Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Encouraging of automation for building better apps

Encouraging of automation for building better apps

アプリ開発の効率化は、よいアプリを作るためには必要不可欠なものです。スマートフォンアプリ開発全盛の今日、世界には自動化をサポートする数多くのサービスが存在します。このセッションでは、アプリ品質を高めるための開発の効率化における考え方と、明日からできる改善についてお話しします。

このスライドは、2015/06/23に「ニフティクラウドmobile backend アプリ開発セミナー」にて発表しました。
http://ncmb.connpass.com/event/16024/

Yuki Fujisaki

June 23, 2015
Tweet

More Decks by Yuki Fujisaki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΑΓΑ͍ΞϓϦΛ࡞ΔͨΊͷ

  ։ൃޮ཰Խͷ͢͢Ί
  Yuki Fujisaki

  Co-founder & CEO
  DeployGate Inc.

  View Slide

 2. @tnj / Yuki Fujisaki
  DeployGate Inc. Founder & CEO

  View Slide

 3. ג
  ϛΫγΟ೥ೖࣾ
  ˣ
  NJYJϞόΠϧ
  ˣ
  ͨΜΆΆάϧʔϓ
  ˣ
  "OESPJEެࣜΫϥΠΞϯτ
  ։ൃΛޮ཰Խʂ

  View Slide

 4. 2010೥ = Android 2.2
  mixiॳΫϥΠΞϯτΞϓϦ

  View Slide

 5. ։ൃऀ
  ೲظ
  × 1

  View Slide

 6. /(^o^)\ ナンテコッタイ

  View Slide

 7. Ͱ΋

  View Slide

 8. ʮ͍͍ΞϓϦʯΛ࡞Γ͍ͨ
  ★ ★ ★ ★ ★

  View Slide

 9. 1ඵ΋ແବʹͤͣʹ
  ΞϓϦΛ࡞Δ࣌ؒͱͯ͠
  ࢖͍͍ͨ

  View Slide

 10. ͜͏͍͏ͷਏ͍
  ʮ৽͍͠όʔδϣϯͰ͖ͨΑʯ

  ʮ͋ɺ͜ͷ୺຤ʹΠϯετʔϧͯ͠ʂʯ
  ໿෼ճ
  ෆ۩߹ى͖͔ͨΒ୺຤͓࣋ͪ͠·ͨ͠ʔ

  ˠϩάͷճऩ
  ໿෼ճ
  طʹվमࡁΈͷෆ۩߹Λใࠂ͞ΕΔ

  ˠώΞϦϯάʴΞοϓσʔτ
  ໿෼ճ
  ʮͳΜ͔ڧ੍ऴྃͨ͠ʂʯใࠂରԠ ໿෼ճ
  ࢼͯ͠΋Β͏ਓΛ୳ͯ͠࿈Ε͖ͯͯɺ

  Πϯετʔϧ͓ͯ͠౉͢͠Δ
  ໿෼ճ
  ͦΕͧΕͷίϛϡχέʔγϣϯ଴ͪ࣌ؒɺε
  Πονϯάίετ
  ໿ʙ෼ճ
  http://alpha.mixi.co.jp/entry/2013/11649/

  View Slide

 11. ࠓ೔ͷ࿩
  ͍͍ΞϓϦΛ࡞ΔͨΊͷࣗಈԽʹ͍ͭͯ
  %FQMPZ(BUF

  ΋͋ΔΑ

  View Slide

 12. ͍͍ΞϓϦΛ࡞ΔͨΊͷࣗಈԽʹ͍ͭͯ
  • ԿނࣗಈԽ͢Δͷ͔
  • ࣮ફͯ͠ΈΑ͏
  • ಘΒΕΔ΋ͷ
  • Ұาઌ΁

  View Slide

 13. ͳͥɺࣗಈԽ͢Δͷ͔ʁ

  View Slide

 14. • ։ൃ࡞ۀ͕ޮ཰Խͯ͠ΞϓϦ։ൃ͕଎͘ͳΔ
  • ແବ͕ͳ͘ͳָ͕ͬͯͰ͖Δ
  • ࢒ۀ͕ݮΒͤΔ͔΋͠Εͳ͍ʂʂʂ

  View Slide

 15. “͍͍ΞϓϦΛ࡞Δ͜ͱʹूத͢ΔͨΊ”

