Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wi-Fiによるモダン ネットストーキング

Wi-Fiによるモダン ネットストーキング

Akira KUMAGAI

August 24, 2013
Tweet

More Decks by Akira KUMAGAI

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 8J'JʹΑΔ
  Ϟμϯ
  ωοτετʔΩϯά
  Akira KUMAGAI
  @tinbotu
  2013ՆٳΈࣗ༝ݚڀ

  View full-size slide

 2. ͋ͱͰσϞΛ͠·͢
  • ݸਓΛ௚઀ಛఆՄೳͳ৘ใ͸͋Γ·ͤΜ
  • ؒ઀తʹ͸ಛఆͷࡐྉʹͳΓಘΔ͔΋
  • ಉҙ͍͚ͨͩͳ͍৔߹͸ WiFi σόΠεͷ
  ిݯΛ੾͍ͬͯͩ͘͞

  View full-size slide

 3. σϞͷର৅ʹͳΔΑ

  View full-size slide

 4. WiFi ͷ͘͠Έ
  1.ΫϥΠΞϯτ(ࢠػ) ͕ AP(਌ػ) Λ୳͢
  2.ΫϥΠΞϯτ͕ AP ͷҰཡΛදࣔ
  3.Ϣʔβ͕ AP Λબ୒
  4.ೝূ
  5.઀ଓ׬ྃ

  View full-size slide

 5. APҰཡΛදࣔ

  View full-size slide

 6. Ϣʔβ͕APΛબ୒

  View full-size slide

 7. ύεϫʔυೖྗ

  View full-size slide

 8. ύεϫʔυೖྗ
  ॳճ͚ͩͩΖ

  View full-size slide

 9. WiFi ͷ͘͠Έ(2)
  1.ΫϥΠΞϯτ(ࢠػ) ͕ AP(਌ػ) Λ୳͢
  2.هԱ͍ͯ͠Δ AP͕͋Ε͹
  3.هԱ͍ͯ͠ΔύεϫʔυͰೝূ
  4.઀ଓ׬ྃ

  View full-size slide

 10. WiFi ͷ͘͠Έ(2)
  1.ΫϥΠΞϯτʢࢠػʣ͕ AP Λ୳͢
  2.هԱ͍ͯ͠ΔAP͕͋Ε͹
  3.هԱ͍ͯ͠ΔύεϫʔυͰೝূ
  4.઀ଓ׬ྃ
  શࣗಈ

  View full-size slide

 11. ΋͏গ͠ৄ͘͠

  View full-size slide

 12. ୺຤͸਌ػ͕ͳ͍ͱ
  ઀ଓͰ͖ͳ͍

  View full-size slide

 13. ୺຤͕AP(਌ػ)ͷଘࡏΛ஌Δํ๏͸2ͭ
  • AP͕ఆظ์ૹ͍ͯ͠ΔϏʔίϯ*1
  • ΞΫςΟϒͳݕग़ཁٻ*2
  *1 IEEE802.11 00/1000 Beacon Frame, MAC(APͷBSSID), SSID, Capability, BI, TIM ͳͲΛಛఆͷνϟωϧʹͯ௨ৗ20ʙ500msִؒͰૹ৴
  *2 IEEE802.11 00/0100 Probe Request, MAC(୺຤ͷMACΞυϨε), SSID(ۭͳΒϒϩʔυΩϟετ)
  ɹ IEEE802.11 00/0101 Probe Response, େମϏʔίϯͱಉ͡৘ใྔΛಛఆͷ୺຤΁Ԡ౴

