$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

バンディット問題の理論とアルゴリズム 第二章 / bandit2

todesking
September 20, 2019
77

バンディット問題の理論とアルゴリズム 第二章 / bandit2

todesking

September 20, 2019
Tweet

More Decks by todesking

Transcript

 1. όϯσΟοτ໰୊ͷཧ࿦
  ͱΞϧΰϦζϜ ୈೋষ
  @todesking

  View Slide

 2. ͜ͷষͰ΍Δ͜ͱ
  • த৺ۃݶఆཧ

  • ϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜ

  • νΣϧϊϑɾϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜ

  • αϊϑͷఆཧ

  • େภࠩݪཧ

  View Slide

 3. Ϟνϕʔγϣϯ
  • ΫϦοΫ཰ ͷೋͭͷ޿ࠂ͕͋Δ

  • ͦΕͧΕΛ100ճදࣔͨ͠ͱ͜Ζɺ؍ଌ͞ΕͨΫϦοΫ཰͸
  ͱͳͬͨ

  • σʔλʹै͏ͳΒɺ޿ࠂ1ͷ΄͏͕ΫϦοΫ཰͕ྑ͍ͨΊͨ
  ͘͞Μදࣔͨ͠΄͏͕͍͍

  • ͔͠͠ɺͨ·ͨ·ͦ͏ͳ͚ͬͨͩͰɺ ͔΋͠Εͳ͍

  • ໰͍: αϯϓϧ͔Βͷඪຊฏۉ ͕͋Δ ΑΓখ͞
  ͘ͳΔ֬཰ Λ஌Γ͍ͨ
  μ1
  , μ2
  ̂
  μ1
  = 0.01, ̂
  μ2
  = 0.00
  μ1
  < μ2
  n ̂
  μn
  x ∈ [0,1]
  P[ ̂
  μn
  ≤ x]

  View Slide

 4. Ϟνϕʔγϣϯ
  • ྫ: UCBํࡦʹ͓͚ΔείΞͷܾΊํ(3.4.1)

  • ࿹ ΛԿճ͔Ҿ͍ͯɺඪຊฏۉ Λಘͨ

  • ༗ҙਫ४ Ͱਅͷظ଴஋ͷ্ݶΛಘ͍ͨ

  • ͕ ҎԼʹͳΔ֬཰ ͕ඞཁ
  i ̂
  μi
  O(1/t)
  ̂
  μi
  μ′ P[ ̂
  μi
  ≤ μ′]

  View Slide

 5. த৺ۃݶఆཧ
  • ฏۉ஋ͷੑ࣭ͱ͍͑͹͜Ε

  • ඪ४Խ͞Εͨඪຊฏۉ ͷ෼෍͸ඪ४ਖ਼ن෼෍
  ʹऑऩଋ͢Δɻ͢ͳΘͪ  • ͸ඪ४ਖ਼ن෼෍ͷྦྷੵ෼෍ؔ਺
  n( ̂
  μn
  − μ)
  σ
  lim
  n→∞ [
  n( ̂
  μn
  − μ)
  σ
  ≤ x
  ]
  = Φ(x)
  Φ(x)

  View Slide

 6. த৺ۃݶఆཧ
  • ඪຊฏۉͷ෼෍͸ਖ਼ن෼෍ͱͯۙ͠ࣅͰ͖Δ

  • ෼෍͕Θ͔Ε͹ ΋Θ͔Δ

  • ظ଴஋ ͷϕϧψʔΠ෼෍ʹै͏֬཰ม਺ͷඪຊฏۉ ͷ
  ৔߹:


  P[ ̂
  μn
  ≤ x]
  μ ̂
  μn
  P[ ̂
  μn
  ≤ x] ≈ Φ
  (
  n(x − μ)
  μ(1 − μ) )

  View Slide

 7. த৺ۃݶఆཧ
  • ͔ͨ͠ʹۙࣅ͸Ͱ͖͕ͨ……

  • ϕϦʔɾΤοηϯͷఆཧ: த৺ۃݶఆཧʹ͸ ఔ౓
  ͷޡ͕ࠩ͋Δ

  • ޡࠩ: ਅͷྦྷੵ෼෍ؔ਺ ʹରͯ͠ɺ

  • ޡࠩ ͰͷۙࣅΛߦ͍͍ͨͳΒ ఔ౓ͷαϯϓϧ਺͕ඞ
  ཁˠͭΒ͍ʂʂʂ
  ϵ = O
  (
  1
  n )
  Fn
  (x) ϵ = |Fn
  (x) − Φ(x)|
  ϵ O (
  1
  ϵ2 )

  View Slide

 8. ϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜ
  • ੄֬཰: ඪຊฏۉ͕ظ଴஋͔Βେ෯ʹͣΕΔ֬཰

  • ௿ස౓Ͱى͜Δࣄ৅ͷ֬཰Λখ͞ͳ૬ରޡࠩͰධՁͨ͠
  ͍

  • ੄֬཰ͷ্ݶΛݟੵ΋Δͷ͕ϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜ

  View Slide

 9. ϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜ
  • i.i.d.֬཰ม਺ ͱ೚ҙͷ ʹରͯ͠ҎԼ͕੒Γཱͭ:

  • ͕ ͔Β Ҏ্ͣΕΔ֬཰͸ࢦ਺ؔ਺తʹݮগ

  • ͜ͷࣜ͸ ͷ෼෍͓Αͼ ʹґଘ͠ͳ͍

  • ͦΕΒʹґଘ͢Δ͜ͱͰ΋ͬͱਫ਼౓ΛΑ͘Ͱ͖Δ

  • →νΣϧϊϑɾϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜ
  Xi
  Δ > 0
  P [ ̂
  μn
  ≤ μ − Δ] ≤ e−2nΔ2
  P [ ̂
  μn
  ≥ μ + Δ] ≤ e−2nΔ2
  ̂
  μn
  μ Δ
  Xi
  μ

