$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

技術が実現するイノベーションとWebサービス運用の未来 / Innovation from&for Web Operations

tatsuru
PRO
August 02, 2018

技術が実現するイノベーションとWebサービス運用の未来 / Innovation from&for Web Operations

さくらの大納涼会2018 at 北海道にて、「技術が実現するイノベーションと◯◯」というテーマでの発表資料です

tatsuru
PRO

August 02, 2018
Tweet

More Decks by tatsuru

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ٕज़͕࣮ݱ͢ΔΠϊϕʔγϣϯͱ

  WebαʔϏεӡ༻ͷະདྷ
  ౉ลɹى
  2018/08/02 ͘͞Βͷେೲྋձ2018 at ๺ւಓ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ౉ล ى id:wtatsuru, @tatsuru
  • ͸ͯͳɹγεςϜϓϥοτϑΥʔϜ෦௕

  ɹɹɹɹνʔϑΤϯδχΞ
  • େֶϩϘίϯɺHPC
  • 2011೥͸ͯͳೖࣾɻ͸ͯͳϒϩάͷߏங౳

  View Slide

 3. ٕज़͕࣮ݱ͢ΔΠϊϕʔγϣϯ
  • WebαʔϏεͷΠϯϑϥ = ཪํɺͰ͸ͳ͘
  • Πϊϕʔγϣϯʹͭͳ͍͛ͯͬͨ࿩

  View Slide

 4. ຊ೔ͷ಺༰
  • ʮ͸ͯͳʯʹ͍ͭͯ
  • Πϊϕʔγϣϯʹͭͳ͕ΔΠϯϑϥٕज़
  • ͸ͯͳͷΠϯϑϥ࢙
  • αʔό؅ཧπʔϧ͔ΒMackerel΁

  View Slide

 5. ʮ͸ͯͳʯʹ͍ͭͯ

  View Slide

 6. ͸ͯͳ
  • 2001೥ɹژ౎Ͱ૑ۀ
  • ࣾһ 100+ਓɺ໿൒਺͕ΤϯδχΞ
  • ౦ژɾژ౎2ڌ఺ମ੍
  • WebαʔϏεΛ࡞͍ͬͯ·͢
  • ͸ͯͳϒϩάɺ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ
  • MackerelɺϚϯΨϏϡʔϫɺetc.

  View Slide

 7. ͸ͯͳͷϛογϣϯ
  ʮ஌Δʯʮͭͳ͕Δʯʮදݱ͢ΔʯͰ

  ৽͍͠ମݧΛఏڙ͠ɺਓͷੜ׆Λ๛͔ʹ͢Δ

  View Slide

 8. View Slide

 9. ਓྗݕࡧ͸ͯͳ

  View Slide

 10. ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ

  View Slide

 11. ͸ͯͳϒϩά

  View Slide

 12. ͸ͯͳϒϩά.FEJB

  View Slide

 13. গ೥δϟϯϓϧʔΩʔ

  View Slide

 14. গ೥δϟϯϓʴ

  View Slide

 15. ΧΫϤϜ

  View Slide

 16. ΠΧϦϯά̎

  View Slide

 17. .BDLFSFM

  View Slide

 18. View Slide

 19. ࠷ۙͷ͸ͯͳ
  ϒοΫϚʔΫ ϒϩά ϊ΢ϋ΢
  ΞυςΫ اۀϒϩά
  #UP$
  #UP#

  View Slide

 20. Πϊϕʔγϣϯʹͭͳ͕Δ

  Πϯϑϥٕज़

  View Slide

 21. Πϊϕʔγϣϯ
  • WebαʔϏεͷΠϯϑϥٕज़ = ཪํʁ

  View Slide

 22. View Slide

 23. Mackerel
  • ΤϯδχΞΛϫΫϫΫͤ͞Δ

  ʮ௚ײతαʔό؂ࢹαʔϏεʯ
  • Infrastructure as Code ΛਐԽͤ͞ɺ

  ΤϯδχΞͷ։ൃɾӡ༻ϓϩηεΛֵ৽͢Δ

  View Slide

 24. Mackerel
  • ࣾ಺ͷΠϯϑϥ؅ཧϊ΢ϋ΢ΛαʔϏεͱͯ͠ల։
  • ͜Ε͔ΒͷαʔϏεӡ༻ͷϕετϓϥΫςΟεΛఏ
  Ҋ͠ଓ͚Δ

  View Slide

 25. Πϊϕʔγϣϯʹͭͳ͕ͬͨ
  • ࣾ಺ͰΠϯϑϥ؅ཧΛޮ཰Խͯ͠
  • ߟ͑ํΛચ࿅͍ͯ͘͠ͱ
  • ΤϯδχΞͷ։ൃɾӡ༻ϓϩηεΛֵ৽͢ΔαʔϏε΁