  View full-size slide

 14. AP͸௨৴͕ͳ͍ͱ͖΋
  ࣗ෼ͷSSIDͳͲΛఆظతʹ์ૹ͍ͯ͠Δ
  ͜ΕΛBeacon(Ϗʔίϯ) ͱݺͼ·͢

  View full-size slide

 15. ݕग़ཁٻΛੵۃతʹૹ৴͠ɺAP͔ΒͷԠ౴
  ͕͋Ε͹ AP ΛೝࣝͰ͖Δ
  IEEE802.11 Probe Request

  View full-size slide

 16. ݕग़ཁٻΛੵۃతʹૹ৴͠ɺAP͔ΒͷԠ౴
  ͕͋Ε͹ AP ΛೝࣝͰ͖Δ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮAP ୭͔͍·͔͢ʯ
  IEEE802.11 Probe Request

  View full-size slide

 17. ݕग़ཁٻΛੵۃతʹૹ৴͠ɺAP͔ΒͷԠ౴
  ͕͋Ε͹ AP ΛೝࣝͰ͖Δ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮAP ୭͔͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़Ԡ౴ (Probe Response)
  ʮ͸͍ɹԶͷ໊͸”MyHomeBuffalo”ʯ
  IEEE802.11 Probe Request

  View full-size slide

 18. ୺຤(ࢠػ)͸ϏʔίϯΛड৴͢Δ͔ɺ·ͨ͸
  ݕग़ཁٻΛੵۃతʹૹ৴͠ɺAP͔ΒͷԠ౴
  ͕͋Ε͹ AP ΛೝࣝͰ͖Δ

  View full-size slide

 19. ୺຤(ࢠػ)͸ϏʔίϯΛड৴͢Δ͔ɺ·ͨ͸
  ݕग़ཁٻΛੵۃతʹૹ৴͠ɺAP͔ΒͷԠ౴
  ͕͋Ε͹ AP ΛೝࣝͰ͖Δ
  ·ͨ͸ʁ

  View full-size slide

 20. ୺຤(ࢠػ)͸ϏʔίϯΛड৴͢Δ͔ɺ·ͨ͸
  ݕग़ཁٻΛੵۃతʹૹ৴͠ɺAP͔ΒͷԠ౴
  ͕͋Ε͹ AP ΛೝࣝͰ͖Δ
  ݕग़ཁٻ(Probe Request)ͬͯԿΑ
  AP͕Ϗʔίϯग़ͯ͠Ε͹ଘࡏ͕Θ͔Δ͡ΌΜ
  ͍Βͳ͍ͷͰ͸ɻ
  ·ͨ͸ʁ

  View full-size slide

 21. ݕग़ཁٻ͕ඞཁ!

  View full-size slide

 22. ݕग़ཁٻ͕ඞཁ!
  • ܨ͍͗ͨSSID͕طʹΘ͔ͬͯΔͳΒɺͦͷ
  SSIDΛ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻͨ͠΄͏͕ᴴ͔ʹ
  ଎͍(ೋճ໨Ҏ߱ͷ઀ଓͱ͔)

  View full-size slide

 23. ݕग़ཁٻ͕ඞཁ!
  • ܨ͍͗ͨSSID͕طʹΘ͔ͬͯΔͳΒɺͦͷ
  SSIDΛ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻͨ͠΄͏͕ᴴ͔ʹ
  ଎͍(ೋճ໨Ҏ߱ͷ઀ଓͱ͔)
  • WiFi ͸νϟωϧ͕͍ͬͺ͍͋Δ͠ɺλΠ
  ϛϯά͕ѱ͍ͱϏʔίϯΛड৴Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 24. ݕग़ཁٻ͕ඞཁ!
  • ܨ͍͗ͨSSID͕طʹΘ͔ͬͯΔͳΒɺͦͷ
  SSIDΛ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻͨ͠΄͏͕ᴴ͔ʹ
  ଎͍(ೋճ໨Ҏ߱ͷ઀ଓͱ͔)
  • WiFi ͸νϟωϧ͕͍ͬͺ͍͋Δ͠ɺλΠ
  ϛϯά͕ѱ͍ͱϏʔίϯΛड৴Ͱ͖ͳ͍
  • SSIDΛӅͯ͠ΔAP͸ͦ΋ͦ΋ݟ͑ͳ͍