  View Slide

 16. ʻલఏʼ

  View Slide

 17. ਓؒͷҙࢤ͸ऑ͍

  View Slide

 18. • ࠓ౓ͦ͜ςετυϦϒϯͳ։ൃ͢Δͧʂʂʂ
  • ࣄނΛͳͨ͘͢Ίʹखॱॻ͔ͬ͠Γ࡞Δͧʂ
  • υΩϡϝϯτ͔ͬ͠Γॻͧ͘ʂʂʂ

  View Slide

 19. ਓؒɺ
  ർΕͨΒ৸Δ͠ɺ
  զຫऑ͘ͳΔ͠ɺ
  ͙͢ఘΊΔ΋ͷɻ

  View Slide

 20. ໌೔ͷே͸ૣى͖ͯ͠ϥϯχϯά͢Δͧʂʂʂ
  ͍͍ͩͨೋ౓৸

  View Slide

 21. ؾ߹͍ͱࠜੑʹཔΒͳ͍
  ࢓૊ΈͰղܾ

  View Slide

 22. ඞͣى͖ΕΔ
  ࢓૊ΈΛ࡞Δ
  https://twitter.com/kairoshi/status/522546865510707200

  View Slide

 23. ؀ڥ͸ࣗવͱਓΛಈ͔͢
  Կ΋ͳ͍ˠཱͭ Πε͕͋Δˠ࠲Γ͍ͨ
  http://pictogram-free.com/highresolution/l_001.png
  http://www.monotaro.com/p/4050/3854/

  View Slide

 24. ਓΛ௚઀ม͑Α͏ͱͯ͠΋೉͍͠
  ͔͠͠
  ؀ڥ͕มΘΕ͹ਓͷߦಈ͸มΘΔ

  View Slide

 25. ʻʗલఏʼ

  View Slide

 26. “͍͍ΞϓϦΛ࡞Δ͜ͱʹूத͢ΔͨΊ”

  View Slide

 27. ͳͥɺࣗಈԽ͢Δͷ͔ʁ
  จԽΛ૑Δ

  View Slide

 28. • ίʔυΛίϛοτͨ͠ΒࣗಈͰςετ͞ΕΔ
  • ςετ͕௨Βͳ͍ͱϦϦʔεͰ͖ͳ͍
  • ͪΌΜͱಈ࡞֬ೝ͠ͱ͜͏ɺςετ͠Α͏
  ࣄނ͕ݮΔɺ඼࣭͕ҡ࣋Ͱ͖Δ

  View Slide

 29. “Jenkinsͷ࠷େͷಋೖޮՌ͸

  ʮνʔϜͷϝϯόͷҙࣝมԽʯ”
  https://speakerdeck.com/uasano/jenkinsgatimunimotarasitekuretakoto

  View Slide

 30. ͳͥɺࣗಈԽ͢Δͷ͔ʁ
  ҉໧஌Λ๷͙

  View Slide

 31. ϦϦʔεͷલʹ͜ͷઃఆϑΝΠϧΛฤू͢ΔͷΛ
  ๨Εͣʹʂ͋ͱରԠ͢Δͬͪ͜ͷαʔόͷઃఆ
  ΋มߋ͢Δ͜ͱɻͦͷ্Ͱ͜ͷεΫϦϓτΛ౿
  Έ୆αʔόͷ্Ͱ࣮ߦͯ̍̌͠෼͙Β͍଴ͭʜ
  ΈΜͳେ޷͖ൿ఻ͷλϨ
  ઈର๨ΕΔ

  View Slide

 32. Կ͔ͱϦεΫ͕ߴ·Δ
  • ؅ཧ͍ͯ͠Δਓ͕ډͳ͘ͳΔͱࢭ·Δ
  • ৽͍͠ਓ͕ೖͬͯ͘Δͷ͕೉͘͠ͳΔ
  • Ͱ͖Δਓ͕ݶΒΕΔͷͰ଴͕ͪ࣌ؒ૿͑Δ