  View Slide

 26. Mackerel
  • ΤϯδχΞΛϫΫϫΫͤ͞Δ

  ʮ௚ײతαʔό؂ࢹαʔϏεʯ
  • Infrastructure as Code ΛਐԽͤ͞ɺ

  ΤϯδχΞͷ։ൃɾӡ༻ϓϩηεΛֵ৽͢Δ

  View Slide

 27. ͸ͯͳͷΠϯϑϥ࢙

  View Slide

 28. • ݹ୅ 2001ʙ2004
  • தੈ 2004ʙ2007
  • ۙੈ 2007ʙ2011
  • ۙ୅ 2011ʙ2014
  • ݱ୅ 2014ʙ
  ͸ͯͳγεςϜͷߟݹֶ

  https://speakerdeck.com/motemen/history-of-development-at-hatena

  View Slide

 29. ݹ୅ 2001ʙ2004
  • 2001 ਓྗݕࡧ͸ͯͳ
  • 2002 ͸ͯͳμΠΞϦʔ

  View Slide

 30. ݹ୅ 2001ʙ2014
  jkondoɺେֶͷ༑ਓ stanaka ʹதݹPCΛ΋Β͍ॳ୅͸
  ͯͳαʔόʔͱ͢Δɻʮhanaseʯͱ໊෇͚ΒΕͨαʔ
  όʔ͸௕͘͸ͯͳͷͨΊʹߩݙ͠ɺ ϋʔυ΢ΣΞͷୀ໾
  ޙ΋ϗετ໊͸ผͷαʔόʔʹड͚ܧ͕Ε͍ͯΔɻ
  ڭՊॻʹࡌΒͳ͍ʂ͸ͯͳͷྺ࢙

  http://www.hatena.ne.jp/company/hatena10th/history

  View Slide

 31. ݹ୅ 2001ʙ2004
  ڭՊॻʹࡌΒͳ͍ʂ͸ͯͳͷྺ࢙

  http://www.hatena.ne.jp/company/hatena10th/history

  View Slide

 32. தੈ 2004ʙ2007
  • 2004 ͸ͯͳάϧʔϓ
  • 2005 ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ

  View Slide

 33. தੈͷαʔό؅ཧ
  • ࣗ࡞αʔόத৺
  • wiki ؅ཧ + MRTG
  • αʔό౤ೖ࡞ۀ = ͔͋ͨͨΈͷ͋Δख࡞ۀ
  • ୆ாߋ৽ɺMRTGߋ৽ɺ؂ࢹઃఆɺσϓϩΠઃఆ

  View Slide

 34. ۙੈ 2007ʙ2011
  • 2007 ͘͞ΒΠϯλʔωοτiDCར༻։࢝
  • 2008 ຊࣾژ౎Ҡస
  • 2008 ͸ͯͳϒοΫϚʔΫϦχϡʔΞϧ

  View Slide

 35. ۙੈͷ͓͜Γ
  ͘͞ΒΠϯλʔωοτҠߦه#1 http://d.hatena.ne.jp/naoya/20070116/1168935694

  View Slide

 36. ։ൃମ੍ͷมԽ
  • νʔϜͰ΋ͷΛ࡞ΔΑ͏ʹ
  • ࣾ಺ϑϨʔϜϫʔΫɺඪ४ԽͷྲྀΕ
  • ΠϯϑϥνʔϜͷ஀ੜ

  View Slide

 37. ۙੈͷΠϯϑϥ
  • ࣗ࡞αʔόશ੝ظ
  • Xen ʹΑΔԾ૝Խ
  • ୆਺૿Ճɺߏ੒ͷෳࡶԽ
  • Ծ૝αʔό1000୆ఔ౓

  View Slide

 38. αʔό؅ཧπʔϧ஀ੜ
  • αʔό؅ཧπʔϧ = ॳ୅mackerel ஀ੜ
  • mackerel = ʮαόʯ
  • ࠷ॳ͸ wiki + MRTG ͷ౷߹͔Β