  View full-size slide

 25. ݕग़ཁٻ͕ඞཁ!
  • ܨ͍͗ͨSSID͕طʹΘ͔ͬͯΔͳΒɺͦͷ
  SSIDΛ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻͨ͠΄͏͕ᴴ͔ʹ
  ଎͍(ೋճ໨Ҏ߱ͷ઀ଓͱ͔)
  • WiFi ͸νϟωϧ͕͍ͬͺ͍͋Δ͠ɺλΠ
  ϛϯά͕ѱ͍ͱϏʔίϯΛड৴Ͱ͖ͳ͍
  • SSIDΛӅͯ͠ΔAP͸ͦ΋ͦ΋ݟ͑ͳ͍

  View full-size slide

 26. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ

  View full-size slide

 27. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ

  View full-size slide

 28. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़Ԡ౴ (Probe Response)
  ʮ͸͍ʯ

  View full-size slide

 29. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़Ԡ౴ (Probe Response)
  ʮ͸͍ʯ
  ͸΍͍

  View full-size slide

 30. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़Ԡ౴ (Probe Response)
  ʮ͸͍ʯ
  ͸΍͍
  ݕग़ϛε΋ͳ͍

  View full-size slide

 31. • ࢠػ͸ࣗ෼ͷډ৔ॴ͕Θ͔ͬͯͳ͍.

  AP͕ແ͍͸ͣͷ৔ॴͰ΋ Probe Request
  ͢Δ
  ໰୊఺

  View full-size slide

 32. • ࢠػ͸ࣗ෼ͷډ৔ॴ͕Θ͔ͬͯͳ͍.

  AP͕ແ͍͸ͣͷ৔ॴͰ΋ Probe Request
  ͢Δ
  • Ұ౓઀ଓهԱͤͨ͞Β͠͹Β͘ͷؒ
  Probe Request Λૹग़͠ଓ͚Δ(࣮૷ґଘ)
  ໰୊఺

  View full-size slide

 33. ͨͱ͑͹౦ژʙതଟΛҠಈ͠·͢

  View full-size slide

 34. ͨͱ͑͹౦ژʙതଟΛҠಈ͠·͢
  ࣗ୐ͷAPʹର͢Δݕग़ཁٻ͸
  ՈΛग़ͨॠ͔ؒΒ͢΂ͯແବܸͪ
  ʢి஑ͱ͔ͷແବ͸·͋ࠣ຤ͳ໰୊ʣ

  View full-size slide

 35. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ

  View full-size slide

 36. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ

  View full-size slide

 37. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ

  View full-size slide

 38. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ

  View full-size slide

 39. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)

  View full-size slide

 40. SSID ໊ࢦ͠Ͱݕग़ཁٻ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ʮ“MyHomeBuffalo”͞Μ͍·͔͢ʯ
  AP ݕग़ཁٻ (Probe Request)
  ͜ͷiPhone͕͋ΒΏΔग़ઌͰ
  “MyHomeBuffalo”ͬͯͷΛཁٻͯ͠ΔΑ͏ͩ

  View full-size slide

 41. ࣮ࡍʹݟͯΈΑ͏

  View full-size slide

 42. ࣗ෼ͷϊʔτPC(b8:f6:b1:14:fc:1b)͕

  iis-visitor ͬͯͷΛ୳͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 43. iis-visitor

