$30 off During Our Annual Pro Sale. View details »

Gyazo and me

Gyazo and me

Gyazo と 俺

2015/06/26 に GyaPC::Asia Tokyo 2015 の LT で 発表しました。
http://nota.connpass.com/event/15269/

#24 動画: https://youtu.be/BdsXcqz5DaI
#30 動画: https://youtu.be/-N5co8FE01I
#33 動画: https://youtu.be/jamipVq7CE4

プロトタイプのダウンロード: https://dply.me/q2bx89
ソースコード: https://github.com/tnj/gyazo-android

Yuki Fujisaki

June 26, 2015
Tweet

More Decks by Yuki Fujisaki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ແ୊ͷϓϨθϯςʔγϣϯ Yuki Fujisaki

 2. ͢Μ·ͤΜͰͨ͠ શྗ͢Δʔ

 3. Gyazo ͱ Զ Yuki Fujisaki

 4. @tnj / Yuki Fujisaki DeployGate ࣾ΍ͬͯ·͢

 5. (ZB[Pͱͷ͖͍ͭ͋

 6. ೥݄

 7. ˏେֶͷݚڀࣨ ͳΜ͔࠷ۙ
 Կ΋࡞ͬͯͳ͍ ཉٻෆຬͩʂ

 8. Gyazo

 9. ͍͢͝ʂ௒ศརʂʂ

 10. Ͱ΋

 11. Gyazo

 12. ਏ͍

 13. ཉٻෆຬ
 ղফ͢Δͧʂʂ

 14. 8JOEPXT൛ΫϥΠΞϯτΛ࡞Δ
 7JTVBM$ 8JO"1*ͷΈͰ

 15. ͔ͯ͘͠ੈքʹฏ࿨͕๚Εͨ

 16. ͦͷޙ • 2009೥ɺGyazo.comϦχϡʔΞϧ • @tnj: ιʔεஔ͖৔ͳϦϙδτϦཉ͍͠
 @rakusai: GitHubศརͦ͏ͩ͠GitHubʹஔ͖·͔͢ • https://github.com/gyazo

  ര஀ • ͦͷޙ͸ຊՈʹͯϝϯς͞ΕΔ
 17. ࣌͸ྲྀΕ
 ೥

 18. ੈ͸ϞόΠϧϑΝʔετΛڣͿ࣌୅

 19. εΫϦʔϯγϣοτधཁ͕ߴ·Δ

 20. ੲΑΓڞ༗΋खܰʹ ੈ͸ϞόΠϧϑΝʔετΛڣͿ࣌୅

 21. J04ެࣜΞϓϦʂʂʂ

 22. "OESPJE༻(ZB[P΋࡞ΒΕͯΔ

 23. େମ͜Μͳײ͡

 24. None
 25. ࡱӨͯ͠ΞΫγϣϯ εΫγϣࡱΔ ௨஌όʔ͔Β
 ڞ༗ΛબͿ (ZB[PΞϓϦΛ
 ୳ͯ͠બͿ షΓ෇͚

 26. ͳΜ͔ɺ·ͩԕ͍ײ͕͢͡Δ ʴ ߟ͑ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͜ͱଟ͍

 27. ֵ৽తͳ
 εΫϦʔϯγϣοτ
 ڞ༗πʔϧ
 ʹ͸
 ΄Ͳԕ͍

 28. ཉ͍͠ͷ͸ εΫγϣࡱͬͨ௚ޙɺ
 ʮڞ༗Ͱ͖Δ63-͕ཉ͍͠ͳʯ 
 ΛΞΫγϣϯͰղܾ͢Δखஈ

 29. ϓϩτλΠϓ ࡞ͬͯΈ·ͨ͠
 ͍ͭΧοͱͳͬͯ΍ͬͨࠓ೔΍ͬͨ࢓ࣄͯ͠

 30. None
 31. ࡱӨͯ͠ΞΫγϣϯʂ εΫγϣࡱΔ షΓ෇͚ (ZB[PΛλοϓ

 32. 4XJQF1BEͱ૊Έ߹ΘͤΕ͹
 
 ͦͷ৔Ͱ63-Խ

 33. None
 34. ࢖ͬͯΈ͍ͨʁ

 35. ࢼͤ·͢ dply.me/q2bx89

 36. Gyazo Teams ରԠ͸ʁʁ

 37. open source
 
 You can send pullreq github.com/tnj/gyazo-android