  View Slide

 33. ҉໧஌͕ͳ͘ͳΓ

  ϦεΫ͕ݮͬͯ
  εέʔϧ͢Δ
  ͢΂͕ͯ

  هड़͞Ε͍ͯΔ

  ࠶ݱՄೳ
  λεΫ͕

  Ұਓʹूத͠ͳ͍
  εέʔϧ͢Δ
  ಈ࡞͕

  ه࿥͞ΕΔ
  ௥੻͠΍͍͢

  View Slide

 34. ͳͥɺࣗಈԽ͢Δͷ͔ʁ
  ؾܰʹࢼͤΔΑ͏ʹ͢Δ

  View Slide

 35. ίʔυΛॻ͍ͯίϛοτ͢Δ͚ͩͰ
  มߋΛ୭Ͱ΋ݟΕΔ

  View Slide

 36. ͘͢͝େࣄ

  View Slide

 37. 99%
  ਓ͕࡞ͬͯ ਓ͕࢖͏

  View Slide

 38. ҰൃͰͰ͖ͨΓ͠ͳ͍
  ࠷ߴͷ

  ΞϓϦ
  ࢓༷ॻ.xlsx

  View Slide

 39. Ұ൪ḿΔ
  ࡞Δਓ ࢖͏ਓ
  ࡞ͬͨͦͷ৔Ͱݟͤͯҙݟ΋Βͬͯ௚͢

  View Slide

 40. ݐઃతͳ

  ϑΟʔυόοΫ Ϟνϕʔγϣϯ
  ͨ·ʹ͸
  υϠͬͨΓ͍ͨ͠
  =

  View Slide

 41. Web։ൃ͕΋ͨΒͨ͠

  Πϊϕʔγϣϯ
  ։ൃ

  ࡞Δ
  Ϣʔβʔ

  ݟΔ
  ϩάˍ

  ϑΟʔυόοΫ
  σϓϩΠ
  ࠷୹$USM4ͰճΔ

  View Slide

 42. Ͱ΋ΞϓϦ։ൃͩͱ
  ։ൃ

  ࡞Δ
  Ϗϧυˍ

  ΞʔΧΠϒ
  Ͳ͔͜ʹஔ͘

  PSϝʔϧૹ৴
  ࣮ػʹೖΕΔ
  ͓ख఻͍
  Πϯετʔϧ
  Ϣʔβʔ

  ݟΔ
  ϩάˍ

  ϑΟʔυόοΫ
  ϩάཉ͍͠

  ୺຤आΓΔ
  ϩά΋͏

  ྲྀΕͯΔ

  View Slide

 43. ແཧήʔ

  View Slide

 44. ࡞ͬͯΈͨʂ
  ೖΕͯʂ
  ɾɾɾ

  View Slide

 45. ਓϝʔϧૹͬͯΠϯετʔϧਓ

  View Slide

 46. 8FCΈ͍ͨʹ͍ͨ͠ʜ

  View Slide

 47. View Slide

 48. Ξοϓϩʔυͯ͠

  View Slide

 49. https://dply.me/e18bnz
  URLΛڭ͑Δ͚ͩ

  View Slide

 50. ී௨ͷਓͰ΋࢖͑ΔΠϯετʔϧΨΠυ
  Ξοϓσʔτ΋ϓογϡ
  SDKೖΕΕ͹ϩά΋ૹΕΔ

  View Slide

 51. ΞϓϦ։ൃͰ΋
  ։ൃ

  ࡞Δ
  Ϣʔβʔ

  ݟΔ
  ϩάˍ

  ϑΟʔυόοΫ
  σϓϩΠ
  EHBUFQVTI"QQBQL

  View Slide

 52. DEMO

  View Slide

 53. ࣗಈԽͷ໨త
  ؾ߹ͱࠜੑʹཔΒͣ
  ։ൃʹूதͯ͠Δ͚ͩͰ
  ͍͍ΞϓϦ͕࡞ΕΔ
  จԽΛ૑Δ

  View Slide

 54. ࣮ફͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 55. 1. શମͷݟ͑ΔԽ
  2. ϏϧυࣗಈԽ
  3. ςετࣗಈԽ
  4. σϓϩΠࣗಈԽ
  ։ൃ

  ࡞Δ
  Ϣʔβʔ

  ݟΔ
  ϩάˍ

  ϑΟʔυόοΫ
  উखʹճΔ

  Α͏ʹ͢Δ

  View Slide

 56. 1. શମͷݟ͑ΔԽ

  View Slide

 57. Կ͕ى͖͍ͯΔͷ͔ݟ͑ͳ͍
  ˣ
  ෆ҆

  View Slide

 58. ͢΂ͯͷ৘ใΛ

  ྲྀ͢৔ॴΛ࡞Δ
  IRC
  Կ͕ى͖͍ͯΔ͔

  ΈΜͳ͕ݟ͑Δ

  View Slide

 59. ݟ͑ΔͷͰ
  • ։ൃऀͰͳ͍ϝϯόʔ΋
  ͋ͬɾɾɾ ࡯͠
  ঢ়گ͕ۭؾͰཧղͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 60. ݟ͑ΔͷͰ
  • ͙͢ؾ͕͍ͭͯରԠͰ͖Δ
  • ίʔυϨϏϡʔґཔ্͕͕͖ͬͯͨ
  • ৽͍͠όʔδϣϯ͕Ͱ͖ͨ
  • ΞϓϦ͕Ϋϥογϡͨ͠
  • ͦͷ৔Ͱ΍ΓͱΓ͕ਐΉ