  Ͳ͔͜ͷήετ༻WiFiͬΆ͍

  View full-size slide

 44. iis-visitor

  Ͳ͔͜ͷήετ༻WiFiͬΆ͍
  ઀ଓ֮ͨ͑͋͠Δ

  View full-size slide

 45. Probe Request ʹؚ·ΕΔ಺༰

  View full-size slide

 46. Probe Request ʹؚ·ΕΔ಺༰
  • ୺຤ͷMACΞυϨε
  • ୺຤͕઀ଓͨ͜͠ͱͷ͋Δ AP ͷ ESSID

  ʢෳ਺͔΋ʣ
  • APͷBSSID(MACΞυϨε)͸ؚ·Εͳ͍

  View full-size slide

 47. ͜ͷ"QQMF੡඼ͷॴ༗ऀ͸Ϊʔਫʹߦͬͨ͜ͱ
  ͕͋ͬͯTIJCVIPVTFʹ΋ߦͬͨ͜ͱ͕͋ͬͯ
  TJOBQʹ΋ߦͬͨ͜ͱ͕͋ͬͯUBLBOP͞Μͱ
  ໘͕ࣝ͋ΔͩΖ͏ɻ

  View full-size slide

 48. ετʔΩϯά΁ͷԠ༻

  View full-size slide

 49. ετʔΩϯά΁ͷԠ༻
  • ׬શʹडಈ(passive)ͳετʔΩϯάͳͷͰɺ
  ୺຤ଆͰ͸߈ܸݕ஌͕ෆՄೳ

  View full-size slide

 50. ετʔΩϯά΁ͷԠ༻
  • ׬શʹडಈ(passive)ͳετʔΩϯάͳͷͰɺ
  ୺຤ଆͰ͸߈ܸݕ஌͕ෆՄೳ
  • WiFi ͕௚઀ಧ͘ൣғʹߦ͘ඞཁ͕͋ͬͯɺ
  ݫີʹ͸ωοτετʔΩϯά͡Όͳ͍

  View full-size slide

 51. ετʔΩϯά΁ͷԠ༻
  • ׬શʹडಈ(passive)ͳετʔΩϯάͳͷͰɺ
  ୺຤ଆͰ͸߈ܸݕ஌͕ෆՄೳ
  • WiFi ͕௚઀ಧ͘ൣғʹߦ͘ඞཁ͕͋ͬͯɺ
  ݫີʹ͸ωοτετʔΩϯά͡Όͳ͍
  • λʔήοτͷ୺຤ͷMACΞυϨε͕Θ͔Β
  ͳ͍ͱ୭͕୭͔ͩΘ͔Βͳ͍

  View full-size slide

 52. MACΞυϨεΛ஌Δํ๏

  View full-size slide

 53. MACΞυϨεΛ஌Δํ๏
  λʔήοτͷ୺຤ʹ௚઀઀৮͢Δඞཁ͕͋Δ…
  ͦΕ͕ແཧͳΒਪଌ͢ΔͷΈ

  View full-size slide

 54. ଞͷωλ
  • BSSID(MAC) ͔ΒҐஔ৘ใΛҾ͚ΔAPI
  • ESSID ͔Β BSSID Λਪଌ͠ Probe
  Request ͔Β୺຤ͷաڈͷҐஔ৘ใΛਪ

  View full-size slide

 55. ๏཯తͳ࿩
  • ి೾๏ ୈ59৚ʢൿີͷอޢʣ
  • Կਓ΋๏཯ʹผஈͷఆΊ͕͋Δ৔߹Λআ͘΄͔ɺಛఆͷ૬खํʹର͠
  ͯߦΘΕΔແઢ௨৴ʢిؾ௨৴ࣄۀ๏ୈ4৚ୈ1߲ຢ͸ୈ164৚ୈ2߲ͷ
  ௨৴Ͱ͋ Δ΋ͷΛআ͘ɻୈ109৚ฒͼʹୈ109৚ͷ2ୈ2߲ٴͼୈ3߲ʹ͓
  ͍ͯಉ͡ɻʣΛ๣डͯͦ͠ͷଘࡏए͘͠͸಺༰Λ࿙Β͠ɺຢ͸͜ΕΛ઄
  ༻ͯ͠͸ͳΒͳ͍ɻ

  View full-size slide