  View Slide

 39. ͸ͯͳͷΠϯϑϥ͍·Ή͔͠

  https://www.slideshare.net/stanaka/hatena-infrastructer-from-the-beginning

  View Slide

 40. αʔό؅ཧπʔϧ஀ੜ
  • ֤छπʔϧͷϚελʹͳ͍ͬͯͬͨ
  • ؂ࢹ
  • ϝτϦοΫऩू
  • σϓϩΠ
  • ಺෦DNS
  ͸ͯͳͷΠϯϑϥ͍·Ή͔͠

  https://www.slideshare.net/stanaka/hatena-infrastructer-from-the-beginning

  View Slide

 41. View Slide

 42. ۙੈͷΠϯϑϥ
  • ·ͬ͞ΒͳαʔόΛ30෼Ͱຊ൪౤ೖͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ
  http://blog.stanaka.org/entry/20070728/1185605498

  View Slide

 43. ۙ୅ 2011ʙ2014
  • 2011 ͸ͯͳϒϩάβϦϦʔε

  View Slide

 44. ۙ୅ͷΠϯϑϥ
  • ࣗ࡞αʔόऴᖼɺϕϯμʔ੡αʔό
  • ͞Α͏ͳΒɺࣗ࡞αʔόʔ 

  http://blog.stanaka.org/entry/2014/03/07/201142
  • αʔό໿2000୆

  View Slide

 45. ۙ୅ͷΠϯϑϥ
  • ͸ͯͳϒϩάΛAWSʹߏங
  • Ϋϥ΢υ׆༻ɺϋΠϒϦουߏ੒΁
  • Chef Ͱߏங
  • αʔό؅ཧπʔϧͰ؅ཧ
  ͸ͯͳϒϩάͷԼଆ

  https://www.slideshare.net/wtatsuru/jawsugkyoto2nd

  View Slide

 46. ۙ୅ͷαʔό؅ཧπʔϧ
  • ࣾ಺ͷαʔό؅ཧπʔϧͷӡ༻ࢥ૝͸ཱ֬
  • ֓೦ͷݟ௚͠ɺ2୅໨ϑϧεΫϥον΁
  • αʔϏεɾϩʔϧͱ͍͏ू߹ͷ֓೦
  • ϗετ৘ใͷҰݩ؅ཧ
  • पลπʔϧͱ͸ૄ݁߹ʹ࿈ܞ
  ͸ͯͳͷαʔό؅ཧπʔϧͷ࿩

  http://yapcasia.org/2013/talk/show/62304644-e25d-11e2-8767-0fa16aeab6a4ɹ

  View Slide

 47. ۙ୅ͷαʔό؅ཧπʔϧ
  • ໺๬΋ଟ͘
  • ෼ࢄRRDTool (Ϋϥ΢υͷߴϨΠςϯγI/OʹରԠ)
  • “λά” ֓೦ͰΑΓॊೈͳ؅ཧ
  • PushܕϝτϦοΫऩू mackereld
  ͸ͯͳͷαʔό؅ཧπʔϧͷ࿩

  http://yapcasia.org/2013/talk/show/62304644-e25d-11e2-8767-0fa16aeab6a4ɹ

  View Slide

 48. ݱ୅ 2014-
  • 2014 Mackerel ஀ੜ

  View Slide

 49. ݱ୅ͷΠϯϑϥ
  • Ϋϥ΢υͷྖҬ֦େ
  • DockerɺImmutable Infrastracture

  View Slide

 50. Mackerel ஀ੜ
  • ࣾ಺ͷαʔό؅ཧπʔϧͷࢥ૝ΛSaaS΁
  Immutable Infrastructure࣌୅ͷαʔόʔ؅ཧ

  https://speakerdeck.com/stanaka/immutable-infrastructureshi-dai-falsesabaguan-li-number-immutableinfra?slide=6

