Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

自作言語進捗 2020 Mar / ojaml-2020-mar

自作言語進捗 2020 Mar / ojaml-2020-mar

todesking

March 24, 2020
Tweet

More Decks by todesking

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣗ࡞ݴޠਐḿ
  2020 Mar
  @todesking

  View full-size slide

 2. લճ
  • Q: ࠓ·ͰԿΛ?

  • A: ৸ͯ·ͨ͠……

  • ࠷ۙى͖ͨͷͰ։ൃΛ࠶։ͨ͠

  View full-size slide

 3. ֓ཁ
  • JVMͰಈ͘ίϯύΠϥݴޠΛ࡞͍ͬͯ·͢

  • MLܥؔ਺ܕݴޠ

  • https://github.com/todesking/ojaml/

  View full-size slide

 4. Ͱ͖Δ͜ͱ
  module A {
  let add x y = x + y ;;
  let x = add 1 2 ;;
  let add1 = add 1 ;;
  let y = add1 10 ;;
  let app f x = f x ;;
  let z = app (fun x => x + 1) 1 ;;
  let num_to_str n: int =
  java.lang.Integer##toString(n) ;;
  }
  ؔ਺ఆٛͱݺͼग़͠
  ෦෼ద༻
  Javaϝιουݺͼग़͠
  ߴ֊ؔ਺

  View full-size slide

 5. Ͱ͖Δ͜ͱ
  module A {
  let s =
  if x == y then "eq"
  else "neq"
  let f x =
  let tmp = x + 1 in
  x * tmp ;;
  let x =
  let rec
  f x = g x
  g x = f x in
  f 0 ;;
  }
  ੍ޚߏจ
  ϩʔΧϧม਺
  ࠶ؼ

  View full-size slide

 6. Ͱ͖Δ͜ͱ
  module A {
  let id x = x ;; // id: [?1] ?1 -> ?1
  data Option a = Some a | None ;;
  let get_or_else o x =
  match o
  | Some a => a
  | None => x ;;
  let option_value = Some 1 ;;
  let value =
  get_or_else option_value 100 ;;
  }
  ύϥϝʔλଟ૬
  ܕਪ࿦
  ଟ૬ͳ୅਺తσʔλܕ
  ύλʔϯϚον

  View full-size slide

 7. ίϯύΠϥͷߏ੒
  Source Raw AST Named AST Typed AST JAST
  Parser Namer Typer Javalizer
  • Parser: ιʔείʔυ͔ΒAST΁ͷม׵

  • Namer: Ϋϥε໊΍ม਺໊ͷղܾ

  • Typer: ܕ෇͚

  • Javalizer: JavaόΠτίʔυʹ͍ۙதؒදݱʹม׵

  • Emitter: ΫϥεϑΝΠϧͷग़ྗ
  .class
  Emitter

  View full-size slide

 8. ΫϥεϑΝΠϧ΁ͷม׵
  • ιʔείʔυΛίϯύΠϧͯ͠.classϑΝΠϧͱͯ͠ग़ྗ
  ͍ͯ͠Δ

  • Ϟδϡʔϧ(ScaleͰݴ͏object૬౰)͕JavaͷΫϥεʹରԠ

  • letͰఆٛ͞Εͨม਺͸staticϑΟʔϧυͱͳΔ

  • ม਺ͷ஋͸static initializerͰॳظԽ͞ΕΔ
  module A {
  let n = 10 ;;
  }
  class A {
  static int n;
  static {
  A.n = 10;
  }
  }

  View full-size slide

 9. ΫϥεϑΝΠϧ΁ͷม׵
  • ؔ਺͸ΦϒδΣΫτͱͯ͠දݱ͞ΕΔ

  • ͢΂ͯͷؔ਺͸1Ҿ਺
  module A {
  let f x = x + 1 ;;
  }
  class A {
  static Fun f;
  static {
  A.f = new A$0();
  }
  }
  class A$0 extends Fun {
  override def app(x: Object) =
  (int)x + 1;
  }

  View full-size slide

 10. ΫϥεϑΝΠϧ΁ͷม׵
  • ෳ਺Ҿ਺ؔ਺͸ؔ਺Λฦؔ͢਺Ͱදݱ͞ΕΔ

  • ؔ਺ΦϒδΣΫτ͸֎ଆͷؔ਺΁ͷࢀরΛ௨ͯ͡Ҿ਺ʹΞ
  ΫηεͰ͖Δ
  fun x y = x + y
  class A$0 extends Fun {
  def app(x: Object) =
  return new A$1(
  local=x, parent=this)
  }
  class A$1 extends Fun {
  def app(arg: Object) = {
  val x = (int)parent.local;
  val y = (int)arg;
  x + y
  }
  }

  View full-size slide

 11. ΫϥεϑΝΠϧ΁ͷม׵
  • ࠶ؼతࢀরΛ࣮ݱ͢ΔͨΊɺࣄલʹՄม഑ྻΛڞ༗͓ͯ͠
  ͍ͯޙ͔ΒࢀরΛઃఆ
  let rec
  f x = g x
  g x = f x in
  f
  val env = Array[Object](null, null)
  val f = A$0(env, null)
  val g = A$1(env, null)
  env(0) = f
  env(1) = g
  return f
  // f.local(0) == f, f.local(1) == g

  View full-size slide

 12. ΫϥεϑΝΠϧ΁ͷม׵
  • ୅਺తσʔλܕ͸Ϋϥε֊૚ͱͯ͠දݱ
  data Option a =
  Some a | None
  abstract class Option extends Data
  class Option$Some(val v0: Object)
  extends Option
  class Option$None()
  extends Option

  View full-size slide

 13. ΫϥεϑΝΠϧ΁ͷม׵
  • ୅਺తσʔλܕͷύλʔϯϚον͸νΣοΫؔ਺+஋ͷऔ
  Γग़ؔ͠਺Ͱ࣮ݱ
  match value
  | Some a => a
  | None => x
  if(some_check(value))
  return some_get0(value)
  else if(none_check(value))
  return x
  def some_check(value) =
  value.isInstanceOf[Option$Some]
  def some_get0(value) =
  value.asInstanceOf[Option$Some]
  .v0

  View full-size slide

 14. ࠓޙͷ༧ఆ
  • ܕΫϥε͕΄͍͠

  • ηϧϑϗεςΟϯάʹ޲͚ͯ৭ʑ΍͍͖͍ͬͯͨͰ͢Ͷ

  View full-size slide