  View Slide

 61. ݟ͑ΔͷͰ
  • ςετ͕స͚ͨΒ͙͢௚͢ؾʹ
  ࡽ͞ΕͯΔײ͡

  View Slide

 62. ͳΜͰ΋
  ͭͳ͕Δ
  Slack
  ͓͢͢Ί

  View Slide

 63. 2. Ϗϧυ

  View Slide

 64. CI for iOS & Android
  ଞྗ ࣗྗ

  View Slide

 65. ࢖ͬͯΔͳΒଞྗʹཔΖ͏

  View Slide

 66. circle.yml ͪΐͬͱॻ͚ͩ͘
  test:
  override:
  - ./gradlew assembleDebug
  - cp -r project-name/build/outputs $CIRCLE_ARTIFACTS
  Androidͷ৔߹

  View Slide

 67. PR/ίϛοτ͝ͱʹࣗಈϏϧυ
  $ git push origin branch
  Ϗϧυ͕௨͍ͬͯΔ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δ

  Ϗϧυ͞ΕͨΞϓϦ΋੒Ռ෺ͱͯ͠࢒Δ

  View Slide

 68. ࣗಈϏϧυ؀ڥ

  20෼Ͱ׬੒

  View Slide

 69. Ϗϧυαʔό༻ҙ
  ҡ࣋؅ཧɺϝϯςφϯε
  ৽OS/࿈ܞαʔϏεରԠ
  ػೳ֦ு
  ແྉʙ
  ༗ྉͰεέʔϧ

  ߴ଎Խʂ

  View Slide

 70. No GitHub,
  No Circle CI,
  No Developer Life

  View Slide

 71. • αʔόϚγϯͷ༻ҙඞཁ
  • ̍ճ൒೔͙Βֻ͍͚ͯ

  ηοτΞοϓ͑͢͞Ε͹

  ׂͱಈ͘
  • ϓϥάΠϯॆ࣮ɺ

  ߴੑೳCron
  • ෳ਺୆ʹεέʔϧ΋

  View Slide

 72. 3. ςετ

  View Slide

 73. 2ςετॻ͍ͯΔʁ

  View Slide

 74. ·ͣࣗಈςετ؀ڥΛ࡞Ζ͏

  View Slide

 75. ·ͣ͸த਎͸ۭͰ΋͍͍ͷͰɺ
  ςετ͕ࣦഊͨ͠Β

  Ϗϧυ͕స͚ΔΑ͏ʹ͢Δ
  స͚ͨΒϚʔδ͠ͳ͍Λϧʔϧʹ͢Δ

  View Slide

 76. Կ͔໰୊͕ى͖ͨʂࣄނͬͨʂ
  ͱ͍͏ͱ͜Ζ͔Βɺ

  ෆ۩߹Λ࠶ݱ͢ΔςετΛॻ͘ͱ
  ಉ͡໰୊͸ೋ౓ͱى͖ͳ͍

  View Slide

 77. ͜Ε΋ circle.yml ͪΐͬͱॻ͘
  test:
  pre:
  - emulator -avd circleci-android22 -no-audio -no-window:
  background: true
  parallel: true
  - circle-android wait-for-boot
  override:
  - ./gradlew connectedAndroidTest
  - cp -r my-project/build/outputs/androidTest-results/* $CIRCLE_TEST_REPORTS
  - cp -r project-name/build/outputs $CIRCLE_ARTIFACTS
  Androidͷ৔߹

