͏

  ʮௌ͍ͯ͘Ε͍ͯΔʯͱײ͡Δͷ͸ͲΜͳͱ͖͔ʁ
  ௌ͘ਓͷݴಈΛҎԼ͔ΒϥϯμϜʹબΜͰ༡ΜͰΈΔ
  େ͛͞ʹ࿩͢ɾௌ͘

  View Slide

 67. ෼Ͱ৔ͷมԽΛײ͡Δ
  ΩϟονϘʔϧ͠ͳ͕Β 406/%0/-:
  ήʔϜ͠ͳ͕Β
  ฉ͖ख͸ΦωΤݴ༿Ͱ࿩͢
  Ҝࢠ࢖༻ېࢭ
  ೔ࠒͷײँΛ఻͔͑ͯΒ࢝ΊΔ
  ฉ͖ख͸ঁԦ༷ʹͳΓ͖Δ
  ฉ͖ख͸म଄ʹͳΓ͖Δ
  ࿩Λ͢Δਓɾௌ͘ਓʹ෼͔Εͯ෼ؒ࿩Λ͢Δ
  ऴΘͬͨΒɺͲΜͳײ͕͔ͨ͡͠࿩͠߹͏

  POͷ৔͕ͲΜͳ;͏ʹมΘΔ͔ʁ
  ݴಈΛҎԼ͔ΒબΜͰ༡ΜͰΈΔ
  ͍͍Ͷʂ͕͋ͬͨΒϋΠλον

  View Slide

 68. ͥͻࢼͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 69. ମݧܕษڧձͷεϥΠυ΋
  ͝ཡ௖͚Δͱخ͍͠Ͱ͢

  View Slide

 70. ૬खʹ༩͑ΔΠϯύΫτ͕εΩϧ
  ༡ͼ৺Λ΋ͬͯ࿅शͯ͠ΈΑ͏ʂ
  ࠷ॳ͸ൃݟ͕ଟָ͍ͯ͘͠͸ͣ

  View Slide

 71. ·ͱΊ

  View Slide

 72. ࡏΓํ #FMJFG΍नΘΕʹؾͮ͘͜ͱ͔Β

  ࡏΓํ͕༩͑ΔӨڹΛೝࣝ͢Δ

  ઌʹࣗ෼͕૬खΛ৴͡Δ
  #FJOH
  ಋೖηογϣϯΛ͢Δ

  ͦͷॠ͔ؒΒl৔zΛͭ͘Δ

  ૬खʹ༩͑ΔΠϯύΫτ͕εΩϧ

  ༡ͼ৺Λ΋ͬͯ࿅श͠Α͏ʂ
  ΍Γํ
  %PJOH

  View Slide

 73. View Slide

 74. 4BOTBO#VJMEFST#PY

  ʙ


  දࢀಓώϧζεϖʔεΦʔ
  ౦ژ౎ौ୩۠ਆٶલ #֊

  https://sansan.connpass.com/event/138134/

  View Slide