Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Gyazo and me

Gyazo and me

Gyazo と 俺

2015/06/26 に GyaPC::Asia Tokyo 2015 の LT で 発表しました。
http://nota.connpass.com/event/15269/

#24 動画: https://youtu.be/BdsXcqz5DaI
#30 動画: https://youtu.be/-N5co8FE01I
#33 動画: https://youtu.be/jamipVq7CE4

プロトタイプのダウンロード: https://dply.me/q2bx89
ソースコード: https://github.com/tnj/gyazo-android

Yuki Fujisaki

June 26, 2015
Tweet

More Decks by Yuki Fujisaki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ແ୊ͷϓϨθϯςʔγϣϯ

  Yuki Fujisaki

  View Slide

 2. ͢Μ·ͤΜͰͨ͠
  શྗ͢Δʔ

  View Slide

 3. Gyazo ͱ Զ
  Yuki Fujisaki

  View Slide

 4. @tnj / Yuki Fujisaki
  DeployGate ࣾ΍ͬͯ·͢

  View Slide

 5. (ZB[Pͱͷ͖͍ͭ͋

  View Slide

 6. ೥݄

  View Slide

 7. ˏେֶͷݚڀࣨ
  ͳΜ͔࠷ۙ

  Կ΋࡞ͬͯͳ͍
  ཉٻෆຬͩʂ

  View Slide

 8. Gyazo

  View Slide

 9. ͍͢͝ʂ௒ศརʂʂ

  View Slide

 10. Ͱ΋

  View Slide

 11. Gyazo

  View Slide

 12. ਏ͍

  View Slide

 13. ཉٻෆຬ

  ղফ͢Δͧʂʂ

  View Slide

 14. 8JOEPXT൛ΫϥΠΞϯτΛ࡞Δ

  7JTVBM$ 8JO"1*ͷΈͰ

  View Slide

 15. ͔ͯ͘͠ੈքʹฏ࿨͕๚Εͨ

  View Slide

 16. ͦͷޙ
  • 2009೥ɺGyazo.comϦχϡʔΞϧ
  • @tnj: ιʔεஔ͖৔ͳϦϙδτϦཉ͍͠

  @rakusai: GitHubศརͦ͏ͩ͠GitHubʹஔ͖·͔͢
  • https://github.com/gyazo ര஀
  • ͦͷޙ͸ຊՈʹͯϝϯς͞ΕΔ

  View Slide

 17. ࣌͸ྲྀΕ


  View Slide

 18. ੈ͸ϞόΠϧϑΝʔετΛڣͿ࣌୅

  View Slide

 19. εΫϦʔϯγϣοτधཁ͕ߴ·Δ

  View Slide

 20. ੲΑΓڞ༗΋खܰʹ
  ੈ͸ϞόΠϧϑΝʔετΛڣͿ࣌୅

  View Slide

 21. J04ެࣜΞϓϦʂʂʂ

  View Slide

 22. "OESPJE༻(ZB[P΋࡞ΒΕͯΔ

  View Slide

 23. େମ͜Μͳײ͡

  View Slide

 24. View Slide

 25. ࡱӨͯ͠ΞΫγϣϯ
  εΫγϣࡱΔ ௨஌όʔ͔Β

  ڞ༗ΛબͿ
  (ZB[PΞϓϦΛ

  ୳ͯ͠બͿ
  షΓ෇͚

  View Slide

 26. ͳΜ͔ɺ·ͩԕ͍ײ͕͢͡Δ
  ʴ
  ߟ͑ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͜ͱଟ͍

  View Slide

 27. ֵ৽తͳ

  εΫϦʔϯγϣοτ

  ڞ༗πʔϧ

  ʹ͸

  ΄Ͳԕ͍

  View Slide

 28. ཉ͍͠ͷ͸
  εΫγϣࡱͬͨ௚ޙɺ

  ʮڞ༗Ͱ͖Δ63-͕ཉ͍͠ͳʯ

  ΛΞΫγϣϯͰղܾ͢Δखஈ

  View Slide

 29. ϓϩτλΠϓ
  ࡞ͬͯΈ·ͨ͠

  ͍ͭΧοͱͳͬͯ΍ͬͨࠓ೔΍ͬͨ࢓ࣄͯ͠

  View Slide

 30. View Slide

 31. ࡱӨͯ͠ΞΫγϣϯʂ
  εΫγϣࡱΔ షΓ෇͚
  (ZB[PΛλοϓ

  View Slide

 32. 4XJQF1BEͱ૊Έ߹ΘͤΕ͹


  ͦͷ৔Ͱ63-Խ

  View Slide

 33. View Slide

 34. ࢖ͬͯΈ͍ͨʁ

  View Slide

 35. ࢼͤ·͢
  dply.me/q2bx89

  View Slide

 36. Gyazo Teams ରԠ͸ʁʁ

  View Slide

 37. open source


  You can send pullreq
  github.com/tnj/gyazo-android

  View Slide