  View Slide

 78. ੺͸ةݥɺࠓ͙͢௚͞ͳ͍ͱ
  ྘͸େৎ෉ʂ
  ͱ͍͏࢓૊ΈͱจԽΛ࡞ͬͯ͠·͑͹ɺ

  View Slide

 79. GitHub ্Ͱ΋҆શͳ͜ͱ͕Ұ໨ྎવ
  खݩͰ࣮ߦΛ๨Εͯ͠·ͬͨΓɺ
  ؾ͔ͮͣʹϚʔδͯ͠͠·͏͜ͱ΋ͳ͍

  View Slide

 80. ؀ڥ͸ࣗવͱਓΛಈ͔͢
  ੺ʹͳʹ͔·͍ͣ ྘ʹେৎ෉

  View Slide

 81. 4. σϓϩΠ

  View Slide

 82. View Slide

 83. Android iOS

  View Slide

 84. ϏϧυεΫϦϓτʹ
  buildscript {
  dependencies {
  classpath 'com.deploygate:gradle:0.6.2'
  }
  }
  apply plugin: 'deploygate'
  circle.ymlʹ
  deployment:
  deploygate:
  branch: /.+/
  commands:
  - ./gradlew uploadDeployGate

  View Slide

 85. circle.ymlʹ
  dependencies:
  pre:
  - gem install shenzhen
  deployment:
  deploygate:
  branch: /.+/
  commands:
  - ./ipa distribute:deploygate -a … -u …

  View Slide

 86. ίϛοτ͢Δ͚ͩͰखݩʹ
  $ git push origin branch
  Կ΋͠ͳͯ͘΋ɺ୭Ͱ΋ߋ৽͕֬ೝͰ͖Δ

  View Slide

 87. 10෼ͰηοτΞοϓ׬ྃ

  View Slide

 88. ಘΒΕΔ΋ͷ

  View Slide

 89. λΠϜϥΠϯͷ
  ҰຊԽ
  • ୭͕Կ͍ͯ͠Δ͔෼͔Δ
  • ໰୊ʹ͙͢ؾ͚ͮΔɺ

  ͦͷ৔ͰղܾͰ͖Δ
  • ։ൃऀҎ֎ͷਓ΋

  ίϛϡχέʔγϣϯ

  औΓ΍͘͢ͳΔ

  View Slide

 90. $ git push origin branch
  ςετͱ

  σϓϩΠࣗಈԽ
  • ίʔυॻ͍ͯ

  ίϛοτ͢Δ͚ͩ

  ຊ࣭ͷ։ൃʹूத
  • ҙࣝͤͣͱ΋඼࣭Λ

  ҡ࣋Ͱ͖Δ
  • ͱʹ͔͘࡞ͬͯɺ

  ݟͯɺ௚͕͢ؾܰʹ

  View Slide

 91. Webͱಉ͡αΠΫϧͰ։ൃ
  ։ൃ

  ࡞Δ
  Ϣʔβʔ

  ݟΔ
  ϩάˍ

  ϑΟʔυόοΫ
  σϓϩΠ
  HJUQVTI

  View Slide

 92. ͍͍ΞϓϦ͔͠࡞Εͳ͍

  View Slide

 93. Ұาઌ΁

  View Slide

 94. ࣗಈԽ͢Δ্Ͱͷߟ͑ํ

  View Slide

 95. ਓͷίετ͸ߴ͍

  ਓͷ࣌ؒΛकΖ͏

  View Slide

 96. 3ճ܁Γฦͨ͜͠ͱ͸ࣗಈԽ͢Δ

  View Slide

 97. 1ਓͳΒঘߋ͜Μͳ͜ͱ࣌ؒ࢖ͬͯΒΕͳ͍
  ʮ৽͍͠όʔδϣϯͰ͖ͨΑʯ

  ʮ͋ɺ͜ͷ୺຤ʹΠϯετʔϧͯ͠ʂʯ
  ໿෼ճ
  ෆ۩߹ى͖͔ͨΒ୺຤͓࣋ͪ͠·ͨ͠ʔ

  ˠϩάͷճऩ
  ໿෼ճ
  طʹվमࡁΈͷෆ۩߹Λใࠂ͞ΕΔ

  ˠώΞϦϯάʴΞοϓσʔτ
  ໿෼ճ
  ʮͳΜ͔ڧ੍ऴྃͨ͠ʂʯใࠂରԠ ໿෼ճ
  ࢼͯ͠΋Β͏ਓΛ୳ͯ͠࿈Ε͖ͯͯɺ

  Πϯετʔϧ͓ͯ͠౉͢͠Δ
  ໿෼ճ
  ͦΕͧΕͷίϛϡχέʔγϣϯ଴ͪ࣌ؒɺε
  Πονϯάίετ
  ໿ʙ෼ճ
  http://alpha.mixi.co.jp/entry/2013/11649/