  View Slide

 10. νΣϧϊϑɾϔϑςΟϯάͷ
  ෆ౳ࣜ
  • ظ଴஋ ͷϕϧψʔΠ෼෍Λ ͱද͢

  • ظ଴஋ Λ΋ͭϕϧψʔΠ෼෍ؒͷKLμΠόʔδΣϯε͸  • i.i.d.֬཰ม਺ ͓Αͼʹରͯ͠

  • ೚ҙͷ ʹରͯ͠

  • ೚ҙͷ ʹରͯ͠
  p Ber(p)
  p, q
  d(p, q) = p log
  p
  q
  + (1 − p)log
  1 − p
  1 − q
  Xi
  ∈ [0,1]
  0 ≤ x ≤ μ P[ ̂
  μn
  ≤ x] ≤ e−nd(x,μ)
  μ ≤ x ≤ 1 P[ ̂
  μn
  ≥ x] ≤ e−nd(x,μ)

  View Slide

 11. νΣϧϊϑɾϔϑςΟϯάͷ
  ෆ౳ࣜ
  • ϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜʹ͓͚Δ্ք:

  • νΣϧϊϑɾϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜʹ͓͚Δ্ք:

  • ϐϯεΧʔͷෆ౳ࣜʹΑΕ͹ɺ


  • ΑͬͯɺνΣϧϊϑɾϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜͷ΄͏͕ݫີ
  ͳ্քΛ༩͑Δ

  • ͕ϕϧψʔΠ෼෍ʹै͏৔߹ɺࢦ਺ ͸͜ΕҎ্վ
  ળͰ͖ͳ͍
  e−2nΔ2
  e−nd(x,μ)
  d(x, μ) ≥ 2(x − μ)2 = 2Δ2
  Xi
  d(x, μ)

  View Slide

 12. αϊϑͷఆཧ
  • ࠓ·Ͱͷٞ࿦͸ඪຊฏۉͷ੄֬཰Λ্͔Βࢦ਺ؔ਺Ͱ཈
  ͑Δ΋ͷ

  • ඪຊ෼෍ͦͷ΋ͷʹରͯ֬͠཰ධՁ͢Δख๏΋΄͍͠

  • αϊϑͷఆཧ

  View Slide

 13. αϊϑͷఆཧ
  • ্ͷ֬཰෼෍શମͷू߹Λ ͱ͢Δɻ೚ҙͷ෼෍
  ͓Αͼ։ू߹ ɺดू߹ ɺ ͔Βͷα
  ϯϓϧnݸʹΑΔܦݧ෼෍ ʹରͯ͠ҎԼ͕੒Γཱͭ

  • (´ŋ_ŋ`)?

  P ∈ A ⊂ B ⊂ P
  ̂
  Pn
  lim
  n→∞
  inf
  1
  n
  log P [
  ̂
  Pn
  ∈ A] ≥ − inf
  Q∈A
  D (Q||P)
  lim
  n→∞
  sup
  1
  n
  log P [
  ̂
  Pn
  ∈ B] ≤ − inf
  Q∈B
  D (Q||P)

  View Slide

 14. αϊϑͷఆཧ
  • αϊϑͷఆཧ͔Βݴ͑Δ͜ͱ: ෼෍ ͔ΒಘΒΕͨܦݧ෼
  ෍ ͕෼෍ ͔Βͷ΋ͷͰ͋ΔΑ͏ʹৼΔ෣͏֬཰͕


  P
  ̂
  Pn
  Q
  P [
  ̂
  Pn
  ≈ Q] ≈ e−nD(Q||P)

  View Slide

 15. େภࠩݪཧ
  • ௿֬཰Ͱى͖Δࣄ৅ͷ֬཰Λࢦ਺ؔ਺ͷܗͰධՁ͢Δཧ
  ࿦ମܥ

  View Slide

 16. ݫີ઴ۙ࿦
  • ૬ରޡࠩΛ೚ҙͷਫ਼౓ͰධՁ͢Δཧ࿦Β͍͠

  • Ұ࣍ݩ֬཰ม਺ͷඪຊฏۉʹ͍ͭͯ͸ɺ͋Δఆ਺ ( ͷ෼෍ ͓Αͼ ʹґଘ)͕ଘࡏ
  ͯ͠
  • ͜ͷࣜΛ࢖͏͜ͱͰɺνΣϧϊϑɾϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜ͸ਅͷ֬཰Λ ഒաେධ
  Ձ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ

  • ༷ʑͳۙࣅΛ࢖༻ͨ͠৔߹ͷޡࠩͷάϥϑ: ਤ2.1

  • ͜ͷࣜ͸ ͷ࿩Λ͍ͯͯ͠ɺ༗ݶͷ ʹ͍ͭͯ͸ݴٴ͍ͯ͠ͳ͍ɻ͔࣮͠͠ࡍʹ
  ͸༗ݶͰ΋ྑ͍ਫ਼౓Λ༩͑Δɻ

  • ٙ໰: νΣϧϊϑɾϔϑςΟϯάͷෆ౳ࣜΛ ͰׂΕ͹͍͍ͷͰ͸(´ŋ_ŋ`)?
  C Xi
  P x
  lim
  n→∞
  P[ ̂
  μn
  ≤ x]
  C
  n
  exp (−n supλ≤0
  (λx − log E[eλXi]))
  = 1
  n
  n → ∞ n
  n

  View Slide