  View Slide

 51. αʔό؅ཧπʔϧ͔Β
  Mackerel΁

  View Slide

 52. Mackerel ʹड͚ܧ͕ΕΔࢥ૝
  • ϩʔϧɾϗετͱ͍͏ू߹ͷ֓೦
  • ϗετ৘ใͷҰݩԽ
  • पลπʔϧͱૄ݁߹ʹ౷߹͢Δ

  View Slide

 53. Mackerel ͰมΘͬͨ΋ͷ
  • TSDB
  • RRDTool ͔Β Graphite ΁
  • ؂ࢹ
  • Pullܕ -> Pushܕ
  • ࢖͍΍͍͢UI

  View Slide

 54. ࣾ಺υοάϑʔσΟϯά
  • ࣾ಺ͷ਺ઍ୆ͷ؀ڥͰτϥΠΞϧ
  • ࣌ܥྻDBͷෛՙࢼݧ
  • ϓϥάΠϯҠ২
  • ࢖͍৺஍ͷϑΟʔυόοΫ

  View Slide

 55. ࣾ಺υοάϑʔσΟϯά
  • ࣄۀʹߩݙ
  • ϕετϓϥΫςΟεͷ୳ٻ

  View Slide

 56. SaaSԽ
  • Mackerel 200ि࿈ଓϦϦʔε
  • ࣾ಺Ͱ΋࢖͍੾Εͳ͍ػೳ΋
  • →ࣾ֎ͷϑΟʔυόοΫ͔Βվળ
  • ࣾ಺ͷӡ༻΋վળ͍ͯ͘͠

  View Slide

 57. SaaSԽͰมΘͬͨ͜ͱ
  • UI/UX͕Α͘ͳͬͨɿઐ೚ͷσβΠφ
  • ։ൃऀ͕؂ࢹΛݟͯɺվળ͍͚ͯ͠ΔΑ͏ʹ
  • ೉ղͳઃఆɾϛυϧ΢ΣΞˠݟ΍͍͢UIɺ؆୯ͳઃఆ
  • ߴ౓ͳ؂ࢹɾӡ༻
  • ࣜ؂ࢹɺΞϥʔτͷάϧʔϓԽ

  View Slide

 58. Mackerel͔Βੜ·ΕΔٕज़త௅ઓ
  • ॻ͖ࠐΈϔϰΟͳϫʔΫϩʔυ
  • Ϋϥ΢υ্ʹ࣌ܥྻDBΛߏங
  • ٻΊΒΕΔߴ͍Մ༻ੑ
  ࣌ܥྻσʔλϕʔεͱ͍͏֓೦ΛΫϥ΢υͷٕͰ࠶ߏங͢Δ

  https://speakerdeck.com/yuukit/the-rebuild-of-time-series-database-on-aws

  View Slide

 59. Mackerel͔Βੜ·ΕΔٕज़త௅ઓ
  • ΠϯϑϥΤϯδχΞ͕։ൃʹߩݙ͢ΔΩϟϦΞύε
  • Mackerel νʔϜʹॴଐͯ͠ɺӡ༻ʴ։ൃΛߦ͏
  • ࣍ੈ୅ͷαʔϏεӡ༻ϕετϓϥΫςΟεΛ࡞͍ͬͯ͘

  View Slide

 60. ͓ΘΓʹ

  View Slide

 61. Πϊϕʔγϣϯ
  • ࣾ಺ͰΠϯϑϥ؅ཧͷྺ࢙͔Β
  • ϊ΢ϋ΢ΛSaaSͱͯ͠ఏڙ
  • ΤϯδχΞͷ։ൃɾӡ༻ϓϩηεΛֵ৽͢ΔαʔϏε΁

  View Slide

 62. View Slide

 63. ࢀߟࢿྉ
  • ͸ͯͳγεςϜͷߟݹֶ

  https://speakerdeck.com/motemen/history-of-development-at-hatena
  • ͸ͯͳͷΠϯϑϥͷྺ࢙ɺͦͯ͠Mackerel΁ࢸΔಓͱ
  ͜Ε͔Β

  http://songmu.github.io/slides/rakuten-tech-conf-2017/

  View Slide

 64. Ҏ্Ͱ͢

  View Slide