  View Slide

 98. Α͋͘Δٞ࿦

  View Slide

 99. ࣗࣾ಺Ͱด͡Δ
  vs
  ֎෦αʔϏεΛ׆༻

  View Slide

 100. ΋ͪΖΜέʔεʹΑΔ͕
  ֎෦αʔϏεΛ࢖Θͳ͍͜ͱʹΑΔϦεΫ

  Λ๨Εͣʹ

  View Slide

 101. ྫ: ࣗಈϏϧυ؀ڥͷߏங
  (JU)VCΛར༻͍ͯ͠Ε͹
  ෼ͰηοτΞοϓɺແྉ

  ϊ΢ϋ΢͕ੈքͰ஝ੵ

  ࣗಈతʹ࠷৽؀ڥ
  ࣗࣾ಺Ͱ࣋ͱ͏ͱ͢Δ৔߹
  Ϗϧυαʔόͷඅ༻

  ઐ೚ͷ୲౰ऀͷ࠾༻

  ߏஙͰ͖Δ·Ͱͷඇޮ཰ͳ࣌ؒ

  View Slide

 102. View Slide

 103. ੲ͸େاۀͰͳ͍ͱ࣋ͯͳ͔ͬͨ࢓૊ΈΛ
  Θ͔ͣ਺໊ͷελʔτΞοϓ͕׆༻ͯ͠
  େاۀͱಉ༷ੈքʹαʔϏεΛల։͍ͯ͠Δ

  View Slide

 104. ֎෦αʔϏεΛࠓ೔͔Β׆༻͢Δ͔
  ࣗࣾͰ։ൃอकӡ༻͢Δ͔
  ඇޮ཰ͳঢ়گΛଓ͚Δͱ͍͏બ୒Ͱ͸

  ͜ͷઌੜ͖ͷ͜Εͳ͍

  View Slide

 105. ࣗ෼ͨͪͷ։ൃͷຊ࣭ʹूத͠Α͏
  खݩʹ͋ΔϦιʔεͰ
  Ξ΢τϓοτΛ࠷େԽ͢ΔͨΊʹ
  ׆༻Ͱ͖Δ΋ͷ͸ͲΜͲΜ׆༻͢Δ
  ֎෦αʔϏεͷ׆༻͸30*ͷඇৗʹߴ͍౤ࢿ

  View Slide

 106. • ৽͍ٕ͠ज़Λੵۃ׆༻ɺ

  ͱ͍͏ϒϥϯσΟϯά
  • ৽͍͠ਓ͕νʔϜʹೖͬͯ

  ͙͢࢓ࣄͰ͖Δ
  • ੈքͷ։ൃऀͱͷ

  ڞ௨ݴޠ - Pull Reqͱ͔
  • ΋ͬͱศརʹ͍ͨ͠ɺ

  վળ͠Α͏ͱ͍͏ϚΠϯυ
  ͓·͚ʹ

  ͍ͭͯ͘Δ΋ͷ

  View Slide

 107. ·ͱΊ

  View Slide

 108. ͍͍ΞϓϦΛ࡞ΔͨΊͷࣗಈԽʹ͍ͭͯ
  • ԿނࣗಈԽ͢Δͷ͔
  • ؾ߹ͱࠜੑʹཔΒͣʹ։ൃʹूத͍ͯ͠Δ͚ͩͰ

  ͍͍ΞϓϦ͕૑ΕΔจԽΛ૑Δ
  • ࣮ફͯ͠ΈΑ͏
  • ͢΂ͯΛ̍ΧॴͷλΠϜϥΠϯͰݟ͑ΔΑ͏ʹ͠Α͏
  • GitHub࢖ͬͯΔͳΒ1࣌ؒͰϏϧυ/ςετ/σϓϩΠΛࣗಈԽ
  • ಘΒΕΔ΋ͷ
  • ແବͳ͘ɺWeb։ൃͷΑ͏ͳ଎͞Ͱɺ͍͍ΞϓϦ͔͠࡞Εͳ͍؀ڥ
  • Ұาઌ΁
  • ਓͷίετ͸ߴ͍ɺ܁Γฦ͠Λͳͦ͘͏ɺ֎෦αʔϏεΛ׆༻͠Α͏

  View Slide

 109. https://dply.me/start

  View Slide